delaktighet

Det finns ett stort behov i Helsingborg av ett Brukarstödscentrum!

Vi argumenterade tyvärr förgäves på kommunfullmäktige i onsdags för vår motion om att utreda hur ett nytt Brukarstödscentrum bäst skulle kunna organiseras.

S & Mp stödde vårt förslag, men M, L, KD, C & SD röstade nej.

När det är den årliga Tillgänglighetsmarschen går inte minst Liberalerna mangrannt i täten med sina ljusblå ballonger och jackor, när det är valår är det stor uppslutning även från övriga allianspartier.

Men när det verkligen gäller, då verkar gruppen personer med funktionsvariationer inte vara så högt prioriterade i alliansens Helsingborg.

Trots att det Kommunala rådet för funktionshinderfrågor skriver att det finns ett stort behov i Helsingborg av en verksamhet som Brukarstödscentrum.

Om principen om full delaktighet i samhällslivet ska gälla, anser Vänsterpartiet att det borde vara självklart att den grupp som Brukarstödscentrum vänder sig till, också ska få det stöd från samhället som de behöver.

 

Här en del av Ingrid Mattiasson Saarinens inlägg i debatten:

Vi fick tidigare en återremiss på vår motion, eftersom endast Vård- och omsorgsnämnden, men inte det kommunala Funktionshinderrådet, fått lämna sin syn på om de anser att ett Brukarstödscentrum behövs eller inte.

Nu har Funktionshinderrådets remissvar kommit, i det står det att Funktionshinderrådet ställer sig positiva till att utreda en uppstart av ett Brukarstödscentrum och dessutom, att de ser ett stort behov av detsamma.

De skriver också att tjänsten som rådgivare i funktionshinderfrågor är en befattning som vare sig kan ersätta eller likställas med ett Brukarstödscentrum.

Vilket också är de signaler som Vänsterpartiet tidigare fått och som var det som föranledde oss att skriva motionen.

Vänsterpartiet anser att Funktionshinderrådets remissvar borde väga tungt i detta fall.

När Brukarstödscentrum las ner år 2009, så var argumentet att det inte var ekonomiskt försvarbart att behålla denna verksamhet.

Detta handlar om prioriteringar i stadens budget.

Det alliansstyrda Helsingborg är duktiga på att ge stöd och underlätta för kreativa entreprenörer, inget fel i det om inte andra grupper i staden som behöver samhällets stöd, samtidigt halkar efter.

Brukarstödcentrum var en omtyckt och viktig kanal för människor med olika former av funktionsnedsättning. Femklöverns, dvs alliansens + SPI’s, beslut att lägga ner verksamheten år 2009 var en stor besvikelse för både många brukare och deras anhöriga.

Handikappolitik handlar om allas rätt till full delaktighet. Jämlikhet är grunden för FN:s standardregler på vilka den nationella handlingsplanen för handikappolitiken baserades.

Principen full delaktighet i den svenska lagstiftningen baseras på tre FN-konventioner, den senaste av dessa är Konventionen om funktionshindrades rättigheter som undertecknades av Sverige i mars 2007.

För människor med funktionshinder betyder detta att samhället måste erbjuda sådana tjänster som gör att de kan utöva sina rättigheter.

Om principen om full delaktighet i samhällslivet ska gälla, anser Vänsterpartiet att det borde vara självklart att den grupp som Brukarstödscentrum vände sig till, också ska få det stöd från samhället som de behöver.

I motionssvaret hänvisas bland annat till att handläggaren för insatser enligt LSS har skyldighet att bistå den enskilde med att överklaga ett beslut.

Att bistå betyder enligt de organisationer vi varit i kontakt med, varken att bistå med att göra en juridisk bedömning eller på att formulera själva överklagan. Handläggaren skriver helt enkelt bara vad en person säger. Den enskilde får varken hjälp med att göra den juridiska bedömningen eller med att formulera överklagan.

Likaså hänvisas till rådgivaren för personer med funktionsnedsättning. Men som Funktionshinderrådet skriver, denna rådgivare kan göra är en helt annan sak än det ett Brukarstödscentrum kan ge hjälp med.

Funktionshinderrådet ser ett stort behov av ett Brukarstödscentrum.  Vi anser att detta borde tas på allvar.

En stad som vill följa lagens intentioner om att personer med funktionshinder ska ges förutsättningar till full delaktighet i samhället och möjligheter att utöva sina medborgerliga rättigheter, måste också ge dessa personer det stöd som behövs för att detta ska uppnås. Annars bryter staden mot lagen.

Därför anser Vänsterpartiet att det är självklart att bifalla motionen om att utreda hur ett Brukarstödscentrum bäst skulle kunna organiseras och den årliga kostnaden för detta.

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk