Kommunal politik

Rapport från kommunfullmäktige 17 september

Debatten i KF inleddes med att Miljöpartiet hade ställt en fråga angående demensplatser. Frågan handlade både om huruvida man ska blanda demensplatser med vanliga vårdplatser men också om vilket ansvar kommunen har för tillsynen över de privata aktörerna. Vänsterpartiet anser att den utredning som snart kommer presentera för vård- och omsorgsnämnden är mycket viktig. Lika viktigt är att kommunen (och inte minst de blågröna) bär ett stort ansvar för att Valltorps vårdboende, som enligt IVO inte har kompetens att vårda personer med demensdiagnos, ändå har fått göra det.

Nästa debatt handlade om Vänsterpartiets interpellation om elsparkcyklar som ligger slängda på flera ställen i staden. Christian Orsing (M) menade att Helsingborg gör vad man kan, vilket även Marcus Friberg (Mp) instämde i. Men Ingrid Mattiasson Saarinen (V) pekade på exempel i andra kommuner t.ex. Lund och Malmö där man redan utifrån nuvarande lagstiftning samlar in elsparkcyklarna och låter företagen hämta ut dem mot en avgift. Detta för att t.ex. underlätta tillgängligheten. Marcus Friberg (Mp) tyckte dock man skulle ha lugn och sans och invänta hur det faller ut i dessa städer.

Nästa fråga handlade om Vänsterpartiets fråga angående möjligheten att behålla Planteringar utan gränser som är mycket uppskattade i de områden där de finns. Ingrid Mattiasson Saarinen (V) pekade på att t.ex. hyresvärdar skulle kunna ta ett större ansvar. Men också att V vill ha fler planteringar, inte färre. Christian Orsing (M) sa att han värnar om projektet i sig, men menade att det inte ska behövas en kommunal tjänsteman som ska göra jobbet åt de boende.

På nästa punkt på dagordningen stod frågan om att göra en omfördelning av, samt höja avgifter inom äldreomsorgen. Frågan har utretts då Helsingborg ligger långt under snittet för omsorgsavgifter samt inte har höjt avgiften på 17 år. Socialdemokraterna hade lagt förslag på att höjningen ska ske stegvis med en konsekvensutredning däremellan, vilket Vänsterpartiet instämde i.

Jenny Björklund Hansson (V) sa att det är viktigt att veta hur en höjning slår för de som drabbas av den, det vill vi göra med en konsekvensutredning. Viktigt att komma ihåg är också att många skyddas av förbehållsbeloppet som gör att de med allra lägst inkomst inte drabbas av en höjning. Men det är de som har lite pengar kvar som man kan tänka sig drabbas av en sådan drastisk höjning som det skulle kunna bli för enskilda med alliansens förslag. Därför vill vi se en stegvis höjning, samt se över hur stor denna grupp är. Efter en lång debatt vann Socialdemokraternas förslag gehör med stöd av V, Mp och Sd.

Nästa debatt handlade om Socialdemokraternas motion om att starta upp ett skyddsboende för missbrukande kvinnor, samt för kvinnor med en psykisk funktionsvariation. Eleonora Johansson (M) menade att kommunen dels inte har ekonomin till att bygga ett skyddat boende för missbrukande kvinnor, men också att dessa kvinnor skulle bli ytterligare stigmatiserade genom ett sådant boende. ”Att säga att en grupp blir mer stigmatiserad för att den får omsorg låter i min värld konstigt, dessa kvinnor behöver både omsorg och framförallt skydd.” svarade Tomas Gustafsson (V). Tyvärr röstades motionen ner.

Vänsterpartiet hade även lagt en motion om en kraftig utbyggnad av kommunala solcellsanläggningar, vilket fick stöd av Miljöpartiet. Anna Ingers (S) tog tillfället i akt att påtala att kommunen med ett kommunägt energibolag själva kan styra sådant. Dock menade (S) att de inte hade pengar avsatta till just motionen i sin budget och därför inte kunde rösta för. Peter Jansson (C) menade att man redan satsar för en fortsatt solcellsutbyggnad men kunde inte redogöra för i vilken omfattning.

När sammanträdet närmade sig sitt slut lyftes Vänsterpartiets motion om att utreda möjligheten till att skapa ett Brukarstödscentrum. Peter Ahlbom (V) tyckte att det var märkligt att man inte inväntat Funktionshinderrådets som remissinstans och yrkade därför på återremiss vilket fick stöd från Mp, S och Sd. Maria Winberg Nordström (L) sa att Helsingborg har valt en annan modell och såg inget nytt i Vänsterpartiets motion.

Men i Vänsterpartiets förslag ges en öppenhet för vilken organisation man ska ha, det önskar man se över i samråd med berörda. Ingrid Mattiasson Saarinen (V) berättade att motionen skrevs just för att vi fått signaler om att funktionshinderrörelsen saknar en del av det stöd som tidigare fanns genom Brukarstödscentrum. Efter en ajournering återkom Maria Winberg Nordström (L) även med ett stöd för en återremittering och ärendet beslutades att återremitteras så att kommunala rådet för funktionshinderfrågor skulle få svara på motionen innan beslut.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp
Jenny Björklund Hansson (V)

 

Länk till interpellation & debattinlägg om elsparkcyklar

https://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/09/05/varfor-har-elsparkcyklarna-en-sarstallning/

Länk till fråga & debattinlägg om stadsplanteringarna Planteringar utan gränser

https://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/09/11/fraga-till-stadsbyggnadsnamndens-ordforande-om-planteringar-utan-granser/

Länk till motion & debattinlägg om en ökad satsning på solcellsanläggningar

https://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/01/18/motion-om-okad-satsning-pa-solcellsanlaggningar/

Länk till motion om Brukarstödscentrum

https://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/02/08/motion-om-att-utreda-en-aterstart-av-brukarstodscentrum/

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk