anti-rasism

Inledningsanförande av Ingrid Mattiasson Saarinen under budgetdebatten

Vänsterpartiet vill omfördela samhällets resurser och bygga en mer jämlik stad. För oss är social hållbarhet av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

En segregerad stad är inte någon bra grogrund för trygghet. Att öka tryggheten är ett långsiktigt arbete som både kräver en helhetssyn på samhället och att vi står upp för alla människors lika värde. I det korta perspektivet måste vi se till att polisen och sociala myndigheter har de resurser som krävs för att skapa trygghet och hjälpa människor som behöver stöd. Men det handlar inte bara om fler poliser, det krävs något mer. Polisen själv säger detsamma, samhället måste jobba förebyggande.

Grundförutsättningen för att den upplevda tryggheten ska öka är ett starkt välfärdssamhälle med en välfungerande omsorg och skola och tillgång till arbete och bostäder.  Likaså till meningsfull fritidssysselsättning, idrott, kultur, fritidsgårdar och bibliotek/träffpunkter med generösa öppettider.

Forskning visar att alla vinner på ett mer jämlikt samhälle och en mer jämlik stad. Alltför många i vår stad växer upp i och upplever fattigdom.

Ju tidigare i en människas liv som samhället satsar på henne, desto större förutsättningar har människan att må bra och utvecklas och desto mindre blir de samhälleliga kostnaderna senare. Alla talar om vikten av att arbeta förebyggande, men i alliansens budgetförslag ser vi alltför litet av detta.

För att göra skillnad krävs en politik som ser till att satsa på alla i Helsingborg, i både stad, byar och på landsbygden. För att Helsingborg inte ska klyvas, måste utanförskapet och segregeringen brytas.

I Vänsterpartiets förslag till budget 2019 för Helsingborg har vi omfördelat för att ytterligare stärka framförallt skolan, men också bland annat arbetet mot barnfattigdom, långtidsarbetslöshet och utsatta kvinnor.

Genom både riktade och generella statsbidrag har kommuner och landsting de senaste åren fått stöd till nödvändiga satsningar för en bättre välfärd.

SKL förutspår en allt mer ansträngd samhällsekonomi. Helsingborg får 55 miljoner i generellt statsbidrag 2019. Med en högerregering riskerar vi uteblivna statsbidrag. Osäkerheten på vilken regering vi kommer att få, gör att vi inte vill binda oss vid att resultatmålet ska vara minst två procent för längre tid än 2019, eftersom vi vet att behoven är stora.

De fackliga organisationerna Kommunal, Saco, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Ledarna och Vårdförbundet har samfällt i MBL-förhandlingarna uttryckt stora farhågor inför årets budgetförslag.

Vi välkomnar att NPM, New Public Management, nu kommer att ersättas av en tillitsbaserad styrning. Det är något Vänsterpartiet länge slagits för. Vi vill ta tillvara våra medarbetares kompetens och erfarenhet. Forskning visar att tillitsbaserad styrning och ledning skapar både en högre effektivitet och en bättre arbetsmiljö genom att öka graden av delegering till rätt nivå av kompetens.

Vänsterpartiet arbetar för anständiga arbetsvillkor, ett gott och meningsfullt arbetsliv med bra lön och tid att leva. Vi vill att alla barn ska få växa upp i trygghet och få den kunskap och det stöd som behövs för att utveckla just deras förmågor. Vi vill att alla ska ha rätt till en värdig och innehållsrik ålderdom. Vi arbetar för att vi ska få leva och utvecklas i en hållbar värld där miljöfrågor sätts före kapitalets intressen.

Vi har därför i vårt budgetförslag satsat på välfärden, på miljön och på det förebyggande arbetet. Vi har frigjort 10 mnkr genom att säga nej till Landborgen, vi tar 20 mnkr från Kommunstyrelsen,  vi vill sänka politikerarvodena med 3 mnkr och vi tar 11 mnkr från Stadsbyggnadsnämnden.

Av detta använder vi bland annat 30 mnkr till Barn- och utbildningsnämnden för högre lärartäthet och minskade sjuktal, eftersom vi kunde se i Lärarförbundets ranking av Helsingborg som skolkommun 2018 att just lärartätheten och sjukfrånvaron är de stora negativa faktorerna.

Arbetslösheten är hög i Helsingborg. Arbetslöshet är ett stort slöseri med mänskliga resurser. För att fler ska kunna få ett jobb, krävs både en skola som fångar upp alla och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi anser att det är viktigt att satsa offensivt på jobbskapande åtgärder. Vänsterpartiet föreslår därför att Arbetsmarknadsnämnden ska få använda 15 mnkr av resultatöverföringen. 10 miljoner av detta vill vi öronmärka till vuxenutbildning för unga vuxna och vuxna långtidsarbetslösa.

Resterande 5 miljoner vill vi använda till att permanenta det framgångsrika projektet Jobb på sikt, som vänder sig till personer med psykisk ohälsa. Genom projektet har många personer kunnat börja arbeta eller studera och brutit sin isolering. De har äntligen fått en hjälp som fungerar med en icke-traditionell metod som forskningen erkänner.

I dag är kulturområdet i Helsingborg redan underfinansierat. Alliansen föreslår ett besparingsbeting. Vänsterpartiet vill därför att Kulturnämnden ska få använda 9 mnkr av resultatöverföringen, varav 3 miljoner för att möta besparingsbetinget.

Resterande 6 miljoner vill vi ge till biblioteksverksamheten, som under en följd av år varit underfinansierad i jämförelse med andra jämförbara städer. Det märks på områdesbiblioteken, men inte minst på stadsbiblioteket.

Vi vill att Helsingborg ska ligga i framkant i kampen för ett ekologiskt hållbart samhälle.

Ett ekologiskt hållbart samhälle kan inte enbart åstadkommas genom enskilda individers miljömedvetna val, utan det krävs kollektiva politiska beslut. Vänsterpartiet Helsingborg vill föra en politik som ger förutsättningar för medborgarna att leva miljövänligt.

I vårt förslag till investeringsbudget har vi plockat bort Landborgsgaraget och använder i stället det ökade investeringsutrymmet bland annat till att öka investeringstakten på solcellsanläggningar, cykelvägar och våtmarker.

I budget 2019 föreslår vi bland annat också att en återstart av Brukarstödscentrum utreds, att kommunen ska återta all SFI-undervisning i egen regi, att kvinnor med behov av skydd ska få en social förtur till en lägenhet när de lämnar Kvinnojouren, att Helsingborg även fortsättningsvis ska ta emot fristadskonstnärer, att det förebyggande arbetet inom förskola och skola mot rasism, homofobi, sexism, diskriminering och mobbning förstärks och att ett medborgarhus byggs på Söder för Dunkerfonderna.

Fler att-satser och mer om dessa kommer jag och mina partikamrater att återkomma till under respektive nämnd.

Bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

Ingrid Mattiasson Saarinen
Gruppledare (V)

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk