Kommunal politik

Rapport från kf den 21 april

Staden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett decimerat fullmäktige med endast 33 ledamöter i stället för vanligtvis 65 ledamöter. V har därför i likhet med alla partier med tre ledamöter i kväll endast två ledamöter på plats. Inga ersättare eller åhörare i salen. Inte heller blir det några motioner eller interpellationer. Alla som är i riskgrupp ombeds stanna hemma, varför jag i likhet med många följer webbsändningen i stället.

Första punkt i kväll är ett godkännande av årsredovisningen för 2019. Ett resultat på 392,0 mnkr, som enligt förslaget ska ge nämnder möjlighet att finansiera insatser av engångskaraktär samt projekt, som företrädelsevis löper under pågående verksamhetsår. V har flera gånger kritiserat att staden har ett överskottsmål på 2%, samtidigt som verksamheterna inom välfärden fått för lite resurser. Nu kan ju tyvärr resultatet bara användas för engångsprojekt, inte till driften. Men i kväll blev det ingen debatt om årsredovisningen.

Nästa punkt handlade om den underfinansierade Vård- och omsorgsnämnden som har en finansiering som är ca 20% lägre än i andra jämförbara kommuner. Nämnden har en prognos för 2020 på ca minus 80 mnkr, utan hänsyn till coronaeffekter, och tillförs genom förslaget 41 mnkr genom minskning av överskottsmålet med 0,5% och en resultatöverföring på 35 mnkr. Allt som är relaterat till corona hanteras i nuläget utanför förvaltningarnas budget. Högst troligt kan ett nytt beslut om budget 2020 behöva tas senare, när konsekvenserna av corona-krisen närmare kan överblickas.

Lars Thunberg (KD) och ordförande i Vård- och omsorgsnämnden inleder och säger att en tydlig prioritering gjorts de senaste för att säkra välfärden, vilket V verkligen inte instämmer i. Thunberg säger att alliansen ska vända på alla stenar för att klara framtida budgetar samtidigt som de vill säkra livskvaliteten för de äldre helsingborgarna. Jenny Björklund Hansson (V) ställer sig skeptisk till detta och säger att Vänsterpartiet länge och konsekvent hävdat att Vård- och omsorgsnämnden behöver mer resurser och att V redan i sitt budgetförslag för 2020 föreslagit att mer resurser skulle tilldelas nämnden från just överskottsmålet, varför V naturligtvis nu bifaller förslaget.

I anslutning till förslaget har Maria Winberg Nordström (L) föreslagit ett tilläggsyrkande om att de resurser till nämnder och styrelser som är avsatta inom ramen för H22 ska nämnder och styrelser kunna använda på sätt som är till mest nytta för verksamheterna.

Maria Winberg Nordström (L) får dock kritik från flera för att L i fjol tillsammans med övriga allianspartier la en budget för både skolan och socialnämnden, som innebar besparingar. Den minskade personaltätheten inom skolan och minskade anslag till Kvinnojouren, som L nu vill värna, är helt enkelt ett resultat av den budget för 2020 som L i fjol var med och drev igenom.

Mp stödjer tilläggsyrkandet. Vi ger makten till de som arbetar inom verksamheterna att göra det de tycker är bäst, det handlar om att visa tillit till dem, säger Markus Friberg (Mp). Jenny Björklund Hansson (V) instämmer och bifaller tilläggsyrkandet och säger att även V tror att det är sunt och bra att nämnderna får använda resurserna till det de tycker är bäst för dem.

Peter Danielsson (M) ger sig in i debatten och säger att han vill bibehålla kvaliteten men till lägre kostnader. Vilket, menar han, innebär inte bara att vi inte ska göra vissa saker framöver, utan också att vi måste ta modiga beslut nu. Hur mycket besparingar välfärden tål är en fråga som M och V sannerligen inte är överens om.

Peter Ahlbom (V) instämmer i att samhället står inför stora utmaningar, men att den största utmaningen enligt V är ojämlikheten, som ökar snabbast i Sverige av alla länder inom OECD.  V agerar därför både lokalt och på riksplanet för att minska ojämlikheten och för att säkra välfärden.

Tilläggsyrkandet om att verksamheterna skulle kunna fritt bestämma hur de vill använda H22-resurserna faller, eftersom det bara är L, Mp och V som stödjer detta. V bifaller därför nästa punkt på dagordningen, ett förslag från alliansen (exklusive L) om att de resurser som är avsatta för nämnderna inom ramen för H22, även ska kunna användas av nämnderna för innovativa lösningar kopplade till coronakrisen. Även om vi tycker att det är lite av ett spel för gallerierna, innovationer som innovationer.

När sammanställningen av motioner som ännu inte är redovisade ska godkännas, säger Claudia Velásquez (V) att hon tycker att det är viktigt att vår motion om en extern visselblåsarfunktion inte dras i långbänk, inte minst med tanke på att det varit en del exempel på oklarheter inom staden.

Den allra längsta debatten i kväll handlar om förslaget att hela staden ska anses vara ett utsatt område och därför ska undantas lagen om EBO, eget valt boende (för asylsökande), ett förslag som stöds av M, KD, L, SD och S. Länsstyrelsen har protesterat och delar inte den bedömningen att hela kommunen ska betraktas som ett utsatt område.

Marcus Friberg (Mp) undrar varför staden väljer att inte följa lagen. Lagen säger att kommunerna ska få ange vilka delar av en kommun som är utsatta. M har svängt, säger Richard Lundberg (M), vi har sett vad det som var en god intention från alliansregeringen 1994, nu har lett till.

Claudia Velásquez (V) pekar i debatten på att samhälleliga problem i förslaget läggs över på individen. Claudia hänvisar till att V vill ta tag i de verkliga underliggande problemen, integration och bostadspolitik. Frihet att kunna välja var man vill bo, är inte bara för några få. Den friheten bör alla få och samhället är de som ska se till att skapa integration och bostäder.

Också Johan Westerlund (C) påpekar att det är vi på lokal nivå som genom stadsplanering och integrationspolitik kan och ska lösa problemen.

Peter Ahlbom (V) menar att nu har vi en kris, corona-krisen, men att migrationskrisen var inte en kris för oss i Sverige utan för dem som tvingades fly undan krig och förtryck. Peter undrar också var vi hade vi varit i dag i Sverige, om vi inte hade haft alla utlandsfödda som jobbat inom vården och välfärden i övrigt.

Richard Lundberg (M) tar upp trångboddheten, varpå Peter Ahlbom (V) ställer frågan om vi har en bostadskris i Helsingborg eller inte. Han tar upp att bristen på lägenheter med rimliga hyror, som  gör att inte bara nyanlända utan även till exempel ungdomar har svårt att hitta någonstans att bo, är ett tecken på en bostadskris, men att den gäller inte den som har tillräckligt med pengar för att köpa sin bostad eller betala höga hyror. Peter påpekar också att det står i våra dokument att vi ska verka för blandade upplåtelseformer i alla stadsdelar och att vi därför bör bygga fler hyresrätter i segregerade områden som Laröd och Rydebäck.

Avslutningsvis är det valärenden och ett av dessa val gäller femton nya nämndemän till Helsingborgs Tingsrätt. V har fått en av dessa femton platser och Rebecca Thell (V) är en av de femton som väljs till ny nämndeman för åren 2020-2023.

Antecknat av

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk