Asylrätt

Varför tvingas ensamkommande flytta innan överklagan behandlats?

Interpellation till Ann-Christine Borgman, ordförande i Socialnämnden, om asylsökande ungdomar som är placerade enligt socialtjänstlagen och som tvingas att flytta omedelbart från sina boenden.

Interpellationen berör de ensamkommande flyktingungdomar i Helsingborg som, efter att deras ålder uppgraderats till 18 år och/eller de fått avslag på sin asylansökan av Migrationsverket, omedelbart körs iväg från sitt HVB-hem även om ärendet överklagats och det slutliga beslutet därmed ej är klart.

Dessa ungdomar tvingas samma dag, som de på Migrationsverket fått besked om avslaget, ut från sitt HVB-boende, eftersom de från den ena dagen till den andra betraktas som vuxna. De mister sin trygghet och det liv de har skapat. De mister det som de kallar sitt hem. De mister god man, skola, kamrater, fritidsaktiviteter och det nätverk av människor, som stöttar och hjälper.

Det har varit mycket svårt att få svar på beslutsgången i denna fråga. Det har kommit till vår kännedom att det har lämnats olika besked, att det är en tjänsteman som bara följer Migrationsverkets riktlinjer. Dock anser Vänsterpartiet att socialtjänsten inte behöver följa riktlinjer som strider mot socialtjänstlagen. Så länge det inte finns ett slutgiltigt beslut enligt utlänningslagen är inte socialtjänstlagen underordnat utlänningslagen.

Socialtjänstens bedömningar om barns behov kan aldrig påverkas av Migrationsverkets riktlinjer; så länge nämnden får erbjuda stöd och skydd ska barn och ungdomar i Helsingborg få sina behov tillgodosedda

Det finns kommuner som har valt en annan mer anständig linje, som t ex Malmö och Göteborg. De låter ungdomarna bo kvar på HVB-hemmet till dess överklagan slutbehandlats/tiden för överklagande gått ut och beslutet vunnit laga kraft.

Vänsterpartiet Helsingborg ser allvarligt på att socialnämnden i detta fall inte verkar följa socialtjänstens intentioner och skydda barn och ungdomar på ett likvärdigt sätt i Helsingborg. Vänsterpartiet ser också allvarligt på brister i rättssäkerheten, då det inte går att få fram uppgifter om beslutsgången i förvaltningen.

Vi vill därför gärna få svar på följande frågor

  • Varför tvingas de asylsökande ungdomarna att flytta omedelbart från sina HVB-hem/familjehem när deras ålder blir uppskriven av Migrationsverket till 18 år?
  • Varför finns det svårigheter i att få fram information om beslutsgången angående de ensamkommande asylsökande ungdomarna? Vilka åtgärder kommer att tas för att öka rättssäkerheten i frågan?
  • Kommer du att verka för att socialnämnden ska följa socialtjänstens intentioner och skydda barn och ungdomar på ett likvärdigt i Helsingborg? Vilka åtgärder kommer du att vidta? Kommer det i så fall att gälla även dem som redan tvingats ut efter det att Migrationsverket på senare tid börjat tillämpa nya och hårdare riktlinjer för bl a ungdomar från Afghanistan?

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk