barnfattigdom

Förslag för att utjämna ojämlikheten

I Helsingborg är barnfattigdomen högre än i många andra kommuner i Sverige.  Enligt Barnombudsmannen levde år 2017 mer än var tionde barn i Helsingborg i barnfattigdom.

Dessa barn bor i familjer där pengarna inte räcker till hyra och andra viktiga levnadskostnader. Barnen känner i många fall att de lever i ett utanförskap och de vet att de varken kan göra eller få samma saker som andra barn. Inte minst barn till ensamstående föräldrar har ofta en mycket pressad situation.

För första gången sedan 2006 höjdes i fjol barnbidraget och studiebidraget med 200 kronor. Detta som ett resultat av budgetförhandlingarna mellan Vänsterpartiet och den förra regeringen. Och tack vare Vänsterpartiet så kom man också överens om en höjning av underhållsstödet, dvs ett stöd som ett barn med en ensamstående förälder kan få.

Ensamstående föräldrar får numera några hundralappar mer i månaden för barn från 11 år och uppåt. Mest ökar stödet för barn 15 år och äldre. Det handlar om fall där den andra föräldern av någon anledning inte kan betala eller inte kan komma överens om betalningen och Försäkringskassan går in istället och betalar ut ett underhållsstöd.

En höjning av riksnormen vid beräkning av försörjningsstöd har gjorts för att möta höjningen av barn- och studiebidragen, men motsvarande höjning har inte gjorts för att möta höjningen av underhållsstödet.

En grupp riskerar alltså att inte få ta del av höjningarna av underhållsstödet, de ensamstående med försörjningsstöd. För när underhållsstödet höjs så tas det med i beräkningen av försörjningsstödet som då blir lägre. I alla fall fungerar det så i Helsingborg. Andra kommuner, exempelvis Uppsala, har valt att bortse från underhållsstödets höjning vid beräkning av försörjningsstödet.

En del av de barn och unga, som ingår i barnombudsmannens statistik, lever med en ensamstående förälder som har försörjningsstöd. I Helsingborg berörs ca 200 familjer av detta. Att bortse från att räkna med dessa höjningar i inkomstunderlaget vid beräkningen av ekonomiskt bistånd skulle innebära väldigt mycket för de mest utsatta barnfamiljerna.

Vi har tidigare skrivit en motion om detta, som avslogs i fjol. Nu valde vi att komma tillbaka i budgeten och hade  avsatt 2 miljoner i vårt budgetförslag för 2020 för att finansiera att ökningen inte skulle räknas med i inkomstunderlaget. Denna gång fick vi också stöd av Mp, som även de reserverat pengar för detta i sitt budgetförslag. Men i omröstningen i kommunfullmäktige sa både Alliansen och SD nej till förslaget, medan S valde att inte delta.

Detta hade varit en satsning mot barnfattigdomen i Helsingborg. Att som det gjordes i debatten hävda att någon förälder skulle avstå från att söka arbete, därför att hen på detta sätt skulle fått några extra hundralappar till sitt barn, är verkligen djupt cyniskt.

Även i vårt budgetförslag för Idrotts och fritidsnämnden hade vi avsatt pengar för att göra det möjligt även för barn i familjer med en knaper ekonomi att delta.

Undersökningen Ung Livsstil visar att den socioekonomiska bakgrunden är avgörande för deltagande i både idrott och kultur. 

I år får Helsingborg ett statligt stöd för avgiftsfri lovverksamhet. Eftersom vi inte tror att den nuvarande regeringen till skillnad från den tidigare, där Vänsterpartiet var med i budgetförhandlingarna, kommer att ge detsamma för 2020, satsade vi 4 miljoner på avgiftsfria lovaktiviteter.

I fjol var vi med och genomdrev att alla sommarläger, som staden anordnar, ska vara avgiftsfria. Nu gällde det andra aktiviteter på loven.

Dessutom avsatte vi 1 miljon för extra stöd till föreningar som tar ett socialt ansvar. 

Vänsterpartiet har också länge önskat att Kulturskolan ska finns i olika stadsdelar och vi välkomnade därför förslaget att skolan ska flytta ut delar av sin verksamhet i olika bostadsområden.  Men det får inte ske på bekostnad av att  totala antalet timmar blir färre, utan vi vill att kulturskolan i sin helhet utökas, blir billigare och på sikt avgiftsfri. 

Vi vill att alla unga som vill, ska ges möjlighet att delta i skapande verksamhet. El Sistema är ett treårigt lyckat musikprojekt på Dalhem, som startade 2017. För att försäkra oss om att El Sistema permanentas, har vi i vårt budgetförslag avsatt 1,5 miljoner kr extra just för detta.

Undersökningen Ung Livstil visade också på att unga i Helsingborg hellre vill att staden satsar mer på biblioteken än på festivaler.  I vårt budgetförslag avsatte vi 9 miljoner kr till just biblioteksverksamheten, både som en motvikt mot underfinansieringen och för att kunna öka öppettiderna.

Ingen av dessa satsningar i våra budgetförslag, för att utjämna de socioekonomiska skillnaderna, fick något gehör.

Att utjämna ojämlikheten i förutsättningarna för stadens barn och unga, är inget som en majoritet av stadens övriga partier tydligen prioriterar. Helsingborg riskerar att bli en allt mer delad stad.

Ingrid Mattiasson Saarinen
gruppledare

 

Läs artikel i HD om debatten om underhållsstödet i kommunfullmäktige

https://www.hd.se/2019-06-18/nej-till-extra-hundralappar-till-ensamstaende-pa

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk