Aktuellt

Motion: Vi vill ge de fackliga organisationerna yttranderätt i de politiska möten.

Vänsterpartiet föreslår att staden bjuder regelbundet in representanter för fackliga organisationer till kommunfullmäktige och alla nämnder och ger dessa yttranderätt. På så sätt kan politiker få direkt insyn i de anställdas arbetsvillkor samt arbetsmiljö, vilket skulle ge bättre förutsättningar och kunskap för att stärka nämndernas viktiga personalansvar. 

Vänsterpartiet vill att yttranderätten ska gälla alla fackliga organisationer som verkar i Helsingborgs stad samt inom privata aktörer under stadens uppföljningsansvar inom välfärden, infrastrukturen, service , med mera.

Syftet med motionen är att öka transparensen och kunskap och på detta sätt  ge politiker en bättre helhetsbild om de anställdas villkor ute på verksamheterna samt information om hur de kan påverkas och påverkas av politiska beslut som till exempel omorganisationer, besparingar och återkommande direktiv om att hålla budget i balans. 

Vänsterpartiet ser också ett behov av att kommunfullmäktige får en redovisning om hur samverkansavtalet fungerar och hur parterna i Helsingborgs stad respektive 

fackföreningar anser av avtalet fungerar och kan implementeras. Samarbetet med 

fackföreningar som inte ingår i samverkansavtalet ska också redovisas.

 

Vänsterpartiet föreslår därför

-Att skriva i reglementet för nämnderna att  

“ Personalföreträdare får kallelse till alla nämnders sammanträden” 

-Att skriva i reglementet för nämnderna att “Personalföreträdare har rätt att närvara med yttranderätt vid en nämnds behandling av alla slags ärenden” 

– Att fackliga representanter bjuds in till kommunfullmäktige minst en gång per år för att informera politikerna om de anställdas situation.

-Att Helsingborgs kommun ska utreda hur kommunen ska stärka den fackliga samverkan och redovisa det för kommunfullmäktige.

1 maj 2020

För Vänsterpartiet

Claudia Velásquez

Dela den här sidan:

Kopiera länk