Bostadspolitik

Bostäder är en del av välfärden!

Motion om att Helsingborg ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift

I Helsingborg liksom i många andra städer ser vi att det blir allt svårare för låginkomsttagare att få egen bostad. Det finns helt enkelt alltför få bostäder för den som inte har en högre inkomst eller ett eget kapital.

Låginkomsttagare stängs ute från marknaden genom strikta krav från fastighetsägarna. Det pågår en ökad social segregation och ekonomisk marginalisering av inte bara låg- utan även medelinkomstgrupper. Ekonomiska skäl är också en ökande anledning till hemlöshet. Den sociala segregeringen liksom bristen på bostäder med rimliga hyror är allvarliga problem.

Hyresgästföreningar runt om i landet menar att det är avgörande för framtiden att politiker tar sitt ansvar och att kommunerna aktivt arbetar för allas rätt till ett eget hem. Genom en väl fungerande allmännytta och en hållbar markpolitik så har kommunerna stora möjligheter att påverka situationen i sina kommuner

I vår grundlag anges att det allmänna ska särskilt trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. 1976 trädde en folkrättsligt bindande FN-konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i kraft i Sverige. Konventionen lyfter allas rätt till en lämplig bostad.

För något år sedan startade FN-initiativet The Shift, som pekar på kopplingen mellan bostad och välfärd. Projektet syftar till att bostaden ska ses som en mänsklig rättighet, inte en handelsvara.

Flera städer i Europa och runt om i världen har redan anslutit sig till detta FN-initiativ. Som första stad i Sverige anslöt sig Malmö i fjol till The Shift.

Konkret innebär det att städer som ansluter till The Shift lovar att genomföra insatser enligt FN-konventionen för att förverkliga att rätten till en bostad blir en mänsklig rättighet.  Man ser det helt enkelt som en förutsättning för att mål 11 av FN’s globala mål ska kunna uppnås.

I A Smarter City, förstudierapporten till H22, nämns FN-konferensen Habitat III och FN’s globala mål för en hållbar utveckling, där mål 11 handlar om hållbara städer och samhällen. Ett projekt som bland annat togs upp på Habitat III var just The Shift.

I samband med beslutet om H22 föreslog vi att en anslutning till The Shift skulle vara en del av H22. Det förslaget röstades då ner.

Men problematiken kring bristen på bostäder med rimliga hyror finns i staden. Likaså har vi den sociala segregationen, som är starkt kännbar här. Regelverket kring rätten att få och/eller att få behålla en bostad gör att även den som kanske kan betala en hyra nekas en bostad, där även vår egen allmännytta Helsingborgshem har ett regelverk som går i stick i stäv med både Barnkonventionen och målen i Vision 2035.

En del tycker kanske att Helsingborg är en för liten stad i förhållande till övriga städer som är med i The Shift.  Vi menar att om Helsingborg menar allvar med att staden har ambitionen att vara ledande i välfärdsutveckling och smart och hållbar stadsutveckling, så borde det vara en självklarhet att ansluta sig till initiativet.

Likaså om målen i Vision 2035 ska uppnås, där staden pekat ut åtta övergripande strategiska mål. I handlingsplanen för det bostadssociala programmet nämns att ”alla stadens invånare ska ha möjlighet till ett tryggt och långsiktigt boende” som en förutsättning för att nå två av målen i Vision 2035 ska uppnås, nämligen ”Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv” och ”Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad”.

I Livskvalitetsprogrammet nämns ett värdigt boende som en parameter i att vara en välkomnande stad, under rubriken ”Vi skapar hem för alla”.

Vänsterpartiet menar att bostaden är en självklar del av välfärden, på samma sätt som skola, vård och omsorg i enlighet med både vår grundlag och FN-konventionen från 1976.  Vi anser att om målen i Livskvalitetsprogrammet och i Vision 2035 ska uppnås, så behövs ett omtag kring synen på bostäder. Annars riskerar stadens program, planer och visioner bara bli tomma ord.

Vi yrkar därför på

att Helsingborg under år 2021 ansluter sig till FN-initiativet The Shift

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk