Kommunal politik

Rapport från kommunfullmäktige 27 augusti

Kvällen inleddes med en diskussion som bottnar i det faktum i att vi i dagsläget har för lite vårdboende platser för våra äldre. Miljöpartiet oroade sig i en debattartikel för smygprivatiseingar i den platsbrist som uppstått, då endast privata aktörer bygger nya vårdboenden. Denna artikel svarades på av Vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Thunberg (KD) och 1:e vice ordförande Jacqueline Engström (M) som sa att platsbristen berodde på att Elinebo renoveras och att läget är under kontroll. Men detta är bara halva sanningen då kön är långt mycket större än de 17 platserna på Elinebo. Utifrån detta hade Vänsterpartiets Ingrid Mattiasson Saarinen till kommunfullmäktige skrivit en interpellation och frågat om alliansens planer på att köpa platser på privata boenden samt att införa LOV inom vårdboenden. Peter Danielsson (M) svarade att inget är bestämt, allt kan diskuteras. Han påtalade också att privata lösningar kommer behövas. Jenny Björklund Hansson (V) beklagade att kommunen nu tvingas köpa privata platser, om än kortsiktigt, när kommunen istället borde ta ansvaret för att bygga tillräckligt med vårdplatser. Det är nu av största vikt att det vårdboende som kommunfullmäktige beslutat om att bygga kan lösas så snabbt som möjligt och vi analyserar vad den uppkomna situationen beror på.

Nästa debatt handlade om Miljöpartiets interpellation angående Klimatnödläge. Vilket det för kännedom också finns ett medborgarförslag om. Allians för Helsingborg tyckte inte att man skulle slå på stora trumman och använda begreppet nödläge, medan flera andra partier menade att det just är så allvarligt. Jenny Björklund Hansson (V) påtalade att man internationellt gått ifrån användandet av begreppet klimatförändringar då det handlar om en akut situation, dvs just ett nödläge. Tomas Gustafsson (V) sa att begrepp är nog så viktiga då de visar på vilken vikt man tillskriver ärendet, vilket inte utesluter, utan snarare understryker vikten av konkreta politiska beslut.

Claudia Velasquez lyfte Vänsterpartiets motion angående att att utreda möjligheten att slopa köp- säljsystemet i kommunen. Vänsterpartiet anser inte att den typen av marknadstänkande hör hemma i kommunens interndebiteringssystem. Även Peter Ahlbom pratade för att detta bör utredas för att istället närma oss en tillitsbaserad styrmodell även gällande internekonomin. Argumenten som lyftes emot handlade främst om att man ville kunna spåra pengarna i redovisningssyfte, samt öka incitamenten för ekonomiskt tänkande och därför inte trodde att en sådan utredning skulle tillföra något.

Socialdemokraterna hade skrivit en motion om att Helsingborg ska verka för att det fria hälsovalet av LARO-mottagningar (mottagningar för behandling av missbrukare) ska upphöra. Detta då man menar att det fria hälsovalet skapar problem i Helsingborg. Peter Ahlbom (v) menade dock att han inte är beredd att yrka bifall till motionen då vi trots allt sett att tillgängligheten till behandling har blivit bättre, vilket är livsavgörande för missbrukarna. Uppföljning och kontroll däremot är oerhört viktigt för att få ner narkotika dödligheten, sa Peter.

Debatten avslutades med Claudia Velasquez (V) berättade om hur utländska arbetare utnyttjas på företag verksamma i kommunen. Vänsterpartiet och Claudia menade att kommunen som Fairtrade city borde ta fler steg i rätt riktning för att garantera att kommunen upphandlar varor från företag som har god arbetsmiljö för sina anställda. Claudia lyfte det maktperspektiv som råder mellan arbetarna och arbetsköparna som utnyttjar deras sociala ställning för att kunna göra största möjliga vinst. Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna lyfte modellen ”vita jobb” som ett gott exempel på hur man kan jobba. Peter Danielsson (M) svarade kort att kommunen gör så gott man kan.

Antecknat av Jenny Björklund Hansson

Läs också artikel i HD om debatten i fullmäktige om att utlysa klimatnödläge

https://www.hd.se/2019-08-28/klimatnodlage-i-helsingborg-eller-ej-det-ar-fragan

På bilden fr v Tomas Gustafsson, Ingrid Mattiasson Saarinen, Claudia Velásquez, Jenny Björklund Hansson och Peter Ahlbom

Dela den här sidan:

Kopiera länk