Hemlöshet

Rätten till ett tak över huvudet

Regeringsformen säger att alla ska ha rätt till bostad. Det är ett grundläggande behov.

Orsakerna till hemlöshet är många och komplexa.  Men det har skett en tydlig förändring i orsaken till hemlöshet under senare år i Sverige. I dag ser vi allt fler som blir hemlösa av strukturella skäl, dvs på grund av fattigdom och bostadsbrist.

Det visar också den senaste hemlöshetskartläggning som gjordes i Helsingborg januari 2019. Totalt registrerades då 100 personer, som befann sig i akut hemlöshet. Det är en ökning från i fjol med 13 personer och från 2017 med 31 personer. Av dessa 100 var 84 folkbokförda i Helsingborg och 16 i annan kommun.

En tredjedel av de 100 som registrerades som akut hemlösa, 33 personer, hade endast ett behov av boende, de hade varken någon missbruksproblematik eller led av någon psykisk ohälsa. Den gruppen hade ökat med 10 personer från kartläggningen 2018.

Dessutom skriver utredarna, att trots att många har registrerats i år, så finns det troligtvis ett mörkertal eftersom mätningen endast pågår under en vecka.

Helsingborg har ett till synes ambitiöst bostadssocialt program med akutboende, stödboende, kommunala kontrakt, tränings- och jourlägenhet, hyresgaranti och Bostad Först.

Men frågan är om det räcker? Socialnämndens ordförande sa i en interpellationsdebatt tidigare i vår som Vänsterpartiet hade tagit initiativ till, att hon inte ser något behov av att utöka antalet akuta boendeplatser i staden.

När man träffar både dem som själva lever i akut hemlöshet och dem som träffar dessa personer, framträder en annan bild.

Vilket också hemlöshetskartläggningen i januari 2019 visar. 29 personer, 24 män och 5 kvinnor, uppgav då att de sover utomhus eller i offentliga utrymmen.

Ett fåtal av dessa har av olika skäl själva valt detta, men långt ifrån alla. Majoriteten säger i stället att de gärna skulle vilja ha en akut boendeplats, eller naturligtvis helst en lägenhet.

De som i sitt arbete på Värmestugan och Hemlösa möter hemlösa dagligen, säger också att många är förtvivlade. Platserna på Fenix, stadens akutboende, räcker inte till. Många säger att de köat förgäves till en plats, andra att det är ingen idé att gå dit, där finns ändå ingen plats.

Och om orsaken till hemlösheten är fattigdom, inte missbruk eller psykisk ohälsa, är det inte heller självklart att man ens kan söka en plats på Fenix. Olika uppgifter finns, några som kontaktat Fenix säger att man då nekats en plats. Precis som nu sker i Malmö och Göteborg, där den som är hemlös på grund av fattigdom inte fortsatt ska få samma hjälp som den som är hemlös på grund av exempelvis missbruk. Socialtjänstlagen tolkas snävt och är du fattig, så anses det tydligen att du får skylla dig själv. En tolkning som Vänsterpartiet aldrig kan ställa upp på!

I ett första steg tycker vi att alla som har akut behov av en plats, också ska erbjudas en plats inomhus att sova på. Sedan måste naturligtvis andra lösningar ta vid. För bostadslöshet avhjälps inte bara av sociala insatser, utan det krävs också både en politik för fler bostäder med rimliga hyror och en politik mot orsakerna till fattigdom, psykisk ohälsa eller missbruk.

Såväl internationell som svensk forskning visar att de som lever i hemlöshet får svårare att klara vardagen. De som flyttar runt mellan vandrarhem drabbas ofta av psykisk och fysisk ohälsa, det blir svårare att ordna och klara en anställning. Studier visar också att det är större risk att utveckla missbruk och psykisk ohälsa för att man är hemlös, än tvärt om.

Vänsterpartiets uppfattning är att den generella välfärden ska generera en bostadspolitik där alla medborgare har rätt till ett tak över huvudet. Men innan kommunen har egna platser i olika former av boende att erbjuda de akut hemlösa, måste man tillvarata och stödja frivilliga resurser. Ingen i Helsingborg skall behöva sova utomhus eller i trappuppgångar. Vare sig man är hemlös på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller fattigdom.

Vänsterpartiet avsatte 4 miljoner kronor till arbetet mot hemlöshet och till fler platser på akutboende i vårt  budgetförslag för Helsingborg år 2020. Tyvärr lyckades vi inte få gehör för detta hos övriga partier, inget annat parti ville satsa något på detta.

Men vi kommer att återkomma. Socialtjänsten avspeglar hur solidariteten med utsatta människor fungerar i en stad. Att någon överhuvudtaget tvingas sova på gatan en kall januarinatt, är en skam för en stad.  Ur ett individperspektiv likaväl som ur ett samhällsperspektiv borde detta vara en angelägen fråga för fler politiska partier.

Örebro har i år påbörjat arbetet med en nollvision mot hemlöshet. Vänsterpartiet önskar att Helsingborg också ville göra detsamma.

Ingrid Mattiasson Saarinen
gruppledare (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk