Kommunal politik

Rapport från kommunfullmäktige 25 augusti

På grund av pandemin hade kommunfullmäktige ett reducerat antal ledamöter närvarande, 33 ledamöter i stället för som vanligtvis 65 och inga ersättare i salen utan i angränsande rum. Någon digital lösning fanns ännu inte klar, möjligen skulle det finnas till september-mötet. Arbetsordningen för fullmäktige hade också ändrats, så att alla interpellationer och frågor kom sist på kvällen. Något vi i V är mycket kritiska till, vi vill att interpellationer som vanligt skulle inleda den första timmen på mötet, men på partiöverläggningarna i juni fick vi inte gehör för detta.

V representerades denna kväll omväxlande av Jenny Björklund Hansson, Tomas Gustafsson, Claudia Velásquez och Ingrid Mattiasson Saarinen.

1. Kvällen inleddes med frågan om Helsingborgs stad skulle bli en av sju delägare i Ängelholm-Helsingborg Airport . Redan i förra omgången, dvs 2010 och 2011,  när kommunerna var mellanhand mellan Swedavia och PEAB fanns det många ekonomiska oklarheter. Dessutom, nu när kommunerna ska köpa så handlar det bara om flygplatsbolaget. PEAB vill behålla både mark och fastigheter. Kommunerna sålde allt, verksamhet, mark och fastigheter för 25 miljoner till PEAB för nio år sedan. Nu ska kommunerna köpa enbart verksamheten i flygplatsbolaget för 20 miljoner. Dessutom ska de säkra de närmaste årens drift med maximalt 30 miljoner. Marken torde vara värd en hel del, byggnaderna likaså.  Men detta vill inte PEAB sälja och kommunerna böjer sig för PEAB. Nu ska flygplatsbolaget i stället betala PEAB hyra.

Ja, det finns många frågetecken kring ekonomin, nu likaväl som 2011. Nu som då tycker V att det tycks som om kommunerna är förlorarna och PEAB vinnaren. Att sedan allt bygger på en föråldrad analys som bifogas beslutsunderlaget, gör inte det hela bättre. Den analys, som bifogades beslutsunderlaget är från 2015, sedan dess har mycket hänt inte minst när det gäller synen på flygande. Sedan 2017 har inrikesresandet till och från Ängelholm stadigt minskat, fler och fler har insett att det inte är speciellt klimatsmart att flyga.

Men det var endast V och Mp som yrkade på ett avslag. I debatten sa Jenny Björklund Hansson (V) bland annat ”Flera som är för ett köp menar att  flygplatsen är viktig för invånarna och näringslivet i nordvästra Skåne. De menar att ett stort antal företag och arbetstillfällen skulle försvinna från regionen om flygplatsen läggs ned. Som i många frågor som berör klimatsmarta val så tänker jag att det handlar om sättet vi organiserar vårt arbete på och vår livsstil. Kanske ska man inte snabbt åka till Stockholm över dagen så ofta om det tär så mycket på miljön? Kanske måste arbetslivet organiseras annorlunda och vara miljömässigt innovativa för att hitta klimatsmarta lösningar. Vi lever också i en tid av pandemi som lärt oss värdet av att försöka ersätta resandet med digitala möten. Nu om inte förr finns det flera incitament för att hitta just andra lösningar. Det är inte heller så att det är omöjligt att pendla med tåg, men nej, det går inte lika snabbt som att flyga.”

Jenny avslutade med ”I slutänden så finns det trots allt oändligt många fler verksamheter som skulle behöva räddas för att vi ska ha en väl fungerande välfärd i framtiden. Jag skulle vilja rädda alla underbemannade arbetsplatser i vården som tampas med covid-19, jag skulle vilja rädda föreningslivets små föreningar som inte kunnat söka ersättningsbidrag och jag skulle vilja rädda turtätheten i busstrafiken. Det tror jag skulle vara välfärdsinvesteringar för framtiden! Men nej, jag kan inte sträcka mig så långt att jag vill rädda en förlusttyngd flygplats år 2020 i en tid då unga som Greta Thunberg och miljörörelsen kräver av oss vuxna att vi ska ta ansvar för den jord vi lämnar efter oss.”

2.Den andra frågan på kvällens dagordning var en direktanvisning av mark till Skanska för bostadsbyggande på ett helt nytt område, Östra Ramlösa. Tomas Gustafsson (V) hänvisade till att detta är prima och ersättlig jordbruksmark , en av de bästa i Sverige. Har den en gång bebyggts, är den förlorad. Utöver V röstade också C och Mp nej till planerna på ett nytt bostadsområde i Östra Ramlösa.

3.En av många markfrågor gällde 36 nya hyresrätter i Kattarp. Jenny Björklund Hansson (V) sa att V ser väldigt positivt på att stationsorterna byggs ut, så att servicen också kan förbättras och att det nu också blir blandad bebyggelse i Kattarp inklusive just nu dessa hyresrätter.

4.V har i en motion föreslagit ett resurscentrum för jämställdhetsarbete. Detta finns i en del andra kommuner och den särskilda kompetensen utgörs av genuspedagoger.

Jenny Björklund Hansson (V) framhöll att genuspedagogik handlar om jämställdhet, det handlar om att ge alla barn rätt till det man brukar kalla en ”breddad repertoar” dvs att alla barn ska våga ta plats i klassrummet, be om hjälp när något är svårt utan att begränsas av matcho-attityder  eller hållas tillbaka av normer om återhållsamhet i det offentliga rummet.

Vidare sa Jenny ”att läroplanen lyfter många och breda perspektiv, det handlar inte bara om ämneskunskaper det handlar om att fostra samhällsmedborgare, lära sig om hållbar utveckling och få arbetsmarknadskunskap, lära sig om beslutsfattande m.m. Det är därför vi har andra kompetenser i skolan än bara lärare, vi har skolkuratorer som både stöttar lärare i hur de ska hantera elevernas mående på samma sätt har vi skolsköterskor, fritidspedagoger, studie- och yrkesvägledare med flera. För likaväl som lärarna behöver stöd av en skolsköterska att prata om hälsa eller en studie- och yrkesvägledare för att prata om arbetslivet så behövs genuspedagoger för att stötta upp i arbetet kring jämställdhet. Jämställdhetsarbetet ska inte vara avhängigt ensamma eldsjälar, utan det behövs specialistkompetens som stöttar och driver precis som kring andra perspektiv som berör lärandet.” Men förslaget vann tyvärr inte bifall, det var bara V och Mp som röstade för motionen.

5.Tomas Gustafsson (V) yrkade bifall till S motion om att öka chanserna till ett liv utan missbruk och kriminalitet. Utifrån egna erfarenheter som socialsekreterare tog han upp vikten av ett brett förebyggande arbete. Staden borde därför tillsammans med ideburen sektor och föreningslivet samordna och utveckla stadens samlade insatser för att förebygga, upptäcka och förhindra att barn och unga hamnar i missbruk och kriminalitet. Men endast S, Mp och V röstade bifall till motionen, Alliansen och SD yrkade avslag.

6.Mp hade en motion där de krävde en extern revision av processen för försäljning av Öresundskraft, föranledd av att ett Helsingborgsförslag med liknande lydelse hade avvisats. (Något V också hade en interpellation om senare under kvällen.) Claudia Velásquez (V) sa att V naturligtvis stödjer denna motion och att vi tycker att det är mycket viktigt att hela processen granskas i en extern revision. Alliansen (som fick stöd av SD) hade innan kommunstyrelsemötet ändrat uppfattning från avslag till bifall. I sitt bifallsyrkande skrev de dock ”att ge kommunstyrelsen i uppdrag att beställa en extern utredning”, varför S, Mp och V röstade för bifall till motionen som hade krav på ”att en extern revision genomförs”.

7.V hade en motion om att en handlingsplan skulle tas fram med målet att förebygga självmord. Liknande handlingsplaner finns i flera kommuner. När vi skrev motionen i september 2019 fanns ännu ingen plan i Helsingborg, först i december 2019 gjordes en förvaltningsövergripande överenskommelse om detta. Jenny Björklund Hansson (V) sa bland annat att ”när vi nu fått en massa alldeles fantastiska remissvar med information om vad staden gör så ser vi ju att det idag pågår ett alldeles utomordentligt arbete i frågan. Sedan vi skrev motionen har Helsingborgs stad även varit delaktiga i regionens arbete med Skånes handlingsplan för suicidprevention. Vänsterpartiet instämmer utifrån detta i KS’ förslag att anse vår motion besvarad och är glada att se att det görs ett gediget arbete för att förebygga självmord. ”

8.Claudia Velásquez (V) hade skrivit en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens ansvar för integration och mångfaldsfrågor. V anser att det sedan detta blev alla förvaltningars ansvar, i stället för att som tidigare ha varit Arbetsmarknadsnämndens (tidigare Utvecklingsnämndens) ansvar, tycks ha blivit ingens ansvar. Claudia efterlyste genomtänkta och operativa insatser från professionen, där det finns mest behov. Bland annat visar det låga valdeltagandet i de socioekonomiskt svagare områdena, att mycket mer borde göras för att främja alla medborgares aktiva deltagande i samhällslivet.

9.Nästa interpellation var från Mp till Barn- och utbildningsnämndens ordförande om den ekonomiska situationen. Ingrid Mattiasson Saarinen (V) inledde med att konstatera att det var både en utmärkt interpellation och ett mycket klargörande svar, där ordförande Maria Winberg Nordström skriver att den effektivisering som sker nu, i praktiken är en besparing med lägre personaltäthet.

Ingrid tog upp att skolan skulle behöva ytterligare 35-50 miljoner år 2021 utöver grundförslaget för att hålla motsvarande nivå som i år, men 75-90 miljoner för att behålla samma nivå som 2019. I samlingsbudgeten för 2021 fick skolan 35 miljoner, långt ifrån tillräckligt för att nå 2019 års nivå, men bättre än ursprungsförslaget.

Helsingborg låg på plats 263 bland landets 290 kommuner när det gällde resurser till undervisning och på plats 203 när det gäller lärartäthet i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun år 2019. V anser att det är förödande att inte satsa på skolan. Både forskare och polisen säger samma sak, samhället måste satsa på skolan och arbeta förebyggande om vi vill få bukt med utanförskapet och gängkriminaliteten. Ingrid avslutade med att ”I valrörelsen för två år sedan talade de flesta politiska partier i Helsingborg om hur viktigt det är att satsa på skolan. Inget parti sa att det var nedskärningar som skulle gälla.”

10.V hade en interpellation till Arbetsmarknadsnämndens ordförande om den strukturella hemlösheten. Ingrid Mattiasson Saarinen (V) inledde med att säga att i dag ser vi att allt fler blir hemlösa av strukturella skäl, dvs enbart på grund av ekonomiska skäl. Det kan röra sig om bristande ekonomi till följd av arbetslöshet eller sjukdom eller helt enkelt för låg inkomst så att man inte uppfyller det regelverk som de flesta hyresvärdar ställer upp på att en bostadssökande måste ha en viss inkomst i förhållande till hyran. Men det kan lika väl handla om att någon har betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden. Då blir det också ett nej hos de flesta hyresvärdar, även om du skulle ha en inkomst som räcker till.

Det egna ansvaret för att hitta en bostad poängteras i många sammanhang av Arbetsmarknadsförvaltningen och de träder in först in när läget blivit akut och en av frågorna i interpellationen gällde just detta. Ingrid undrade i interpellationen om Richard Lundberg anser att det finns anledning att förändra rutinerna inom Arbetsmarknadsförvaltningen genom att exempelvis tidigare gå in i processen när någon riskerar att bli hemlös,

Men inget i svaret tydde tyvärr på en förändrad attityd. Svaret var ”genom att invänta akut bostadslöshet innan åtgärd, ligger ansvaret på den enskilde att hitta lösning”.

Först den dag du är utan bostad, kan du få hjälp. Och även om det finns barn i familjen så är oftast ett vandrarhem då den första bostaden, även om det finns lediga lägenheter inom stadens bostadssociala program. Efter en tid på vandrarhem, kanske det blir en jourlägenhet innan det så småningom kan det bli en mer permanent lösning. Att detta är förödande, inte minst för ett barn är självklart. Det borde helt också strida mot intentionerna i Barnkonventionen om att se till barnets bästa. Vänsterpartiet vill se en förändrad attityd, att Arbetsmarknadsförvaltningen jobbar förebyggande och hjälper till redan innan någon är akut bostadslös.

11.Nästa interpellation från V till kommunstyrelsens ordförande handlade om att Bert Alfson i våras skickade in två Helsingborgsförslag, som båda avvisades. En avvisning som gjordes av tjänstepersoner och som inte gick att överklaga.

Kriterierna för ett Helsingborgsförslag är ju till stor del liknande de som gäller för en politisk motion. I sitt svar skriver Peter Danielsson att hans bedömning är att de ansvariga tjänstepersonerna har följt de regelverk som finns och vidare att han anser att det inte finns anledning att ompröva de båda besluten. Vänsterpartiet har en annan mening om detta.

Det ena förslaget som Bert Alfson skickat in gällde en extern revision av processen kring försäljningen av Öresundskraft. Vi hade ju tidigare i kväll haft en motion med liknande innehåll uppe till beslut. En motion som glädjande nog bifölls. Bert Alfsons förslag om en extern revision tycker V därför är ett förslag som självklart uppfyller kriterierna för ett Helsingborgsförslag. För oss i V är själva tanken med ett Helsingborgsförslag, att om vi som politiker kan lägga ett förslag om ett visst ämne, så borde det även vara möjligt för en helsingborgare att lägga ett liknande förslag.

Ingrid Mattiasson Saarinen (V) avslutade med att ”Vänsterpartiet anser att om Helsingborg vill vara en stad som lägger sig vinn om både demokrati och transparens, så tycker vi  att man hellre borde fria än fälla, när något är oklart. Behandlingen av dessa Helsingborgsförslag visar klart att det behövs en genomgång av regelverket så att Helsingborgsförslaget också bir det demokratitillskott det var tänkta att vara.”

12.Kvällens sista interpellation var från S, var ställd till ordförande i Vård- och omsorgsnämnden och handlade om det som hänt på vårdboendet Valltorp. Den första frågan i Interpellationen handlade om den inlåsta skyddsutrustningen för personalen. Där stämmer inte riktigt det svar som Lars Thunberg gav att det inte handlade om att förvaltningen inte hade förtroende för medarbetarna. Chefen över samtliga äldreboenden i kommunen har i media klart sagt, att anledningen till att skyddsutrustningen var inlåst var att det fanns en risk för att personalen annars stjäl utrustningen och stoppar in den i sina skåp.

När det gäller fråga två, övergången till stadens regi, vittnar ju både personalen och Kommunal om att det fanns problem, också det stick i stäv med det som står i interpellationssvaret. Det fanns ju också stark kritik från en stor del av personalen mot att den tidigare verksamhetschefen fick fortsätta även sedan Valltorp återtagits i kommunal regi. Att det fanns kritik, vittnar ju också det om att både en kompetensutvecklingsplan och en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön tagits fram.

Varför smittspridningen blev så stor på just Valltorp är en fråga att återkomma till. Att det funnits problem med ledarskapet har flera både tidigare och nuvarande anställda vittnat om. V krävde i maj att  en utredning skulle göras av vad som hänt för att se vad och vilka rutiner som brustit. Vi anser att det som hänt på Valltorp är djupt tragiskt. Den allvarliga situationen där utsatte inte bara de boende för fara, utan också personalen.

Antecknat av
Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk