sida

Textarkiv

 

Här finns tidigare motioner, interpellationer, insändare m.m. från perioden innan vi gjorde om vår hemsida sommaren 2021. Motioner, interpellationer, budgetar och rapporter från kommunfullmäktige hittar du numera sammanställt här.

2021-05-31
Inför kommunfullmäktige i maj lämnades en interpellation in angående den tillitsbaserade styrningen inom vård- och omsorg. Tyvärr hann mötet inte behandla interpellationen men den lyfts igen på budgetfullmäktige den 8-9/6. Du hittar interpellationen här: http://helsingborg.vansterpartiet.se/2021/05/31/har-den-tillitsbaserade-styrningen-verkligen-fatt-genomslag/
Vi har även lämnat in en motion om rätt till arbetsskor och fullständiga arbetskläder. Du kan läsa motionen här: http://helsingborg.vansterpartiet.se/2021/05/31/ge-personalen-arbetsskor-och-fullstandiga-arbetsklader/
___
2021-04-20
Vi har lämnat en motion till kommunfullmäktige där vi vill att staden arbetar mer aktivt för att fler ska känna sig delaktiga och vill gå och rösta

Fler måste vara en del av demokratin!


https://www.hd.se/2021-03-31/inratta-valambassadorer-i-helsingborgs-bostadsomraden

2021-03-05
Två interpellationer som lämnats in inför nästa kommunfullmäktige den 16 mars.

Staden ställer grupp mot grupp

Alla har rätt till ett tak över huvudet2021-01-26
Fyra debattinlägg den senaste månaden i Helsingborgs Dagblad om skolan, hedersförtryck och äldreomsorgen.

Segregeringen måste brytas

Kampen mot hedersförtryck och hederskultur

Näringslivets metoder passar inte inom välfärden

En enkät räcker inte som grund2020-12-18
Rapport från kommunfullmäktige den 15 december

Rapport från kf 15 december2020-12-16
Tursköpsskogen är en ädellövskog med en stor biologisk mångfald, som hotas av delvis avverkning. Vi vill att staden undersöker möjligheten att köpa in skogen och göra den till ett naturreservat.

Rädda Tursköpsskogen2020-12-12
Moderaterna har länge förhalat frågan om vad som ska hända med Mejeri-området. Nu har V och Mp lämnat in en gemensam motion, eftersom vi vill få upp frågan på dagordningen.

Omtag för Mejeriet!


Läs artikel i Helsingborgs Dagblad
https://www.hd.se/2020-12-15/oppositionen-kraver-utveckling-av-gronomrade-dags-att-riva

2020-12-07
Två frågor vi lämnat in inför kommunfullmäktige den 15 december, en om socialnämndens beslut att tillåta alkoholförsäljning i samband med hemkörning av mat och en om möjligheten att få “frysa” sitt årskort till kalbadhusen.

Utan vare sig beredning eller konsekvensanalyser!

Omöjligt att frysa årskort på kallbadhusen?2020-11-17
Rapport från kommunfullmäktiges novembermöte

Rapport från kommunfullmäktiges novembermöte2020-11-17
Det har nu gått åtta månader sedan pandemin startade. Ingrid Mattiasson Saarinen kritiserar i en debattartikel i Helsingborgs Dagblad att Helsingborg som så gärna vill framstå som den innovativa staden, ännu inte fixat ett digitalt kommunfullmäktige.
Läs debattinlägget

Varför har Helsingborg ännu inte fixat ett digitalt kommunfullmäktige?2020-11-17
På kommunfullmäktige 17 november finns frågan om taxor och avgifter i omsorgen på dagordningen. V föreslår då att förbehållsbeloppet ska höjas och hjälpmedelsavgiften slopas.
Läs mer i länken

V vill höja förbehållsbeloppet och slopa hjälpmedelsavgiften 2020-11-10
Här är tre motioner vi nyligen lämnat in.

Anpassa skolans fysiska arbetsmiljö

Ett Citypresentkort till alla anställda

Ett tryggt boende2020-10-22
Rapport från kommunfullmäktige tisdag 20 oktober

Rapport från kommunfullmäktige 20 oktober2020-10-11
Många upplever i likhet med Vänsterpartiet att personer med psykisk ohälsa är en grupp helsingborgare som tyvärr prioriteras lågt av stadens styrande. Därför har V nu skrivit en interpellation till Arbetsmarknadsnämndens ordförande inför kommunfullmäktige den 20 oktober där vi ställer ett antal frågor om Hantverkshuset och stadens insatser för personer med psykisk ohälsa.
Läs mer

Den som har en psykisk ohälsa prioriteras inte i Helsingborg2020-10-05
Inom Helsingborgs stad gäller numera en tillitsbaserad styrning. Vänsterpartiet anser att detta självklart måste gälla alla stadens verksamheter. Inom hemvården finns fortfarande en minutstyrning.
Många som arbetar inom hemvården upplever att det inte finns någon tillit till dem, de är både mycket styrda och deras scheman är väldigt pressade. Något som i sin tur också vårdtagarna känner av. Om det är i detalj bestämt vad en ska göra när en kommer till en vårdtagare, då är det inte bara personal som får ett minskat handlingsutrymme. Det gäller också vårdtagaren som får mindre möjligheter att påverka hur hjälpen ska utföras.
Vänsterpartiet vill ge mer makt över utförandet till professionen och vårdtagarna. Vi har därför skrivit en motion om att vi vill att minutstyrningen inom hemvården slopas.
Vi har därför nu skrivit en motion om att vi vill att minutstyrningen slopas

Slopa minutstyrningen inom hemvården2020-09-29
Rapport från kommunfullmäktige den 22 september

Rapport från kommunfullmäktige 22 september2020-09-24
På kommunfullmäktige den 22 september ställde Vänsterpartiet två frågor, en om det tillfällig bostadstillägget till barnfamiljer med bostadsbidrag, en om uppdraget kommunfullmäktige gett kommunstyrelse i juni 2019 om att utreda textade webbsändningar och hur ersättningen för Helsingborgs taltidning skulle kunna utformas.
Läs mer i länkarna

Att se till barnets bästa

Om textade webbsändningar  respektive en taltidning 2.0 2020-09-22
Debattartikel i Kvällsposten/Expressen om att Helsingborg till skillnad mot många andra kommuner ännu inte fått fram vare sig en teknisk lösning eller undersökt en större lokal, för att kunna samla hela kommunfullmäktige. Är det brist på vilja eller kreativitet som saknas i staden som vill ligga i framkant?
https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/folkvalda-ska-inte-ha-munskydd-i-debatten/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&social=fb&fbclid=IwAR12AVNByO5W0mIM-HYnCRylFmuHmhCOyd9MD0jgF1FiTKY4BaVvjhzM07E

2020-08-31
En rapport från kommunfullmäktige den 25 augusti

Rapport från kommunfullmäktige 25 augusti2020-08-21
Städer är de största måltavlorna för kärnvapen. Därför ansluter sig allt fler städer världen över till ICAN Cities Appeal, ett internationellt stadsupprop där städer uppmanar sina regeringar att ansluta sig till konventionen om kärnvapenförbud. Över 100 städer runt om i världen är redan anslutna till uppropet, inklusive Paris, Manchester, Washington DC och Oslo. Enbart i Norge har 20 städer anslutit sig.
1990 beslutade Helsingborgs kommunfullmäktige att kommunen skulle vara en kärnvapenvapenfri zon och att endast fartyg som garanterade att de inte medförde kärnvapen skulle släppas in i stadens hamnar. Detta beslut överklagades och Regeringsrätten ansåg att beslutet överskred den kommunala kompetensen. Sedan dess har kommunernas befogenheter utvidgats i och med ny lag om vissa kommunala befogenheter, som ger kommunerna vissa möjligheter att bedriva internationell verksamhet som tidigare ansetts ligga utanför den kommunala kompetensen.
Kommuner har en central roll i samhällets krisberedskap med ansvar för att planera för hur de kan minska risken för att något drabbar deras verksamhet och deras invånare. 26 svenska städer, dock inte Helsingborg, är anslutna till nätverket Mayors for Peace, vars mål är att verka för en kärnvapenfri värld. I februari i år beslutade Göteborgs kommunstyrelse att tillstyrka en motion om att ansluta Göteborg till ICAN Cities Appeal till stöd för FN’s konvention om kärnvapenförbud. V Helsingborg har nu lämnat in en motion där vi önskar att Helsingborg ansluter sig till ICAN Cities Appeal.
Tillsammans med klimatkrisen utgör risken om kärnvapenkrig hot mot hela vår existens. Redan på 1950-talet uppmärksammades att kärnvapenrustningen inte bara skulle kunna utplåna hela mänskligheten, utan att det i varje system med så kraftfulla vapen finns en inbyggd risk i att krig startas av misstag. Insikten ledde till samtal och avtal för att kontrollera och rusta ned.
ICAN’s uppmaning är ett stadsupprop. Det saknas prejudicerande beslut som skulle göra det omöjligt för Helsingborg att ansluta till ICAN Cities Appeal. Ett ställningstagande för att ansluta staden till ICAN Cities Appeal utgör ingen kostnad eller risk för staden. Skulle ett beslut överklagas så får vi en prövning och eventuellt ett prejudikat för kommuners befogenheter.
Länk till motionen

Motion om att Helsingborg ansluter sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FN’s konvention om kärnvapenförbud2020-06-28
Gemensamt debattinlägg av gruppledarna för S, Mp & V i Kvällsposten/Expressen den 27 juni 2020.
Läs inlägget
https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/styret-i-helsingborg-ar-tyst-om-dodstalen-bland-aldre/?fbclid=IwAR2_OungDRAbygkD4EnMnIyZnMwLatS_AKEVf5QEuGfEzLL4WcUuV0CpetM

2020-06-11
På kommunfullmäktige den 10 juni behandlades bland annat budget 2021 för Helsingborgs stad.
Läs här om Vänsterpartiets syn på samlingsbudgeten och de ändringar och tillägg Vänsterpartiet föreslagit.

Om budget 2021 för Helsingborgs stad


Läs här en rapport från hela mötet

Rapport från kf 10 juni 20202020-06-04
Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för äldre, LSS-boenden, HVB-hem, missbruksvård med mera. Dessa kan sedan varje enskild kommun anlita utifrån ramavtalet. Vänsterpartiet vill hellre ha offentligt drivna boenden och behandlingar inom Kommunförbundets ram och därför har V i femton skånska kommuner nu lämnat in en likalydande motion om detta.
Läs motionen

Motion om offentligt drivna boenden och behandlar inom Kommunförbundet Skånes ram


2020-05-23
Först för några dagar sedan fick allmänhet och politiker information om hur hög smittspridningen var inom specifikt ett av stadens vårdboenden, Valltorp. I en mycket svår tid då världen drabbats av en pandemi som så tydligt visar på bristerna i vår välfärd, finns det nu en stor oro inför den situation som råder på Valltorp. Den allvarliga situationen där utsätter inte bara de boende för fara, utan också personalen.
Det som hänt på Valltorp är djupt tragiskt, både för de äldre, deras anhöriga och personalen. Vänsterpartiet vill därför dels att en grundlig utredning görs för att se vad som varit anledningen till den höga smittspridningen på just Valltorp, dels att förvaltningen skyndsamt ser över vilka åtgärder som behövs för att eliminera smittspridningen på Valltorp och förebygga risken att fler enheter drabbas på motsvarande sätt.
Vi har därför skrivit en motion om detta

V vill ha en utredning om den höga smittspridningen på Valltorp2020-05-15
2013 togs ett beslut i kommunfullmäktige om att delade turer skulle försvinna inom vård och omsorg. Men fortfarande finns det förhatliga arbetsschemat kvar. Nu vill vi ha ett definitivt stopp för detta inte bara inom vården utan inom alla stadens verksamheter, vare de drivs kommunalt eller i upphandlad form.

Motion om att delade turer definitivt försvinner inom alla stadens verksamheter2020-05-12
Två motioner vi lämnat in de senaste veckorna

Motion: Vi vill ge de fackliga organisationerna yttranderätt i de politiska möten.

Motion om att staden vid markanvisningsavtal ska erbjudas lägenheter för bostadssociala insatser2020-04-21
Rapport från kvällens kf, där V representerades av Peter Ahlbom, Jenny Björklund Hansson & Claudia Velásquez och de längsta debatterna handlade om välfärdens, speciellt vård- och omsorgsnämndens, bristande finansiering och förslaget att hela Helsingborg skulle räknas som ett utsatt område och därför undantas EBO-lagen. Rapporten skrevs av Ingrid Mattiasson Saarinen, som följde webbsändningen allt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för den som är i en riskgrupp.

Rapport från kf den 21 april


2020-04-13
Om det orimliga i att hela kommunen ska förklaras som ett utsatt område

Orimligt att hela kommuner ska undantas från EBO-lagen2020-03-27
Om det politiska arbetet i Helsingborg under coronakrisen

Om det politiska arbetet i Helsingborg under coronakrisen2020-03-16
Oacceptabelt agerande av Öresundskrafts styrelse

Oacceptabelt av Öresundskrafts styrelse!2020-03-09
Motion om att vi måste bryta segregeringen och återfå en mer likvärdig skola. Den som inte klarar grundskolan, förlorar en stor del av sina livschanser. Kunskap är makt!

Kunskap är makt!2020-03-04
Två Helsingborgsförslag av Bert Alfson har avvisats från att publiceras med hänvisning till att de bryter mot kriterierna. Vänsterpartiet tycker inte detta. Vi har därför skrivit en interpellation om detta till nästa kommunfullmäktige

Interpellation om de avvisade Helsingborgsförslagen2020-02-28
På kommunfullmäktige den 26 februari argumenterade vi bland annat förgäves för att ett Brukarstödscentrum behövs som stöd för personer med funktionsvariationer, likaså för en samlad och kontinuerlig verksamhet i stället för projekt för alla med psykisk ohälsa som behöver hjälp för att få en sysselsättning, studier och/eller ett jobb.
Plus att om det inte hade funnits företag som till varje pris vill pressa priserna på transporter utan att ta hänsyn till vilka villkor det innebär för chaufförerna, så hade det inte funnits några problem med långtidsparkerade lastbilar.
Dessutom att vi inte vill ha ett tiggeriförbud, utan i stället angripa grundproblemet.

Det finns ett stort behov i Helsingborg av ett Brukarstödscentrum!

Debatt om de långtidsparkerade lastbilarna

Bättre stöd till personer med psykisk ohälsa!


https://www.hd.se/2020-02-27/sd-forbjud-tiggeriet-kor-svarttaxi-istallet

2020-02-20
Debattinlägg om skolan, där likvärdigheten minskat oroväckande, som en följd av friskolereformen och boendesegregeringen.

När blev en likvärdig skola oviktig? 2020-02-13
Flera städer i Europa och runt om i världen har under de senaste åren anslutit sig till FN-initiativet The Shift. The Shift pekar på kopplingen mellan bostad och välfärd och projektet syftar till att bostaden ska ses som en mänsklig rättighet, inte en handelsvara. Samhälleliga strukturer anges som orsak till dagens bostadssituation runt om i världen samtidigt som man är väldigt tydlig med att det inte är marknaden som kommer att hitta lösningarna.
Konkret innebär det att städer som ansluter till The Shift lovar att genomföra insatser enligt FN-konventionen för att förverkliga att rätten till en bostad blir en mänsklig rättighet. Man ser det helt enkelt som en förutsättning för att mål 11 av FN’s globala mål ska kunna uppnås.
I programförklaringen till stadsmässan H22 uttalar Helsingborg ambitionen att vara ledande i välfärdsutveckling och smart och hållbar stadsutveckling
Vänsterpartiet anser att om Helsingborg menar allvar med detta, så borde det vara en självklarhet att ansluta sig till FN-initiativet. Vi har därför nu lämnat in en motion där vi föreslår detta.
Sedan får det naturligtvis inte stanna vid en avtalsskrivning, det måste också mynna ut i konkreta ställningstaganden och åtgärder. Enbart vackra ord förändrar inte synen på bostaden och bygger inte heller några bostäder.

Bostäder är en del av välfärden!2020-02-11
Vänsterpartiet kämpade förgäves för att projektet Jobb på sikt skulle permanentas. I sitt remissvar på vår motion skrev Arbetsmarknadsnämnden bl a ”Det är dock viktigt att understryka att arbetet för att stötta personer med psykisk ohälsa, så att de kan rehabiliteras och komma i arbete, inte prioriteras ned på grund av detta.”
Vi har nu fått signaler från personer som varit med i Jobb på sikt att de upplevt att de inte fått något stöd sedan projektet upphörde, likaså har vi hört att företrädare för målgruppen efterlyst en kommunal verksamhet som med en evidensbaserad metodik i likhet med Jobb på sikt hjälper personer som vill komma ut i arbetslivet.
Därför har vi skrivit en interpellation inför kf 26 februari, där vi undrar vad som erbjudits denna målgrupp sedan Jobb på sikt lades ned.

Interpellation om vad som hänt sedan projektet Jobb på sikt lades ner2020-02-05
I många sammanhang talar stadens styrande om att helsingborgarna inte ska gå till affärer, frisörer etc som inte erbjuder kvitton och/eller har olaglig arbetskraft och därmed är en del av den svarta ekonomin. Vi anser att motsvarande borde sägas till de företag som anlitar de icke-seriösa åkerierna, som utnyttjar chaufförer med urusla villkor, bidrar till lönedumpning och till att slå ut de seriösa åkerierna. Vi har därför skrivit en interpellation där vi undrar när staden tänker sätta ned foten och stoppa de olagligt långtidsparkerade lastbilarna i Bruces skog och på Marknadsvägen.

Interpellation om de långtidsparkerade lastbilarna2020-02-04
V gillar inte förslaget från M, L & KD (med stöd av S) om att hela Helsingborg ska ses som ett utsatt område, så att undantag från EBO-lagen, rätten till eget valt boende, ska gälla i hela staden.

Bättre att riva murar, än att cementera de som finns


2020-01-24
V’s kamp för extra miljarder till välfärden ger Helsingborg 75 miljoner

Förhandlingarna ger 75 miljoner till Helsingborg


2020-01-24
Rapport från kommunfullmäktige den 21 januari

Rapport från kommunfullmäktige 21 januari2019-12-18
Rapport från kommunfullmäktige den 17 december

Rapport från årets sista kommunfullmäktige den 17 december


___
2019-11-27
Rapport från kommunfullmäktige 26 november.

Rapport från kommunfullmäktige 26 november2019-11-25
I Helsingborg utreds Arbetsmarknadsnämndens tolkhjälp, på uppdrag av nämndens ordförande Richard Lundberg (M). Syftet med utredningen är att öka integrationen och få fler att lära sig svenska.
Vänsterpartiet vill i stället börja med att höja kvalitén på undervisningen inom SFI, svenska för invandrare, och SVA, svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen, för att på så sätt ge alla nyanlända i Helsingborg bättre möjligheter att få goda kunskaper i svenska och därmed större chanser att integreras i samhället.
Kvalitetsbrister har uppmärksammats i den undervisning som drivs av privata aktörer runt om i Sverige, Helsingborg är inget undantag.
Vi har därför skrivit en motion om att vi vill att staden tar tillbaka undervisningen inom SFI och SVA inom vuxenutbildning i kommunal regi i takt med att avtalen löper ut. Dessutom menar vi att resurser måste sättas till både för tillräckligt med pedagoger och ett tillräckligt antal timmar för att undervisningen ska bli optimal.
Läs motionen

Ta tillbaka utbildningen för vuxna inom svenska för invandrare och svenska som andra språk i kommunal regi!2019-10-23
Rapport från kommunfullmäktige den 22 oktober, där bland annat beslut togs om att en folkomröstning om en eventuell försäljning av Öresundskraft ska bli av. Tyvärr blev datumet för folkomröstningen den 12 januari, dvs direkt efter helgerna.
Läs rapporten

Rapport från kommunfullmäktige 22 oktober2019-10-16
Vi vill att skäl alltid ska anges om anställningsformen “allmän visstid” ska kunna användas inom stadens verksamheter.
Vi har nu skrivit en motion om detta

Skäl ska alltid ska anges när “allmän visstid” används!2019-10-16
Helsingborg har antagit ”Plan för lika möjligheter” som beskriver hur staden vill säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla helsingborgare. HBTQ-frågorna ingår i planen tillsammans med andra rättighetsfrågor. Men för att förverkliga planen, krävs det både konkreta åtgärder och resurser.
V har därför skrivit en motion

Helsingborg måste bli en mer HBTQ-inkluderande stad!2019-10-09
Vänsterpartiet är mycket kritiska till att stadens ledning valt att göra en intern utredning av MEX, Mark- och exploateringsenhet, och inte anlitat ett externt företag för granskningen. Samtidigt som vi vill betona att vi inte på något sätt är ute efter att kritisera de som gjort den interna granskningen, menar vi att en extern granskning kan bidra till att skapa en högre trovärdighet.
Dessutom vill vi också lyfta nödvändigheten av skapa trygghet för en eventuell visselblåsare.
Vi har därför i dag lämnat en interpellation om detta.
Läs mer

Interpellation om granskning av MEX och stöd för visselblåsare


2019-09-18
Rapport från kommunfullmäktige den 17 september

Rapport från kommunfullmäktige 17 september


Läs också artikel i Helsingborgs Dagblad
https://www.hd.se/2019-09-17/totalforbud-eller-bortforsling-elsparkcyklarna-het-fraga

2019-09-11
Planteringar utan gränser är ett lyckat och mycket omtyckt odlingsprojekt. Under 2019 har det funnits i fyra stadsdelar, Drottninghög, Planteringen, Husensjö och Fredriksdal. I stället för att utvidga det lyckade projektet till fler stadsdelar, har nu staden aviserat att man tänker dra sig ur från och med 2020 och lämna över till föreningar att driva odlingarna.
Vänsterpartiet ser gärna att projektet både får fortsätta och utvidgas till än fler stadsdelar. Inför kommunfullmäktige den 17 september har därför Ingrid Mattiasson Saarinen ställt två frågor till stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Fråga till stadsbyggnadsnämndens ordförande om Planteringar utan gränser2019-09-06
Interpellation till stadsbyggnadsnämndens ordförande om planer på reglering av var elsparkcyklar kan parkera och varför elsparkcykelföretagen fått en särställning gentemot andra näringsidkare i staden

Varför har elsparkcyklarna en särställning?2019-09-05
Debattartikel av Ingrid Mattiasson Saarinen och Jenny Björklund Hansson om smygprivatiseringen av äldreomsorgen

En högst medveten smygprivatisering av äldreomsorgen2019-08-29
Rapport från kommunfullmäktige den 27 augusti

Rapport från kommunfullmäktige 27 augusti2019-08-17
Debattinlägg av Jenny Björklund Hansson och Ingrid Mattiasson Saarinen om Attendos bristande förmåga att leverera.

Hög tid att sätta ned foten och säga upp avtalet med Attendo!


artikel i HD om samma ämne 2019-08-16
https://www.hd.se/2019-08-16/s-och-v-kraver-att-kommunen-river-avtalet-om-valltorp

2019-08-14
Många äldre med ett beslut om att få komma till ett vårdboende väntar på en plats. Under den förra mandatperioden då de blågröna styrde i Helsingborg tog man inte hänsyn till att behovet av platser ökar i takt med att antalet äldre ökar. Samtidigt har ett antal privata aktörer byggt vårdboenden i Helsingborg.
I ett debattinlägg i Helsingborgs Dagblad den 30 juli skriver allianspolitikerna Lars Thunberg, KD, och Jacqueline Engström, M, att det varken finns något avtal om att köpa in platser från de privata aktörer som valt att etablera sig i Helsingborg eller några planer på att införa ett LOV-system för vårdboenden.
V har därför skrivit en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson om planerna på att införa LOV, lag om valfrihet, för vårdboenden nu skrotats av alliansen. Likaså ställer vi en fråga om det inte heller finns några planer på att skriva avtal med de privata aktörerna.
Samtidigt återstår frågan, hur ska behovet av platser inom äldreomsorgen lösas? I fjol tog en majoritet i kommunfullmäktige bestående av V, S och SD ett beslut om att ett vårdboende skulle byggas i Rydebäck. Ett beslut som alliansen hittills inte sett till att följa upp. Äldre med ett beslut om vårdboende ska inte behöva vänta.
Vi förväntar oss att alliansen ser till att förverkliga fullmäktiges beslut om att bygga ett nytt vårdboende.
Och ett svar av Peter Danielsson på frågorna i interpellationen på nästa kommunfullmäktige den 27 augusti.

Smygprivatisering eller inte?2019-06-25
På kommunfullmäktigemöten den 18 och 19 juni debatterades budgetförslagen för 2020, men också förslag till ägardirektiv för stadens bolag, motioner etc.
Här kan du läsa Ingrid Mattiasson Saarinens inledningsanförande

Skattesänkningarna urholkar välfärden


Läs Jenny Björklund Hanssons inledning till debatten om Vård- och omsorgsnämnden

Höj grundbemanningen och börja med arbetstidsförkortning


Läs våra förslag för barn och unga

Förslag för att utjämna ojämlikheten


Läs om vårt förslag för fler platser på akutboende

Rätten till ett tak över huvudet


Läs också om vårt förslag till ägardirektiv för Helsingborgshem

En annan bostadspolitik är möjlig

Här artiklar i Helsingborgs Dagblad om budgetdebatten
https://www.hd.se/2019-06-18/stopp-for-privata-bolag-att-driva-vardboenden-kommunen-tar
https://www.hd.se/2019-06-18/saken-ar-biff-det-blir-inte-bara-gront-pa-skolelevernas
https://www.hd.se/2019-06-18/nej-till-extra-hundralappar-till-ensamstaende-pa
https://www.hd.se/2019-06-19/sd-stodde-s-ja-till-nytt-gymnastikens-hus-i-helsingborg
https://www.hd.se/2019-06-17/roda-partierna-vill-satsa-miljoner-pa-skolan-far-kritik

2019-06-04
I vårt budgetförslag för Helsingborg 2020 satsar vi framförallt på barn och unga, på personalen inom skolan, vården och omsorgen, men också på biblioteken och på de mest utsatta.

V’s förslag till budget 2020 för Helsingborg


—–
2019-06-04
Rapport från kommunfullmäktige 28 maj

Rapport från kommunfullmäktige 28 maj


—–
2019-05-17
Mängden spelreklam ökar. Likaså ökar de allvarliga spelproblemen. Fler personer med spelproblem upplever att de påverkas negativt av spelreklam än andra. Reklamen kan ge impulser att spela som är svåra att stå emot, och leda till spelande för mer pengar än planerat. Reklamen kan också leda till återfall bland dem som har slutat att spela.
Vi har därför skrivit en interpellation till stadsbyggnadsnämndens ordförande om spelreklamen på våra affischpelare i Helsingborg.

Interpellation om den ökande mängden spelreklam


—–
2019-05-16
Regeringsformen säger att alla ska ha rätt till bostad. Det är både ett grundläggande behov och en mänsklig rättighet. Såväl internationell som svensk forskning visar att de som lever i hemlöshet får svårare att klara vardagen. De som flyttar runt mellan vandrarhem drabbas ofta av både psykisk och fysisk ohälsa.
Helsingborgs slogan är som bekant ”Staden för dig som vill något”. Inkluderar detta alla helsingborgare? Många av de 100 personer som finns i hemlöshetskartläggningen vill inget hellre än ha en bostad.
Vi har nu skrivit en interpellation till socialnämndens ordförande, Eleonora Johansson om vad staden tänker göra utifrån vad som framkommit av den senaste hemlöshetskartläggningen.

Interpellation om de hemlösa i Helsingborg2019-04-26
Ingrid Mattiasson Saarinen skriver om den ojämlika bostadsmarknaden, dels utifrån inlägg om H22 i kf den 23 april, dels utifrån en interpellation samma kväll om blandade bostadsformer

Den ojämlika bostadsmarknaden


—–
2019-04-24
Rapport från gårdagens kommunfullmäktige:

Rapport från kommunfullmäktige – april2019-04-24
Samma vecka, dvs förra veckan, som vår partikamrat Malin Björk uppmärksammar att EU-parlamentet har klubbat igenom nya regler som ska stärka skyddet för visselblåsare lämnade vi en motion om samma ämne hos kommunfullmäktige i Helsingborg.
Läs mer

Motion om att Helsingborgs stad ska införa en visselblåsarfunktion2019-04-12
Det är dags att ta jämställdheten på allvar! Genuspedagogiken är en del av jämställdhetsarbetet och pedagogiken behövs, om vi någonsin ska få ett jämställt samhälle.
Därför vill V att genuspedagoger anställs som en resurs för både förskolan och skolan. I Helsingborg finns i dag inte en enda genuspedagog anställd som just genuspedagog.
Vi har därför lämnat in en motion om detta.

Motion om ett resurscentrum för jämställhetsarbetet i Helsingborgs stads skolor2019-04-08
Vi anser att det är en sak att beställa en värdering av Öresundskraft AB, men en helt annan sak att inleda en försäljningsprocess. I det senare fallet har vi antagit att det måste finnas ett klartecken av något slag från politiken. Nu skrevs avtal redan i augusti-september 2018 med två företag som skulle hjälpa till under försäljningsprocessen, alltså långt innan frågan var allmänt känd inom politiken och också långt innan ett politiskt beslut tagits. Vi har därför lämnat en fråga till stadsrevisionen om detta.

Fråga till stadsrevisionen från V2019-04-04
Vänsterpartiet har skrivit en motion om att taltidningen ska få fortleva, att all information från staden på webben inklusive webbsändningar från kommunfullmäktige textas och att alla lokaler, som används för publika arrangemang och där staden är fastighetsägare/hyresgäst, ska vara utrustade med hörslinga/hörteknik. Detta är inte bara en rättvisefråga, utan det handlar också om att följa de lagar och regler som finns.
Läs mer

Motion om rätten att få ta del av samhällsinformation och delta i samhällslivet


2019-03-21
Fullmäktige i mars var inställt, i stället bjöd S, Mp och V in till ett Folkets fullmäktige om den planerade försäljningen av Öresundskraft. En fråga som vi verkligen ville ha diskuterat på ett fullmäktigemöte i Rådhuset, nu blev det i stället i Hörsalen på stadsbiblioteket
Läs mer

Folkets fullmäktige den 20 mars2019-02-28
Rapport från kommunfullmäktige 27 februari

Rapport från kommunfullmäktige 27 februari


På fullmäktigemötet valdes också en extern ledamot in i styrelsen för Helsingborgshem. Spelreglerna för det politiska systemet ändras och demokratin åsidosätts när externa ledamöter, dvs icke-politiker med rösträtt, väljs in i stadens bolag. Och trots att det då kan förändra maktbalansen i Helsingborgshems styrelse, var det bara V som på mötet protesterade mot att en extern ledamot valdes in.

2019-01-22
Rapport från första kommunfullmäktige 2019
Marcus Friberg (Mp) hade ställt en Interpellation om hur budgetbeslut i riksdagen kan påverka en rad områden i Helsingborg, ett av dessa områden var bostadsbyggande. Peter Danielsson (M) menade att det behöver föras en seriös debatt om hur vi ska utveckla antalet bostadsrätter och andra former av ägda bostäder. Peter Ahlbom (V) bemötte Danielsson med att vi i Vänsterpartiet menar att bostad är en rättighet. Han frågade också Danielsson om inte problemet är att bostäderna är för dyra?
Efterfrågan på bostad är ju enorm ändå lyckas inte marknaden lösa problemet. Danielsson svarade att bostadsbristen inte är så stor i Helsingborg som på andra ställen i Sverige och att det till och med finns tomma lägenheter. Man kan ju fråga sig vad det beror på om inte just det Vänsterpartiets Peter Ahlbom lyfte angående dyra hyror. Inte otippat hänvisade Danielsson till flyttkedjor som som en lösning och till och med som det mest verkningsfulla. Danielsson sa också att det är p.g.a. bruksvärdet som marknaden inte löst frågan. Danielsson svar bli då att det behövs ”Ännu mer marknad”. Det är alltså oerhört tydligt för alla som vill fortsätta se en ökning av hyresrätter med rimliga hyror, att Vänsterpartiet är det enda alternativet.
Ingrid Mattiasson Saarinen (V) lyfte debatten om att vi vill att kommunen ska ta emot en fristadskonstnär. Något som Kd, S, Mp och V uttalat sig positivt kring tidigare. På riksplan har även L och M varit positiva. Trots detta är alliansens svar på frågan att det inte blir någon fristadskonstnär till Helsingborg. För Vänsterpartiet är fristadsprojektet så viktigt därför att det handlar om yttrandefrihet och demokrati. Att genom konst få uttrycka sina åsikter och kämpa för demokratisk utveckling.
Cecilia Engström (Kd) menade dock att man kan arbeta med dessa frågor på andra sätt och att man ville vara en del av ICORN-nätverket men inte prioritera att ta emot en fristadskonstnär p.g.a. minskad budget. Ingrid menade dock att det tidigare varit Kommunstyrelsen som tagit den stora kostnaden och att Vänsterpartiet ansåg att det borde vara så i framtiden med. Demokrati måste alltid prioriteras sa Lars Dalesjö (Mp) som instämde i vikten av att ta emot en fristadskonstnär.
I frågan om det samordnade ansvaret för för stadens samlade insatser mot prostitution hade (V)i ett tilläggsyrkande om att lägga till människohandel. Något som nämndes i texten men inte i själva att-satsen. Vänsterpartiets tilläggsyrkande vann gehör och det fanns en bred samstämmighet i kommunfullmäktige kring frågan.
Nästa stora debatt handlade om (V)år motion om beräkning av försörjningsstöd. I motionen ville vi i Vänsterpartiet att underhållsstöd inte skulle räknas in i normen för försörjningsstöd. Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden menade i sina svar bl.a. att en höjning av bidraget ”riskerar att inte komma barnen tillgodo”.
Peter Ahlbom (V) sa att detta är rent förakt och saknar grund. ”Jag har träffat föräldrar som själv har trasiga kläder för att kunna ge mat och kläder till sina barn”. Peter fortsatte med att säga att han hävdar att det är ett mycket större problem med familjer som skuldsätter sig för att skammen av att inte ha pengar är allt för stor.
Socialdemokraterna ansåg att det är en viktig fråga, men sa att de inte kan bifalla då de inte tagit med detta i sin budget. Däremot kände de att det var omöjligt utifrån alliansens svar att rösta för svaret och avstod. Miljöpartiets Marcus Friberg sa att de tyckte det var en bra och viktig reform som de ville ha med i diskussionerna inför nästa års budget. Rickard Lundberg (M) svarade kortfattat att arbetslinjen var svaret, inte ökade bidrag. Han sa att ”Inte ens om han haft Vänsterpartiets ökända sedelpress” hade han valt att prioritera detta.
Man kan raljera hur mycket man vill över Vänsterpartiets tydliga satsning på välfärden och de som har det allra sämst, men vill man inte ens om man har råd ge de som har minst mer, då undrar vi hur man ser på människan? (V)i skulle vilja hävda att det istället är genom tydliga framsteg för de som har de sämst som man kan stärka människor att bli självförsörjande.
Ingrid bemötte Rickards påstående om sedelpressar genom att säga att det är ett genant uttalande då detta är ett förslag vi avsatt pengar för i vårt budgetförslag. Det handlar helt enkelt om prioriteringar och då anser (V)i att detta är en extra utsatt grupp som förtjänar en bättre tillvaro.
Det var allt för idag!
På återseende kamrater,
Jenny Björklund Hansson
Ersättare i kommunfullmäktige (V)

Artikel i Helsingborgs Dagblad om kf-debatten om Helsingborg ska ta emot en fristadskonstnär eller inte
https://www.hd.se/2019-01-23/vi-kan-ta-emot-en-fristadskonstnar-utan-att-var-valfard
___

2019-01-18
Klimatet kan inte vänta, det är hög tid att på allvar ställa om till förnybar energi.
Ett stort utrymme i Alliansens förslag till investeringsbudget 2019-2025 har frigjorts, i och med att den föreslagna investeringen i ett Landborgsgarage blev nedröstad. Vänsterpartiet vill att en del av detta investeringsutrymme används till en utbyggnad av kommunala solcellsanläggningar under åren 2020-2025. Vi har nu lämnat in en motion om detta. Läs mer i länken

Motion om ökad satsning på solcellsanläggningar


___
2019-01-14
Efter att det två-åriga fristadsavtalet med den jemenitiske skådespelaren och filmaren Abduljabbar Alsuhili löpt ut, har inte Helsingborg tagit emot någon ny hotad konstnär. Vänsterpartiet undrar hur KD, som innan valet var positiva till fristadsprojektet, nu tänker agera.

Interpellation om fristadskonstnärer


___
2019-01-12
Vänsterpartiet har länge stridit för att behålla det område som Mejerigatans koloniförening arrenderar, som ett odlingsområde. Nu när det inte längre finns en majoritet för att bygga på området, har vi lämnat in en motion om att odlarna ska få bättre villkor och längre arrendetid, än de hittillsvarande ett-åriga avtalen.

Staden behöver gröna ytor och odlingsområden!

___
2018-11-22
Rapport från budgetfullmäktige 21 – 22 november 2018. Några vunna kamper mot alliansen – inget Landborgsgarage, inga bostäder på Mejeritomten, Mejerigatans koloniförening får vara kvar, vi ska bygga ett äldreboende i Rydebäck, prioritera ett nytt Gymnastikens hus och ha avgiftsfri lägerverksamhet för barn och unga. Känns jättebra – även om jag naturligtvis hade önskat att än fler av Vänsterpartiets förslag hade röstats igenom för ett jämlikare, tolerantare och mer klimatsmart Helsingborg. /Ingrid Mattiasson Saarinen, gruppledare (V)
Läs mer i Jenny Björklund Hanssons rapport från budgetfullmäktige

Rapport från budgetfullmäktige

Läs också Helsingborgs Dagblads rapportering från budgetdebatten
https://www.hd.se/2018-11-21/sa-blir-framtiden-i-helsingborg
https://www.hd.se/2018-11-22/i-dag-avgors-fragan-om-landborgsgaraget
___
2018-11-22
Inledningsanförande av Ingrid Mattiasson Saarinen om Vänsterpartiets budgetförslag 2019

Inledningsanförande av Ingrid Mattiasson Saarinen under budgetdebatten


Jenny Björklund Hanssons inlägg om Vård- och omsorgsnämnden

Jenny Björklund Hansson i budgetdebatt om vård och omsorg


Ingrid Mattiasson Saarinen om Barn- och utbildningsnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden och Kulturnämnden

V om skola, kultur, idrott och fritid i debatt om budget 2019


Peter Ahlbom om att politikerarvodena ska sänkas med 25%

Peter Ahlbom om att V vill sänka politikernas arvoden i debatt om budget 2019


Ingrid Mattiasson Saarinen om Stadsbyggnadsnämnden, Miljönämnden och Fastighetsnämnden

V om stadsplanering och miljö i debatt om budget 2019


Ingrid Mattiasson Saarinen om Arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden

V om arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i debatt om budget 2019


___

2018-10-23
Rapport från kommunfullmäktige den 23 oktober

Om valdeltagande och en stark opposition!


___
2018-08-15
Hela hanteringen av fastigheten Filborna 28:3 m fl har kännetecknats av snabbehandling. I oktober 2016 köpte Magnolia Mejeritomten av Peab, som innan dess förgäves hade försökt få en detaljplan för bostäder. Området lyftes ur Stadsplan 2017 för att behandlas separat, sedan en politisk styrgrupp inom arbetet med Stadsplan 2017 i december 2016 tagit ett inriktningsbeslut om att börja utreda området. I januari 2017 presenterade de nya ägarna ett förslag för kommunen som inte bara omfattade området där det gamla mejeriet ligger, utan även odlingslotterna. I april 2017 sa stadsbyggnadsnämnden ja till att starta planarbetet direkt.
Eftersom detaljplanen ännu inte är klar, undrar både odlarna inom Mejerigatans Koloniförening liksom Vänsterpartiet varför det brådskade så med att säga upp avtalet. Likaså undrar vi varför man inte erbjuds lotter med liknande förutsättningar, som de som finns på Mejeriområdet.
Vi har därför ställt en interpellation till Stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing och vice ordförande Thomas Rödin om detta. Interpellationen kommer att debatteras på kommunfullmäktige den 21 augusti.
Läs interpellationen

Interpellation om uppsägningen av Mejerigatans Koloniförening


___
2018-08-08
Tiden på förskolan och den sociala gemenskap det innebär för barnen är väldigt viktiga i barnens utveckling. Ska föräldrar som saknar jobb dessutom få en rimlig möjlighet att hinna med jobbsökande behöver också 15-timmarsgränsen utökas till 30 timmar.
Vänsterpartiet ser flera problem med den 15-timmarsgräns som finns i dag för barn till arbetslösa och för barn vars föräldrar är föräldralediga med annat barn. Vi har därför lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla barn i Helsingborg ska ha rätt till 30 timmars förskola.
Vi har också lämnat in en motion om att vi vill att en undersökning görs av behovet av förskoleverksamhet på kvällar, nätter och helger. Nästan 40 procent av alla löntagare i Sverige arbetar enligt SCB på kvällar, nätter eller helger – och det är en siffra som stadigt stiger.
Läs mer om motionerna
http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/08/13/alla-barn-ska-ha-ratt-till-30-timmars-forskola/
___
2018-08-08
Flera av stadens föreningar är trångbodda. Vänsterpartiet tycker att staden först måste se till att det finns lokaler för de många helsingborgare som redan är eller vill bli engagerade i olika idrotter, innan ett äventyrsbad byggs!
Vi har därför lämnat in en motion om att vi vill ha en utredning av kostnader och alternativa placeringar för ny gymnastikhall, ishall, simhall och friidrottshall.
Läs motionen

Ta ett helhetsgrepp på behovet av hallar!


___
2018-07-25
Det ska inte finnas ekonomiska hinder för att kunna njuta av kultur och fritidsaktiviteter. Det handlar om ekonomisk tillgänglighet och jämlikhet. Kallbadhusen är en skattefinansierad verksamhet som fler skulle kunna njuta av säger Peter Ahlbom om Vänsterpartiets motion om att entré till Kallis och Pålsjöbaden borde ingå i Kulturkortet.
Läs artikel i Helsingborgs Dagblad

Kallbad på Kulturkortet, javisst!


Läs motionen

Motion om att Kallis och Pålsjöbaden ska inkluderas i Kulturkortet


___

2018-06-20
Vänsterpartiet tycker att stadens arbete för att bli en mer inkluderande stad går alldeles för långsamt. Normer ligger ofta till grund för kränkningar och diskriminering. Vi vill att ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra hela stadens arbete. Vi vill också att stadens samtliga verksamheter ska hbtq-certifieras under den kommande mandatperioden.
Som ett ett led i att förverkliga Plan för lika möjligheter vill vi att toaletter i stadens publika verksamheter blir transinkluderande och könsneutrala. Alla ska känna sig välkomna i det offentliga rummet.
Läs motionen

Motion om könsneutrala toaletter i stadens publika verksamheter och lokaler


___
2018-06-13
Gatorna och parker är offentliga vardagsrum, som tillhör oss alla, liksom den station vi anländer till om vi reser med tåg eller buss. Många gator i de mest centrala delarna av Helsingborg har under senare tid blivit mer och mer smutsiga och då handlar det inte om nedskräpning, utan helt enkelt om brist på spolning eller annan rengöring. Luften kring många gator i Helsingborg, liksom i flera svenska städer, är starkt förorenad av väg- och avgaspartiklar.
Ingrid Mattiasson Saarinen hade därför skrivit en interpellation om stadsmiljön till stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing med följande frågor:
Av vilken anledning har Helsingborg valt att inte regelbundet vattenspola gatorna i centrala staden? Görs detta någon gång under året?
Varför högtryckstvättas inte mer ofta de trottoarer och speciella stenläggningar som finns i centrala staden på stadens mark? Hur ofta görs det i dag?
Vilka påtryckningsmedel använder staden mot fastighetsägare, affärer, caféer och restauranger för att de ska hålla mer rent än vad som görs i dag? Finns i regelverket hur och hur ofta städning måste göras?
Hur ser staden på möjligheterna att bygga ut den dagliga manuella renhållningen av parker och trottoarer i de centrala delarna i staden? Hur ofta och var i staden görs manuell städning i dag?
Fortfarande finns alltför många öppna papperskorgar där fåglar kan plocka ut innehållet , i vissa delar av staden sätts de fortfarande ut. I vilken takt är målet att alla öppna papperskorgar ska ha bytts ut?
Har den blågröna majoriteten funderat på att införa ett dubbdäcksförbud i hela eller delar av staden?
Interpellationen togs upp på dagens kommunfullmäktige. I svaret skyllde Christian Orsing bl a på inkörningsproblem för den nye entreprenören. Ännu en anledning till att inte lägga ut skötseln av gata & park på entreprenad! Hade man låtit skötseln vara kvar i kommunal regi, så hade man sluppit detta.
Läs HD’s artikel
https://www.hd.se/2018-06-12/helsingborgs-gator-stadas-oftare

Gång på gång sägs att vi har brist på lämplig mark att bygga bostäder på. På kvällens kf-möte kritiserade Ingrid Mattiasson Saarinen att alltför många en- och tvåvåningshus har byggts på Maria-området och sa att det är en etisk kollaps att använda norra Europas bästa åkerjord till detta. Med lite bättre framförhållning, eftertanke och planering, så hade långt fler bostäder kunnat byggas på det området. Vänsterpartiet vill skona åkermark, grönytor, kolonier och odlingslotter. Vi motsätter oss därför att bygga på åkermarken i Östra Ramlösa, liksom vi motsätter oss att bygga på Mejeriområdet. Det finns andra redan hårdgjorda ytor att bygga på.
___
Vi har lämnat in en motion om att Jobb på sikt ska permanentas
Läs mer

Motion om att Jobb på sikt ska permanentas


___
2018-05-22
Claudia Velásquez, Ingrid Mattiasson Saarinen och Peter Ahlbom debatterade förgäves för att projektet “Jobb på sikt” skulle permanentas.
Jobb på sikt är en insats som fungerar, som sparar pengar åt samhället och som många köar till. Jobb på sikt, arbetar med en metod som är evidensbaserad och klart mer framgångsrik än traditionella metoder för arbetsrehabilitering.
Forskning visar att 70 % av alla med psykiska funktionsnedsättningar i Sverige är arbetslösa och upplever utanförskap i högre utsträckning än andra grupper med funktionsnedsättningar. 60 % av denna grupp har ingen strukturerad sysselsättning. I dag deltar 92 personer aktivt i projektet, 51 personer står på kö och tidigare har ytterligare knappt 100 personer deltagit sedan starten 2011.
Det har argumenterats att projektet inte kan fortsätta utan samarbetspartners, men projektet är så inarbetat att samarbetet kan fortsätta även om dessa myndigheter inte deltar formellt i projektet. Det handlar om 4,3 miljoner årligen till ett framgångsrikt projekt. Motsatsen är att de som i dag är med i projektet skulle kosta samhället stora summor pengar varje år, både i arbetsbortfall och skatteintäkter. För att inte tala om den betydligt sänkta livskvalitén för den enskilde som inte får fortsätta eller börja i projektet.
De blågröna var styvnackade. Vi undrade vad S tyckte, eftersom de suttit tysta under den nästan en timme långa debatten. Men de gick tyvärr på de blågrönas linje.
___
2018-05-09
Vänsterpartiet ser med stor oro på att två förvaltningar väljer att avveckla en högt presterande evidensbaserad verksamhet för arbetsrehabilitering, som fungerar bättre än traditionell arbetshabilitering.
Vi har därför skrivit en interpellation, som kommer upp på nästa kommunfullmäktige den 22 maj
Läs interpellationen

Interpellation om Jobb på sikt


___

2018-05-03

Varje dag arbetar över 30.000 medarbetare i den skånska sjukvården och gör sitt yttersta för att vi andra ska känna trygghet utifall vi behöver sjukvårdens hjälp. Men resurserna är för små. Sjukvården i Skåne har nu över 1 miljard i underskott. Resultatet ser vi i en överbelastad akutmottagning i Helsingborg, där vårdtagare får ligga i korridorer i väntan på vård. Ständig vårdplatsbrist och vårdpersonal som går på knäna och själv blir sjuka av att jobba inom vården.

Debattinlägg av tre företrädare för V Helsingborg i Helsingborgs Dagblad 2018-05-03

Läs inlägget

https://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/05/03/en-forandring-ar-nodvandig/

2018-04-24
Debatt på kvällens kommunfullmäktige om de höga sjuktalen inom vård- och omsorgsförvaltningen. Där Ingrid Mattiasson Saarinen bl a tar upp att Arbetsmiljöverket konstaterade vid den inspektion man gjorde i februari att arbetet inom äldrevården är tungt och att arbetstiderna ger bristande möjligheter till återhämtning. Under helgerna kan passen antingen vara från klockan åtta på morgonen till klockan kvart i nio på kvällen med 1,5 timmes rast eller från klockan sju på morgonen till klockan sju på kvällen med 1 timmes rast. I interpellationssvaret nämnde Johnny Cato Hansson en massa punkter som förvaltningen jobbar med för att få bukt med sjuktalen. Men bland det förvaltningen räknar upp, finns inget om en förändring av de långa passen; överhuvudtaget inget om att se över vare sig arbetstiderna eller arbetstyngden. Borde vara steg ett!

Läs mer om debatten i HD
https://www.hd.se/2018-04-24/allt-fler-sjuka-inom-varden-i-helsingborg
___

2018-03-12
Fritidsgårdarna har betytt mycket för många unga människor. En fritidsgård på Drottninghög borde vara högprioriterad, men så inte i de blågrönas Helsingborg.
Läs vår interpellation om detta

Varför ingen fritidsgård på Drottninghög?

2018-03-07

Debattinlägg av fem företrädare för V Helsingborg i Helsingborgs Dagblad inför Internationella kvinnodagen

Läs inlägget

https://www.hd.se/2018-03-07/vansterpartiet-har-fatt-igenom-en-rad-forbattringar-som-framfor-allt-gynnar-kvinnor-men-mer-behover-goras

2018-03-05

Debatten om Gröningen är aktuell igen. För tre år sedan diskuterades en ny detaljplan för hela Gröningen, men området kring Karantänen hade plockats bort när så småningom den nya planen togs fram.  I diskussionerna 2015 talades om max tre våningar, vilket Backahill då inte tyckte räckte för ett hotell. Inget ny detaljplan har sedan dess tagits fram, men så plötsligt i fjol ber Backahill tre arkitektbyråer tävla med förslag på hur en hotellbyggnad på Karantäntomten skulle kunna se ut.  V är fortsatt skeptiska men avvaktar det slutgiltiga planförslaget.

Läs artikel om detta i HD

https://www.hd.se/2018-03-05/har-ar-partierna-som-bytt-fot-de-flesta-positiva-till-hotell-vid-groningen

2018-03-01
På kommunfullmäktige den 28 februari togs vår interpellation upp om ett klart jäv när en projektledare anställdes på Idrotts- och fritidsförvaltningen. Kompakt tystnad från övriga partier, Bara V tyckte att det måste bli några konsekvenser om man brutit mot regelverket.
Läs mer i HD’s artikel
https://www.hd.se/2018-03-01/vansterpartiet-vill-gora-om-anstallningsprocessen-pa-fritid-helsingborg

2017-12-30

Manifestation mot fyrverkerier, där Claudia Velásquez var en av talarna.

Läs mer

https://www.hd.se/2017-12-30/manifestation-mot-smallare-och-fyrverkerier

2017-12-12

Debattartikel  i Dagens Arena  av Claudia Velásquez och Ingrid Mattiasson Saarinen

Läs mer

https://www.dagensarena.se/opinion/v-politiker-mer-jamstallt-med-normkritik-forskolorna/

2017-12-12

#metoo uppmärksammas med frågor på kommunfullmäktige och manifestation

Läs mer i HD

https://www.hd.se/2017-12-12/vanstern-kraver-tuffare-regler-for-att-stoppa-sexuella-krankningar

___
2017-12-05
Experterna menar att det gäller att börja tidigt för att motverka traditionella könsroller. Förskolan ska enligt läroplanen arbeta för att motverka traditionella könsroller och könsmönster men senaste Skolinspektionen konstaterar, efter att ha tittat på 36 slumpmässigt utvalda förskolor runt om i landet, att arbetet går trögt.
Vänsterpartiet har ställt en enkel fråga till ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Christer Rasmusson, om hur nämnden tänker agera för att förskolorna i Helsingborg ska bli ännu bättre.
Läs mer:

Om förskolornas jämställdhetsarbete


___
2017-12-01
Många arbetsplatser och organisationer har trott sig ha en fungerande struktur för att fånga upp och eliminera sexuella trakasserier och övergrepp, men de många vittnesmålen som kommit under hösten har visat att det inte alls varit så. Dags att ta nästa steg.
Vänsterpartiet har därför ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande, Peter Danielsson, inför nästa möte i kommunfullmäktige, den 12 december.
Läs mer

#metoo och stadens arbete mot sexism, sexuella trakasserier och övergrepp


___

2017-11-23

Debatt om Landborgsgaraget på Stadsbiblioteket.

Läs mer

https://www.hd.se/2017-11-22/fa-fragade-mycket-om-landborgskopplingen

2017-11-22

Artikel i Helsingborgs Dagblad i anslutning till debatten om flytten av biblioteket på Råå.

Läs mer

https://www.hd.se/2017-11-22/ska-vi-behova-ga-till-kopcentrumet-for-att-lasa-bocker

2017-11-21
Vänsterpartiet tycker inte att det är rimligt att ett kommunalråd på heltid i Helsingborg i dag har ca 63.800 kr i månaden. Vi anser därför att de mycket höga kommunalråds- och gruppledararvodena borde sänkas från och med nästa mandatperiod och har därför skrivit en motion om detta.
Läs mer

Motion om att sänka kommunalråds-, gruppledar- och ordförandearvoden  


___
2017-11-21
Eftersom Helsingborg tillämpar den hårda linjen, har vi skrivit en motion om att staden ska behålla ansvaret för unga ensamkommande som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven till 18 år tills dess asylprocessen är klar, att de får bo kvar i Helsingborg och slutföra sin skolgång här samt att detta beslut också gäller retroaktivt för de som tvingats flytta från ett boende under 2017. Motionen lämnades in efter debatten som följde på vår interpellation i kommunfullmäktige den 21 november.
För Vänsterpartiet handlar det om ansvar och humanism. Vi står inte bakom den restriktiva flyktingpolitik som råder. Vi är inte ensamma om detta. I Helsingborg, precis som i resten av landet, står individer och organisationer upp för människovärdet och ger unga ensamkommande det stöd och den trygghet de behöver.
Läs mer

Interpellation om ensamkommande i Helsingborg


___
2017-11-20
Kommunfullmäktige har i en detaljplan om strandängarna i Hittarp, beslutat att lösa in dessa. Men enligt ett direktiv från Stadsbyggnadsnämndens ordförande är det inte aktuellt längre att följa detta kommunfullmäktigebeslut. Beslutet att inte lösa in strandängarna har inte varit uppe som ärende i Stadsbyggnadsnämnden, än mindre kommer det förändrade beslutet komma vidare till kommunfullmäktige för behandling. Trots att det är kommunfullmäktige som gett uppdraget att lösa in strandängarna. Vänsterpartiet har därför skrivit en interpellation till ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, Christian Orsing.
Läs mer

Om upphävande av beslut gällande strandängarna i Hittarp


___
2017-11-14
Innan ett områdesbibliotek läggs ner eller flyttas, vill vi se en helhetsanalys av områdesbibliotekens antal och placering. En enkel fråga om detta till Kristian Andersson, ordförande i kulturnämnden, kommer på kommunfullmäktiges nästa möte den 21 november.
Läs mer

En helhetsanalys behövs innan bibliotek flyttas eller läggs ner


___

2017-11-10
Vänsterpartiet vill att staden ska behålla ansvaret för de unga ensamkommande som blivit åldersuppskrivna av Migrationsverket till dess att besluten vunnit laga kraft och att låta
de som fyller 18 år under asylprocessen få bo kvar i Helsingborg och slutföra sin skolgång
här. För Vänsterpartiet handlar det om ansvar och humanism. Vi står inte bakom den restriktiva flyktingpolitik som råder. Vi är inte ensamma om detta. I Helsingborg, precis som i resten av
landet, står individer och organisationer upp för människovärdet och ger unga ensamkommande
det stöd och den trygghet de behöver. På riksplan har Vänsterpartiet i förhandlingar med
regeringen varit med och drivit fram 585 miljoner kronor under 2017–18 för att ge kommunerna
ekonomisk möjlighet att låta de ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen bo kvar i
kommunen.
Vi har därför skrivit en interpellation om detta som kommer upp på fullmäktiges möte den 21 november,
läs mer

Interpellation om ensamkommande i Helsingborg

2017-11-09

Debatt på Helsingborgs stadsbiblioteket om Attendo och äldreomsorgen.

Läs vad HD skriver om mötet

https://www.hd.se/2017-11-09/politisk-oenighet-om-vilka-maktmedel-kommunen-har-mot-attendo?utm_source=fb&utm_term=980a0e60-790b-4f91-9140-a318bd17d261&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares

___

2017-10-15

Vi har gång på gång i Helsingborg kunnat se hur framfarten av riskkapitalister som Attendo inom äldreomsorgen drabbat de äldre och personalen. Enkäter har visat att den kommunala verksamheten haft bättre resultat. Personalen, de äldre och deras anhöriga har protesterat mot att privatiseras. Trots detta har den blågröna majoriteten i slutet av förra året lagt ut ytterligare fyra äldreboenden på entreprenad. Rapporter om missförhållanden kom ganska snabbt. Efter det att de anhöriga till boende på Valltorp i slutet av september återigen påtalade hur illa det är ställt, har de blågröna gett Attendo en respit av 30 dagar för att förbättra situationen.

Vänsterpartiet anser att detta inte kan få fortsätta, det är dags att redan nu säga upp avtalet med Attendo!

https://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/10/15/attendos-vinstjakt-drabbar-bade-de-aldre-och-personalen/

2017-10-05

Ingrid Mattiasson Saarinen om kulturklimatet i Helsingborg i allmänhet och om att Museum of failure efter påtryckningar från stadsledningen nu ska visas på Dunkers kulturhus

– debattartikel i Helsingborgs Dagblad 2017-09-26

https://www.hd.se/2017-09-26/politiker-ska-inte-lagga-sig-i

och ett svar på en ny insändare av Annika Roman, Miljöpartiet, i Helsingborgs Dagblad 2017-10-03

https://www.hd.se/2017-10-03/kulturen-ska-inte-glommas-i-ett-elfenbenstorn

Artikel på hd.se 2017-08-09 om vår interpellation om målsättning och åtgärder för att få ett renare badvatten

https://www.hd.se/2017-08-09/v-sagar-planen-som-ska-losa-helsingborgs-problem-med-orent-vatten-oacceptabelt

2017-08-06
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och ordförande i NSVA Magnus Jälminger om målsättning och åtgärder för att förbättra badvattnet vid Helsingborgs stränder
Helsingborg marknadsför sig som en stad där det finns en badplats för alla, allt från lugna naturstränder till centrala badplatser med hög puls. Som bekant har en hel del av dessa badplatser under senare år haft varierande kvalitet på sitt badvatten, inte minst badplatsen med hög puls, Fria Bad, där vattnet vid flera tillfällen varit starkt förorenat.
För Vänsterpartiet Helsingborg är detta en prioriterad fråga. Det gäller vår miljö och vår livskvalitet.
I juni 2016 presenterade Helsingborgs stad en omfattande rapport om varifrån bakterierna vid badplatserna kommer. För att förhindra föroreningarna krävs en mängd olika åtgärder. Hur snabbt detta arbete ska göras, det är naturligtvis en politisk fråga.
En inte oväsentlig åtgärd är att separera kombinerade ledningar. I NSVA’s senaste affärsplan är målsättningen att kombinerade ledningar ska vara bortbyggda till år 2050.
Mot bakgrund av detta vill Vänsterpartiet ställa följande frågor:
Har olika alternativ för ombyggnaden av kombinerade ledningar tagits fram och prissatts,
t ex med målsättningen 2025, 2030, 2035 etc? Om detta gjorts, vilka alternativ har diskuterats och varför har dessa förkastats
Vilka andra åtgärder har beslutats och tidsatts för att förbättra badvattenkvalitén, som förlängning av bräddningsrör, bassänger som kan ta emot tillfälliga överskott av regnvatten, ytterligare dagvattendammar och våtmarker etc?
För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp
Ingrid Mattiasson Saarinen

Debattinlägg 19 juli 2017 om turerna kring Mejeritomten.

Gärna en skola men värna den unika miljön på Fredriksdal och låt kolonisterna vara kvar. Och visst är det högst märkligt att Magnolia köper denna tomt av Peab, en tomt där möjligheterna att bygga tycktes vara lika med noll.

https://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/07/23/vilket-byggbolag-koper-en-tomt-dar-byggmojligheterna-tycks-vara-lika-med-noll/

Debattinlägg 5 juli 2017 om privatiseringarna inom vård och omsorg skickat till HD m fl, ej infört

Gör om, gör rätt!

De blågröna upprepar ständigt sitt mantra om att privata entreprenörer i omsorgen leder till valfrihet och ökad kvalité. När ska de se verkligheten? Resultatet är sämre villkor för både personalen och de äldre. Riskkapitalbolagens drivkraft är att tjäna pengar och därför drar de ned på antalet anställda. Valfriheten för de äldre är lika med noll.

Ingen utvärdering av de tidigare entreprenaderna hade gjorts enligt den tidigare ordföranden i vård- och omsorgsnämnden, Maria Nilsson. Ändå valde de styrande blågröna partierna i Helsingborg att i fjol lägga ut fyra äldreboende och fyra LSS-boenden på entreprenad.

Resultatet av tidigare privatiseringar inom äldreomsorgen i Helsingborg har vi sett gång på gång under senare år. Därför protesterade både vårdtagare, personal och anhöriga mot nya privatiseringar. För inte så länge sedan förlorade t ex Vardaga sitt kontrakt med Helsingborgs stad på grund av bristande vårdkvalité. Nu fick de trots detta förnyat förtroende.

Det är på inget sätt en direkt relation mellan konkurrens och bättre vård. Tvärtom finns det starka incitament att inte göra sitt yttersta för vårdtagarna och istället se till vinstintressen.  Marta Szebehely som ansvarat för den svenska delen av en internationell forskningsrapport, där universitet från Sverige, Finland, Norge, Danmark, USA, Kanada och Australien samverkat, säger att  ”svenska studier visar att privata vårdbolag har lägre bemanning än kommunala och allra lägst har de bolag som drivs av riskkapitalbolag.”

HD har nu i ett antal artiklar under våren uppmärksammat missförhållanden i äldreomsorgen sedan Attendo och Vardaga tog över driften. Senast var det en 97-årig dam på Valltorp som intervjuades. Hon berättade att personalen gör ett jättefint jobb, men att det är för lite personal och att de därför inte haft tid att gå ut med henne på en promenad en enda gång under våren.  Nu vill Jonny Cato Hansson, ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden sedan ca ett halvår tillbaka, be damen ifråga personligen om ursäkt.

Vänsterpartiet tycker att det inte räcker med att endast be en av våra äldre om ursäkt.  Det enda, som skulle gynna både de äldre och personalen på de boenden som privatiserats, är att riva upp avtalen med Attendo och Vardaga. Istället för omtanke om de äldre är det jakten på pengar som styr. Vi tycker att de skattemedel som är avsatta för att våra äldre ska få en bra omsorg, också helt och fullt ska användas till detta och inte som nu bli till vinster i riskkapitalbolagen. Gör om, gör rätt!

Claudia Velásquez

ordförande Vänsterpartiet Helsingborg

Ingrid Mattiasson Saarinen

vice gruppledare & ledamot i kommunfullmäktige (v)

Jenny Björklund Hansson

ersättare i Vård- och omsorgsnämnden (v)

___
2017-04-06
Urusel arbetsmiljö, busschaufförer som tvingas till långa pass & undermåliga bussar. Kritiken mot Bergkvarabuss har förts fram från olika håll. Trots detta har flera skånska kommuner, bl a Helsingborg, fortsatt avtal med bolaget.
Interpellation om Bergkvarabuss till stadsbyggnadsnämndens ordförande

Interpellation om Bergkvarabuss till stadsbyggnadsnämndens ordförande


___

2017-03-28
Kvällens kommunfullmäktige med bl a debatt om barnomsorg på kvällar, nätter och helger och riskanalys vid privatiseringen av fyra LSS-boenden, ärende 2 respektive 3 på dagordningen
Klicka på länken, och sedan på det ärende du är intresserad av, för att lyssna på debatterna
http://helsingborg.webbtvkf.se/?20170328
___
2017-03-28
Några kommuner i landet har redan infört gratis busskort som gäller även på icke-skoltid till alla unga. I Östersund, som gjort både en för- och en efterstudie, har det visat sig att fler barn åker buss till fritidsaktiviteter och träning, att hela familjen tar bussen till familjeaktiviteter på helgen, att problem försvinner för de som har ett växelvis boende hos separerade föräldrar och att miljöeffekterna är goda då fler familjer åkte buss i stället för bil. Det är bra för de unga och bra för miljön!
Vi har därför nu lämnat en motion om att gratis busskort ska ges till alla barn och ungdomar mellan 7 – 19 år i Helsingborg.

Motion om gratis busskort för barn och ungdomar 7 – 19 år i Helsingborg


___
2017-03-08
Interpellation om barnomsorg på kvällar, nätter och helger till ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Christer Rasmusson
Nästan 40 procent av alla löntagare i Sverige arbetar på kvällar, nätter eller helger – och det är en siffra som stiger.
Vänsterpartiet anser att det är en självklarhet att Helsingborg ska kunna erbjuda barnomsorg även till de som jobbar på andra tider än kontorstider. Det är en viktig fråga både ur ett jämställdhets- och ett arbetsmarknadsperspektiv och inte minst ur barnets synvinkel.

Interpellation om barnomsorg på kvällar, nätter och helger


___
2017-03-08
Motion om rätt till heltid ska skrivas in i entreprenadavtalen!
I entreprenadavtalen står det inte något krav på sysselsättningsgrad. På kommunalt drivna vårdboenden har de anställda rätt till en heltidsanställning, helt enligt målen om jämställdhet för staden. Rätten till heltid saknas i avtalen med de privata vårdbolagen. Vänsterpartiet anser att rätten till heltid även skall gälla vid privat drift. De privata vårdgivarna skall också följa målet om jämställdhet i vår personalpolicy.

Motion om rätt till heltid i entreprenadavtal


___
2017-02-13
Det blågröna styret i staden beslutade att privatisera fyra vårdboenden, vilket vi är starka motståndare till. Vid två av dessa har klagomål inkommit från anhöriga, personal och vårdtagare. Det främsta klagomålet gäller att de vinstdrivande bolagen valt att minska bemanningen på vårdboendena, jämfört med bemanningen under kommunal drift. Vi har därför skrivit en motion om att minimibemanning ska skrivas in i avtalen, så görs i andra kommuner.

Motion om minimibemanning i entreprenadavtal


___
2017-02-13
Uppföljning av vår interpellation om de ensamkommande unga i Helsingborg på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2016 – enkel fråga till Socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman med anledning av situationen för de asylsökande ungdomarna.

Om de ensamkommande i Helsingborg – enkel fråga i kf 21 februari


___
2017-02-09
Interpellation till Maria Nilsson, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden
Det blågröna styret beslutade att lägga ut fyra vårdboenden i privat drift. Vårdpersonal protesterade mot beslutet, de var oroliga att vården av våra äldre skulle försämras. Anhöriga och vårdtagare uttryckte också sin oro för privatiseringen av vårdboenden. Deras farhågor om privat drift har nu besannats. På två av de privatiserade vårdboendena, Valltorp och Pålsjö park, har det blivit försämringar direk

Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande, Maria Nilsson (C)

___

Det är dags att välja: vinst eller välfärd. Vänsterpartiet har för länge sedan bestämt sig, vi vill att varje skattekrona ska gå till välfärden och inte till ett riskkapitalbolag på bekostnad av våra äldre och vår personal.  I Helsingborg kan vi nu se resultatet av den senaste privatiseringen av fyra äldreboenden; de äldre har fått sämre mat och indragna aktiviteter och  personalen har fått stressigare arbetsvillkor.

https://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/01/29/battre-valfard-utan-attendo/

2017-01-28

Ensamkommande asylsökande ungdomar i Helsingborg tvingas fortfarande lämna sina HVB-hem samtidigt som de av Migrationsverket får beslut om uppskrivning av sin ålder. Vi ifrågasätter att ungdomarna och deras gode män inte får möjlighet att överklaga socialförvaltningens beslut innan det verkställs. Insändare om detta i Dagens Arena 2017-01-27 och i Kvällsposten/Expressen 2017-01-28

https://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/01/27/utan-hansyn-till-rattssakerhet-och-mansklig-anstandighet/

2016-11-30
Interpellation till Ann-Christine Borgman, socialnämndens ordförande
Interpellationen berör de ensamkommande flyktingungdomar i Helsingborg som, efter att deras ålder uppgraderats till 18 år och/eller de fått avslag på sin asylansökan av Migrationsverket, omedelbart körs iväg från sitt HVB-hem även om ärendet överklagats och det slutliga beslutet därmed ej är klart.
Läs interpellationen

Varför tvingas ensamkommande flytta innan överklagan behandlats?


___
2016-11-10
lnterpellation till Kristian Andersson, kulturnämndens ordförande, om kulturnämndens utredning om stadens framtida biblioteksverksamhet
De blågröna vill inte i biblioteksutredningen svara på de frågor som kommunfullmäktige ställde, utan väljer att skjuta problemen framför sig genom att hänvisa till en annan rapport som ska presenteras först hösten 2017…
Läs interpellationen
http://helsingborg.vansterpartiet.se/2016/11/11/interpellation-om-biblioteksutredningen/
___

Nyhetsartikel i Helsingborgs Dagblad om manifestation den 9 november till minne av Kristallnatten

https://www.hd.se/2016-11-09/gick-fackeltag-mot-rasism-och-till-minne-av-kristallnatten

Läs artiklar i Helsingborgs Dagblad om vår motion om Offentlig konst som bidrar till stadens identitet

https://www.hd.se/2016-10-18/kvinnliga-gummiarbetare-istallet-for-krigiska-statyer

https://www.hd.se/2016-10-19/hds-lasare-reagerar-pa-forslag-om-att-flytta-davidstatyn

https://www.hd.se/2016-10-21/valdsverkare-i-brons-ar-trottsamt-overrepresenterade

https://www.hd.se/2016-10-29/david-och-stenbock-lar-fa-sta-kvar-men-vad-tycker-du

2016-10-16
Motion om en översyn av vilken offentlig konst vi vill ska bidra till stadens identitet i stadskärnan
Vänsterpartiet vill med denna motion ha en politisk diskussion om vilka värderingar vi vill lyfta fram i den offentliga miljön och om placeringen av David på Stortorget är i linje med dessa. Dessutom har vi en önskan att lyfta en del av stadens historia till en mer central plats i staden. Vi är samtidigt medvetna om att vi rör oss i gränslandet mellan vad som är en politikers roll och vad som är en tjänstemans/specialists roll. Som politiker måste vi ju dock kunna ange vilka värderingar vi har och vill lyfta fram, våra visioner och våra mål för stadsmiljön och för stadens utveckling.
Läs motionen

Offentlig konst som bidrar till stadens identitet


___
2016-10-11
Vår interpellation i kommunfullmäktige i maj 2016 om supportervåldet, har nu resulterat i två motioner i riksdagen

Stopp på fotbollshuliganerna


___
2016-10-05
Många vill studera Svenska för invandrare, SFI, på Komvux Kärnan men p g a platsbrist där hänvisas en hel del av dessa i stället till privata utförare. Vi undrar varför man inte skapar fler platser inom den kommunala vuxenutbildningen på Komvux Kärnan och har därför skrivit en interpellation till Anna Jähnke, ordförande i Arbetsmarknadsnämnden, om SFI.

Interpellation till Anna Jähnke, ordförande i Arbetsmarknadsnämnden, om SFI


__-
2016-09-29
Vi efterlyser en enhetlig policy för de politiska partiernas medverkan på de områdesfester som Helsingborgshem arrangerar.

Interpellation till Helsingborgshems ordförande Lars Hansson (C) om policy för medverkan av politiska partier på de områdesfester Helsingborgshem arrangerar


___
2016-09-25
På kf-mötet den 20 september, där Vänsterpartiet representerades av Mounir Mansour, Ingrid Mattiasson Saarinen och Peter Ahlbom, debatterades bl a en interpellation om den aktuella situationen inom hemvården, en ny servicepolicy och en strategi för samarbetet mellan Helsingborg och Helsingör. Dessutom uppmärksammade vi att stadens revisorer hade anmärkningar på uppföljning och kontroll av entreprenader och föreningsbidrag.

Rapport från kommunfullmäktige 20 september


___

På ledarsidan den 12 september undrar Henrik Bredberg om det är aptitligt att S intimt samarbetar med ett vänsterparti, som har haft Stalinkramare i leden.

Ingrid Mattiasson Saarinen och Peter Ahlbom bemöter detta i en insändare skickad till HD 2016-09-19

https://helsingborg.vansterpartiet.se/2016/09/19/logiken-haltar/

2016-09-13
Gemensam motion med S om att återta stadens lokalvård i egen regi!

Motion om stadens lokalvård


___

2016-09-05

Debattinlägg i ETC Malmö av Claudia Velásquez, Ingrid Mattiasson Saarinen och Jenny Björklund Hansson om de blågrönas konsekventa avstyckning av välfärden i Helsingborg

https://malmo.etc.se/debatt/vi-vill-utveckla-i-stallet-att-avveckla

2016-08-25
På kf-mötet, där Vänsterpartiet representerades av Claudia Velásquez, Ingrid Mattiasson Saarinen och Peter Ahlbom, debatterades bl a tre interpellationer och en enkel fråga från Vänsterpartiet. Dessutom gav vi vårt bifall till socialdemokraternas motion om att staden utreder möjligheten och intresset för att driva ett LSS-boende med utökat självstyre. Att ge boende och personal utökat självstyre i stället för att lägga ut verksamheterna på entreprenad, är verkligen ett steg i rätt riktning!
V tog också  initiativ till en debatt i fullmäktige och pratade om de som tvingas vända sig till en svart och osäker andrahandsmarknad eller till oseriösa hyresvärdar
som tar ut ockerhyror.

https://www.hd.se/2016-08-23/helsingborgshem-ska-jaga-svartuthyrare

Nyhetsartikel i HD om vår motion om att ängen söder om Pålsjö slott ska ingå i naturreservatet enligt de ursprungliga planerna

https://www.hd.se/2016-08-22/vill-andra-beslutet-om-palsjo-naturreservat

2016-08-17
Många nyanlända och personer som har försörjningsstöd är hänvisade till en svart andrahandsmarknad, som är mycket luckrativ för den som hyr ut, men mycket osäker och dyr för den som hyr. Allmännyttan har en viktig social roll!
Enkel fråga till ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i AB Helsingborgshem om etableringsersättning eller försörjningsstöd som godkänd inkomst vid uthyrning
___

Insändare skickad till Helsingborgs Dagblad 2016-08-13

Stoppa blödningen på Socialförvaltningen!

Vi har gång på gång under de senaste åren tagit upp situationen för de anställda inom socialförvaltningen.  I sommar har Arbetsmiljöverket lämnat en mycket kritisk rapport.

2016-08-10
Gång på gång har vi under de senaste åren pekat på att arbetsförhållandena på socialförvaltningen behöver förbättras. Nu har Arbetsmiljöverket lämnat en kritisk rapport.
Interpellation till socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman och ordförande
i HR-utskottet Maria Winberg Nordström angående Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsförhållandena på Helsingborgs socialförvaltning
___
2016-08-10
Varför slå sönder en väl fungerande verksamhet? Jo, därför att i de blågrönas Helsingborg ska allt styckas av och entreprenadutsättas för att tjäna kapitalets vinstintresse.
Interpellation till ordförande i Arbetsmarknadsnämnden om verksamheten inom SIA, Steget innan arbete
___
2016-08-04
En väl fungerande verksamhet ska upphöra och vi vill veta varför!
Interpellation till ordförande i Vård- och omsorgsnämnden om anledningen till att inte förlänga avtal med Arbetsmarknadsnämnden avseende arbetsträning och daglig verksamhet enligt LSS (SIA)
___

Insändare skickad till Helsingborgs Dagblad 2016-07-31

En annan vård är möjlig

Förtroendekrisen inom vården fortsätter och fördjupar sig. Protesterna mot orimliga arbetsvillkor och dålig löneutveckling fortsätter hos vårdpersonalen i Region Skåne.

2016-07-25
Inga exklusiva villatomter, låt ängen vara en del av naturreservatet enligt de ursprungliga intentionerna!
Motion om att utvidga Pålsjö naturreservat till att omfatta även det öppna området söder om Pålsjö slott enligt den ursprungliga planen
___
2016-07-29
Badsäkerheten måste prioriteras! Vänsterpartiet Helsingborg reagerar på de drunkningstillbud som skett vid stadens stränder. Kommunledningen och ansvariga politiker tar inte badsäkerheten på allvar i Helsingborg.
Motion om att förbättra säkerheten på stadens ständer
Läs mer, artikel i Helsingborgs Dagblad
http://www.hd.se/2016-07-24/v-kraver-livraddare-vid-badstranderna
___

Insändare om EU 2016-07-17

Antingen måste vi få omförhandla medlemskapet i EU eller folkomrösta om Swexit

Den svenska debatten om vårt medlemskap i EU har varit förvånansvärt tyst efter att britterna röstade för att lämna unionen. Om det beror på att vi är väldigt EU-positiva, eller att vi är för dåligt insatta i vad vårt medlemsskap kontra ett eventuellt utträde ur unionen innebär, är svårt att bedöma.

2016-06-16
Arbetsbelastningen är hög och sjuktalen ökar oroväckande inom omsorgen. Tidigare försök i Helsingborg med arbetstidsförkortning visade på en mängd positiva effekter. Liksom bl a det pågående projektet på Svartedalens äldreboende i Göteborg. Sedan senaste arbetstidsförkortningen kom på 70-talet, har sextimmarsdag/trettiotimmarsvecka diskuterats. Det är dags för ett nytt försök i Helsingborg!
Motion om att starta ett tvåårigt försöksprojekt inom Vård- och omsorgsnämnden med sextimmarsdag/trettiotimmarsvecka
___

2016-06-15

De blågröna attackerade oss bland annat i budgetdebatten för att vilja genomföra förändringar genom att minska på stadsledningsförvaltningens budget och föreslå en skattehöjning. Gång på gång fick vi tala om att en skattehöjning på 9 öre innebär 20 kr extra i månaden för den som har en bruttoinkomst på ca 20.000 kr. För det vi inte betalar i skatt, får vi ju i stället betala genom avgifter. Eller som i de blågrönas Helsingborg, genom privatiseringar Det finns många arbetsuppgifter som behöver utföras i staden. Politik är att prioritera. Vi ville skära i anslaget till stadsledningsförvaltningen, därför att i stället för enstaka jippon, konsulter och kommunikatörer vill vi bygga upp välfärden och ge många fler i Helsingborg möjlighet till ett gott liv. Förutom anslagen till nämnderna diskuterades dag 2bl a även investeringsbudgeten inklusive Landborgsgaraget och förändrad detaljplan för del av fastigheten Örby:1. I voteringen om garaget blev det 37 röster för och 28 röster mot. Förutom Vänsterpartiet var det Socialdemokraterna och Miljöpartiet som röstade nej till bygget. Men när det gällde förändrad detaljplan för att bygga en båthall direkt intill den norra delen av naturreservatet på Örby ängar, så var det endast Vänsterpartiet som ville slå vakt om de miljövärden som finns där och därför sa nej.
Läs mer & lyssna Budgetdebatt dag 1, den 14 juni respektive dag 2, den 15 juni 2016

___

Vänsterpartiet har hela tiden sagt nej till att bygga ett p-hus i Landborgen, ett inte minst ur natur- och kultursynpunkt mycket dåligt förslag, dessutom tycker vi att det är smått vansinnigt att leda in ännu mer trafik på Kopparmöllegatan-Bergaliden.  Färre bilar i stadskärnan, inte fler!

Insändare införd i Helsingborgs Dagblad 2016-05-27

Landborgsgaraget speglar en kortsiktig politik

Blågrön politik i Helsingborg. Ingen hänsyn till de som är i behov av personlig assistans, till personalen eller till kvalitén.

Insändare införd i Helsingborgs Dagblad 2016-05-25

Privatiseringar riskerar slå mot både vårdtagare och personal

2016-05-24

På kommunfullmäktige den 24 maj debatterades bl a våra motioner om utvärdering av entreprenadutsättning
av skötseln av gata, park, naturmark och fiskevård och om införande av insynsplatser i kommunstyrelsen plus
våra interpellationer om ändrad detaljplan för Örby:1 m fl och om stöket i City i samband med vissa fotbollsmatcher.
Läs mer & lyssna Rapport från kommunfullmäktige den 24 maj
___

2016-05-15
Bin, fjärilar och humlor som idag är utrotningshotade gynnas av mindre intensiv skötsel som ängsmark, som får gå i blom innan den klipps ner!
Motion om att utreda förutsättningarna för att ängsmarker anläggs på flera platser i staden som ett alternativ till gräsmattor
___
2016-05-09
En ändrad detaljplan för att möjliggöra bygget av en båthall med måtten ca 35 x 73 meter och en nockhöjd om drygt 9 meter har varit ute på remiss. Nybyggnationen innebär att nuvarande uppställningsplats för båtar ska flyttas söderut och landa närmare naturskyddsområdet och badplatsen vid Örby ängar. Vi vill ha en miljökonsekvensanalys. Dessutom att de ursprungliga intentionerna om naturreservatet Örby ängar följs, för att säkerställa både tillgängligheten för allmänheten och de biologiska värdena. På denna plats har nu, redan innan beslutet om en ändrad detaljplan tagits, en omfattande röjning utförts. Därför ställer vi några frågor om detta.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing om ändring av detaljplan för del av fastigheten Örby 18:1 m fl samt om åtgärder som vidtagits innan beslut fattats i kf om ändring av detaljplane
___
2016-05-09
Det har blivit lugnare på Olympia. Men oroligheterna och problemen i City i samband med vissa fotbollsmatcher är återkommande. Därför en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M). Vi är naturligtvis medvetna om att detta är något som inte politiken ensamt kan bestämma om och lösa. Men politiken kan sätta ned foten och bjuda in till samtal!
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) om de återkommande problemen i City i samband med s k högriskmatcher

___

2016-04-12

I Alliansens och Miljöpartiets diskussion kring Helsingborgs stads livskvalitetsprogram ligger betoningen på den enskildes upplevelse av lycka. Men då missar man målet, anser vi. Insändare införd  2016-04-12 i Dagens Samhälle.

Ytligt arbete med livskvalitet saknar innehåll

De styrande i Helsingborg, Alliansen och Miljöpartiet, skriver i sin artikel ”Vi skapar förutsättningar för större livskvalitet” om kommunens livskvalitetsprogram som ett initiativ som ska skapa förutsättningar för kommunens invånare att ”forma och uppleva sin egen livskvalité”.

De fyra kommunalråden hänvisar till WHO:s definition av livskvalitet men skriver även att det inte finns något facit ”då livskvalitet är en känsla som är personlig och unik”. I artikeln görs ändå en ansats att definiera vad som kan skapa förutsättningar för livskvalitet, så som man alltid måste göra när man vill driva praktisk politik. De beskriver programmets fem viljeinriktningar: ”ett varmt välkomnande, allas delaktighet, livslång aktivitet, kunskap om värdefulla samband samt ett långsiktigt ansvarstagande.”

Från Vänsterpartiets sida anser vi att debattartikeln passar väl in i den politik som Alliansen och MP drivit sedan de kom till makten i Helsingborg, där yta prioriteras framför innehåll. Man väljer att fokusera på frågor som passar in i de privilegierades livsstil, medan de vars grundläggande förutsättningar för livskvalitet är kraftigt begränsade, inte alls får samma fokus.

I en statlig utredning som presenterades 2015 – Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet – var uppdraget att just kartlägga, analysera och föreslå mått på utvecklingen av livskvalitet. I utredningen skriver man att det finns fyra återkommande kategorier för livskvalité: välstånd, lycka, meningsfullhet och handlingsfrihet.

I Alliansens och MP:s diskussion kring Helsingborgs stads livskvalitetsprogram ligger betoningen på den enskildes upplevelse av lycka. Vänsterpartiet anser att man till stor del skjuter utanför målet, när man inte fokuserar på handlingsfrihet och de kollektiva strukturer som påverkar dem samma.

I en stad som Helsingborg där arbetslösheten ligger på över 10 procent och ungefär var femte grundskoleelev inte är behörig till gymnasiet enligt Skolverkets statistik, borde dessa faktorer vara givna i ett program som syftar till att lyfta förutsättningarna för livskvalitet.

Med utgångspunkt i handlingsfriheten betonar den statliga utredningen faktorer så som sysselsättning, ekonomiska resurser och kunskap och färdigheter som viktiga faktorer för utveckling av livskvalitet.

Det är lätt att prata livskvalitet för de som har arbete, en god ekonomi och makt att påverka samhället och sin egen vardag. I stället för att föra en aktiv politik och lägga fram förslag som bryter den segregering och ojämlikhet som råder i Helsingborg, har Alliansen och Miljöpartiet tagit fram ännu ett flashigt program.

Men för de som går arbetslösa, är lågavlönade, saknar adekvat utbildning eller på andra sätt kämpar med vardagen är livskvalitetsprogrammet de privilegierades tröstlösa vision, utan konkreta förslag för att lyfta livskvalitén för de som verkligen behöver det.

Claudia Velásquez, socionom, ledamot i arbetsmarknadsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige

Jenny Björklund Hansson, studievägledare, ersättare i vård och omsorgsnämnden Helsingborg

Ingrid Mattiasson Saarinen, lärare, ledamot i kommunfullmäktige

Susanne Pettersson, sjuksköterska, medlem V Helsingborg

___

Pressmeddelande 2016-04-03

Vänsterpartiet är mycket kritiska till de beslutade privatiseringarna inom vård- och omsorg

I går den 31/3 röstade alliansen och Mp för att lägga ut fyra vårdboenden och fyra LSS-boenden. Jordbodalen, Valltorp, Pålsjö Park och Bergaliden som tillsammans har 283 platser samt LSS-boendena  Fjällugglegatan 1 och 2 och Björktrastgatan 8 och 10 på entreprenad.

Processen har varit utdragen sedan dess att beslutet om att privatisera togs på Vård- och omsorgsnämndens möte i oktober. Nu står både anhöriga, boende och personal inför det faktum att anbud kommer att läggas på verksamheten. Vid årsskiftet kommer privata ägare att ta över samtliga boenden och de anställda får i bästa fall en ny arbetsgivare, i sämsta fall står de inför att söka nytt arbete vilket medför ett personalbyte för de boende.

Vänsterpartiet vill uttrycka sitt stöd för alla de som kämpat och gjort sina röster hörda i denna fråga. Vi är glada att se en folklig opinion mot de privatiseringar som nu genomförs. Tillsammans fortsätter vi kampen för en god arbetsmiljö för de som arbetar inom vård- och omsorg och ett tryggt boende för de som bor inom LSS- och vårdboenden.

Jenny Björklund Hansson, ersättare vård- och omsorgsnämnden

Mounir Mansour, ledamot i kommunfullmäktige

Ingrid Mattiasson Saarinen, ledamot i kommunfullmäktige

Claudia Velasquez, ersättare i kommunfullmäktige

___

Insändare införd i Helsingborgs Dagblad 2016-03-08

Varför missa ett sådant tillfälle?

Samtidigt som kulturnämnden nu säger att de är på jakt efter lokaler som kan inrymma ett kulturhus och detta gärna centralt på Söder, så är Folkets Hus till salu. Folkets Hus har onekligen alla förutsättningar att bli precis den kreativa miljö som många vill ha just på Söder.

Kommunen gör dessutom nu en storsatsning på att utveckla projektet ”Överenskommelse om samverkan med föreningslivet i Helsingborg”.

Där bjuder man in politiker, tjänstemän och företrädare för föreningslivet till dialogmöten för att bygga nätverk och stärka föreningarna. Bristen på lokaler hörs ofta, däremot växlar naturligtvis önskemålen. För många föreningar är ett centralt alternativ som Folkets Hus just vad man efterfrågar, medan andra har behov av att kunna mötas i lokaler i det område man verkar i.

ABF köpte Folkets Hus av Helsingborgs stad år 2006. Nu finns alltså möjligheten att köpa tillbaka huset. Huset är en unik kulturskatt för staden, värd att bevara på samma sätt som Kärnan, Rådhuset och The Tivoli. Om talet om ett kulturhus för fria aktörer och föreningar inte bara är tomma ord från stadens sida, är det svårt att se hur kommunen kan missa detta tillfälle.

Eller är arbetarrörelsen och allt som är förknippat med arbetarrörelsen ett sådant rött skynke för de blågröna här i staden, att det är just den faktorn som omöjliggör ett köp av Folkets Hus?

Ska den delen av vår stads historia suddas bort på vägen mot år 2035? Vad säger de enskilda partierna inom majoriteten, vad säger Mp?

Ingrid Mattiasson Saarinen, ledamot kommunfullmäktige (v)

Claudia Velásquez, ersättare kommunfullmäktige (v)

___

Insändare 2016-03-07

Skamligt att vilja minska antalet Träffpunkter!

Trots utmaningar finns generellt en bra balans mellan intäkter och kostnader i stadens verksamheter. Men Vård- och omsorgsnämnden är underfinansierad, påpekade Jan Björklund, andre vice ordförande i nämnden, i en intervju i HD för några dagar sedan. Vänsterpartiet instämmer i detta.

Vård- och omsorgsnämnden har en budget på 1,6 miljarder. Genom att lägga ner fem träffpunkter görs en besparing på 2,6 miljoner. Staden totalt har en budget på drygt 6 miljarder. Ordförande motiverar indragningarna med att man måste anpassa sig till de resurser man får av staden. Men detta är en sanning med modifikation, den tilldelning Vård- och omsorgsnämnden fått av resurser är inte huggen i sten.

Stadens budget är som vilken hushållsbudget som helst. Man har en totalsumma pengar som ska fördelas på olika områden. Om Vård- och omsorgsnämnden gått med ett minus i fjol, borde stadens ledning kanske i stället titta på varför. Ser man att nämnden med de resurser man fått inte kan leverera och bibehålla en god kvalité, är det fullt möjligt att revidera och omprioritera från andra verksamheter inom staden totalt. Men detta tycker tydligen inte de borgerliga, man väljer att lägga stadens resurser på annat.

Det är en skam att en stad som Helsingborg inte prioriterar sina äldre invånare. Det är cyniskt och påminner om en grannkommun som för några år sedan på fullt allvar föreslog att de äldre skulle få ett halvt ägg till frukost.

Träffpunkterna ger en högre livskvalité och fyller en mycket viktig social funktion för många. I takt med att antalet äldre som bor hemma blir fler, borde i stället Träffpunkternas verksamheter byggas ut. Det vinner både våra äldre och staden på i form av en ökad livskvalité och därmed också en bättre folkhälsa.

Jenny Björklund Hansson, ersättare Vård- och omsorgsnämnden (v)

Ingrid Mattiasson Saarinen, ledamot Kommunfullmäktige (v)

Susanne Pettersson, insynsplats Idrotts- o fritidsnämnden (v)

___

Insändare m m nedan från 2014 – 2013

Publicerad på HD 17 maj, 2014
Ingrid Mattiasson Saarinen

Gå till botten med Midrocs ägares brott mot mänskligheten

Ingrid Mattiasson Saarinen
Jennie Fryksäter
Mats Fuchs
Claudia Velasquez
Publicerad i Lokaltidningen 14112

Pensionärer måste få rättvisa villkor

Postat 2 september, 2014
Ingrid Mattiasson Saarinen
Mounir Mansour

Mats Fuchs
Kandidater till kommunfullmäktige i Helsingborg

Ingen vinstjakt i flyktingmottagandet

Postad 31 augusti, 2014
Claudia Velásquez
Ingrid Mattiasson Saarinen

Utan fred, ingen rättvisa

Postat 2 augusti, 2014
Mounir Mansour och Ingrid Mattiasson Saarinen, för Vänsterpartiet Helsingborg

Tal: Stödmanifestation för Gaza

Postat 13 juli, 2014
Ingrid Mattiasson Saarinen, för Vänsterpartiet Helsingborg (tal på stödmanifestation)

Vår skola kan bli en av världens bästa igen

Postat 19 april, 2014
Mats Fuchs, för Vänsterpartiet Helsingborg (publicerad i HD 19 april 2014)

Ansvarslöst att minska bidraget innan en lösning kan presenteras

Postat 18 april, 2014
 Mounir Mansour, Ingrid Mattiasson Saarinen och Peter Ahlbom, för Vänsterpartiet Helsingborg (Publicerad i HD 23 april 2014)

En förenklad syn på vinster i välfärden?

Postat 18 april, 2014
Mounir Mansour, Ingrid Mattiasson Saarinen, Claudia Velasquez och Daniel Mena, styrelseledamöter & kommunfullmäktigekandidater (Insändare skickad till HD)

Ge oss ett grönskande Söder

Publicerad i Helsingborgs Dagblad 9 april 2014
Mats Fuchs, för Vänsterpartiet, Helsingborg

Ett rättvist pensionssystem

Postat 19 mars, 2014
 Peter Ahlbom (V), 1:a namn Riksdagslistan Skåne län västra och Emma Wennerholm (V), 2:a namn Riksdagslistan Skåne län västra

Våra äldre är värda det bästa

Postat 16 februari, 2014
Mats Fuchs, ledamot i Vänsterpartiet Helsingborgs styrelse

Angående rofferi av allmänna medel

Postat 16 februari, 2014
Mats Fuchs, ledamot i Vänsterpartiet Helsingborgs styrelse

En annan skolpolitik är nödvändig

Postat 8 december, 2013
Michael Olsson (V) publicerat i Helsingborgs Dagblad 6 december 2013

Ångfärjan – en utvidgad mötesplats för helsingborgarna!

Postat 17 november, 2013. Vänsterpartiet Helsingborgs debattartikel i Helsingborgs dagblad om Ångfärjestationen

Vi vill ha en social mötesplats för helsingborgarna

Vi vill ha en social mötesplats för helsingborgarna på stadens mest attraktiva tomt. Biblioteken hör till de mest använda och mest omtyckta kulturinstitutionerna. De är offentliga vardagsrum, där tröskeln är låg och alla känner sig välkomna. Jörgen Michelsens vackra bibliotek i Stadsparken byggdes 1965. Med åren har det blivit både trångbott som bibliotek och nedslitet. Bredvid Ångfärjestationen, på Ångfärjetomten, vill vi därför bygga ett nytt stadsbibliotek integrerat med verksamheter som bidrar till att förstärka bibliotekets verksamhet.

Biblioteken står inför stora utmaningar och förändringar i en digital framtid. Vi vill ha ett stadsbibliotek som ligger i framkant; ett bibliotek som står för kommunikation, kultur och kunskap och är en mötesplats för människor, aktiviteter och evenemang. På Ångfärjetomten vill vi sudda ut gränsen mellan ute och inne och låta ute- och inneplatser och aktiviteter samspela med varandra. Vi vill bygga energisnålt och med bästa möjliga miljöhänsyn. Vi vill ha en byggnad som arkitektoniskt sticker ut, men som inte täpper till hela den fria ytan och utsikten mot havet. Ångfärjestationen ska i vårt förslag inte flyttas, den får stå kvar på sin nuvarande plats. Det gamla stadsbiblioteket i Stadsparken vill vi göra om till ett naturvetenskapligt kunskaps- och upplevelsecentrum för alla åldrar. Ett hus som vänder sig till både skolor och allmänhet, helsingborgare och besökare.

Många kommuner har under senare tid sagt att de förbyggt sig och att det var ett misstag att bygga en kongressanläggning eller en arena. Trots detta verkar treklövern och socialdemokraterna hårdnackat stå fast vid sitt beslut, att en kongressanläggning ska byggas och att den ska ligga på just Ångfärjetomten. Men än har ingen spade satts i jorden. Än är det inte för sent för ännu ett omtag.

Mounir Mansour, Ingrid Mattiasson, Peter Ahlbom, Claudia Velásquez och Daniel Mena

Dags att välja – vinst eller välfärd!

Postat 17 november, 2013
Vänsterpartiet Helsingborgs debattartikel i Helsingborgs dagblad om vinsterna och välfärden
Claudia Velásquez, Vänsterpartiet, Kandidat till kommunfullmäktige

___

HBT-certifiera kommunens verksamheter!

När nu kuddar och vimplar i regnbågens alla vackra färger syns längs Strandvägen är det en jätteviktig symbol för kampen mot homofobi, samt för alla hbtq-personers självklara rätt att känna att de har samma människovärde som alla andra i vårt samhälle. Kampen för mångfald är kanske en av de viktigaste samhällsfrågorna som finns.

Den grundlägger alla individers givna rättighet att vara vem han eller hon vill, att ha vilken bakgrund och läggning som helst utan att få lägre status, eller bli förföljd. I stället är det en stark tillgång för ett samhälle med människors olikheter. Vi har så väldigt mycket att lära av varandra.

Därför ser vi i Vänsterpartiet Helsingborg med glädje att kommunstyrelsen nu satsar på att utveckla samarbete med RFSL och andra organisationer samt personer som kämpar för hbtq-personers rättigheter. Det är positivt att man nu vaknar och bl a satsar på regnbågssymboler och en prideparad i samband med stadsfesten HX i slutet på augusti. Men varför vaknar man så sent? Är det för att det är valår och man ser partipolitiska vinster på att nu helt plötsligt engagera sig i dessa frågor? Vi i Vänsterpartiet har gått i bräschen i dessa frågor under flera år utan att få gehör från övriga partier.

I december 2013 lade vi fram en motion för kommunfullmäktige om att låta hbt-certifiera stadens verksamheter, men behandlingen har dragit ut på tiden. Treklövern röstade ner förslaget i förra årets budget, och lägger nu ett eget förslag som liknar vårt, men under eget flagg. Det känns mycket märkligt med tanke på att man nu vill ge sken av att själva värna om att sprida mer kunskap bland allmänhet och anställda i dessa frågor.

Treklöverpolitikerna med kommunsty-relsen ordförande Peter Danielsson (M) i spetsen påstår nu att man hoppas att samarbetet med bl a RFSL ska mynna ut i att, citat; ”att dessa initiativ ska leda till konkreta förslag på förbättringar”, (på Helsingborgs stads hemsida). Varför har man då dröjt med att behandla vår motion? Certifieringen är ett verktyg som i sig förbinder anställda i kommunen att lära sig så mycket som möjligt om hbtq-frågor för att sprida information till medborgarna och motverka diskriminering. Denna certifiering finns redan i många av landets kommuner. Prideparader och regnbågskuddar är nog bra, men det räcker inte långt.

Kampen för hbtq-personernas rättigheter kräver mycket mer än så. Kommunstyrelsens agerande speglar väl ut-trycket ”mycket snack och lite verkstad”. Det hade varit klädsamt med ett ärligt svar från någon treklöverpolitiker, på varför man inte svarar på en direkt fråga från vår ledamot i fullmäktige, på vad som ska hända med vår motion. Vi avsätter 2 miljoner i vår kommunala budget för att personal ska få utbildning i dessa frågor till skillnad från treklövern som bara vill utreda frågan.

Mounir Mansour Ingrid Mattiasson Saarinen Claudia Velasquez Jennie Fryksäter Ravn Mats Fuchs Vänsterpartiet Helsingborg

___

Vem är ansvarig? Vem kan vi ställa till svars?
Under femklöverns, M, C, KD, FP, och MP, 8 år som styrande i Region Skåne har kritiken växt. Patienter, personal och anhöriga har signalerat om missförhållanden. Kriskommission har bildats och tongångarna har vi alla berörts av i media. Kommunal har vid ett flertal tillfällen försökt få till stånd dialogmöten med den styrande politiska ledningen, men vid senaste inbjudan avböjde alla utom oppositionen i sista stund. Flertalet demonstrationer, en demonstration var i 7 städer samtidigt och fick tusentals skåningar att visa sitt missnöje. Svaret från femklövern på detta har varit att det bedrivs svartmålning och att det är tidningsankor.
Regiondirektör Jonas Rastad har i videoinspelningar, som delats på youtube, uppmanat personalen att sprida positiva historier för att som spackel dölja en krackelerad yta. Han har kommit med underliggande hot om att kontakt med media endast får göras på fritid och i privata kläder. Väsen skild från den grundlagsskyddade meddelarfriheten vi har i offentligt driven verksamhet. Anhöriga som har förlorat sina närstående har anmält till alla rättsliga instanser, och Region Skåne har även polisanmälts. Nu börjar verkligheten komma ikapp. Det stora skeppet Region Skåne börjar få slagsida och kompetensen flyr. Sjukskrivningstalen bland personalen ökar dramatiskt.
Sommaren står för dörren, men som arbetsgivare är ínte regionen en attraktiv arbetsplats vare sig gällande lön eller arbetsmiljö. Kvinnokliniken har gått ut med varningar om att patientsäkerheten är i fara.
Denna verksamhet som redan förra sommaren skapade oro och avvisade 260 blivande föräldrar. En klinik som började rekrytera direkt, har inte lyckats denna sommar heller. Lex Maria ärendena ökar i såväl somatik som psykiatri. Den psykiatriska kliniken som bantats hårt utan att den öppna mottagningsverksamheten varit utbyggd och redo att ta över. Det kostar liv och det kostar lidande för de resurssvagaste människorna i vårt samhälle. Antalet som arbetar med sjukvård, närmast patienterna har minskat med ca 1000 personer, samtidigt som administration och ledning ökat med 1000 ( jmf från 2010-2012) Kaliber ( SR p1) har granskat sjukvården och vår landsända Skåne har fått mycket kritik.
Vårdplatserna är för få. Detta det vet den politiska ledningen som själv beställt en utredning som påvisade att till 2015 behövdes ytterligare 105 vårdplatser istället drog man raskt in 112. Vems intresse är Region Skåne satta att tillgodose? För vem är vi? Är detta frågor som diskuteras eller har dessa tappats bort i omorganisationernas stora era, där ekonomi är viktigare instrument än att vårda människor. Att den styrningen dessutom är misslyckad och oekonomisk framkommer varje år, med ökade kostnader för inhyrd personal via bemanningsföretag och vårdskador. Det finns ingen som bär det övergripande ansvaret, alla skjuter över det till någon annan.
Vi behöver en ny politisk ledning som lyssnar på dem som faktiskt befinner sig i sjukvårdsmiljön, patienter, anhöriga och vårdpersonal. Vi behöver en sjukhusledning med tjänstemän, som är införstådda med vems intresse man är tillsatt att tjäna och som har ett lyssnande öra till Skånes medborgare och beredda på att ta det ansvar som vårt arbete kräver. Det är dags att rikta upp den sjunkande skutan, börja ösa och ändra kurs.
Peter Ahlbom, Vänsterpartiet Helsingborg, kandidat till Regionfullmäktige, Agneta Lenander, Vänsterpartiet Svalöv, kandidat till Regionfullmäktige Saima Jönsson-Fahoum, Vänsterpartiet Lund, kandidat till Regionfullmäktige
___

Valet till Europaparlamentet står för dörren 

Valet till Europaparlamentet står för dörren och för många svenska medborgare känns EU-politiken som långt borta från vår egen vardag. Men i praktiken präglar EU-politiken oss påde flesta plan. Vi inom Vänsterpartiet vill att Sverige påsikt går ur EU, men tar fullt ansvar för att den politik som förs gynnar de svaga samhällsgrupperna i Europa sålänge vi är medlemmar. Den ekonomiska politiken ligger alltid till grund för hur medborgare blir behandlade nationellt och internationellt.

Med dagens koncentration av makt över politiken och ekonomin till EU-parlamentet och storbankerna ökar skillnaderna mellan fattiga och rika nationer, och mellan fattiga och rika människor. Euron är en tvångströja som binder fast fattiga skuldsatta länder i ett sågott som livslångt beroende till de kapitalstarka nationerna, som i sin tur sitter i knät påbankerna via bankunionen. Därför är vi stolta över att vi bidrog till att Sverige inte gick med i EMU.

Med den EU-politik som förs idag ökar också otryggheten på arbetsmarknaden i vårt land. Man säger att svenska trygghetsvillkor ska gälla i Sverige. Men med den fria konkurrensen pressas lönerna ner till en nivå som ligger långt under de vi vi vanligtvis har. Vilket ofta innebär att utländska arbetare utnyttjas av svenska företag. Det är också mycket allvarligt att de främlingsfientliga partierna vinner terräng i Europa med sin inhumana människosyn, p g a denna utsugningspolitik. Det är inte människorna som tvingas fly från krig och misär, som ska straffas dubbelt.

Miljön tar också stryk av denna politik. I stället för att värna om svensk närodlad matproduktion, svensk transportnäring och att satsa på ett hållbart energisystem, transporteras djur och mat långväga över Europa, under ofta usla förhållanden. Plus att vi binds upp till multinationella företag som inte ser till vad som är bästa lokala planering för en svensk utbyggnad av förnyelsebar energi. Kvinnorna är en grupp vars rättigheter försämras med den generella EU-politiken, och då speciellt när den styrs av högerpolitik.Vänsterpartiet för den bästa jämställdhetshetspolitiken där kvinnorna alltid har likvärdiga rättigheter som männen, och där det satsas påutbyggnad av offentlig sektor med höjda löner, trygga anställningsvillkor etc. Samt där kvinnors rättigheter i övrigt med fri aborträtt och skydd vid övergrepp m m alltid värnas starkt.

Vänsterpartiet är det enda partiet som driver frågan om att förbjuda företag som tar ut vinster inom välfärdssektorn att verka i Sverige. Det har visat sig att massor av skattemiljarder försvinner och att kvalitén försämras drastiskt i dessa verksamheter. 85% av svenska folket tycker som vi i den frågan. Nu förhandlar EU med USA om ett nytt frihandelsavtal som innebär att utländska storföretag, typ Attendo och Vardaga (f d Carema) ,som i många fall bedrivit usel verksamhet inom svensk omsorg, kan får ätt att stämma svenska staten om vi förbjuder dem att ha vinstdrivande verksamhet i vårt land. Detta är inget annat än grov imperialism som urholkar vår svenska demokrati. Därför är vi starka motståndare till frihandelsavtalet i sin nuvarande form. Det är extremt viktigt att alla röstar i valet till Europaparlamentet den 25 maj.

Rösta för humanism, alla kvinnors rättigheter, jämlika villkor inom familjepolitiken och på arbetsmarknaden för män och kvinnor, en hållbar energipolitik, en rättvis fördelningspolitik, samt för en ökad svensk självständighet m m.

Mats Fuchs Ingrid Mattiasson Saarinen Peter Ahlbom Mounir Mansour Vänsterpartiet Helsingborg (publicerad i HD 21 maj 2014)

___

Tågarbetarnas strejk
Tågarbetare på Öresundstågen och Snälltågen har gått ut i strejk sedan natten den 2 juni. Det ska gå långt innan personal tar till strejkvapnet som en åtgärd för att visa att man inte accepterar arbetsgivarnas metoder för att försämra deras anställningsförhållanden. Speciellt brukar anställda inom tjänstesektorn som kommunikation, sjukvård, skola etc dra sig i det längsta för att strejka, för att de visar ansvar mot tredje person, d v s elever, resenärer, patienter m fl och inte vill att dessa ska drabbas.
Så när nu tågpersonalen på Veolia ”visar tåga” och går ut i strejk kan vi vara säkra på att de har tunga skäl till att göra det. En tågverksamhet skall kunna ”gå på räls”. Men alla som reser tåg i Öresundsregionen vet att de anställda kämpar på under många gånger mycket dåliga förhållanden. Veolia tog över tågtrafiken i regionen i december 2011 när DSB First gick i konkurs. Men det har inte blivit mycket bättre, förseningar, inställda tåg, vinterkaos med dåligt spårunderhåll m m, är återkommande inslag. Att tågvärdar jobbar ensamma på kvällar och inte kan kontrollera biljetter p g a att de är rädda för att bli attackerade av resenärer är ett annat allvarligt arbetsmiljöproblem.
Problemet med dåligt fungerande organisation inom tågverksamheten ligger i grunden i upphandlings- och utförsäljningspolitiken som Alliansen samt Miljöpartiet driver i regionen. Det är logiskt att en verksamhet som bygger på att den ska ha så lite omkostnader som möjligt får sämre kvalitè. Kvalité får kosta, och grundar sig på bra organisation, samt i trygga och fasta anställningar för personalen. Den aktuella konflikten grundar sig i att Veolia nu vill avskeda ca 250 personer och sen mer eller mindre tvinga dessa att söka om sina tjänster, fast nu till mycket sämre villkor. Bl a ska anställda, som har fasta trygga heltidsanställningar, nu bara erbjudas deltids- och visstidsanställningar. Det säger sig självt att detta innebär att man som anställd är mer otrygg i sitt arbete, vilket ofta leder till osäkerhet.
En verksamhet som den Veolia driver måste ha kontinuitet, där så ansvarsfulla jobb som lokförare och tågvärdar känner trygghet i arbetet för att kunna erbjuda resenärerna bästa tänkbara service. Nu vill Veolia ha en turbulens i verksamheten, där de själva kanske sparar in en del, men där kunder och anställda blir drabbade. Att Veolia nu sätter in krösatåg som ersättning, parallellt med att Arriva sätter in pågatåg är en ren form av strejkbryteri. Vi i Vänsterpartiet Helsingborg står helt på de strejkande tågarbetarnas sida. Vi vet att de känner så stort ansvar mot resenärerna att de väntat i det längsta med att gå ut i strejk, samt att de tar till detta vapen först när de vet att arbetsgivarnas åtgärder drabbar just re-senärerna.
Vi vill ha stopp för utförsäljningspolitiken och försämringarna. Därför behövs en ny regering i höst, som ser till att tågtrafiken återtas i offentlig regi, där de anställda får trygga fasta jobb med bra löne- och arbetssvillkor. Vi är inte till salu.
Vänsterpartiet Helsingborg
Mats Fuchs  Jennie Fryksäter Ravn  Peter Ahlbom  Ingrid Mattiasson Saarinen  Claudia Velásquez
___
Ge ökade möjligheter till en levande landsbygd
Alliansens massiva skattesänkningar och privatiseringspolitik har fördelat Sveriges skatteresurser på ett mycket felaktigt sätt. För det första, inkomstskillnaderna har ökat dramatiskt i Sverige, särskilt har inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor ökat. Skattesänkningarna har gynnat redan rika män, medan kvinnors inkomster har halkat efter. För det andra, har de massiva skattesänkningarna och privatiseringspolitiken inneburit att de rikaste områdena i storstäderna har gynnats, medan landsbygden i Sverige har fått försämrad samhällsservice.
Regeringen Reinfeldts politik sliter isär Sverige. Detta är djupt orättvist. Det krävs en förändrad politik. En politik där omtanke, medmänsklighet, rättvisa och solidaritet är styrande. Vänsterpartiet vill att, kommuner och landsting ska ha likvärdiga förutsättningar att erbjuda sina med-borgare bra välfärdstjänster och service, det är bra för hela Sverige. Det har över tid blivit allt svårare att bo, arbeta och bedriva verksamhet på landsbygden. Det ska vara möjligt att ge riktade statliga stöd till brukssamhällen och landsbygd. Detta skapar möjligheter för tillväxt utanför städerna.
Samhällsservicen skall vara tillgänglig för medborgarna, oavsett var du bor. Ett bättre glesbygdsstöd ska finnas för att garantera tillgången till apotek över hela landet och systemet med apo¬teksombud ska permanentas. Staten ska ta ett större ansvar för servicen på landsbyg¬den. Exempelvis ska Posten ges i uppdrag att ge god och likvärdig service i hela landet. Den lokala kommersiella servicen på landsbygden ska stärkas genom stöd till lanthan¬del och drivmedelsstationer. Utvecklingen av fler lokala bankkontor ska stödjas. En tryggad polisförsörjning ska säkerställas i hela landet.
En betydande del av Skåne är landsbygd. Vänsterpartiet har konkreta förslag på hur en grön omställning av Skånes landsbygd skall bli verklighet. Förslag som kommer att skapa jobb och en levande hållbar landsbygd. Upphandlingarna av ekologisk, rättvisemärkt och närproducerad mat skall öka i region Skåne och dess kommuner. Vilket gynnar våra småskaliga jordbruk i Skåne. Vi vill se en ökad biogasproduktion, som ger fler arbetstillfällen och ökar möjligheten för de småskaliga jordbruken att livnära sig på sin gård. Därför skall vi underlätta för mindre jordbruk att lämna sitt avfall till rötning. Biogas är ett mycket miljövänligt alternativ förutsatt att den produceras av avfall och inte transporteras långa sträckor.
Fler jobb, en levande landsbygd och förbättrad miljö är början till ett hållbart Skåne. Levande by- och stadskärnor där samhällservice och handel är tillgängligt är nödvändigt för att minska bilanvändandet och öka möjligheterna till kollektivtrafik. Region Skåne skall därför tillsammans med kommunerna göra en överenskommelse, om stopp för nyetablering av externa köpcentrum. För att stärka landsbygdens förutsättningar för en grön omställning vill vi förbättra tillgången till hållbara kommunikationer. Takten på bredbands- och fiberutbyggnad måste öka genom stärkt nationell finansiering. Med Vänsterpartiets politik skapas en levande landsbygd som håller ihop Sverige och vår region.
Peter Ahlbom (V) 1:a namn till riksdagen Skåne läns västra Agneta Lenander (V) 1:a namn till Region Skåne Nordvästkretsen

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk