Kommunal politik

Rapport från kommunfullmäktige – april

Efter en månads uppehåll (uppgiven anledning ärendebrist) återkom kommunfullmäktige med full kraft. Den första debatten blev kring årsredovisningen. Peter Ahlbom (V) lyfte oron över skolan som även Lärarförbundet påtalade med flygblad inför mötet. Peter sa att politikerna har ett ansvar att se till att de anställda får bästa möjliga förutsättningar för att nå målen och tittar man i årsredovisningen är skolans mål tyvärr lite av ett sluttande plan.

”Vi måste sätta till de resurser som krävs för att nå målen”, sa Peter. Han menade även att det fattas pengar när vi sänkt skatter under en lång tid och nu ser vi effekterna. Även Jan Björklund (S) pratade om utmaningarna med större barnkullar ”Vi måste ha en skola där alla barn går ut med fullgoda betyg och blir anställningsbara”, sa han.

Nästa debatt gällde byggandet av ett vårdboende som antogs i budgetfullmäktige, där Anna Ingers (S) interpellerat om huruvida man planerar att genomföra detta. Lars Thunberg (KD) ordförande i Vård- och omsorgsnämnden svarade bl.a. att hans inställning var att det vore bra om alla partier ännu en gång övervägde beslutet. Detta är ett mycket märkligt svar på ett kommunfullmäktige beslut. Kommunfullmäktigebeslut är demokratiskt fattade och ska alltså planeras för och genomföras.

Peter Ahlbom (V) lyfte den demokratiska bristen i svaret, man kan inte välja att genomföra de beslut som behagar en, ett beslut är ett beslut oavsett om alliansen tycker att det är ett dåligt beslut.

Efter pausen var det dags för ärendet om stadsmässan. Barn och äldre blir fler och fler inledde Peter Danielsson (M) med att slå fast, samtidigt som resurserna minskar. Då är det allra viktigaste enligt Peter och alliansen att tänka i nya banor och hitta nya lösningar. Detta är bakgrunden till det han kallar ett historiskt beslut om ”H22 – en välfärdssatsning för framtiden”. Marcus Friberg (Mp) påtalar att de anser att stadsmässan är något positivt men att kostnaden är alldeles för stor. Vänsterpartiet instämmer i detta. Förslaget ligger på över 100 miljoner i kostnad vilket är en stor summa när vi har verksamheter som fattas resurser.

Ingrid Mattiasson Saarinen (V) sa att Vänsterpartiet även vill att stadsmässan ska ha en tydligare koppling till en solidarisk stadsbyggnad och föreslår därför att kommunen ansluter sig till FN initiativet The Shift. The Shift syftar till att lyfta kopplingen mellan bostad och välfärd, rent konkret innebär det att kommunen åtar sig att arbeta för att rätten till bostad blir en mänsklig rättighet. Vänsterpartiet tycker det är viktigt att våra skattepengar går till sådant som genererar en bättre stad för de många, inte för några få! En viktig del är att också inkludera landsbygden i mässan, påtalade Ingrid.

Vår interpellation om könsneutrala toaletter behandlades. I svaret hade motionen ansetts besvarad, vilket vi är glada för. Detta innebär dock inte att toaletter blir könsneutrala utan att kommunstyrelsen låter hyresgästerna av kommunens lokaler själva se över det. (V)i anser att det bör vara en självklarhet att alla ska vara välkomna på stadens toaletter och att det därför alltid åtminstone borde finnas ett könsneutralt alternativ.

Ingrid Mattiasson Saarinen (V) lyfte även vår motion om 30 timmars förskola. Hon påtalade att för många barn så är möjligheten till 30 timmars förskola viktigt för att längre fram kunna lyckas i skolan. Det handlar helt enkelt om jämlikhet. (V)i har inte satt ett datum för när detta ska vara genomfört då det är en ekonomisk fråga att se över inför nästa budgetår, men vi vill prioritera en generellt utökad möjlighet till fler timmars förskola.

Alexander Kolind (KD) menade att barn mår bättre av att vara med sina föräldrar men fick till gensvar av Ingrid att barn faktiskt inte väljer sina föräldrar, utan att för många barn är förskolan den skolning man får för att klarar av skolan bättre, vilket också forskning visar på. Rätten till förskola på 30 timmar är just en rätt, inget tvång. Förslaget får dock inte ske på bekostnad av stora barngrupper, syftet är att gynna skolutvecklingen, inte det motsatta.

För andra mötet i rad (med ett inställt däremellan) så ställde ordföranden frågan om mötet skulle fortsätta efter att klockan slagit 23, mötet beslutades fortgå och därpå inleddes debatten om Öresundskraft utifrån Miljöpartiets interpellation. Lars Dalesjö (Mp) menade att Peter Danielsson (M) har förlorat sin trovärdighet när han inte är tydlig med vad han känt till om processen att inleda en försäljning av Öresundskraft. Peter Danielsson redogjorde i sin tur för sin bild av processen och hänvisade i mycket till tjänstemännen. För de som är intresserade av debatten kring Öresundskraft rekommenderas verkligen att titta på webbsändningen och läsa HDs artiklar i frågan. Det pågår även en stor namninsamling för en folkomröstning som man kan få information om genom Facebook gruppen ”Stoppa försäljningen av Öresundskraft”.

Jan Björklund (S) sa i debatten att det finns ett folkligt missnöje med bristen på insyn i processen. Peter Ahlbom (V) menade att de som står bakom beslutet att inleda en försäljningsprocessen inte alls är öppna för debatt eftersom processen redan är inledd. Hade man velat ha debatt hade man lyft detta i valrörelsen, sa Peter. Han fortsatte med att säga ”Så som jag läser detta, ska Öresundkraft säljas. Frågan är till vilket pris och till vem?” ”Och det är ni med på som gått med på att inleda fas två (dvs försäljningen)”.

Peter Danielsson (M) menade att diskussionen inte ska präglas av ideologi och principer utan på fakta och fakta får vi först när vi har ett bud från en köpare. Man kan undra hur principer och ideologi inte hör hemma i kommunfullmäktige. Peter Danielsson förtydligade dock att det bara handlar om att ”hia sig lite” så kommer den principiella debatten sen när vi har ett underlag. Underlaget talade han väl om och han sa sig se fram emot den debatten. Det märkliga i frågan är väl att man först beslutat att sälja företaget sen vill ta diskussionen. Marcus Friberg (Mp) påtalade just detta med varför man inlett en försäljningsprocess istället för att ge i uppdrag att ta fram fakta och underlag och fick som svar att försäljningsbeslutet krävdes för att kunna få ett underlag.

Bara att inleda en försäljningsprocess medför stora kostnader för kommunen och borde rimligtvis föregås av ett kommunfullmäktigebeslut, anser Vänsterpartiet. Det blev en lång debatt om en oerhört viktig fråga.

När klockan hade passerat 00:30 avslutades mötet.

En något trött skribent vid anteckningarna,
Jenny Björklund Hansson (V)

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk