• Hem
 • Om budget 2021 ...
sida

Om budget 2021 för Helsingborgs stad

På kommunfullmäktige 10 juni behandlades frågan om mål och ekonomi 2021 för Helsingborg. Alla åtta partier i kommunfullmäktige har nu under pandemin enats om en samlingsbudget.

Ingrid Mattiasson Saarinen sa i debatten bland annat följande om Vänsterpartiets syn på samlingsbudgeten och tog också upp de ändrings- och tilläggsförslag som Vänsterpartiet hade lagt fram:

Vi har nu under pandemin kunnat se att en stark välfärd är viktigare än någonsin. Så när frågan om en samlingsbudget kom i början av maj, kändes det angeläget för oss i Vänsterpartiet att se till att den också innebar en tydlig säkring av välfärden.

Det faktum att det var verksamheterna som efterfrågade en budget redan nu för att kunna börja planera i en i övrigt instabil tid, bidrog också till att vi var villiga att vara med på en samlingsbudget.

Vi är nu glada över att de prioriteringar på välfärden som vi utifrån förutsättningarna föreslagit, i stort också finns med i den nu framlagda samlingsbudgeten likaså att föreningslivet får en pott, plus att det också blir en extra satsning på yrkesutbildningar.

Alla dessa satsningar är ju möjliga tack vare framförallt en extra utdelning från vårt energibolag Öresundskraftt. Samtidigt vet vi redan nu att de satsningar som görs inte kommer räcka hela vägen fram för den välfärd vi vill se.

När verksamheterna behöver stärkas, är vi kritiska till att ha ett högt överskottsmål. Något som även fackliga representanter förde fram i MBL-förhandlingarna om Mål och ekonomi den 27 maj.

Sedan är det också först i höst som vet vi mer om konsekvenserna av corona, det kommer nya skatteprognoser och regeringen lämnar i september besked om sina bidrag till kommuner och regioner för kommande år. Vi anser att med den osäkerhet som råder, borde en aktualisering senare i höst vara självklar.

När beslut togs i kommunfullmäktige år 2019 om stadsmässan H22 ville vi halvera summan till själva stadsmässan, från 118 mnkr till 59 mnkr. Som en följd av detta kan vi frigöra 15,1 mnkr för 2021.

Eftersom den ekonomiska kris pandemin skapat både drabbar många och troligtvis kommer att pågå under en längre tid, anser vi att Helsingborgshem borde låta 2020 års hyresnivå gälla även under 2021. Detta ska inte ses som en åtgärd som frångår det partsförhållande som finns på hyresmarknaden, utan som en åtgärd som skapar goda förutsättningar för många under den extraordinära situation som pandemin trots allt är.

Vänsterpartiet har enbart sagt ja till de ekonomiska ramarna, inte till innehållet i övrigt i Mål och ekonomi. När det gäller inriktning och mål har vi andra förslag som vi också lägger fram här i dag.

Det är först nu i kommunfullmäktige som vi kan lägga våra förslag till ändringar i inriktning och mål för nämnderna, eftersom vi inte har någon ordinarie representant i någon nämnd, trots att vi ingalunda är det minsta partiet här i salen sett till väljarstöd.

Våra förslag inkluderar också en inriktning och ett mål för Valnämnden, som trots ett utökat uppdrag att jobba med demokratiutveckling, varken har någon inriktning eller något mål i det av kommunstyrelsen framlagda förslaget.

Vänsterpartiet föreslår därför:

 • Att det förbereds en aktualisering av detta beslut om budget 2021 inför ett av kommunfullmäktiges sammanträden till hösten.
 • Att summan för stadsmässan H22 under 2021 halveras med 15,1 miljoner kronor som frigörs för att disponeras för insatser av tillfällig karaktär 2021.
 • Att ge Helsingborgshem AB direktiv om att låta nuvarande hyresnivå gälla även under 2021.

Vänsterpartiet föreslår också följande ändrade inriktningar för nämnderna:

 • Vård- och omsorgsnämnden: ”Nämnden ska arbeta för att förbättra personalens arbetsmiljö genom bland annat att höja grundbemanningen och avlasta omvårdnadspersonalen arbetsuppgifter som kan utföras av andra personalkategorier.”
 • Stadsbyggnadsnämnden: ”Hela staden ska upplevas ren och kännas trygg för alla oavsett tid på dygnet. När staden växer med bostäder och verksamhetsytor ska den göra det med variation och stor hänsyn till livskvalité och social och ekologisk hållbarhet för både dagens och framtidens helsingborgare, såväl i tätorten som på landsbygden.”
 • Arbetsmarknadsnämnden: ”Nämnden arbetar under socialtjänstlagen och ska på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska trygghet. Fler invånare med ekonomiskt bistånd ska känna sig delaktiga och inkluderade i samhället genom att bli självförsörjande. Vi vill utifrån individens behov möta invånarna i de olika stadsdelarna och med våra olika resurser skapa bästa möjliga förutsättningar för att de ska lyckas. En vuxenutbildning med goda förutsättningar och hög måluppfyllelse, där pedagogerna ges inflytande och handlingsfrihet i att utforma undervisningen för att möta elevernas olika förutsättningar och behov, är prioriterat i detta arbete.”
 • Socialnämnden: ”Vi vill arbeta för en trygg stad där socialt utsatta barn och ungdomar får bättre förutsättningar att lyckas i skolan genom ett tidigt, tillgängligt och effektivt stöd till dem och deras familjer. Förbättrad samverkan mellan socialförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen och externa aktörer är avgörande för tidiga insatser och förebyggande arbete. SIP-möten ska prioriteras i denna samverkan. Digital socialtjänst ska erbjudas invånarna när och var de vill. Arbetet med att minska hemlösheten bland de som har psykiska diagnoser är prioriterat. Stödet till barn, unga och vuxna ska utvecklas genom invånarnas delaktighet och medskapande för att möjliggöra en kunskapsbaserad socialtjänst.”
 • Idrotts- och fritidsnämnden: ”Barn och unga är vår prioriterade målgrupp. Verksamheten ska vara nytänkande och öppen för nya idéer och sätt att arbeta. Lika möjligheter för alla oavsett kön och funktionsvariationer är en viktig förutsättning för nämndens arbete. Stadens befintliga anläggningar ska nyttjas mer effektivt. Vi ska skapa ökade möjligheter för spontanidrott och utforma mötesplatser med ett helt nytt innehåll med fokus på unga. Vi ska spela en aktiv roll i stadens trygghetsskapande arbete.”
 • Kulturnämnden: ”I samverkan med andra aktörer utveckla kulturen i hela Helsingborg, i tätorten såväl som på landsbygden, så att den möter invånarnas behov av kulturupplevelser, kunskap och bildning där de vistas och bor samt ökar både delaktigheten i kulturlivet och det egna skapandet. Detta med fokus på underrepresenterade grupper, men med ett speciellt fokus på barn och unga.”
 • Fastighetsnämnden: ”Sveriges smartaste fastighetsutvecklare med fokus på effektiva lokaler för stadens verksamheter, energieffektivisering och aktiva och klimatmedvetna materialval både vid nybyggnation och renovering. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är vägledande vare sig det gäller nya skollokaler eller att utveckla och utöka beståndet av bostäder i stadens bostadssociala program.”
 • Valnämnden: ”I Helsingborg ska människor i alla stadsdelar vara en del av den ständigt pågående invånardialogen. Alla invånare ska kontinuerligt nås av insatser för ett ökat deltagande i den demokratiska processen. Frågor om val och demokrati ska specifikt lyftas fram i de områden som tidigare haft lågt valdeltagande. ”
 • Kommunstyrelsen: ”Helsingborg ska ligga i framkant när det gäller livskvalité för alla och i sin strävan efter att bli en jämställd, jämlik och klimatsmart stad. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet ska genomsyra all verksamhet i staden. Helsingborg ska vara staden där det är självklart att alla har tak över huvudet, likaså att badvattnet är rent. Staden ska få företag och talanger med eftertraktad kompetens att etablera sig i staden, med fokus speciellt på grön teknologi. Helsingborg arbetar kontinuerligt med demokratiutveckling. Det ska vara enkelt för invånare, organisationer och företag att ha en dialog med och samarbeta med staden.”

Slutligen när det gäller nämndernas mål, föreslår Vänsterpartiet följande ändringar:

 • Tillägg under motiveringen till Barn- och utbildningsnämndens första mål, ”Samverkan kring ökad närvaro för elever ska förbättras mellan skol- och fritidsförvaltning, socialförvaltning och externa aktörer. SIP-möten ska prioriteras i denna samverkan. Därför ska bemanningen på personal som arbetar med att öka närvaron förstärkas i alla skolor som behöver det. All personal som möter elever ska medverka i detta arbete.”
 • Avslag på mål 2 för Stadsbyggnadsnämnden, om att planlagd mark för verksamhetsytor ska uppgå till minst 80 hektar 2021, varav minst 40 hektar kommunal mark
 • Nytt mål för Stadsbyggnadsnämnden om att 8.000 nya träd ska planteras under år 2021, dvs att ha samma mål som nämnden har år 2020 inom ramen för FN’s trädplanteringsprojekt.
 • Ändrade mål för Kulturnämnden, där ändringen är att samtidigt som 8.400 elevtimmar inom Helsingborgs Kulturskola ska vara förlagda utanför Dunkers kulturhus, så ska också det totala antalet elevtimmar öka med minst 5% respektive att Helsingborgs bibliotek ska öka verksamheten för barn och unga med 150 timmar i bostadsområden, dvs inte bara områden, som är underrepresenterade.
 • Nytt mål för Valnämnden om att samtal om demokrati ska hållas i de stadsdelar som i valet 2018 hade ett valdeltagande på 71% eller lägre med målet att valdeltagandet i dessa områden ska öka med minst 5% i valet 2022.
 • Avslag på mål 2 för Kommunstyrelsen som handlar om att stadens säljbara mark för näringslivsutveckling ska uppgå till minst 40 hektar i december 2021
 • Nytt mål för Kommunstyrelsen om att ”Arbetslösheten i Helsingborg ska vid utgången av 2022 ligga minst 1 % under snittet i riket för både unga och vuxna”.

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk