• Hem
  • Motion om offen...
sida

Motion om offentligt drivna boenden och behandlar inom Kommunförbundet Skånes ram

Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för äldre, LSS-boenden, HVB-hem, missbruksvård med mera. Dessa kan sedan varje enskild kommun anlita utifrån ramavtalet.

Anledningen att Kommunförbundet Skåne fått uppdraget att göra upphandlingarna är att i många fall behövs specialboenden, eller behandlingar, som inte varje enskild kommun kan driva i egen regi. Vi anser att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker att istället för upphandling av privata boenden ska Kommunförbundet Skåne samordna utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika kommunerna. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från vinstintressen.

Boendeplaceringarna ska bekostas av de kommuner som använder platserna, men Skånes samtliga kommuner garanterar kostnaderna för de eventuellt obesatta platsernas. Ena året kan det vara vissa kommuner som behöver platser, andra år är det andra kommuner.

 Idag finns ett offentligt ägt bolag, VoB Syd AB, som ägs av Kommunförbundet Skåne och Kommunalförbundet Kronoberg. De arbetar idag med verksamheter inom individ- och familjeomsorg. Detta bolag är ett exempel på vad vi vill ska utvecklas. En verksamhet som är offentligt ägd och som gör att kommuner samverkar om de behov av vårdplatser som finns.

Detta bolag kan ges ett vidgat uppdrag eller kan fler likande kommunalt ägda bolag utvecklas, inom till exempel LSS och äldreomsorg. Vårdbolag som ägs av kommunerna behöver inte upphandlas utan platserna kan utnyttjas av de ägande kommunerna. Denna offentligt drivna vård behöver göras mer tillgänglig för Skånes samtliga kommuner.

Ett system för att samordna den offentliga verksamheten för boenden och behandlingar som inte varje enskild kommun kan driva är mycket bättre än privata upphandlingar. Vi vill att Helsingborgs stad inom Kommunförbundet Skåne verkar för att en modell för gemensamt drivna vårdboenden och behandlingshem utarbetas.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar

  • att kommunstyrelsen får i uppdrag verka för att Kommunförbundet Skåne, istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk