arbete

Interpellation om Jobb på sikt

Interpellation till ordförande i Arbetsmarknadsnämnden Anna Jähnke och till ordförande i Socialnämnden Ann-Christine Borgman om beslutet att lägga ner Jobb på sikt (metoden IPS) 

Denna interpellation handlar om Jobb på sikt, ett projekt som hjälper personer med en psykisk funktionsnedsättning till följd av allvarlig ohälsa men som har viljan och motivation till arbete eller studier och har även behov av arbetsrehabilitering. 92 personer deltog i projektet innan beslutet om nedläggning fattades och 51 personer stod på väntelistan.

Målet med Jobb på sikt har varit att skapa gynnsamma förhållanden för återhämtning för målgruppen genom att förbättra förutsättningarna och minska behovet av offentlig försörjning med metoden IPS. I samverkansöverenskommelsen daterad 15 december 2016 framgår det att under 2017 åligger det Arbetsmarknadsförvaltningen och Socialförvaltningen att undersöka möjligheter att bedriva IPS i förvaltningarnas ordinarie verksamhet. Samarbetspartner i projektet var Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Det har argumenterats att projektet inte kan fortsätta utan dessa samarbetspartner, men faktum är att projektet är så inarbetat att samarbetet kan fortsätta även om dessa myndigheter inte deltar formellt i projektet. Alla dessa myndigheter har skyldigheten att fortsätta erbjuda stöd till de människor som behöver deras specifika kunnande. Personalen på Jobb på sikt har all kunskap som krävs för att bedriva verksamheten.

En av de viktigaste trenderna att ta hänsyn till idag är att personer med psykisk ohälsa är en växande grupp som behöver effektiva insatser för att öka sin livskvalitet och ges förutsättningar till sysselsättning eller arbete.

Vänsterpartiet ser med stor oro att två förvaltningar väljer att avveckla en högt presterande evidensbaserad verksamhet för arbetsrehabilitering, som fungerar bättre än traditionell arbetshabilitering. Deltagarna upplever hög nöjdhet och många väntar på att få en plats. IPS har efter utvärdering visat högsta upplevda personliga nytta för invånaren.

Vi anser att Jobb på sikt måste implementeras och permanentas. Det är möjligt att omfördela resurser och det finns övervägande skäl att prioritera Jobb på sikt. Verksamheten har som koncept ett inbyggt brukarinflytande som ger personen egen makt över sin situation och självständighet

Vänsterpartiet undrar därför:

• Varför avvecklar ni ett framgångsrikt projekt istället för att implementera och permanenta verksamheten i Helsingborg?

• Det finns inget rehabiliteringsstöd för invånare med sjukersättning, aktivitetsersättning och sjukpenning. Varför ska dessa deltagare förlora en insats som hjälper dem?

• Har förvaltningarna följt överenskommelse om att undersöka möjligheter att införliva Jobb på sikt i dess ordinarie verksamhet? Om inte, varför?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Claudia Velásquez

Läs artikel i HD om vår interpellation

https://www.hd.se/2018-05-14/politiskt-krav-pa-fortsattning-for-jobb-pa-sikt

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk