Demokrati

Interpellation om de avvisade Helsingborgsförslagen

Bert Alfson har nyligen lämnat in två Helsingborgsförslag som blivit avvisade. Efter att ha läst förslagen och kikat på kriterierna ställer sig Vänsterpartiet undrande till avvisningen.

Vi har därför skrivit en interpellation om detta till kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen kommer förhoppningsvis att behandlas på kommunfullmäktige den 17 mars.

 

Läs interpellationen till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson:

Två Helsingborgsförslag, som lämnats in av Bert Alfson, har nyligen avvisats.

I kriterierna för Helsingborgsförslaget anges att det går att lämna ett Helsingborgsförslag inom verksamheter som är en del av Helsingborgs stads ansvarsområden. Vidare att det inte får vara en synpunkt, fråga eller felanmälan. Inte heller myndighetsutövning mot en enskild person eller gälla ett ärende där det pågår en rättstvist eller om någon annan har lämnat ett snarlikt förslag till kommunen under de senaste sex månaderna.

Förslaget får inte heller bryta mot svensk lag eller annan författning, vara diskriminerande eller på andra sätt olämpligt. Det får slutligen inte vara en fråga som ligger utanför kommunens ansvar, exempelvis inom ansvarsområdet för riksdagen, en statlig myndighet, Region Skåne eller en privat aktör, inte heller handla om kommunens interna organisation eller personalfrågor.

Vänsterpartiet vill att helsingborgarna ska känna att de får göra sina röster hörda och att de politiska partierna också lyssnar på dem, för att sedan avgöra om förslagen också är i linje med respektive partis mål och värderingar och därför antingen röstar bifall eller avslag till dem och/eller på något annat sätt tar till sig det som förts fram.

Detta är ju också bakgrunden till att Helsingborgsförslagen en gång infördes, att just vara en möjlighet för helsingborgarna att fritt kunna framföra tankar och förslag om hur staden kan förbättras, förutsatt att dessa inte helt uppenbart strider mot något/några av kriterierna.

Vänsterpartiets inställning är att staden ska vara ett föredöme när det gäller öppenhet och transparens och ständigt agera med detta i fokus. Finns det oklarheter, ska principen vara att hellre fria än fälla. Just nu känner många helsingborgare att det finns ett demokratiunderskott i Helsingborgs stads agerande. Desto större anledning då att se till att så många Helsingborgsförslag som möjligt publiceras, om de inte helt klart strider mot kriterierna.

Efter att ha tittat på kriterierna anser vi att båda de inlämnade förslagen borde kunna lyftas som Helsingborgsförslag, för att så småningom landa i politiska beslut.

Vänsterpartiet har därför följande frågor till kommunstyrelsens ordförande

  • Vad är din inställning till att förslagen avvisats?
  • Hur restriktivt anser du att regelverket ska tillämpas?
  • Anser du att det finns anledning att se över regelverket och förtydliga i vilka fall avslag kan ges?
  • Anser du att även de förslag som avslagits ska offentliggöras i någon form?
  • Anser du att möjligheten att överklaga ett beslut behöver ses över?
  • Anser du att det finns anledning att ompröva de nu aktuella avslagen?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk