Välfärden

Skattesänkningarna urholkar välfärden

På kommunfullmäktige den 18 – 19 juni debatterades stadens budget för 2020. V’s gruppledare Ingrid Mattiasson Saarinen  höll i samband med ärendet ett inledningsanförande, här kan du läsa det i sin helhet.

 

Vänsterpartiet vill ge alla helsingborgare förutsättningar till ett gott och tryggt liv i staden.

Vi vill att de som lever i Helsingborg ska känna att den här staden, den skapar vi tillsammans, för alla som bor här.

Men med alliansens förslag till budget ser vi att det inte blir så.

Vänsterpartiet kan inte acceptera att skolan inte får ett långt högre anslag. Vi kan inte acceptera att vård o omsorg liksom biblioteken är underfinansierade. Vi kan inte heller acceptera att någon ska behöva sova på gatan.

Vi vill ha en stad som håller ihop.

Att allt måste effektiviseras är ett mantra som upprepas som något helt naturligt i många kommuner runtom i Sverige. Helsingborg är inte ensamt om detta

De som jobbar inom välfärden vet att det inte alls är lika självklart att det fungerar att effektivisera och därmed driva verksamheten billigare, men lika bra. En del kan kanske effektiviseras, men långt ifrån allt.

Priset för effektiviserings- och sparkraven betalar i stället oftast välfärdens medarbetare, när verksamheterna får sluta ta in vikarier, låta lediga tjänster stå vakanta, eller anställa personal med lägre kompetens och lönekrav än planerat. Att det saknas vikarier drabbar i sin tur naturligtvis även barnen i skolan och de äldre i hemvården.

Nämnden klarar kanske på sätt en budget i balans men när kollegerna blir färre, blir arbetsmiljön definitivt sämre. Vilket i sig är en av de främsta faktorerna bakom att människor inte orkar stanna kvar, utan lämnar välfärdssektorn.

Vår välfärd hade aldrig fungerat utan människorna som jobbar i den. Vi ska vara stolta över dem.

Det är inte rimligt att de ska bära välfärden på sina axlar genom att ständigt vara underbemannade och stressade och få betala sina egna löneökningar med större arbetsbelastning.

Förskoleuppropet, Lärarmarschen och Kommunals upprop för äldreomsorgen samlar många som vill att välfärden ska få de resurser den behöver.

Bakgrunden till budgetnedskärningar och effektiviseringskrav är helt enkelt den att vår gemensamma välfärd är underfinansierad.

Och anledningen till att välfärden är underfinansierad beror främst på att statsbidragen till kommunerna helt enkelt urholkats till följd av de stora skattesänkningar som skett på nationell nivå i kombination med de stora vinstuttag av skattepengar som privata entreprenörer gjort och gör.

140 miljarder i skattesänkningar under regeringen Reinfeldt är skattesänkningar som drastiskt minskade skattemedlen till välfärden.

Nästa år ska värnskatten tas bort. Det innebär skattesänkningar för de redan rika och samtidigt drygt 6 miljarder mindre till statskassan.

Vänsterpartiet anser att Helsingborg behöver välfärdssatsningar och investeringar – inte nedskärningspolitik.

Vi tycker också att skattemedel ska användas på ett ansvarsfullt sätt.

Vi vill därför minska överskottsmålet till en procent och därmed frigöra 83 miljoner. Tillsammans med de 17 miljoner som vi vill ta från kommunstyrelsens anslag och 5 miljoner från stadsbyggnadsnämnden, ger det 105 miljoner att ytterligare fördela till välfärden.

Samtidigt är vi mycket medvetna om att fler och större förändringar behövs, förändringar som i sin tur bygger på en regering som för en annan och mer progressiv statlig fördelningspolitik.

Att sänka överskottsmålet i budget 2020 är en nödvändighet också om man menar allvar med de inriktningar en majoritet i kommunfullmäktige antagit för denna mandatperiod, nämligen att arbetet med livskvalitet ska genomsyra alla delar av verksamheten, att nya helsingborgare snabbt ska bli en del av samhället, att Helsingborg ska upplevas som en trygg plats och att Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer.

Vi vet att vi kommer att få höra kritik som går ut på att vi är ansvarslösa när vi sänker överskottsmålet. Men vi tycker att det är mycket mer ansvarslöst att inte göra det.

Det finns mycket som vi behöver jobba med i stadens verksamheter – allt från att höja kvaliteten i skolan, skapa ökad trygghet i livets olika skeden, hitta klimatsmarta lösningar, förebygga sociala problem till att se till att arbetsmiljön för stadens medarbetare är den bästa.

Men förutom anständiga arbetsvillkor och ett gott och meningsfullt arbetsliv behövs också tid och ork att leva, att få livspusslet att gå ihop. Många försök med arbetstidsförkortning både nu och tidigare har visat på mycket goda resultat, så även det tidigare försöket på Fredriksdalshemmets äldreboende i Helsingborg.

En del av de 59 miljoner vi ville minska anslaget till stadsmässan H22 med vill vi i stället använda för ett treårigt projekt med 30 timmar/vecka inklusive följeforskning inom en enhet inom Vård- o omsorgsnämnden. Detta därför att inte minst inom omsorgsyrken är sjuktalen höga och många arbetar ofrivilligt deltid eftersom arbetet är så krävande.

Klimatet kan inte heller vänta, de klimatförändringar som orsakats av oss människor kräver ett kraftfullt agerande om vi ska kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation.

Vi vill att staden för en politik som ger förutsättningar för medborgarna att leva miljövänligt, det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt.

Staden kan gå i bräschen när det gäller ny teknik och fossilfri energi och till exempel än kraftfullare satsa på solcellsanläggningar. Men staden behöver också värna om den biologiska mångfalden.

Vi vill att fler träd planteras i staden och att gröna ytor bevaras. Det behövs för att både svalka under varma sommardagar och för att suga upp vatten vid svåra skyfall.

Helsingborg har antagit en ambitiös klimat- och energiplan, men det gäller också att gå från ord till handling för att klara målen. Säljer staden Öresundskraft, tappar vi också rådigheten över företaget och därmed en viktig aktör i arbetet med att nå målen i klimat- och energiplanen.

För Vänsterpartiet är både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och av avgörande betydelse för vårt demokratiska samhälle.

Ett lägre överskottsmål innebär möjlighet till större offentliga utgifter under en övergångsperiod, vilket vi är övertygade om i sin tur medför positiva effekter på längre sikt.

Vi vill att Helsingborg ska vara en bra stad att leva i oavsett vem du är, om du är ung eller gammal, eller vart du än kommer ifrån.

Vi anser att vi har ett gemensamt ansvar att skapa en stad i balans, med en bra och utbyggd välfärd som utjämnar klassklyftor och ojämlikhet.

Vi vill ha en stad som är solidarisk, tolerant och inkluderande. Dessutom, forskning visar att alla vinner på ett mer jämlikt samhälle och en mer jämlik stad.

Och ju tidigare i en människas liv som samhället satsar på hen, desto större förutsättningar har den människan att utvecklas och må bra och desto mindre blir också de samhälleliga kostnaderna senare.

 

Mer om de olika nämnderna senare under respektive nämnd.

Bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

 

Ingrid Mattiasson Saarinen
gruppledare (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk