biologisk mångfald

Staden behöver gröna ytor och odlingsområden!

Motion om att villkoren för det område Mejerigatans koloniförening arrenderar jämställs när det gäller arrendetid etc med villkoren för övriga koloniområden i staden

Helsingborg växer och behöver mark till bostäder. Vänsterpartiet är positiva till förtätning, men vi anser att vi också måste ha gröna oaser, platser för rekreation och för att både utveckla och bevara vårt natur- och kulturarv och värna om den biologiska mångfalden. I stället kan många ytor som i dag är markparkering och randzoner användas till förtätningsytor, vilket också föreslås i Stadsplan 2017.

Fredriksdal är ett av få grönområden i innerstaden som i Helsingborgs grönstrukturprogram kategoriseras som ”särskilt biologiskt värdefull mark”. Större och sammanhängande grönområden kan enligt ekologisk forskning rymma en mycket större biologisk mångfald än samma yta grönområden, som är splittrade.

Efter valet stod det klart att det inte längre finns en majoritet för att bygga på det område som Mejerigatans koloniförening arrenderar. Området ligger strax söder om Fredriksdals museer och trädgårdar. En lämplig utveckling av områdena närmast Fredriksdal museer och trädgårdar, kan skapa mycket viktiga synergieffekter för det biologiska mångfaldsarbetet på Fredriksdal. Det område som i dag Mejerigatans koloniförening arrenderar, anser vi därför borde behållas som ett odlingsområde med hänsyn till närheten till Fredriksdals museer och trädgårdar. Då tar staden ansvar både för att ha en plats för rekreation och för den biologiska mångfalden.

Vänsterpartiet ser gärna olika former av odlingsmöjligheter i staden som både nya och fler stadsodlingar, odlingslotter och kolonier. Arrendeavtalen för en odlingslott är bara på ett år i taget. Eftersom Vänsterpartiet vill bevara det område Mejerigatans koloniförening arrenderar som ett odlingsområde, ser vi ingen anledning till att inte ge odlarna där bättre villkor och en trygghet på längre sikt än ett år.

Med anledning av ovanstående vill Vänsterpartiet därför

att villkoren för det område Mejerigatans koloniförening arrenderar omarbetas i samråd med koloniföreningen så att villkoren för området när det gäller arrendetid etc jämställs med villkoren för övriga koloniområden i staden

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Artikel i HD om vår motion och en motion från S om en ny detaljplan för området

https://www.hd.se/2019-01-11/mejeritomten-blir-en-del-av-fredriksdals-friluftsomrade

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk