Kommunal politik

Rapport från årets sista kommunfullmäktige den 17 december

Ingrid Mattiasson Saarinen (V) inledde sammanträdets första interpellationsdebatt om MEX (Mark och exploateringsenheten) där missförhållanden förekommit. Vänsterpartiet var kritiska till att staden valt att göra en intern utredning istället för att tillsätta en helt extern utredare. Ingrid kopplade detta till en motion som Vänsterpartiet lämnat in om att att inrätta en extern visselblåsarfunktion. Peter Danielsson (M) menade att man först ville börja utreda internt och att han inte trodde den polisanmälan, som en privatperson gjort, skulle leda någonstans. Ingrid svarade att hon inte ville tro, utan att vi ville ha svar på om det finns grund för trolöshet mot huvudman, vilket polisen gör vid en utredning.

Lars Dalesjö (Mp) hade skrivit en interpellation och frågat om det är meningen att den tillitsbaserade styrningen ska innebära att politikerna i nämnderna inte ska fatta beslut längre. Peter Danielsson (M) menade att vi inte har en ny styrmodell utan att vi har ett nytt förhållningssätt som vi benämner som tillitsbaserat och att det är inga förändringar vad det gäller beslutsfattande. Syftet var enligt Peter att tydliggöra de politiska prioriteringarna genom att minska ner dem till mer tydliga inriktningsmål. Denna modellen är enligt honom en vassare politisk styrning. Peter Ahlbom (V) sa att tillitsbaserad styrning är ett positivt synsätt då man inte längre ser kommunen som ett företag. Peter A sa att vi som politiker ska ha tillit till de tjänstemän och den personal som arbetar ute i våra verksamheter och lyssna när de påtalar brister.

Jan Björklund (S) lyfte H+ genom en motion socialdemokraterna lagt där de ville se bl.a. ett omtag av H+. Jan lyfte försvinnande siktlinje där utblicken över sundet byggs för så som projektet ser ut idag. Peter Danielsson (M) menade dock att detta redan ses över i detaljplaner och kommer upp för beslut. Ingrid Mattiasson Saarinen (V) lyfte att det är viktigt att Helsingborgarna får vara med när stadsförnyande projekt genomförs. Hon poängterade att det som görs är bra och att vi gärna ser att det utvecklas, men att det behövs en ökad transparens. Vänsterpartiet ansåg inte att det behövdes ett omtag av H+ projektet, men att vi däremot ansåg att övriga att-satser gällande ekonomisk kalkyl, insyn i MEX, rådslag för folkligt inflytande och blandade bostadsformer skulle bifallas.

Marcus Friberg (Mp) avslutade årets sista fullmäktige med två interpellationer om parkeringsplatser. En till stadsbyggnadsnämndens ordförande och en till Helsingborgshems ordförande. Marcus hade tagit fäste på att Christian Orsing (M) i sitt svar skrev att med rådande befolkningsökning behöver vi fram till 2035 öka antalet parkeringsplatser med 13 000. Detta tyckte inte Marcus var en modern framtida lösning. Miljöpartiet hade gärna sett att det togs en samlad diskussion om hur kommunen såg på utvecklingen av parkeringsplatser. Även Ingrid Mattiasson Saarinen (V) menade att vi måste se till att effektivisera parkeringslösningarna, så att inte mer yta tas i anspråk. Vänsterpartiet avvaktar med spänning parkeringsutredningen och ser gärna ett bilfritt Stortorg. Miljöpartiet lyfte fram att de vill ha parkeringsfritt på Stortorget. Jan Björklund (S) visade på en app som Lund har där man kan få en samlad bild av lediga parkeringsplatser, vilket Christian svarade snart är en verklighet även i Helsingborg. Lars Hansson (C) ordförande i Helsingborgshem berättade om Helsingborgshems koncept att de som inte nyttjar parkering ska inte heller behöva betala för det, på Drottninghög har det t.ex. inneburit att hyresgäster fått sänkt hyra med 150 kr om de inte nyttjar parkering.

Marcus Friberg (Mp) avslutade fullmäktige med en juldikt som gav honom applåder. Nu tar fullmäktige julledigt!

Allt gott! / Jenny Björklund Hansson, ersättare

Dela den här sidan:

Kopiera länk