psykisk ohälsa

Interpellation om vad som hänt sedan projektet Jobb på sikt lades ner

Forskning visar att personer med psykiska funktionsnedsättningar i högre utsträckning än andra grupper med funktionsnedsättningar i Sverige är arbetslösa och upplever utanförskap. Personer med psykisk ohälsa är också en växande grupp.

Jobb på sikt hjälpte personer med psykisk ohälsa att nå, få och behålla ett arbete eller studera. Det var ett framgångsrikt projekt som arbetade med en evidensbaserad metod, som var klart mer framgångsrik än traditionella metoder för arbetsrehabilitering.

Projektet vände sig till personer som ofta stod långt från arbetsmarknaden och behövde extra stöd för att få en möjlighet till en försörjning. Det var en insats som fungerade, som gav livskvalité åt deltagarna och sparade pengar åt samhället. 2018 deltog 92 personer aktivt i projektet, 51 personer stod på kö och sedan starten 2011 hade ytterligare ca 100 personer deltagit.

Vänsterpartiet motionerade förgäves om att projektet skulle permanentas. I sitt remissvar på vår motion skrev Arbetsmarknadsnämnden bl a ”Det är dock viktigt att understryka att arbetet för att stötta personer med psykisk ohälsa, så att de kan rehabiliteras och komma i arbete, inte prioriteras ned på grund av detta.”

Vi har fått signaler från personer som varit med i Jobb på sikt att de upplevt att de inte fått något stöd sedan projektet upphörde, likaså har vi hört att företrädare för målgruppen efterlyst en kommunal verksamhet som med en evidensbaserad metodik i likhet med Jobb på sikt hjälper personer som vill komma ut i arbetslivet.

Eftersom det underströks när Jobb på sikt upphörde, att arbetet inte skulle prioriteras ned, undrar Vänsterpartiet nu vilken arbetslivsinriktad hjälp/vilka projekt staden har för den målgrupp som Jobb på sikt vände sig till.

Vänsterpartiet vill därför ställa följande frågor till arbetsmarknadsnämndens ordförande

  • Vilken hjälp/vilka projekt finns i nuläget för personer med psykisk ohälsa, som vill ha och behöver hjälp för att kunna ta steget vidare till ett arbete?
  • Vänder sig dessa insatser både till dem som har försörjningsstöd, sjuk- eller aktivitetsersättning?
  • Har dessa insatser/projekt funnits sedan Jobb på sikt lades ned?
  • Hur många har omfattats av dessa insatser respektive är i nuläget med i en arbetslivsinriktad insats?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk