psykisk ohälsa

Bättre stöd till personer med psykisk ohälsa!

“Jobb på sikt” var en verksamhet som mycket framgångsrikt jobbade med en forskningsbaserad metodik för att hjälpa personer med psykisk ohälsa att komma ut i arbetslivet.

Sista året, 2018, deltog 92 personer aktivt i projektet, 51 personer stod på kö och sedan starten 2011 hade ytterligare ca 100 personer deltagit.

Vänsterpartiet argumenterade här i kommunfullmäktige för att projektet “Jobb på sikt” skulle permanentas, men förgäves.

Det underströks dock då från de styrande politikerna, att arbetet inte skulle prioriteras ned bara därför att Jobb på sikt upphörde.

Men vi har nu hört från personer som var med i Jobb på sikt att de upplevt att de överhuvudtaget inte fått något stöd sedan projektet upphörde, likaså har företrädare för målgruppen efterlyst en verksamhet som i likhet med “Jobb på sikt” arbetade med att hjälpa personer med psykisk ohälsa att komma ut i arbetslivet.

Vänsterpartiet skrev därför en interpellation för att få veta hur det står till, vilken arbetslivsinriktad hjälp och vilka projekt har staden nu för den målgrupp som Jobb på sikt vände sig till.

 

I interpellationsdebatten i kommunfullmäktige i onsdags sa Ingrid Mattiasson Saarinen bland annat:

I interpellationssvaret nämns två verksamheter som endast vänder sig till dem som har försörjningsstöd, Arbetsmarknadsförvaltningens Guider och Plattform Arbetsmarknad.

Den grupp som “Jobb på sikt” arbetade med kunde ha sjukersättning, aktivitetsersättning eller försörjningsstöd.

Det finns nu endast en verksamhet, “Jag kan”, som vänder sig till hela målgruppen, dvs oberoende av vilken ersättningsform den enskilde har. Ersättningsformen reglerar dock av någon anledning vilket stöd som deltagaren får i projektet.

“Jag kan” är i motsats till “Jobb på sikt” i första hand inriktat på studier, inte arbete.

Men tyvärr, i likhet med “Jobb på sikt” är det ett projekt, inte en permanent verksamhet, dvs det kommer antagligen att upphöra när projekttiden tar slut i år.

Vänsterpartiet tycker att det är förödande att driva så viktiga verksamheter i projektform, personer med psykisk ohälsa är en grupp som behöver långsiktighet och kontinuitet.

Att komma tillbaka efter en långtidssjukskrivning  på grund av psykisk ohälsa, är inte detsamma som att komma tillbaka efter ett benbrott. Det tar tid, det måste få ta tid, för den som varit hemmasittare länge.

Forskning visar att personer med psykiska funktionsnedsättningar i högre utsträckning än andra grupper med funktionsnedsättningar i Sverige både är arbetslösa och upplever ett stort utanförskap.

Personer med psykisk ohälsa är dessutom en växande grupp. Det är en grupp som behöver samhällets stöd.

Vänsterpartiet tycker att det är ytterst kortsiktigt, att inte satsa på att ha en kontinuerlig verksamhet för denna målgrupp och utifrån hela denna målgrupps behov.

En verksamhet som dessutom på sikt sparar pengar åt samhället, i och med att människor kan gå från ersättningar och försörjningsstöd till en inkomst. För att inte tala om den förhöjda självkänslan hos deltagarna.

Känslan av att ha ett arbete att gå till är något som alla människor borde få uppleva, sa en deltagare i projektet “Jobb på sikt” som jag träffade för två år sedan.

Helsingborg har stolt antagit ett Livskvalitetsprogram. Genom att dra ner på verksamheter för personer med psykisk ohälsa, drar man också ner på livskvaliteten för en redan utsatt målgrupp.

Vi tycker att om Livskvalitetsprogrammet ska ha ett uns av trovärdighet borde Helsingborg ta ett ansvar för alla invånare med psykisk ohälsa, vare sig de har sjukersättning, aktivitetsersättning eller försörjningsstöd.

Inte som nu dels driva verksamheter i projektform och dels uppdelat på olika samarbeten, utan man borde ha en samordnad kontinuerlig verksamhet för alla personer med psykisk ohälsa.

Dessutom, samtidigt som stödet för dem som vill komma ut i arbetslivet minskat, har också en verksamhet som Hantverkshuset, som arbetar med hantverksutbildning och riktar sig till dem som ännu inte är redo för arbetslivet utan behöver en annan form av sysselsättning för att kunna växa som människor, fått minskade budgetanslag.

Flera andra verksamheter, som vände sig till denna målgrupp, har också under de senaste tolv åren försvunnit.

Många upplever därför i likhet med Vänsterpartiet att detta är en grupp helsingborgare som tyvärr prioriteras lågt av stadens styrande.

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk