granskning av missförhållanden

Interpellation om granskning av MEX och stöd för visselblåsare

Den interna granskning som gjorts inom MEX, Mark- och exploateringsenheten, har tillkommit sedan Helsingborgs Dagblad i en serie artiklar under det senaste halvåret belyst ett antal oklarheter inom enheten. Det är inte heller första gången MEX hamnar i blåsväder. Kritik mot bland annat bristande dokumentation och direktupphandlingar har ju också kommit tidigare.

Vänsterpartiet är mycket kritiska till att stadens ledning valt att göra en intern utredning och inte anlitat ett externt företag för granskningen. Samtidigt som vi vill betona att vi inte på något sätt är ute efter att kritisera de som gjort den interna granskningen, menar vi att en extern granskning kan bidra till att skapa en högre trovärdighet.  Det finns en uppenbar risk i att förtroendet för stadens verksamheter hos medborgare, näringsliv och andra myndigheter kan skadas, om staden på något sätt är involverade i oseriös och/eller kriminell verksamhet. Om detta trots allt händer, anser vi att det är viktigt att på ett grundligt sätt utreda vad som hänt och att detta då bör göras av en extern granskare.

Dessutom vill vi också lyfta nödvändigheten av skapa trygghet för en eventuell visselblåsare.  På vissa arbetsplatser kan det finnas en kultur, som gör det enklare för missförhållanden att fortgå. En visselblåsare skulle i en sådan organisation ha svårt att veta till vem hen skulle vända sig med sin rapportering, om det inte finns ett externt rapporteringsstöd som utlovar anonymitet. Allt fler kommuner och företag i Sverige har därför infört en extern visselblåsarfunktion, för att den som slår larm ska kunna göra detta anonymt. Vänsterpartiet har i en motion tidigare föreslagit att också Helsingborgs stad ska införa detta, eftersom vi vill att det ska finnas trygga rapporteringskanaler för den som vill rapportera något. Allt för att eliminera risken för att eventuella missförhållanden inom någon av stadens verksamheter, som det som hänt inom MEX, kan få fortsätta.

Vänsterpartiet har i dag lämnat in en interpellation (se nedan) ställd till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson där vi ställer tre frågor; dels varför förvaltningen har fått uppdraget att utreda sig själva i stället för att anlita en extern utredare, dels om det inte hade varit bättre för stadens förtroende att en extern utredning av oegentligheterna gjordes och slutligen, om det inte kan finnas anledning för staden att införa ett externt stöd för visselblåsare inte minst mot bakgrund av det som hänt inom MEX.

Interpellationen kommer förhoppningsvis upp på nästa kommunfullmäktige, dvs  den 22 oktober.

Här följer interpellationen:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson om granskningen av missförhållanden/oegentligheter inom MEX, Mark- och exploateringsenheten

Helsingborg stad har som kommun ett särskilt ansvar att förvalta och fördela stadens gemensamma tillgångar samt skattemedel på ett rättssäkert vis. För detta finns särskild lagstiftning som gäller för offentlig verksamhet.

Förtroendet för stadens verksamheter gentemot medborgare, näringsliv och andra myndigheter riskerar att allvarligt skadas om staden på något sätt är involverade i oseriös och/eller kriminell verksamhet. Om detta trots allt händer, är det av yttersta vikt att på ett grundligt sätt utreda detta, för att kunna ta till nödvändiga åtgärder.

Den interna granskning som under året gjorts inom MEX, Mark- och exploateringsenheten, har tillkommit sedan Helsingborgs Dagblad i en serie artiklar tagit upp missförhållanden inom just MEX. I slutet av september kom ytterligare en artikel om att en av stadens gårdar kunde kopplas till en ny och pågående härva med svart arbetskraft, något som hade missats i stadens interna utredning.

Det är inte heller första gången MEX hamnar i blåsväder. Kritik mot bland annat bristande dokumentation och direktupphandlingar har också kommit tidigare.

Visselblåsare har en väldigt viktig roll i kampen mot olika former av oegentligheter och trakasserier inom både företag och offentlig verksamhet, men det är också av stor vikt att det finns trygga rapporteringskanaler. På vissa arbetsplatser kan det finnas en kultur, som gör det enklare för missförhållanden att fortgå. En visselblåsare skulle i en sådan organisation ha svårt att veta till vem hen skulle vända sig med sin rapportering, om det inte finns ett externt rapporteringsstöd som utlovar anonymitet.

Allt fler kommuner och företag i Sverige har infört en extern visselblåsarfunktion, som ett stöd för att den som slår larm ska kunna göra detta anonymt.  Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att också Helsingborgs stad ska införa detta.

Vänsterpartiet vill med anledning av det som hänt inom MEX ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  • Varför har du valt att låta förvaltningen utreda sig själva i stället för att anlita en extern organisation för granskningen?
  • Hade det inte varit bättre för stadens förtroende att en extern utredning av oegentligheterna gjordes?
  • Anser du, inte minst mot bakgrund av det som hänt inom MEX, att det kan finnas anledning för staden att införa ett externt stöd för visselblåsare?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk