Asylrätt

Utan hänsyn till rättssäkerhet och mänsklig anständighet

Ensamkommande asylsökande ungdomar i Helsingborg tvingas fortfarande lämna sina HVB-hem samtidigt som de av Migrationsverket får beslut om uppskrivning av sin ålder. Vi ifrågasätter att ungdomarna och deras gode män inte får möjlighet att överklaga socialförvaltningens beslut innan det verkställs.

Personal från HVB-boendet kör till och med ner den unges tillhörigheter till Migrationsverket i Malmö. Detta för att skriva ut dem genast från deras HVB-hem. Ungdomarna ges ingen möjlighet att säga hej då och farväl till sina vänner och kompisar varken på boendet, i skolan eller i fotbollslaget.

Ungdomar måste lämna sitt HVB-hem även i det fall det finns underlag som visar att en utskrivning går emot socialförvaltningens egna bedömningar om att den unge har fortsatt behov av stöd och inte är i det skick att hen bör flytta från HVB-hemmet.

Detta är stick i stäv med vad ordförande i socialnämndens ordförande, Ann-Christine Borgman, och andra miljöpartister lovade i debatten i kommunfullmäktige den 13 december som svar på vår interpellation om hur ensamkommande ungdomar behandlades i Helsingborg.

Socialnämnden hänvisar till Migrationsverkets riktlinjer när det gäller fortsatt boende medan Migrationsverket hänvisar till att det helt och hållet är ett beslut som kommunen fattar.

Gode män har vittnat om många vikarier och därmed brister i kontinuitet och kunskaper bland personalen på HVB-boenden. Den mognadsbedömning av ungdomarna som gjorts av förvaltningens personal har också ifrågasatts. Dessa mognadsbedömningar har sedan av förvaltningen skickats till Migrationsverket. Rättssäkerheten och likvärdighetsprincipen är helt satt ur spel. Utan att överdriva skulle vi kunna prata om diskriminering.

Ungdomarnas gode män ges ingen möjlighet att överklaga beslutet innan det verkställs. I de fall det finns en utredning som visar på ett skyddsbehov tar man inte heller hänsyn till denna. De ensamkommande i Helsingborg behandlas inte likvärdigt med andra barn och ungdomar med skyddsbehov.

Helsingborgs stad väljer fortfarande den hårda linjen istället för att arbeta utifrån socialtjänstens handläggningsrutiner. Det finns kommuner som följer lagen och inte gör skillnad, grundat på varifrån hen kommer, mellan de barn och ungdomar som är placerade. I dessa kommuner stannar ungdomarna kvar, behåller sin gode man och bor kvar på HVB-hemmet till dess överklagan slutbehandlats. När asylprocessen är slutförd och beslutet har vunnit laga kraft måste ungdomarna lämna. Så länge det inte finns ett slutgiltigt beslut enligt utlänningslagen är inte socialtjänstlagen underordnat utlänningslagen!

Migrationsverket slutar betala dygnskostnader för ungdomarna när de blir myndiga, men dessa ekonomiska omständigheter borde inte spela roll vid bedömning av den unges behov. Men tyvärr tycks det vara så att ekonomiska skäl väger tyngre än rättssäkerhet och mänsklig anständighet. FN´s stolta ord om alla människors lika värde har kastats i en papperskorg.

Vänsterpartiet Helsingborg ser allvarligt på bristerna i rättssäkerheten och på att socialnämnden i detta fall inte verkar vilja följa socialtjänstens intentioner att skydda alla barn och ungdomar i Helsingborg på ett likvärdigt sätt.

 Birgitta Möller, ersättare i Socialnämnden

Claudia Velásquez. ersättare i kommunfullmäktige

Ingrid Mattiasson Saarinen, ledamot i kommunfullmäktige

 

Insändaren ovan skickad till debattsidan på Helsingborgs Dagblad, som dock inte kommer att publicera den.

Däremot har vi fått insändaren i en lite längre form publicerad i Dagens Arena 2017-01-27

https://www.dagensarena.se/opinion/v-helsingborg-rattssakerheten-asylsokande-unga-hotad/

och i en lite annorlunda version i Kvällsposten/Expressen 2017-01-28

https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/ensamkommandes-rattssakerhet-satt-ur-spel/

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk