• Hem
  • Rapport från kf...
sida

Rapport från kf 10 juni 2020

Peter Danielsson (M) inledde budgeten med att slå fast att Helsingborg är en attraktiv stad som ligger i framkant! Han påtalade att ett överskottsmål på 2% lämnas orört, vilket han ansåg tyder på en god ekonomisk hushållning. Detta är dock något som Vänsterpartiet redan aviserat att vi kommer vilja återkomma till i höst när vi har en bättre överblick över hur krisen påverkat kommunen och vi deltog därför inte i att-satsen som behandlade överskottsmålet.

Peter Jansson (C) lyfte en viss kritik mot att vi inte varit tillräckligt förberedda för en kris, hela vårdkedjan måste hålla ihop sa han. Lars Thunberg (Kd) talade om det välfärdslöfte Kd gått till val på och menade att den budget som nu föreslås lever upp till det löftet och riktade ett tack till vård- och omsorgsförvaltningen. Marcus Friberg (Mp) tackade alla de som röstade för att behålla Öresundskraft i kommunal ägo då det nu är det kommunala bolaget som räddar hem vår ekonomi i denna kris. Han lyfte även att Mp hade andra förslag till mål och inriktningar.

Ingrid Mattiasson Saarinen (V) lyfte den erfarenhet vi gjort av hur avgörande en stark välfärd är i en pandemi och att Vänsterpartiet därför är glada att samlingsbudgeten innehåller sådana satsningar. Bland annat lyfte Ingrid även fram Valnämnden som vi anser bör ha både mål och inriktningar, vilket inte finns med i liggande förslag från de styrande. Detta då valnämnden har demokratiuppdraget även mellan valår och utgör en viktig nämnd. Hon lyfte även V:s förslag om att frysa hyrorna i Helsingborgshem utifrån hur pandemin drabbar bolagets hyresgäster.

Peter D (M) svarade angående Öresundskraft att det är helt rätt att pengarna tas från bolaget men på sikt kan vi inte göra det så många gånger, medan en fond hade kunnat ge oss en årlig avkastning. Marcus från Mp replikerade med att säga att M tydligen vill äga en förlustaffär som en flygplats men däremot inte ett välskött företag som Öresundskraft. Sofia Kamlund (Mp) sa att de tyckte frysta hyror som V föreslår var intressant men inte rätt lösning, men att de skulle återkomma med hur man kunde jobba vidare med kommunal bostadspolitik. Även att ha mål och inriktningar för Valnämnden tyckte Mp var positivt.

Efter en relativt kort budgetdebatt antogs samlingsbudgeten. Där det rådde flest delade meningar var om stadsmässan H22 där både L, MP och V hade egna tilläggsyrkanden rörande ekonomin för mässan. Även gällande en aktualisering av budgeten fanns det tilläggsyrkanden från Mp och V, som ville ha en tydligare skrivning om att frågan skulle lyftas igen i höst.

Efter budgeten behandlades Mark och boendeprogrammet där Ingrid Mattiasson Saarinen (V) lyfte att vi ville lägga till ett hållbarhetsperspektiv t.ex. att det ska byggas på redan hårdgjorda ytor, sträva efter en bullerfri miljö m.m men även ha ett socialt perspektiv vid markanvisningar. Även Mp hade genom Marcus Friberg synpunkter på andelen byggnation när mark upplåts, samt att vi inte ska bygga på åkermark. Vänsterpartiet delar Mp:s synpunkter. Johan Vesterlund (C) sa att även C var emot att bygga på åkermark men ändå valt att bifalla programmet och istället lämna en protokollsanteckning om sin synpunkt. Ingen av ändringsförslagen antogs dock.

Claudia Velasquez (V) yrkade avslag på tomträttsavtalet för restaurang Vass som är en restaurang som saknar kollektivavtal. Vänsterpartiet anser att kollektivavtal är en självklarhet för alla verksamheter.

Monica Andersson (C) talade om godkännandet av avsiktsförklaring avseende fastighetsbygge på Östra Ramlösa. Hon talade om klimatförändringar och det negativa vid bebyggelse av åkermark och att Helsingborg borde ta ett större ansvar. Monica lyfte att kommunen och regionen bör titta på andra delar som skulle passa bättre att bygga på och yrkade avslag på punkten. Även Marcus Friberg (Mp) och Ingrid Mattiasson Saarinen (V) instämde i det C framförde och yrkade avslag.

Efter ca 2 timmar avslutades kommunfullmäktige med endast 32 ledamöter på plats pga pandemin. Mats Sander (M) kommunfullmäktiges ordförande önskade alla en fin hemester och sammanträdet avslutades.

Rapport av Jenny Björklund Hansson (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk