solenergi

Motion om ökad satsning på solcellsanläggningar

Mänskligheten står vid ett vägskäl. Vi har fortfarande möjlighet att avvärja klimatförändringarnas värsta konsekvenser genom att ställa om och snabbt minska utsläppen av växthusgaser.

Ett ekologiskt mer hållbart samhälle kan inte enbart åstadkommas genom enskilda individers miljömedvetna val, utan det krävs också kollektiva politiska beslut för att ge medborgarna förutsättningar att leva miljövänligt.

Det kostar att satsa på utveckling och utbyggnad av förnybar elproduktion. Men alternativet – att göra ingenting – är dyrare. Vi har ett ansvar inte bara för oss här och nu, utan också för kommande generationer.

Enligt Klimat- och energiplanen för Helsingborg 2018-2024 är ambitionen att lokal produktion, från privata anläggningar såväl som kommunala, av solel ska motsvara 10 procent av elbehovet år 2035. År 2017 var motsvarande siffra 0,4 procent, en ökning med 0,1% från 2016. För att uppnå målet 10 procent år 2035 krävs alltså en kraftig ökning, även mot bakgrund av att Helsingborgs befolkning under denna tid också förväntas öka med ca 40.000 nya invånare.

I den nyligen antagna Klimat- och energiplanen sägs att staden ska vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Flera av stadens byggnader har eller kommer att förses med solpaneler. Men i Alliansens förslag till investeringsbudget 2019-2025 noterade vi med förvåning att inga investeringar i nya solcellsanläggningar fanns upptagna i planen för åren 2020-2025.

I decennier har tillgång till el också varit en självklarhet. I Skåne har vi i vinter fått rapporter om att vi ska vara beredda på att elbrist kan vara en ny verklighet, vilket är ytterligare en anledning till att nu satsa på en kraftig utbyggnad av solcellsanläggningar.

Vänsterpartiet vill att Helsingborg ska ligga i framkant i kampen för ett ekologiskt hållbart samhälle. Ett stort utrymme i Alliansens förslag till investeringsbudget 2019-2025 har frigjorts, i och med att den föreslagna investeringen i ett garage i Landborgen röstats ner. Vi anser att en del av detta investeringsutrymme ska användas till en kraftig utbyggnad av solcellsanläggningar under åren 2020-2025.

Med anledning av ovanstående vill Vänsterpartiet yrka på

att en plan tas fram och investeringsutrymme ges för en kraftig utbyggnad av kommunala solcellsanläggningar under åren 2020-2025 med ambitionen att den lokala produktionen ska motsvara minst 4 procent år 2025.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Här Ingrid Mattiasson Saarinens inlägg i debatten om motionen i kommunfullmäktige den 17 september 2019

Den enskilt största utmaningen för framtiden är de klimatförändringar som orsakats av oss människor.  Vi måste agera betydligt kraftfullare än hittills, om vi ska kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation.

Elever som skolstrejkar, forskare och alla som tar klimatfrågan på allvar, förväntar sig samma sak; att vi politiker ska agera. Vi har ett ansvar, inte bara för oss här och nu, utan också för kommande generationer.

Vänsterpartiet vill att staden både är en föregångare och en inspiratör för att än fler ska se möjligheter och satsa på alternativ och fossilfri energi.

Solens energi ger klimatsmart el, en lägre elkostnad och bidrar till ett hållbart energisystem.

Det kostar inledningsvis att satsa på utveckling och utbyggnad av förnybar elproduktion, men det är en investering som ganska snart blir lönsam.

Det är en investering både för klimatet och för ekonomin.

Vi har en ambitiös klimat- och energiplan. I den sägs bland annat att solelproduktion ska utgöra 10 procent av den totala elanvändningen i Helsingborg år 2035.

År 2018 är det en halv procent av den totala elanvändningen i Helsingborg, som utgjordes av solel.

År 2017 var motsvara siffra 0.3%. Fortsätter ökningen i samma takt lär vi inte nå målet.

Dessutom ju förr vi satsar, ju mer effektivt blir det. Både för klimatet och för ekonomin.

I sitt remissvar skriver Miljöförvaltningen att de anser att solel har en stor betydelse för en hållbar utveckling och att det krävs en kraftig ökning av produktionen av solel i kommunen.

De anser också att staden parallellt med att installera solceller behöver arbeta med att underlätta för andra aktörer att installera solceller

Och det är just det Vänsterpartiet också vill att staden ska göra. Genom att ta ledningen och satsa på solenergi och visa på de fördelar som finns, bidrar staden till att andra inspireras, ser fördelarna och tar efter.

Öresundskraft är sammankallande i en samverkansgrupp i staden med syfte att bland annat kartlägga möjligheter hos olika aktörer och se hur de kan bidra till utbyggnaden av solceller. Ännu ett bevis på hur viktigt det är att staden för sitt klimat- och energiarbete har kvar Öresundskraft och inte säljer bolaget.

Det krävs politiska beslut för att ge medborgarna förutsättningar att leva miljövänligt. Och våra barn och barnbarn en framtid.

Det räcker inte bara med vackra planer.

I investeringsbudget för år 2020 till 2024 ville Vänsterpartiet avsätta ytterligare 54 miljoner för utbyggnad av solcelsanläggningar

I motionen vill vi att en plan tas fram och investeringsutrymme ges för en kraftig utbyggnad av kommunala solcellsanläggningar under åren 2020-2025 med ambitionen att den lokala produktionen ska motsvara minst 4 procent år 2025.

I klimat- och energiplanen står det att koncernen ska gå före i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och visa på goda exempel för att inspirera andra att agera.

Det är därför vi vill att staden satsar ytterligare på en utbyggnad nu under de närmaste åren.

Då kan Helsingborg kanske inte bara få utmärkelsen årets miljökommun, utan även årets klimatstad. 2018 var det Uppsala.

Bifall till motionen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk