Bostadspolitik

Motion om att staden vid markanvisningsavtal ska erbjudas lägenheter för bostadssociala insatser

Staden har ett bostadsförsörjningsansvar, samhällsansvaret för bostäder är inskrivet i grundlagen. Bostaden är en förutsättning för att eget självständigt liv ska vara möjligt. Helsingborgshem fick av kommunfullmäktige i juni 2015 ett uppdrag att vidareutveckla koncernens bostadsförsörjningsansvar med speciell hänsyn till den grupp människor som har hamnat i gränslandet och som varken kvalificerar sig för att få en lägenhet via fastighetsägarnas ordinarie uthyrning eller via Bostad Först, det bostadssociala programmet eller andra delar i stadens bostadsförsörjning.

Forskarna Kerstin Annadotter och Marcus Knutagård vid Stockholms respektive Lunds universitet har av Helsingborgshem anlitats för detta uppdrag, deras slutrapport kom i december 2019. I denna skriver Annadotter och Knutagård bl a att ”Ett flertal olika förändringar i samhället har orsakat att nya grupper av människor har hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden, vilket orsakar ett ökat behov av lägenheter i det bostadssociala programmet”.

 Annadotter och Knutagård pekar i rapporten bl a på att ”den utveckling vi har sett i Sverige under 2000-talet är en alltmer utvecklad sekundär bostadsmarknad och en förändrad hemlöshetspopulation. Detta rör främst en ökad andel kvinnor, ensamstående kvinnor med barn samt en stor andel personer i hemlöshet som uppges inte ha andra problem än avsaknaden av en egen bostad.” Dessutom noteras i rapporten att ”barnperspektivet behöver lyftas än mer i kommunernas bostadsförsörjningsarbete.”

Naturligtvis har även den enskilde ett ansvar, men skriver Annadotter och Knutagård ”problemet för många personer som befinner sig i en hemlöshetssituation är bristen på tillgängliga bostäder med boendekostnader som de har råd med”. Både inkomstkravet och andra krav som fastighetsägare ställer på presumtiva hyresgäster, tenderar att stänga ute en stor grupp hushåll från den ordinarie bostadsmarknaden.

Några av slutsatserna i Annadotters och Knutagårds rapport är att stadsledningsförvaltningens avdelning för strategisk samhällsutveckling bör ingå i organisationen för det bostadssociala programmet, att de behov som det bostadssociala programmet har finns med i kommunens bebyggelseplanering från början och att de privata hyresvärdarna behöver öka sitt deltagande i det bostadssociala programmet.

En trygg bostad är förutsättningen för ett tryggt liv. Förutom att staden genom exempelvis hyresgarantier kan bistå dem som inte själva godkänns av en fastighetsägare, behöver staden också tillgång till lägenheter med spridning över hela staden i det bostadssociala programmet. Både barnfamiljer och ensamstående kan i nuläget i Helsingborg hänvisas till ett boende på vandrarhem eller i en villavagn. Vandrarhem, villavagnar eller hotellrum är inte bara dyrare, de ger heller inte vare sig trygghet eller möjlighet till ett mer normalt liv.

Vänsterpartiet yrkar därför

att staden vid markanvisningsavtal för bostadssociala insatser ska erbjudas minst 5% av lägenheterna i nyproduktionen alternativt bostäder inom aktörens befintliga bestånd

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk