Kommunal politik

Rapport från kommunfullmäktige 26 november

Som vanligt inleddes KF med en Interpellationsdebatt, d.v.s när oppositionspolitiker ställt skriftliga frågor till ansvariga politiker och sen debatterar kring svaret.
Den första debatt som Vänsterpartiet gav sig in i var diskussionen om renhållningen på Helsingborg C. Ingrid Mattiasson Saarinen (V) menade att problemet delvis ju är att privata aktörer inte har levererat det som man kan förvänta sig. Christian Orsing (M) valde istället för att prata om hur problemet ska lösas att ta en lång debatt om kommunism och att vi måste hylla avtalsrätten eftersom vi lever på 2000-talet och inte i en kommuniststat. Ingela Andersson (S) uppmanade i det läget Orsing att hålla en lite högre nivå och ta frågan på allvar.

Jan Björklund (S) hade ställt en fråga till Valnämndens ordförande Christina Freij (L) angående de minskade möjligheterna att rösta i folkomröstningen om försäljningen av Öresundskraft, jämfört med ett ordinarie val. Både Marcus Friberg (Mp) och Björklund krävde svar på hur man resonerat när det just drabbar landsbygden. Freij svarade att det är så få röstberättigade och därav har man fattat det beslutet och garanterade att ingen skulle ha längre än 11 km till en vallokal. ”Helsingborgarna är inte dumma i huvudet” sa Peter Ahlbom (V), angående att valdagen förlagts precis efter jul och nyårsledigheterna och menade att det var ett fixande och trixande som undergräver demokratin. Detta fick Maria Winberg Nordström (L) att bli bestört och kräva svar på vad som fixat och trixats med. Men Peter höll fast vid att det är den uppfattning Helsingborgarna får när de fått arbeta sig till en folkomröstning genom gedigen kamp och den sedan förläggs i en tid då folk inte har som mest tid att sätta sig in i frågan och skapa debatt och diskussion såsom är brukligt i en demokrati.

Efter en paus togs förslaget till Biblioteksplan upp. Ingrid Mattiasson Saarinen (V) lyfte vikten av biblioteken då Helsingborg vuxit avsevärt medan biblioteken inte alls vuxit i det omfång vi hade önskat. Hon påtalade också att i rapporter om vad unga önskar så väljer de unga bibliotek framför festivaler, vilket är ganska häftigt i flera perspektiv, inte minst ur ett folkbildnings- och demokratiperspektiv. Vänsterpartiet är mycket positiva till biblioteksverksamheten och vill gärna värna och utveckla stadens bibliotek.

Peter Ahlbom (V) yrkade återremiss på Vänsterpartiets motion om ett resurscentrum för jämställdhetsarbete i Helsingborgs stads skolor. Detta då ungdomsrådet och arbetsmarknadsnämnden (angående vuxenutbildningen) inte fått uttala sig. Alexander Kolind (Kd) tyckte att det var absolut inte mer ”genusflum” som man efterfrågade i skolan. Peter Ahlbom (V) svarade att så länge flickor och kvinnor riskerar att kränkas ute på våra skolor så har vi inte kommit tillräckligt långt. Genuspedagogik ska genomsyra läroplanen från förskolan och uppåt, sa Ingrid Mattiasson Saarinen (V). Tjejer och HBTQ-personer upplever dagligen trakasserier och lärare efterlyser stöd i hur man arbetar aktivt med genuspedagogik, fortsatte hon. Maria Winberg Nordström (L) menade att man kunde arbeta på ett bra sätt med genuspedagogik utan att det fanns en profession som arbetade med att belysa och rådge kring just detta. Medan Mattiasson Saarinen menade att de kommuner som har genuspedagoger ansåg att deras stöd varit avgörande för hur man kunnat driva arbetet med genuspedagogik framåt. Vänsterpartiets yrkande på återremiss gick igenom med stöd av S och Mp då endast en tredjedel av rösterna krävdes för det.

My Rosell (S) inledde med att tala om Socialdemokraternas motion om att försvåra för exponering av porr i skolan. Rosell talade om att rapporter visar att de flesta barn utsätts för porr första gången genom att de råkar få fram det via nätet. Då måste skolan ta ett ansvar för arbetsmiljön och de redskap vi använder i skolan. Peter Ahlbom (V) lyfte att Folkhälsomyndigheten är mycket kritisk till hur porren skildrar kvinnor och påtalar hur ojämställd branschen är och menade att det minsta vi kan göra för jämställdheten är att införa ett porrfilter. Maria Winberg Nordström (L) menade att porrfilter inte fungerar och att det därför är bortkastade skattepengar. Att det inte fungerar höll inte (S) och (V) med om då flera andra kommuner är nöjda med sina filter. Peter Ahlbom (V) förtydligade att det handlar om grova vålsdpornografiska filmer som filtreras bort, vilket han ansåg var märkligt att någon tyckte skulle vara tillgängligt på Helsingborgs stads skolor.

När klockan slagit 22 var det dags för en interpellation som Socialdemokraterna ställt angående nedskärningarna inom elevhälsans närvaroteam. Maria Winberg Nordström (L) menade att målet om att den höga frånvaron ska halveras ligger kvar och att hon kände sig trygg med elevhälsans beslut om att skära ner på närvaroteamet. Maria Ward (S) sa att av ett team på 7 personer med olika spetskompetenser ska nu endast 2 bli kvar, trots att de behövs mer än någonsin. Hon påtalade också att detta sker i en tid då resurspersoner slutar på våra skolor. ”Jag är inte trygg som du Maria, jag är oroad” sa Ward.
Winberg Nordström menade dock att det handlar inte om att avveckla utan om att revidera ett arbetssätt. Tomas Gustafsson (V) frågade sig hur det ska gå till när målet ligger kvar men resurserna minskas? Här säger de styrande att alla ska istället göra jobbet, dvs lärarna ska få ännu mer på sitt bord. Gustafsson säger att lärarna kan ha kompetensen, men kompetens utan tid och utan ork har inte mycket värde. Närvaroteamet kommer inte gå in i de djupa individ ärendena men kompetensen kommer finns kvar menade Winberg Nordström. Ingrid Mattiasson Saarinen (V) påtalade att detta då måste innebära ett ökat uppdrag för lärarna precis som Gustafsson sa. Claudia Velasquez (V) påtalade att detta faktiskt handlar om besparingar och att det är en dålig personalpolitik. Ward avslutade debatten med att säga att kompetensen kanske finns kvar med teamet kommer försvinna och teamarbete tar tid att bygga upp.

Antecknat av Jenny Björklund Hansson (V) ersättare

Dela den här sidan:

Kopiera länk