Stadsrummet

Varför har elsparkcyklarna en särställning?

Interpellation till stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing om eventuella planer på reglering av uppställning av elsparkcyklar och avgifter för markhyra

Sedan några månader tillbaka finns elsparkcyklar lite överallt i Helsingborg. Entusiasterna (och bolagen bakom elsparkcyklarna) talar om mikromobilitet och ett smidigt och miljövänligt alternativ till bil. Ett framkomlighetshinder som ofta framförs alltför vårdslöst och bara konkurrerar med gång och kollektivtrafik, säger motståndarna som också ifrågasätter både miljövänligheten och villkoren för de så kallade juicers som arbetar med att samla in och ladda elsparkcyklarna.

Vilkendera åsikt en än har, faktum kvarstår att elsparkcyklar som ligger slängda lite varstans eller kör i hög hastighet på trottoaren irriterat många helsingborgare. En kan gilla dem som ett roligt transportalternativ, men ändå tycka att reglering behövs.

 Dessutom, bolagen som hyr ut dessa elsparkcyklar tillåts använda trottoarerna som en kombination av gratis butiks- och lagerlokaler. Ja, en kan undra varför. När samtidigt den butik som vill ställa ut en gatupratare ska betala markhyra och också måste ta hänsyn till snubbelrisken.

Redan när de första elsparkcyklarna introducerades på senvåren i Helsingborg talades det om att digital teknik, geofencing, skulle användas för att till exempel göra att fordonen inte kunde köra snabbare än sex kilometer i timmen på en rad gator och platser, bland dem Järnvägsgatan–Drottninggatan mellan Trädgårdsgatan och Hälsobacken. Det talades också om att det skulle finnas regler för uppställningen, tekniken skulle styra var cyklarna kunde återlämnas efter hyrtiden.

Staden skulle å sin sida upplåta plats för så kallade hot spots för elsparkcyklar, platser där kunderna kunde hämta och sätta tillbaka fordonen.

Under sommaren har vi kunnat se att varken hastighetsbegränsningen eller parkeringsregleringen fungerat. I går kom ett pressmeddelande om att staden ska ha träffat en överenskommelse med de två uthyrningsaktörer som finns i staden om att den tillåtna hastigheten på gågator och i stadsparken nu ska bli sex kilometer i timmen. Detta då först flera månader efter det uthyrningen startade.

Men inget nämndes i pressmeddelandet om någon reglering av parkeringsmöjligheterna, trots att den tekniska möjligheten finns.

Det tycks inte heller vara på tapeten att ändra det i vårt tycke ologiska ställningstagandet att dessa kommersiella aktörer, till skillnad från andra näringsidkare i staden, inte ska betala markhyra. Av någon anledning har de fått en särställning.

Mot bakgrund av ovanstående vill Vänsterpartiet ställa följande frågor:

  • Varför har det tagit flera månader för en överenskommelse om hastighetsreglering, trots att det nämndes redan inledningsvis att så skulle vara fallet?
  • Är även en reglering av parkeringsmöjligheterna på gång?
  • Varför har dessa elsparkcykelföretag en särställning jämfört med andra näringsidkare när det gäller markupplåtelse och avgift för att ta platsmark i anspråK?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Här följer en del av Ingrid Mattiasson Saarinens inlägg i debatten i kommunfullmäktige 17 september 2019

Sedan några månader tillbaka finns elsparkcyklar lite överallt i Helsingborg.

Förespråkarna liksom bolagen bakom elsparkcyklarna talar om mikromobilitet och ett smidigt och miljövänligt alternativ till bil.

Medan motståndarna talar om att de är ett framkomlighetshinder som bara konkurrerar med gång och kollektivtrafik och ifrågasätter både miljövänligheten, eftersom livslängden för en cykel är ca ett halvår, och villkoren för de som arbetar med att samla in och ladda elsparkcyklarna.

Vad en än tycker, elsparkcyklar som legat slängda lite varstans eller kört i hög hastighet på trottoaren har under sommaren irriterat många helsingborgare.

De har många gånger varit en snubbelrisk både för gående och för cyklister när de legat mitt på en trottoar eller en cykelbana.

Det går att både gilla elsparkcyklarna som ett roligt transportalternativ, men ändå tycka att en reglering behövs.

Dessutom, bolagen som hyr ut dessa elsparkcyklar har fått använda trottoarerna som en kombination av gratis butiks- och lagerlokaler.

När samtidigt staden har ett regelverk som gör att den butik som vill ställa ut en gatupratare ska betala markhyra och också måste ta hänsyn till just snubbelrisken.

Vänsterpartiet har därför frågat stadsbyggnadsnämndens ordförande dels om det finns några planer på att reglera parkeringsmöjligheterna, dels varför inte dessa företag behöver betala någon markhyra.

Det handlar ju här både om stadens rätt att införa särskilda trafikregler och avgifter, precis som för andra fordonsslag, och om stadens rätt att ta ut en avgift av de företag som använder stadens mark för sin verksamhet.

Redan innan cyklarna lanserades i Helsingborg fanns många rapporter om problem i andra städer, i vissa större städer i Europa har de till och med blivit portade.

Vi tycker att staden skulle kunnat besluta om att bara vissa parkeringszoner får användas och därmed tvingat företagen att använda teknik, för att styra att cyklarna bara kan hämtas och lämnas där. Om de lämnas på andra ställen, så skulle forslas de bort, som har skett i andra städer.

I Lund till exempel ska elsparkcyklar följa samma regler som cyklar, det vill säga att elsparkcykeln ska parkeras i ett cykelställ och felparkerade elsparkcyklar hanteras på samma sätt som felparkerade cyklar.  Felparkerade elsparkcyklar måste då lösas ut av ägaren, det vill säga företaget, mot en avgift.

När det gäller frågan om markhyra och jämförelsen med en gatupratare står i interpellationssvaret att elsparkcyklar är att betrakta som ett fordon som gatorna är avsedda för, medan gatorna inte per definition är avsedda för gatupratare och att det skulle vara anledningen till att staden inte kräver någon avgift för markhyra av elsparkcykelföretagen, men väl av den butiksägare som vill ställa ut en gatupratare.

Men om det är så att de betraktas som ett fordon, så har ju staden rätt att införa särskilda trafikregler och då borde man väl i likhet med vad som gäller för bilar både kunna reglera var de får parkeras och ta ut en avgift för detta?

En kommun har ju rätt att införa särskilda trafikregler och också avgifter för vissa trafikantgrupper eller fordonsslag.

Vänsterpartiet anser att Helsingborg både skulle haft ett klarare regelverk på plats när det gäller parkering och hastigheter innan cyklarna introducerades i staden, men också testat att ta ut en avgift.

Helsingborg som gärna vill vara en föregångare, kunde här varit en pilotkommun.

Även om det råder oklarhet när gäller lagstiftningen, så är en elsparkcykel ett fordonsslag. Och de företag som hyr ut dessa är en kommersiell verksamhet som i likhet med andra företag borde betala markhyra för att ta stadens mark i anspråk.

Vi undrar fortfarande, varför ska dessa företag ha en särställning och en gräddfil?

Den som exempelvis vill sälja julgranar i Helsingborg ska betala 1.700 kr per dag och plats. Varför ska då elsparkcykelföretagen slipper undan alla avgifter.

 

Artikel i Lokaltidningen Helsingborg

https://helsingborg.lokaltidningen.se/nyheter/2019-09-06/-Vänsterpartiet-Varför-får-aktörerna-som-hyr-ut-elsparkcyklar-en-särställning-i-vår-stad-5708466.html

Artiklar i Helsingborgs Dagblad

https://www.hd.se/2019-09-17/totalforbud-eller-bortforsling-elsparkcyklarna-het-fraga

https://www.hd.se/2019-09-06/irritation-over-daligt-parkerade-elsparkcyklar-ocksa-i

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk