Rättvisa

Motion om rätten att få ta del av samhällsinformation och delta i samhällslivet

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige godkände år 2008, har Helsingborgs stad skyldighet att ge alla invånare samma information, oavsett på vilket sätt de väljer eller har möjlighet att ta del av den. Detta för att människor med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att delta i samhället som alla andra.

För de som inte kan använda sig av papperstidningar eller internet, är en taltidning ett måste. Ändå har staden inte sett till att Helsingborgs taltidning kan fortleva, när nu DHS informerat om att de inte har tillräckliga ekonomiska resurser att driva den vidare. DHS har producerat taltidningen i över 44 år av de 45 år som tidningen funnits.

Vänsterpartiet anser att det är en självklarhet att staden fortsatt ska ta ansvar för att tillgodose alla invånares möjlighet att ta del av all den information staden sprider.

Den 1 januari i år trädde en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. En lag som, ställer tydliga krav på att myndigheter ska texta allt som läggs ut på webben, i appar och i sociala medier. Lagen är en följd av EUs webbtillgänglighetsdirektiv.

Detta innebär bl a att webbsändningarna från kommunfullmäktige måste textas. En del kommuner har redan aviserat att de överväger att kringgå kravet genom att radera webbsändningar från t ex fullmäktige efter två veckor, hellre än att texta dem.

Vänsterpartiet anser att det är en självklarhet att även hörselskadade ska kunna ta del av viktig information från staden och att staden ska följa lagkravet på textning.  Vi vill också tidigarelägga kravet på att webbsändningar från t ex fullmäktige ska textas, till att detta ska gälla från 1 januari 2020.

Ansvaret för fungerande hörselslingor/hörteknik i stadens offentliga lokaler ligger på fastighetsägaren enligt PBL, plan- och bygglagen.

Vänsterpartiet anser att det är en självklarhet att alla samlingssalar, aulor och andra lokaler som används för publika arrangemang, dvs dit allmänheten är välkommen, också har väl fungerande hörselslingor så att även personer med hörselnedsättning kan besöka arrangemang i dessa lokaler.

Så är t ex inte fallet i Helsingborgens stora samlingssal som nyligen renoverades av staden, tyvärr utan att en hörselslinga installerades. 2010 skulle Sverige vara tillgängligt för alla, ”enkelt avhjälpta hinder” skulle helt vara borta då enligt ett riksdagsbeslut från år 2000. I praktiken är det ett riksdagsbeslut som har gett ett varierande resultat.

Vänsterpartiet yrkar på

att staden tar ansvar för att Helsingborg taltidning återuppstår, i samarbete med lokala organisationer som företräder brukare av taltidningen, t ex SRF, Dyslektikerförbundet och DHS, utreder hur detta bäst kan ske och avsätter medel för att detta snarast kan bli verklighet,

att staden tar ansvar för att all information från staden på webben inklusive webbsändningar från kommunfullmäktige textas senast från och med 1 januari 2020 och

att staden tar ansvar för att en plan tas fram med målet att alla lokaler, som används för publika arrangemang och där staden är fastighetsägare/hyresgäst, ska vara utrustade med hörslinga/hörteknik senast 31 december 2020

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk