Äldreomsorg

Näringslivets metoder passar inte inom välfärden

Kommentar till insändaren med rubriken: ”Kund är den som handlar i en butik – inte en person på ett äldreboende” undertecknad Kerstin. HD, Min mening 28/12.
Vi vill börja med att säga att du har helt rätt. De äldre i Helsingborg och i Sverige har inte fått den vården de har rätt till i många år och det måste bli en förändring.
Människor i behov av vård och omsorg ska inte kallas för kunder. Det är beklagligt att kommunen fortfarande använder den terminologin som är typisk från New Public Management (NPM) som går ut på att använda metoder från det privata näringslivet i välfärden. Vi i Vänsterpartiet har varit och är mycket kritiska till att bedriva den offentliga sektorn som ett företag. Kommunens ansvar är att tillgodose invånarnas behov.
Kommunen ska inte heller syssla med onödig administration och kontroll. Detta leder till samarbetsproblem som slutar med dålig arbetsmiljö och sämre service till invånarna. I Helsingborg har alla politiska partier varit eniga om att jobba efter en tillitsbaserad styrmodell där förtroende istället för kontroll skulle vara ledande sedan maj 2018. Men vi konstaterar att arbetssättet enligt NPM lever kvar.
Bristerna inom äldreomsorg har pågått i flera år utan att situationen förbättras och detta i hela landet. I Helsingborg har det varit en tragedi med så många äldre som har dött under pandemin. Att det har funnits allvarliga brister är inte är ett nytt problem. Vi anser att de styrande politikerna kunde ha fördelat resurserna bättre och att Vård- och omsorgsförvaltningen ska få en budget som räcker till för en verksamhet av god kvalitet.
Nyligen fick vi information om en rad problem som coronakommissionen pekade på och som var både strukturella och pandemirelaterade i kommunerna, bland annat en fragmenterad organisation inom äldrevården där kommuner, regionen och flera privata aktörer bedriver vården.
Vi vet också att det finns samarbetssvårigheter mellan kommuner och regioner vilket är en konsekvens av bristande resurser, feldimensionerade budgetar och NPM styrning. Varje myndighet håller hårt på sina begränsade resurser istället för att fokusera på vad människor behöver. När pengar inte räcker till är det inte personalen som ska ställas mot väggen utan politiken som måste tänka om. En del av våra skattepengar försvinner ju tyvärr också i form av vinst till privata aktörer.
Du hänvisar till professorn i geriatri Yngve Gustafson som också konstaterar att förändringar av sjukvården och äldreomsorgen på 1990-talet har lett till att äldre diskrimineras och även riskerar att dö. Han pekar på att kommunernas äldreomsorg generellt har låg medicinsk kompetens och låg bemanning, bland annat.
Coronakommissionen pekar också på stora brister i bemanningen, anställningstrygghet och kontinuitet i flera kommuner. I Helsingborg har personalen inom äldreomsorg fortfarande tuffa arbetsvillkor med delade turer, överbelastning samtidigt som det saknas resurser sedan flera år. Personalens hälsa blir lidande, vilket visar sig i statistiken med höga sjuktal. Vi vill få bort delade turer och föreslog att få bort otrygga tillfälliga anställningar utan skäl på senaste kommunfullmäktige men fick tyvärr avslag på detta.
Vi kommer att fortsätta kämpa för att personalen inom vård- och omsorgen i Helsingborg ska ha förutsättningar för att bedriva sitt viktiga arbete. Vi ska också kämpa för att definitivt ta bort NPM från välfärden.

Birgitta Möller, insynsplats (V) i Valnämnden

Dela den här sidan:

Kopiera länk