Kommunal politik

Rapport från kommunfullmäktige 22 september

Fortfarande var det ett decimerat kommunfullmäktige som sammanträdde, vilket vi i V är mycket kritiska till. I många kommuner samlas nu hela kommunfullmäktige, antingen på distans eller i en större sal. Om staden tycker att en digital lösning är alltför osäker, så finns ju möjligheten att boka en större sal, där alla 65 ledamöterna kan sitta på corona-säkert avstånd. Så har många kommuner löst det, men i Helsingborg som vill vara en av Europas mest innovativa städer, så har inga initiativ tagits.

Samma dag som kommunfullmäktige hade V’s ordförande Claudia Velásquez en debattinlägg om detta både på Min mening i Helsingborgs Dagblad och på Kvällsposten  Debatt

Läs inlägget i Kvällsposten/Expressen

https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/folkvalda-ska-inte-ha-munskydd-i-debatten/

 

Under kvällen tjänstgjorde samtliga V’s fem ledamöter två och två åt gången.

Första punkten var ett förslag till åtgärdspaket till näringslivet för att hantera långsiktiga effekter av Corona. Förslaget hade fått hård kritik från Företagarna i Helsingborg, något Peter Ahlbom tog upp i sitt inlägg liksom att stadens personal som i många fall slitit hårt under pandemin, kunde få ett presentkort som samtidigt gynnade näringslivet i City. Han yrkade därför på en återremiss och ett nytt förslag där dels företagarnas synpunkter vägts in, dels Citypresentkortet City Hbg fanns med som en gåva till alla stadens anställda. Men tyvärr så blev det ingen återremiss, den röstades ner.

Därefter gick Tomas Gustafsson upp och talade om att V däremot var positiv till de båda föreslagna åtgärdspaketen till föreningslivet respektive till Arbetsmarknadsnämnden för att hantera Corona-effekterna och att vi anser båda dessa vara mycket angelägna och viktiga satsningar..

Eftersom Helsingborgs stad hade fått bakläxa på sin tidigare anmälan om att undanta hela staden från EBO, dvs rätten för en asylsökande att själv bestämma var hen vill bosätta sig, så fanns nu ett nytt förslag att ta ställning till. Helsingborg ville nu undanta 38 områden i staden från EBO. Förra gången frågan var uppe i kommunfullmäktige röstade C, Mp och V nej till förslaget att undanta hela staden. C hade nu svängt och sa ja till 38 områden, Mp föreslog 24 områden medan V fortsatt ville att EBO skulle gälla i hela staden. Peter Ahlbom sa bland annat att han tycker att det är en skrämmande utveckling att låta en dålig bostadspolitik och en misslyckad skolpolitik bli skäl för att inskränka rättigheterna för de asylsökande. Han tog också upp att i Göteborg hade både V och Mp röstat mot att undanta någon del av staden eftersom de sett en risk för att asylsökande i så fall skulle köpa svarta adresser i de områden som inte betraktas som ”särskilt utsatta”, men ändå bo hos familj och vänner i de områden som var undantagna från EBO. En majoritet, M. KD, L, C, S & SD, röstade dock för att 38 områden i Helsingborg ska undantas från EBO.

I Hittarp vill Garnito bygga lokaler för bland annat gym, sjukgymnastik, fritidsverksamhet, samlingslokaler för föreningsliv, kontor för föreningsliv etc i anslutning till Hittarps idrottsplats. I det förslag till tomträttsavtal som kommunfullmäktige skulle ta ställning till var förslaget till avgift 158 000 kronor om året. Till tomträttsavtalet fanns också ett sidoavtal som innebär att den årliga avgiften reduceras till 112 000 kronor, under förutsättning att delar av lokalen görs tillgänglig för föreningsliv. Om avgiften skulle reduceras ville V att minst 50% av fastigheten skulle användas till förenings- och fritidsverksamhet, dvs specificerat på samma sätt som exempelvis anges i tomträttsavtalet med roddklubben. Men detta var vi ensamma om att kräva.

Därnäst kom en motion från Mp om demonterbarhet, dvs att vid nybyggnation eller renovering undvika att blanda material för att underlätta framtida demonterbarhet alternativ återvinning. Tomas Gustafsson framhöll att klimatsmart byggande i allra högsta grad är något V förespråkar och biföll motionen, vilket också samtliga övriga partier gjorde.

Därefter kom V’s motion om att en handlingsplan för att förebygga självmord skulle tas fram. En motion vi skrev efter en föreläsning med organisationen Suicide Zero, där de förslog att alla kommuner borde upprätta en handlingsplan för att förebygga självmord. Jenny Björklund Hansson inledde med att säga att för drygt ett år sedan, i september 2019, när vi lämnade in motionen kunde vi inte se att Helsingborg hade en sådan övergripande handlingsplan. Men att nu när vi fått en massa alldeles fantastiska remissvar med information om vad staden gör, så ser vi ju att det sedan slutet av 2019 pågår ett alldeles utomordentligt arbete i frågan. Dessutom att sedan vi skrev motionen har Helsingborg stad även varit delaktiga i regionens arbete med Skånes handlingsplan för suicidprevention. Jenny refererade till att Vård- och omsorgsnämnden påtalar i sitt svar att “arbetet kan utvidgas genom att olika brukarföreningar involveras”, vilket hon tycker en bra och viktig synpunkt inte minst mot bakgrund av att Riksförbundet Attention i dagarna släppt en rapport som visar att inte mindre är 82% av tjejer med någon form  av neuropsykiatrisk diagnos har haft självmordstankar, vilket visar på att vi behöver involvera de verksamma föreningarna. Hon sa att det var därför med glädje hon läste annonsen som kommunen hade ute om att anställa en suicidsamordnare, som bland att då ska ha till uppdrag att samarbeta med externa samarbetspartners. Jenny avslutade med att säga att utifrån det som kommit fram om det senaste halvårets arbete, instämmer Vänsterpartiet i kommunstyrelsens förslag att anse vår motion besvarad och att hon är glad att se att det i Helsingborg nu görs ett gediget arbete för att förebygga självmord.

Mp hade lämnat in en motion om att öka tillgängligheten genom fler och bättre placerade bänkar, ett förslag V tycker är mycket bra. Jenny Björklund Hansson lyfte att Kommunala pensionärsrådet (KPR) påtalar i sitt svar att det också är viktigt att bänkarna är tillgänglighetsanpassade och att hon tänker att det är den centrala frågan i hela motionen, dvs det räcker inte bara med fler bänkar utan de ska också vara försedda med arm- och ryggstöd och ha rätt sitthöjd. Detta utifrån att Stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen i sina svar skrivit att det inte är antalet bänkar som ska räknas, utan var de är placerade samt att andra sittplatser än regelrätta bänkar kan räknas in, exempelvis murar. Jenny sa att den inställningen kan låta helt rimlig om det hade handlat om generella sittplatser, men att Mp’s motion har en tydlig avsikt att tillgodose behovet för personer med funktionsnedsättningar för vilka rätt konstruerade bänkar utplacerade med lagom gångavstånd emellan kan utgöra skillnaden på om en faktiskt kan ta sig ut eller inte. Jenny lyfte också en undersökning som Göteborgs miljöförvaltning gjort där de frågat de som var 65 år eller äldre om de skulle gå ut oftare om det fanns fler bänkar, så hade 70% svarat ja. Likaså att det finns en utvecklingspotential i Helsingborg; en arkitekt med lång erfarenhet av tillgänglighetsfrågor har definierat att avståndet mellan tillgänglighetsanpassade bänkar bör vara 25 m på gågator, 50-100 meter på huvudstråk och bostadsområden och slutligen 250 m i friluftsområden. Jenny avslutade med att säga att mot bakgrund av detta vill V bifalla motionen. S & Mp yrkade också bifall till motionen, övriga partier ett besvarande.

En motion om ett ökat byggande av trähus i Helsingborg och att ta fram en strategi för detta hade S som avsändare. Claudia Velásquez sa att V naturligtvis bifaller en så miljövänlig motion. Motionen fick också bifall från Mp, medan övriga partier bara ville besvara den.

S hade också lämnat in en motion om att de ville att kommunfullmäktige ska besluta att Livskvalitetsprogrammet ska vara ett styrdokument som alla stadens förvaltningar och nämnder ska följa. I programmet står det att ”Nämnder, förvaltningar och bolag ska ta hänsyn till livskvalitetsprogrammet i sin egen planering och uppföljning av mål och resultat i syfte att koncernen ska arbeta gemensamt för att nå stadens ambitioner för folkhälsa och miljö och våra politiska mål.”. Alliansen menade att denna skrivning tydligt pekar på att alla verksamheter ska arbeta med programmet och antyder inte att det är frivilligt. Eftersom vi varit kritiska till Livskvalitetsprogrammet för att det varit alltför tunt och yrkade avslag på det 2016, valde V att inte delta i omröstningen. S yrkade bifall till motionen, Mp ett besvarande och övriga ett avslag.

Om Mp’s motion där de önskar att staden ska flagga med regnbågsflaggan på Idahot-dagen blev det kvällens längsta debatt. Staden har också tidigare haft regnbågsflaggan uppe på en av de tre flaggstängerna på Stortorget denna dag, men det har nu också blivit inskrivet i regelverket för flaggning. Något som SD starkt vände sig mot. Jenny Björklund Hansson tackade Mp för motionen och sa bland annat att självklart räcker det inte med regnbågsflaggor på stan för att Helsingborg ska bli en bättre stad för hbtq-personer men att officiellt flagga med regnbågsflaggan på Idahot-dagen är en viktig symbol och ett steg på vägen. Hon vände sig mot SD’s argumentation och sa att ingen här är emot den svenska flaggan, som SD verkar tro. Regnbågsflaggan behöver inte vara en mer inkluderande symbol är den svenska, men regnbågsflaggan är i dessa tider ett bra komplement och det handlar om att en dag om året byta ut en flagga av tre till regnbågsflaggan för att visa samhörighet. Diskussion kom också att handla om att känna sig diskriminerad inte bara för sin sexuella läggning utan också för att ha en speciell politisk åsikt eller tro. Claudia Velásquez tog bland annat upp att hon aldrig känt sig trakasserad i Peru för att vara vänster men att hon upplevt detta i Sverige.

Efter debatten om regnbågsflaggan var klockan 22 och då bröts motionsdebatterna, för att lämna plats för interpellationer och frågor. De motioner som fanns kvar på ärendelistan bordlades och kommer i stället upp på  nästa kommunfullmäktige.

Inga interpellationer fanns, varför det i stället blev dags för frågor. Den första frågan hade Ingrid Mattiasson Saarinen ställt till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och handlade om att det nu gått femton månader sedan fullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag dels att utreda både möjligheten att fortsätta driften av taltidningen, formerna för den och att bredda målgruppen, dels att utreda förutsättningarna för att stadens webbsändningar skulle textas från och med den 1 januari 2020. Eftersom inget hörts om hur långt kommunikationsavdelningen kommit med uppdraget, så ville V veta vad som händer. Inga konkreta svar gavs på vare sig vilken form av ersättning som kommer för taltidningen (mer än att det nog bara blir så att göra stadens information mer tillgänglig) eller om webbsändningar kommer att textas eller inte framöver. I sitt svar medgav Peter Danielsson också att det faktum att frågan ställts, nog också hade lett till att frågan aktualiserats. Vilket väl bara visar att tillgänglighetsfrågor alltför sällan står högt upp på prioriteringslistan i alliansens Helsingborg.

Nästa fråga var också ställd av Ingrid Mattiasson Saarinen, denna gång till Arbetsmarknadsnämndens ordförande, Richard Lundberg. För att stärka de barnfamiljer som har bostadsbidrag under coronapandemin fattade regeringen i somras ett beslut om ett tidsbegränsat tilläggsbidrag, som betalas ut från den 1 juli till den 31 december i år. Men i Helsingborg har detta tidsbegränsade tilläggsbidrag för att stärka barnfamiljer räknats som inkomst vid beräkning av försörjningsstöd. I Kramfors kommun däremot räknas inte det tillfälliga  tilläggsbidraget som inkomst vid beräkning av försörjningsstöd. Detta efter ett politiskt beslut. V ställde därför en fråga till Arbetsmarknadsnämndens ordförande om han funderat på att lyfta frågan politiskt. Svaret blev ett nej med hänvisning till att bland annat en rekommendation från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Skillnaden mellan Kramfors och Helsingborg är att i Kramfors är det S & V som styr. I Kramfors enades S & V om att man ville värna de mest utsatta barnfamiljerna.

Claudia Velásquez hade stället en fråga till Arbetsmarknadsnämndens ordförande om Yrkeshögskolan, men valde att dra tillbaka detta som en fråga för att i stället återkomma med denna som en interpellation på kommande kommunfullmäktige. *)

Antecknat av

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

 

*)Skillnaden mellan en fråga och en interpellation är att en fråga ska vara kort och i stort kunna besvaras med ett ja eller nej och bara den som ställt frågan plus den som frågan är ställd till får delta i debatten. Medan en interpellation kan innehålla fler och mer komplexa frågeställningar plus att alla i kommunfullmäktige kan delta i debatten.

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk