Arbetsrätt & arbetsvillkor

Insändare om situationen på Socialförvaltningen

Stoppa blödningen på Helsingborgs socialförvaltning!

Förhållandena för de som arbetar på Helsingborgs socialförvaltning har under flera år varit som en stor inre blödning. Personalomsättningen bland chefer och övrig personal har varit stor. Larmrapporterna har avlöst varandra. Samarbetet med fackliga organisationer har brutit samman. I stadens interna medarbetarundersökningar har socialsekreterarna själva satt väldigt låga betyg på kriterier typ den hierarkiska organisationen, stödet från ledningen, alltför mycket onödig administration, möjligheter till inflytande över arbetet m m.

Så när nu Arbetsmiljöverket i sin rapport från den 7 juni 2016 ger underbetyg till socialförvaltningen på en lång rad av punkter kommer det dessvärre inte som någon överraskning. Det som i stället blir en negativ överraskning är att ledningen inte åtgärdat stora delar av de missförhållanden som påtalas i rapporten, då dessa funnits under lång tid.

Helsingborgs Dagblad uppmärksammade rapporten i en artikel den 14 juli.

Raden av brister i organisationen som Arbetsmiljöverket uppmärksammar är lång. Ledningen på socialförvaltningen kan inte uppvisa om man har några mål för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Man har alltså inga klara riktlinjer för att främja en god hälsa bland sina anställda. Vidare saknas mål på hur socialsekreterarnas arbetsuppgifter ska utföras i enlighet med socialtjänstlagen. Det saknas riktlinjer på vad de olika cheferna på olika nivåer ska göra, vilket skapar oro och brist på struktur.

Det saknas beredskap för hur man ska hantera påfrestande arbetssituationer. Det saknas riktlinjer för hur olika ärenden som kräver mycket insatser ska fördelas på de anställda.

Man har inte tillräckligt analyserat den höga personalomsättningen, som i sig ständigt ökar stress och sjukskrivningar hos personalen. Inte heller har ledningen bedömt vilka risker för hot och våld som personalen kan utsättas för på olika sektioner.

Dessa nämnda punkter är bara en bråkdel av de brister som Arbetsmiljöverket kräver att ledningen på socialförvaltningen, ska visa hur man ska åtgärda, senast den 1 december 2016.

Det som gör att personalen mår dåligt är bl a att de upplever att klienterna inte får den hjälp de har rätt till. De anställda känner sig själva skuldbelagda av detta, p g a att återkopplingen och stödet från de olika cheferna inte fungerar. Under dessa dåliga förhållanden gror den psykiska ohälsan hos socialsekreterarna som känner sig otillräckliga, och orättvist behandlade.

Systemet med styrkort som Helsingborgs stad tillämpar skapar ännu mer stress, då personalen upplever att arbetet med dessa, har tvingats på dem uppifrån, och på så vis blir en extra belastning i stället för en hjälp i arbetet.

Ledningen har behandlat stressproblematiken som ett individuellt problem, i stället för organisatoriskt. På så vis mår de anställda allt sämre. Många gråter på jobbet, sjukskrivningstalen och antalet uppsägningar ökar. Läget på socialförvaltningen är akut, och har varit det länge.

Vänsterpartiet Helsingborg har uppmärksammat detta länge och väl i debatter i socialnämnden, i fullmäktige, i insändare och i debattartiklar. m m. Vi har lyssnat på de anställda och deras fackföreningar, och drivit deras vilja om hur en förändring ska se ut. Vänsterpartiet vill se en plattare organisation med färre chefsnivåer, utökade satsningar på förebyggande arbete i nära samarbete med skolan, och mycket mindre administration bl a med styrkort.

Vi vill att det anställs mer fast personal och inte via bemanningsföretag. Vi vill att man lyssnar mer på facken och skyddsombuden för att det måste byggas en långsiktigt god arbetsmiljö för de anställda. Nu väcker vi en interpellation på nästa möte i kommunfullmäktige, där vi ställer frågan om hur de styrande tänker se till att kraven från Arbetsmiljöverket uppfylls. Vi inser att en stor inre blödning måste opereras på djupet för att patienten ska bli frisk. Det räcker inte med plåster.

Mats Fuchs

Ersättare  i Socialnämnden (v)

 

Insändaren blev inte införd i HD – men den gav upphov till en artikel om Arbetsmiljöverkets rapport

https://www.hd.se/2016-08-17/trots-tuffa-laget–inga-fler-satsningar-inom-socialen

Dela den här sidan:

Kopiera länk