Välfärden

V’s förslag till budget 2020 för Helsingborg

Vår gemensamma välfärd är underfinansierad och detta beror främst på de stora skattesänkningar som skett på nationell nivå, som minskat skattemedlen till välfärden.

Vi satsar i vårt budgetförslag för Helsingborg år 2020 framförallt på barn och unga, på personalen inom både skolan, vården och omsorgen men också på biblioteken och på de mest utsatta i vårt samhälle.

Samtidigt är vi medvetna om att fler och större förändringar behövs, förändringar som i sin tur  bygger på en annan och mer progressiv statlig fördelningspolitik.

 • Vi sänker överskottsmålet till 1% och frigör därmed 83 miljoner, vi minskar anslagen till Stadsbyggnadsnämnden med 5 miljoner och Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt med 17 miljoner.
 • Av de 105 miljoner vi därmed frigör, ger vi 60 miljoner mer än i alliansens förslag till skolan för framförallt ökad personaltäthet men också till elever med behov av extra stöd, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Detta därför att vi dels vill att ingen ung människa lämnar skolan utan att ha fått en bra grund för sitt framtid liv, dels också ge lärarna bättre förutsättningar att både hinna med, orka och lyckas med sitt uppdrag.
 • Vi satsar också på personalen inom vården och omsorgen och ger 20 extra miljoner jämfört med alliansens förslag till förstärkt grundbemanning. Arbetet inom vården är krävande och sjuktalen relativt höga. Vi vill helt enkelt att personalen inom vården ska få fler kolleger, något som många efterfrågar.
 • För att fler ska kunna få ett jobb, krävs både en skola som fångar upp alla och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Samtidigt har många företag svårt att nyanställa, eftersom det saknas personer med rätt yrkesutbildning. Vi vill därför att Arbetsmarknadsnämnden ska omfördela 10 miljoner kronor av det som anslagits till försörjningsstöd mer offensivt för just yrkesutbildningar.
 • Undersökningen Ung Livsstil visar att ungdomar i Helsingborg föredrar att staden satsar på biblioteken framför festivaler. Biblioteken är också högt skattade av helsingborgarna i allmänhet och har över en miljon besökare årligen. Men de har under en följd av år varit underfinansierade, det märks både på områdesbiblioteken och på stadsbiblioteket. Vi anslår 9 miljoner kronor extra till biblioteken både för att förstärka verksamheten och för att utöka öppettiderna, vi anser att inte minst stadsbiblioteket borde ha generösare öppettider med söndagsöppet året runt.
 • Undersökningen Ung Livsstil visar också att den socioekonomiska bakgrunden är avgörande för deltagande i både idrott och kultur. Vi satsar 4 miljoner på avgiftsfria lovaktiviteter, 1 miljon för extra stöd till föreningar som tar ett socialt ansvar och 1,5 miljon till musikprojektet El Sistema på Dalhem.
 • Vi vill ha en nollvision mot hemlöshet, ingen i Helsingborg ska behöva sova ute på gatan eller i offentliga utrymmen. I dag ser vi både ett ökat antal hemlösa och allt fler som blir hemlösa på grund av fattigdom och bostadsbrist, liksom det fortfarande finns många hemlösa på grund av psykisk ohälsa, missbruk eller både-och. Årets hemlöshetskartläggning visade att allt för många köar förgäves till en plats på stadens akutboende, vi anslår därför 4 miljoner kronor till arbetet mot hemlöshet och till fler platser på akutboende.
 • En del av de barn och unga, som ingår i barnombudsmannens statistik över barn med låg levnadsstandard, lever i familjer som har försörjningsstöd. Där har Helsingborgs stad möjlighet att göra en liten skillnad i dessa barns och ungas liv genom att vid beräkning av försörjningsstöd bortse från den förra regeringens höjning av underhållsstödet. Vi har därför anslagit 2 miljoner till detta i vårt budgetförslag
 • Vi vill att det ska vara enkelt att leva klimatsmart i Helsingborg. Vi vill därför ge miljönämnden 1 miljon extra för att kunna förstärka energi- och klimatrådgivningen till såväl privatpersoner som föreningar, organisationer och företag. Alliansens förslag med en kraftsamling kring ett lokalt klimatavtal är bra, men för att förverkliga detta lokala Paris-avtal anser vi att miljönämnden behöver extra medel.
 • Tidigare i år yrkade vi på att 59 miljoner i stället för 118 skulle anslås till stadsmässan H22. Inte minst inom omsorgsyrken är sjuktalen höga och många arbetar ofrivilligt deltid eftersom arbetet är krävande. Många försök med arbetstidsförkortning har visat på mycket goda resultat, även så tidigare försök i Helsingborg. Vi avsätter därför medel till ett treårigt projekt med 30 timmar/vecka inklusive följeforskning inom en enhet inom Vård- o omsorgsnämnden, för 2020 anslår vi 11,7 miljoner för detta.
 • Vi vill att staden ska satsa mer på det fria kulturlivet utanför institutionerna och då inte bara på amatörkulturen utan också på professionella grupper. Genom ett extra anslag på 2 miljoner till fri kultur vill vi ge bättre förutsättningar för de professionella kulturarbetarna att söka stöd till verksamhet och projekt.
 • För en del helsingborgare med knapp ekonomi är avgiften till stadens kallbadhus alltför hög för att de regelbundet ska kunna besöka kallbadhusen. För Vänsterpartiet är detta en viktig folkhälsofråga och vi lägger därför 1,5  miljon till idrotts- och fritidsnämnden så att entré till kallbadhusen också ska ingå i Kulturkortet.

Sedan lämnar vi också ett antal uppdrag, bl a

 • att driften av Ragnvallagården och Lussebäcksgården ska återtas i kommunal regi när avtalet med Vardaga löper ut under 2020
 • att Helsingborg ska ta emot en ny fristadskonstnär år 2020
 • att plastpåsar ska förbjudas och endast miljövänliga papperspåsar tillåtas i stadens torghandel
 • att p-platser på Stortorget ses över med målet att själva torget blir bilfritt och att handikapplatser och platser för av-påstigning planeras utmed gatan runt torget
 • att en taltidning typ Helsingborgs Taltidning åter ska finnas i staden
 • att stadens webbsändningar ska textas
 • att stadens fritidsgårdar och aktivitetshus ska HBTQ-certifieras
 • att en extern visselblåsarfunktion införs

I investeringsbudgeten vill vi bl a satsa mer på trädplantering och solcellsanläggningar. Vi avsätter också medel till naturreservatet Jordbodalen och vi föreslår att ny ishall plockas ur investeringsplanen och i stället finansieras av Dunkerfonder, liksom en ny gymnastikhall.

Läs hela budgeten i pdf-filen nedan

V-budget 2020

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk