anti-rasism

V om skola, kultur, idrott och fritid i debatt om budget 2019

Om Barn- och utbildningsnämnden

Det är i förskolan och i skolan som grunden läggs. Barn kommer dit med olika förutsättningar och det är dessa skillnader som skolan ska kompensera för. Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter för livets alla skeden.

Vänsterpartiet vill att skolan och förskolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter, skolan ska öppna dörrar, inte stänga dem. Vi vill ha en likvärdig skola.

Forskning visar att barn som gått i förskolan klarar skolan bättre. En bra förskola är viktig för att utjämna skillnader utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund. Vi vill ha små barngrupper, där de vuxna kan se alla barn och möta deras behov. Men alltför många som är anställda inom förskolan eller skolan mår inte bra och många vittnar om sin pressade situation. Stora barngrupper och för få kollegor leder till en stressad arbetsmiljö. Vänsterpartiet vill att skolan ska få bättre förutsättningar. Och därmed också alla barn och unga som växer upp i Helsingborg, likaväl som personalen.

Vänsterpartiet tar de fackliga organisationernas oro på allvar när de säger att lärarbristen är en utmaning, att de behöver fler utbildade kollegor och en bättre arbetsmiljö. Vi anser att en bra pedagogisk verksamhet i skola och förskola kräver att personal är befriade från onödig byråkrati och garanteras tid för planering och kompetensutveckling. Lärare ska i första hand jobba med att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Därför måste annan personal finnas som kan avlasta lärarna, så att lärarna kan koncentrera sig på det pedagogiska uppdraget.

I Vänsterpartiets Helsingborg satsar vi på skolan, för att ge alla barn och unga en bra start i livet. Vi omfördelar därför och ger skolan ett tillskott på 30 miljoner. Vi vill att detta framförallt används för att öka lärartätheten och till att förbättra arbetsmiljön; i Lärarförbundets ranking 2018 är just lärartätheten och sjukfrånvaron de stora negativa faktorerna i Helsingborg. Genom att satsa på skolan, lägger vi grunden för en socialt mer hållbar utveckling och ett tryggare Helsingborg. Varje unge är viktig.

Skolan och förskolan ska också vara en trygg plats, fri från rasism, sexuella övergrepp och mobbing. De ska arbeta normkritiskt – ingen elev ska känna sig kränkt eller osynliggjord. Ingen ska behöva gå till skolan med en klump i magen.

Olika förväntningar och krav ställs på flickor och pojkar. Vem som tar och ges utrymme i klassrummet, skillnader i betyg och den psykiska hälsan ser olika ut på grund av kön. I arbetet med att utplåna könsorättvisor är genuspedagogik viktigt. Genuspedagogiken ger barnen många möjligheter istället för traditionellt begränsade. Ett aktivt jämställdhetsarbete är också bland de viktigaste insatserna för att förebygga sexuellt våld och sexuella trakasserier.

Det är viktigt att spegla olika barns erfarenheter och säkerställa att barnen slipper möta rasistiska stereotyper i förskolan och skolan. För att förstå rasism och homofobi är det centralt att det på förskolor och skolor diskuteras och lyfts fram olika sätt att leva och olika gruppers historia. I skolan måste det finnas en nolltolerans mot mobbning och sexuella trakasserier. Skolorna måste arbeta förebyggande och arbeta med värderingar och attityder. Vi vill därför förstärka det förebyggande arbetet i både förskola och skola mot rasism, homofobi, sexism, diskriminering och mobbning, liksom arbetet med genuspedagogik och normkritik i både förskola och skola.

Vi ser också ett ökande missbruk bland unga inte bara av narkotika utan även av dopingpreparat och spelberoende. I alliansens förslag talas om att skolornas förebyggande arbete mot narkotika ska ökas, vi vill att även det förebyggande arbetet mot dopingpreparat och spelmissbruk inkluderas i uppdraget. Vi vill också att studie- och yrkesvägledningen förstärks i grundskolan.

I uppdraget Modern arbetslivsorientering i stadens samtliga skolor vill vi ha fler aktörer involverade. I likhet med vad som redan sker i många kommuner vill vi ha en samverkan mellan skolornas studie- och yrkesvägledare, lokala fackliga organisationer, branschorganisationer, näringslivet och den ideella sektorn.

Om Kulturnämnden

Vänsterpartiet ville att Kulturnämnden skulle få använda 9 mnkr av det ackumulerade överskottet, varav 3 mnkr för att möta besparingsbetinget och 6 mnkr till biblioteksverksamheten.

Biblioteken är högt skattade av helsingborgarna. Det märks i besökssiffrorna, över en miljon besökare årligen. Men biblioteken i Helsingborg har under en följd av år varit underfinansierade. Det märks på områdesbiblioteken, men inte minst på stadsbiblioteket.

Vänsterpartiet har länge slagits för ett nytt stadsbibliotek, för några år sedan föreslog vi att ett nytt stadsbibliotek skulle byggas på Ångfärjetomten. I takt med att både omvärlden och staden förändras, uppstår nya behov och därmed behövs också nya lösningar. Vi föreslår nu i stället för ett renodlat bibliotek ett medborgarhus typ Dokk1 i Århus, ett hus för människor med medborgarservice, med platser för möten och upplevelser, men också med plats för böcker.

2015 fick kulturnämnden i uppdrag att leda arbetet med att utveckla mötesplatser i stad och på landsbygd i stadens regi. Vänsterpartiet vill att detta arbete nu intensifieras, inte minst mot bakgrund av att den utredning av antalet områdesbibliotek och deras lokalisering, som presenterades hösten 2016, lagts på hyllan.

Staden behöver sociala mötesplatser, som kan hysa både olika offentliga verksamheter och föreningslivet. Dessa mötesplatser ska finnas i närområdet. Vi vill att områdesbibliotekens lokala förankring som platser för information och möten utvecklas och de kan gärna finnas i flexibla lokaler som kan användas till flera funktioner, t ex i närheten av eller inrymda i skolor, fritidsgårdar, träffpunkter, familjecentraler eller service och vård.

Det senaste områdesbiblioteket är det i Rydebäck, som byggdes på 1970-talet. Staden har växt åtskilligt sedan dess, en översyn behövs. Vi vill att uppdraget Lokala mötesplatser i stad och på landsbygd samordnas med utredningen av antalet områdesbibliotek och deras lokalisering och att en slutrapport lämnas i november 2019.

All samhällsplanering måste ha inslag av kultur. I stadsplaneringen spelar lokaliseringen av mötesplatser, kulturella händelser och institutioner en viktig roll. Möjligheten att utöva och möta kultur i sitt eget bostadsområde är viktig. Vänsterpartiet har länge krävt att Kulturskolan ska finnas i olika stadsdelar, så att barn från hela Helsingborg ges större möjlighet att delta i verksamheten. Vi välkomnar därför förslaget att flytta ut Kulturskolan i olika bostadsområden.

Genom stöd till föreningar och projekt vill vi stödja både professionella kulturarbetare och amatörer. Vi vill att professionella kulturarbetare ges möjlighet att verka utanför institutionerna i Helsingborg. För att konstnärer ska få bättre förutsättningar vill vi att nämnden utreder förutsättningarna för att införa ateljé- och lokalstöd samt stödformer kring kollektivverkstäder.

Kultur måste också få kosta pengar och ta plats, speciellt om vi menar allvar med att den ska finnas för alla. För Vänsterpartiet är kultur en självklar del av välfärden, som inte kan prioriteras bort. Kulturen har ett eget värde som inte behöver motiveras av andra nyttoaspekter.

När demokratin inskränks i ett land är det alltid det fria ordet, den fria pressen och den fria konsten som först begränsas. Vänsterpartiet tycker att det vore skamligt om Helsingborg som första stad bryter ett samarbete med fristadsnätverket ICORN. Vi vill att Helsingborg ska fortsätta vara med i nätverket och ta emot en ny, förföljd fristadskonstnär 2019.

Om Idrotts- och fritidsnämnden

Vänsterpartiet vill uppmuntra ett allsidigt föreningsliv. Viktigt är att se över hur staden hjälper mindre föreningar så att vi både ökar delaktigheten i föreningen och rekryterar nya medlemmar, får fler föreningar och fler i de olika stadsdelarna, i stället för några dominerande.

Vi vill att tjejers aktiviteter uppmuntras och stödet ökas, i dag går en större andel av pengarna till killars aktiviteter. Vi vill att aktiviteter och mötesplatser finns i hela staden. Fritidsgårdar och andra mötesplatser med generösa öppettider är viktiga för att ta tillvara barns och ungas engagemang, kreativitet och vilja. Barn och ungdomar ska kunna påverka sina mötesplatser och ses som resurser.

Vi vill också ha generationsöverskridande mötesplatser/ allaktivitetshus, där både unga och vuxna helsingborgare kan mötas, likaså öppna för personer med funktionsvariationer.

Några av stadens verksamheter är redan HBTQ-certifierade såsom Dunkers utställningar/scenkonst och entréer som blev HBTQ-certifierade våren 2016, Kulturskolan har sedan också blivit det. Vi vill att detta arbete nu också startar på fritidsgårdarna, med målet att HBTQ-certifiera stadens samtliga fritidsgårdar/aktivitetshus. Vi föreslår också att detta finansieras av Kommunstyrelsen. Målet är att synliggöra normativa mönster, ge verksamheter verktyg för att kunna arbeta medvetet med normkritik och att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade.

Nu finns en brist på hallar i staden, Helsingborg har t ex dubbelt så många invånare per hall som Landskrona och Lund. Det finns också en brist på specialhallar, t ex för gymnaster, simmare och friidrottare. Vänsterpartiet har därför skrivit en motion om att detta behöver utredas, kostnader tas fram och alternativa placeringar diskuteras, allt i samarbete med föreningslivet. Vi vill därför tidigarelägga bygget av en ny hall på Fredriksdalsområdet, som vi därför i vårt förslag till investeringsbudget flyttar från 2020 till 2019. Även flera föreningar med behov av specialhallar är trångbodda.

Eftersom vi i vårt förslag plockat bort både Landborgsgaraget och ett nytt stadsbibliotek, finns det i stället utrymme i plan 2020-2025 för någon/några specialhall/-ar. Vi vill därför att nämnden ges i uppdrag att i samarbete med berörda föreningar utreda kostnader och alternativa placeringar för gymnastik-, friidrotts-, sim- respektive ishall, detta för ställningstagande i kommande års budget.

Vi bifaller naturligtvis avgiftsfri lägerverksamhet för barn och unga enligt socialdemokraternas förslag. Detta är helt i linje med Vänsterpartiets politik. I år har många barn och unga i Helsingborg kunnat delta i avgiftsfria lovaktiviteter tack vare att Vänsterpartiet i samarbete med regeringen drivit igenom statliga bidrag för detta, något som i år gett Helsingborg 9 miljoner.

Några inlägg under budgetdebatt 2019 av Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk