Demokrati

Interpellation om ensamkommande i Helsingborg

Vänsterpartiet vill att staden ska behålla ansvaret för de unga ensamkommande som blivit åldersuppskrivna av Migrationsverket till dess att besluten vunnit laga kraft och att låta
de som fyller 18 år under asylprocessen få bo kvar i Helsingborg och slutföra sin skolgång
här. För Vänsterpartiet handlar det om ansvar och humanism. Vi står inte bakom den restriktiva flyktingpolitik som råder. Vi är inte ensamma om detta. I Helsingborg, precis som i resten av
landet, står individer och organisationer upp för människovärdet och ger unga ensamkommande
det stöd och den trygghet de behöver. På riksplan har Vänsterpartiet i förhandlingar med
regeringen varit med och drivit fram 585 miljoner kronor under 2017–18 för att ge kommunerna
ekonomisk möjlighet att låta de ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen bo kvar i
kommunen. Vi menar att det ekonomiska argumentet egentligen inte håller, oavsett statliga pengar
eller ej. Framförallt inte i frågor som handlar om människovärde och social hållbarhet.

Vi har därför skrivit en interpellation om detta, som kommer upp på kommunfullmäktiges nästa möte,
den 21 november.

Interpellation till Ann-Christine Borgman, ordförande i Socialnämnden, om asylsökande ungdomar som är placerade enligt socialtjänstlagen i Helsingborg

För ett år sedan skrev Vänsterpartiet en interpellation till dig där vi ställde frågor dels om den hårda linje Helsingborg till skillnad mot en del andra kommuner tillämpade när ungdomar tvingades flytta från sitt HBV-hem samma dag, som de på Migrationsverket fått besked om en åldersuppskrivning, dels om en stor oklarhet och rättsosäkerhet när socialförvaltningen endast lämnade ett muntligt besked om flytten och slutligen om den diskriminering detta innebar när inte dessa ungdomar gavs en individuell bedömning och behandlades likvärdigt med andra ungdomar som fyller 18 år.

Fortfarande tillämpar Helsingborg den hårda linjen även om det muntliga beskedet numera ersatts av ett skriftligt beslut, som därmed går att överklaga. Men Helsingborg avvaktar varken ett överklagande av Migrationsverkets beslut eller det egna beslutet. Den unge ska ut, tycks vara den princip nämnden/förvaltningen arbetar efter. Vi har träffat flera som fått flytta, inte någon som fått stanna kvar till dess asylärendet avgjorts.

Regeringen och Vänsterpartiet föreslår nu i höständringsbudgeten att 390 miljoner kronor avsätts 2017 och att 195 miljoner kronor avsätts för ändamålet i budgetpropositionen för 2018. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.

Dessa medel som regeringen nu tillför kommer att fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende. Pengarna kommer att betalas ut till kommunerna under december 2017.

Med anledning av detta vill Vänsterpartiet ställa följande frågor:

  • Hur är beslutsgången i dag när någon tvingas flytta ut från ett HVB-hem i samband med att hen fyller 18 år/får sin ålder uppskriven? Görs en individuell bedömning? Vem fattar beslutet?
  • Hur många ensamkommande unga har under året fått stanna kvar på ett HVB-hem i Helsingborg även om de fyllt 18 år/fått sin ålder uppskriven till 18 år?
  • Hur många ensamkommande unga har under året fått flytta från ett HVB-hem i Helsingborg när de fyllt 18 år/fått sin ålder uppskriven till 18 år?
  • Har i något av dessa fall tiden för ett överklagande avvaktats innan den unge fick flytta?
  • Har nämnden beslutat hur dessa pengar som regeringen nu beviljat kommunerna ska hanteras?
  • Det finns flera unga, som i avvaktan på ett slutligt besked i asylprocessen, i dag bor i olika familjers hem, eftersom de inte fått bo kvar på HVB-hemmet. Kommer dessa extra pengar från regeringen nu innebära att de kan flytta tillbaka till ett HVB-boende?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk