Gröna platser & folkhälsa

Omtag för Mejeriet!

Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill sätta fart på debatten om vad som ska hända med Olympia-Fredriksdalsområdet inklusive Mejeritomten. Moderaterna har förhalat frågan under hela mandatperioden. Vi vill få upp frågan på dagordningen och har därför skrivit en gemensam motion.

Vi tycker att det är hög tid att sätta ned foten nu!


Länk till artikel i Helsingborgs Dagblad

https://www.hd.se/2020-12-15/oppositionen-kraver-utveckling-av-gronomrade-dags-att-riva

Länk till artikel i Lokaltidningen Helsingborg

https://etidning.lokaltidningen.se/2875/Helsingborg/364237/2020-12-29/17759769/Kraver-losning-for-skamflack?fbclid=IwAR1_9gxC1zolOHr0CGjchfIq1SLlqnTbx1g00S8Wb


 

Motion om att ett omtag görs för Mejeri- och Olympia-Fredriksdalsområdet

Vi vill att ett omtag görs för att utveckla Mejeri- och Olympiaområdet, där hänsyn tas till helsingborgarnas möjlighet till både odling, idrott och rekreation och att man på ett enkelt sätt kan gå och cykla genom och inom området. Dessutom behöver det ske på ett sätt som är ekonomiskt ansvarsfullt och med utgångspunkt i vad som är juridiskt möjligt.

I området behöver det fortsatt finnas möjlighet för att bygga skola och förskola, liksom att ha lokaler för föreningslivet. Vi vill ha gröna oaser, platser för odling, idrott och rekreation, utveckla och bevara vårt natur- och kulturarv och värna den biologiska mångfalden.

Säkra odlingsmöjligheterna

De odlingslotter som idag finns på Mejeriet (Filborna 28:3) ska fredas. Vi vill att fokus ska fortsätta vara på odling. Genom att odlingslotterna bevaras som just odlingslotter och inte omvandla området till koloniområde blir fokus fortsatt på odling. De ettåriga arrendeavtal, som har funnits hittills, vill vi förlänga till fleråriga avtal för att öka tryggheten för odlingslottsinnehavarna.

Tillgängliga grönområden

Helsingborg behöver öka tillgången till grönområden. Vi vill att “Mejeriområdet” blir så tillgängligt för helsingborgarna som möjligt. Därför är det inte aktuellt att införliva odlingslotterna i Fredriksdals Friluftsområde då det riskerar att ytterligare minska tillgängligheten för grönytor. Istället vill vi se hur området kan utvecklas för ökad tillgänglighet.

Gång- och cykelstråk

Vår ambition är att anlägga ett gång- och cykelstråk mellan Fredriksdal och Olympia Park. Det skulle gå längs Fredriksdals Friluftsområde södra gräns och “Mejeritomten”. På så sätt minskar den barriäreffekt som finns idag samtidigt som gång och cykel främjas.

Vi vill även förbättra Jönköpingsgatans, Lägervägens och Ludvikagatans kopplingar till Fredriksdalsområdet så att det underlättar för fotgängare och cyklister.

Skola för framtiden

I området vill vi att det också ska finnas möjlighet för en skola i närtid eller i framtiden. Även om det i dagsläget inte skulle finnas behov kan det ju i framtiden behövas fler skollokaler i centrala Helsingborg.

I Stadsplan 2017 bedöms det behövas 10-12 grundskolor och lika många förskolor i Helsingborg fram till 2035 på grund av befolkningsökningen. Även om den bedömningen skulle förändras så kan det efter 2035 behövas områden för nya skolor och därför är det lämpligt att detta område fortsatt finns utpekat som lämpligt område för skola och förskola, i enlighet med Stadsplan 2017. På så sätt är vi förberedda och kan möta det behov som uppstår genom förtätningar och när helsingborgarna blir fler.

Om det visar sig att en skola behövs, vill vi på detta område ha en skola med miljöprofil. För oss är det viktigt att både verksamheten och byggnaden har en stark ekologisk prägel som förstärker områdets gröna karaktär.

Rådighet över området

Inom området finns det fastigheter som ägs av privata markägare och av Helsingborgs stad. Vi vill att Staden påbörjar en dialog med privata markägare i syfte att skapa sig full rådighet över marken i området. Vi ser att det finns olika lösningar för detta, som exempelvis markbyte eller förvärv. En sådan lösning måste dock vara ekonomisk rimlig innan vi slutligen kan ta ställning. Så snart som möjligt vill vi att det gamla Mejeriet rivs.

Vi yrkar därför

 att förklara de tidigare förtätningsplanerna för området för avfärdade i sin helhet.

att ge Kommunstyrelsen i uppdrag föra dialog med fastighetsägare inom Mejeriområdet i syfte att i första hand genom markbyte förvärva och skapa sig rådighet i området

att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att förlänga arrendetiden genom fleråriga avtal med Mejerigatans koloniförening

att i dialog med odlingslottsinnehavarna på fastigheten Filborna 28:3 genom företrädelsevis Mejerigatans koloniförening se hur området kan öppnas upp för helsingborgarna

att Olympia-Fredriksdalsområdet inklusive Mejeriområdet i sin helhet detaljplaneläggs för rekreation och rörelse i samråd och tillsammans med invånare, berört föreningsliv (odlingslottsföreningen, idrottsföreningar och kulturföreningar) samt Fredriksdals Muséer och Trädgårdar

att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma med förslag på ett gång- och cykelstråk längs den norra delen av fastigheten Filborna 28:3

att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att förbättra Jönköpingsgatans, Lägervägens och Ludvikagatans koppling till Fredriksdalsområdet så att det underlättar för fotgängare och cyklister

Ingrid Mattiasson Saarinen (V)

Marcus Friberg (Mp)

Dela den här sidan:

Kopiera länk