• Hem
 • Våra viktigaste...
sida

Våra viktigaste frågor

Ta kontrollen över välfärden


Tillsammans ska vi ta tillbaka kontrollen över välfärden i Helsingborg och skapa förändring. Vi vill bygga ett Helsingborg utan segregation och utsatthet och avsätta långsiktiga resurser för skola, vård och social omsorg. Helsingborg behöver prioritera välfärden och investera i ett hållbart klimat, istället för att lägga pengar i överskott. Vi vill se minskade löneskillnader och en stärkt facklig samverkan.

Stoppa marknadsskolan

Vi vill bryta skolsegregationen! Skolan ska ge en likvärdig utbildning till alla barn. Det behövs fler anställda och tidigare insatser, för det krävs mer resurser. Vinsterna i skolan måste
stoppas och marknadsskolan få ett slut. Vi vill sen en skola för alla barn, även de med behov av särskilt stöd och med svenska som andraspråk.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

 • Att alla barn i förskoleåldern ska ha rätt till 30 timmars förskola/vecka
 • Minska barngrupperna i förskolan och de tidiga skolåren.
 • Öka stödet för barn i behov av särskilt stöd och anpassad lärmiljö

Jämlik vård- och omsorg

Vården behöver utgå ifrån människors behov. Vi vill stoppa minutstyrningen inom hemvården och ge personalen större inflytande. Vi har länge sett hur privatiseringsexperiment har fått skapa osäkerhet i Helsingborg, vi vill ha en stabil kommunal vård att lita på. Det behövs fler händer i vården.

Vänsterpartiet Helsingborg vill: 

 • Höja grundbemanningen! Anställ mer personal på alla nivåer, såväl sjuksköterskor som specialister och undersköterskor.
 • Stoppa privatiseringarna – ta tillbaka kontrollen över omsorgen
 • Ta bort hjälpmedelsavgiften och höj förbehållsbeloppet

Bostaden är en rättighet

Vänsterpartiet anser att bostaden är en mänsklig rättighet. Ingen ska behöva göra bostadskarriär för att ha ett tryggt hem att leva i eller bilda familj i. Vi vill se bra bostäder med rimliga hyror. Det ska byggas och renoveras klimatsmart. Bostäder ska finnas för alla, oavsett om du är ung och vill flytta hemifrån, har behov av en LSS-bostad eller är äldre och i behov av vårdboende.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

 • Att det byggs fler hyresrätter med rimliga hyror
 • Stoppa bostadsbygget på Oslopiren och den konstgjorda ön i Oceanhamnen
 • Att Helsingborgshem ska planera bostäder med syftet att minska segregationen

Klimatet är avgörande

Klimatet är vår tids ödesfråga och avgörande för kommande generationer. Vi måste ta ansvar för att ändra systemet och ställa om till förnybar energi. Vänsterpartiet vill rädda den högklassiga åkermarken. Vår vision är ett centrum för människor, inte för bilar. För det krävs billigare kollektivtrafik och tätare turer.

Vänsterpartiet Helsingborg vill: 

 • Bygg ut kollektivtrafiken och förstärk på landsbygden
 • Öka investeringstakten i sol och vindkraft
 • Odla växter som främjar pollinerande insekter

Ett inkluderande arbetsliv med bra villkor

Ett arbetsliv för alla, är avgörande för Helsingborg. Bättre samverkan, god arbetsmiljö, medbestämmande för anställda och utbildningsinsatser för att ger fler ett arbete är viktigt. Löneskillnaderna i Sverige ökar och kommunen måste ta sitt ansvar för att höja de lägsta lönerna.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

 • Återta all SFI-undervisning i kommunal regi.
 • Förstärka studie- och yrkesvägledningen för unga vuxna och vuxna
 • Inrätta en enhet med specialkompetens för stadens integreringsarbete

Förebyggande socialt arbete och en aktiv fritid

Det socialt förebyggande arbetet är grundläggande för att Helsingborg ska vara en välmående och trygg stad. Kommunens socialtjänst ska vara det yttersta skyddsnätet för människor som befinner sig i ekonomisk eller social kris. Människors behov får aldrig åsidosättas för ekonomiska besparingar. Ett gott liv är beroende av en aktiv fritid. Alla helsingborgare ska kunna aktivera sig t.ex. genom spontanidrott och föreningsliv.

Du behövs för att skapa förändring

Det är hög tid för förändring. Vänsterpartiet satte i riksdagen ner foten om marknadshyror och pensioner för att det var nödvändigt. I Helsingborg har vi varit med och stoppat försäljningen av Öresundskraft, byggandet av Landborgsgaraget och tagit tillbaka privatiserade vårdboenden. Din röst är viktig för att bygga Helsingborg starkt igen!

Vänsterpartiet Helsingborg vill: 

 • Öka resurserna till socialförvaltningen, som länge haft en för liten budget
 • Teckna fler IOP med organisationer och föreningar för att uppnå större stabilitet
 • Skapa fler boende- och akutplatser för hemlösa och uppsökande verksamhet kvälls- /nattid

Dela den här sidan:

Kopiera länk