vuxenutbildning

Ta tillbaka utbildningen för vuxna inom svenska för invandrare och svenska som andra språk i kommunal regi!

 

Under de senaste åren har det talats mycket om hur viktigt det är att alla som kommer till Sverige lär sig svenska. Krav har också ställts från politiskt håll på att språktest i svenska skulle vara utslagsgivande för om en person skulle få ett permanent uppehållstillstånd och/eller medborgarskap.

För närvarande utreder Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg på uppdrag av nämndens ordförande nya riktlinjer för tolkhjälp. De nya riktlinjerna skulle innebära att den som har ett permanent uppehållsstånd inte ska kunna få tolkhjälp. Moderaterna på riksplanet har också lagt just det kravet som en del i sin politik för att förbättra integrationen och minska utanförskapet.

Vänsterpartiet tycker att detta är att börja i helt fel ände. Vi vill i stället börja med att höja kvalitén på undervisningen inom SFI, svenska för invandrare, och SVA, svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen, för att på så sätt ge alla nyanlända i Helsingborg bättre möjligheter att få goda kunskaper i svenska och därmed större chanser att integreras i samhället.

Vi instämmer helt i Arbetsmarknadsförvaltningens bedömning att språket är en avgörande faktor för att nå egenförsörjning genom arbete eller studier. Men vi anser att undervisningen inom SFI och SVA då också måste både ha en hög kvalité och få kosta. Det staden satsar har staden även på en relativt kort sikt mångdubbelt igen.

Det krävs resurser både för tillräckligt med pedagoger och ett tillräckligt antal timmar för att undervisningen ska bli optimal. Inom Vuxenutbildningen finns också en delvis annorlunda problematik än inom ungdomsskolan, som också bättre måste uppmärksammas.

På många ställen i landet har stora brister upptäckts inom de privata utförarnas utbildning, Malmö stad valde till exempel i fjol till och med att polisanmäla ett av utbildningsbolagen samtidigt som man tog tillbaka en stor del av undervisningen i egen regi.

Även i Helsingborg fanns och finns kvalitetsbrister, men Helsingborg har i stället valt att utöka antalet privata aktörer och har för närvarande avtal med 11 olika aktörer. Endast ca 35% av SFI-undervisningen i Helsingborg bedrivs i kommunal regi.

Att det har funnits och finns allvarliga kvalitetsbrister inom de upphandlade utbildningarna är ingen till­fällig­het. Leverantören får betalt för närvarotimme plus extra pengar när eleven fått betyg. De privata aktörerna har ett vinstkrav på sig från sina ägare, vilket leder till att de måste spara in på något och oftast blir det då på personal, dvs lärarna.

Detta leder till att lärarna får mycket stora elevgrupper och många undervisningstimmar. Den för inlär­ningen så viktiga lärartiden för varje elev blir mindre och mindre, samtidigt som många lärare också får ett krav på sig att slussa igenom så många elever som möjligt. Detta gör att elever inte alltför sällan släpps igenom utan tillräckliga kunskaper. Kravet på behöriga lärare har inte heller alltid efterlevts annat än på ett papper.

Även om kommunen har de bästa intentioner och goda rutiner med kvalitetskrav inför upphandlingen, blir insynen och kontrollmöjligheterna begränsade.

Vänsterpartiet menar att endast genom att satsa på en hög kvalité inom undervisningen i SFI och SVA visar man att man menar allvar med att nyckeln till integration är goda kunskaper i svenska språket.

Vänsterpartiet yrkar därför på

att all undervisning inom SFI och SVA inom vuxenutbildningen tas tillbaka i kommunal regi i takt med att avtalen med de olika privata utbildningsbolagen löper ut.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk