biologisk mångfald

Rädda Tursköpsskogen

Tursköpsskogen är en av få kvarvarande större sammanhängande ädellövskogar på Kullahalvön och har två av skogsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper.  Men skogen hotas i dag av delvis avverkning och av att bli betesmark.

Vänsterpartiet hade med Tursköpsskogen redan i förslaget till investeringsbudget för år 2021. Detta därför att  vi ville att den biologiska mångfalden i Tursköpsskogen skulle bevaras genom att den blir ett naturreservat och vi ville därför att staden skulle inleda förhandlingar med ägaren om ett köp av skogen. Detta skulle finansieras inom ramen för investeringsbudgeten. Men förslaget röstades då ner.

Naturskyddsföreningen liksom Kullabygdens Ornitologiska förening  har protesterat och en namninsamling har på kort tid samlat ca 1.600 underskrifter som vill skydda skogen. Vi har nu skrivit en motion om detsamma och hoppas att fler partier hakar på.

Motion om att utreda möjligheten att förvärva Tursköpsskogen för att göra skogen till ett naturreservat

Tursköpsskogen är en ädellövsskog belägen mellan Svedberga kulle och Kattarp. Kronhjorten liksom många andra vilda djur och växter har sin livsmiljö i skogen och där finns många rödlistade arter.

Turköpsskogen är en av Skånes äldsta ädellövskogar som bland annat hyser ett stort bestånd av gammal avenbok, grov ask och bok samt jätteek. Man tror det funnits skog på platsen sedan stenåldern. Inventeringar har gjorts och man är uppe i 78 naturvårdsarter varav 21 rödlistade, flera av dessa nationellt hotade. 12 rödlistade arter bland insekterna noterades vid en inventering 2017. På senare tid har det hittats krävande arter som bokvårtlav (NT), violettgrå porlav, orangepudrad klotterlav, skillerticka och oxtungssvamp. Utöver lokala värden medför läget att skogen är synnerligen värdefull som fågellokal och rastplats för rovfågel.

Skogen är en av få kvarvarande större sammanhängande ädellövskogar på Kullahalvön och har två av skogsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper.  Men skogen hotas i dag av delvis avverkning och av att bli betesmark.

Flera rödlistade arter hotas om delvis avverkning sker och Tursköpsskogen blir betesmark. Det menar både Naturskyddsföningen och Kullabygdens ornitologiska förening, som båda hoppas att området istället blir ett naturreservat. En namninsamling som nyligen gjorts för att skydda skogen, har samlat ca 1.600 underskrifter.

Vänsterpartiet hade med Tursköpsskogen redan i förslaget till investeringsbudget för år 2021. Vi vill att den biologiska mångfalden i Tursköpsskogen bevaras genom att den blir ett naturreservat och vi vill därför att staden inleder förhandlingar med ägaren om ett köp av skogen. Detta skulle kunna finansieras inom ramen för investeringsbudgeten.

Vänsterpartiet yrkar därför

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast utreda möjligheten att förvärva Tursköpsskogen för att göra skogen till ett naturreservat och återkommer med en rapport om detta till kommunfullmäktige för ett definitivt beslut

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Länk till artikel i Lokaltidningen

https://www.hd.se/2020-12-21/politiker-kliver-fram-for-att-radda-hotad-skog

Dela den här sidan:

Kopiera länk