Skolan

Anpassa skolans fysiska arbetsmiljö

Att följa skollagen handlar om att ge alla barn möjligheten att ha en schysst skolgång med bra lärare och bra anpassningar.

På de skolor där man arbetat med att utforma en arbetsmiljö med hänsyn till de elever som har mest behov av anpassningar för att lyckas i sitt lärande, så har man funnit att detta också gynnat inte bara dessa elever, utan alla elever.

I Landskrona exempelvis har man på en skola jobbat med ljudmiljö och belysning. I taket på alla klassrum har det satts specialdesignade takplattor, som gör att läraren slipper skrika och eleverna inte störs lika mycket av varandra. Nu kommer man där att gå vidare med hela skolan, dvs även korridorer, uppehållsrum och i aula.

I en annan skola har man förutom ljuddämpning bland annat använt också dämpade färger i både klassrum och korridorer och låtit väggarna, speciellt i klassrummen, vara kala. Dessutom har man alternativa sittmöbler som eleverna varit med och valt, ståbord för den som vill ha det och ljuddämpade bås, för den som för tillfället vill jobba ostörd.

Eftersom många inom skolan, både lärare och elever, sagt att detta gett alla en bättre lärmiljö, vill vi att dessa synsätt också tillämpas vid all om- och nybyggnad av skolor i Helsingborg och har därför skrivit en motion om detta.

Motion om att en fysiskt tillgänglig lärmiljö ska eftersträvas vid all ny- och ombyggnad av skolor

Skollagen säger att ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. ”

Detta stöd handlar självfallet inte bara om hur man lägger upp lärandet, hur man planerar och genomför lektioner och hur man jobbar relationellt, utan också om hur den fysiska arbetsmiljön designas. Alla distraktorer kan bli ett visuellt buller för elever som har svårt med perception.

Dessutom de skolor, som arbetat med att anpassa den fysiska miljön, har också funnit att om skolmiljön anpassades utifrån de elever som behöver det mest, så gynnades alla elever av detta.

SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten, är en myndighet som bidrar med kunskap och kompetens till förskolor, skolor och vuxenutbildningar i hela landet. Vi vill att denna kunskap och kompetens ska vara vägledande vid all ny- och ombyggnad av skolor i staden, så att vi får en lärmiljö med så få distraherande inslag som möjligt.

Vänsterpartiet yrkar därför

att en fysiskt tillgänglig lärmiljö ska utformas i samverkan med SPSM vid all om- eller nybyggnad av skolor i staden

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk