arbete

V om arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i debatt om budget 2019

Arbetslösheten i Helsingborg är hög samtidigt som många företag har svårt att nyanställa, eftersom det saknas personer med rätt yrkesutbildning. Det finns också ett behov av att anställa fler inom välfärden.

Vänsterpartiet önskar se en välfungerande vuxenutbildning med både grundskole- och gymnasieutbildningar och inte minst olika yrkesutbildningar på olika nivåer, som matchar arbetsmarknadens behov och nära samarbetar med både arbetsförmedling, fackföreningar, branschorganisationer och olika företag.

Utbildning har sitt eget berättigande och kan för många vara en väg till en bättre framtid. Bra utbildning är ett sätt att minska klyftorna.

Vi välkomnar förslaget med samhällsorientering inom SFI-undervisningen, vi vill att den också har ett förstärkt genusperspektiv. Utbildningen ska både ge språkkunskaper och ha ett demokratiskt medborgarperspektiv.

Men Helsingborg har överlåtit att en stor del av SFI-undervisningen till privata företag. Det finns kvalitetsbrister hos många av dessa utförare, alltför stora klasser, alltför få behöriga pedagoger, betyg ges utan att tillräckliga kunskaper finns. I Malmö har staden tagit tillbaka SFI i egen regi. För att kunna ha ett långsiktigt kvalitetsarbete vill Vänsterpartiet att även Helsingborg gör detta när avtalen går ut.

Bland Lärarförbundets medlemmar är det endast 6 procent som säger sig vara positivt inställda till vuxenutbildning på entreprenad. Förbundet skriver att det senaste årets skandaler och rapporter om allvarliga missförhållanden, avtalsbrott och fusk inom entreprenadverksamheten vittnar om att systemet inte fungerar.

Utbildning på entreprenad har visat sig skapa en mängd problem i form av osäkra anställningsvillkor, sämre lokaler och lägre status för lärare. I synnerhet SFI brottas med stora utmaningar. Lärarförbundet menar att problemen kräver nya politiska åtgärder

I Helsingborg är barnfattigdomen högre än i många andra kommuner i Sverige. Enligt Barnombudsmannen levde år 2017 mer än var tionde barn i Helsingborg i barnfattigdom. Inte minst barn till ensamstående föräldrar har ofta en mycket pressad situation. En del av de barn och unga, som ingår i barnombudsmannens statistik, lever i familjer som har försörjningsstöd. Där har Helsingborgs stad möjlighet att göra en liten skillnad i dessa barns och ungas liv genom att bortse från att räkna med höjningen av underhållsstödet vid beräkning av försörjningsstöd.

Vänsterpartiet och regeringen har i år sett till att barnbidraget och studiebidraget höjts för första gången sedan år 2006. Också tack vare Vänsterpartiet och regeringen så har underhållsstödet för barn höjts. En höjning av riksnormen har gjorts för att möta höjningen av barn- och studiebidragen, men ingen motsvarande höjning har gjorts för att möta höjningen av underhållsstödet. Att bortse från att räkna med höjningen av underhållsstöd i inkomstunderlaget vid ekonomiskt bistånd till en ensamstående förälder, anser Vänsterpartiet vore högst rimligt och har därför anslagit 2 mnkr till detta i budgeten.

Socialtjänsten avspeglar hur solidariteten med utsatta människor fungerar i kommunen.Vänsterpartiet anser att socialtjänsten har ett viktigt ansvar för att sociala och inte bara ekonomiska aspekter vägs in i samhällsplaneringen.

Alliansen vill ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta med Insatser för att personer med missbruks-, beroende- och psykiatrisk problematik kommer i sysselsättning så att det offentliga utrymmet i city ska kännas tryggt och välkomnande.

Formuleringen utgår ifrån att dessa personer, som sitter t ex på Sundstorget eller vid Dunkers, stör och ska förflyttas. Det handlar inte om insatser för personens egen skull, utan för citybildens skull. Formuleringen utgår inte ifrån att dessa människor ska få hjälp och stöd för att må bra.

Vänsterpartiet tolkar att syftet med insatserna inte har att göra med socialtjänstens uppdrag. Det har att göra med alliansen vilja att putsa på stadens yta för att upprätthålla den bild av Helsingborg som man gärna vill visa upp. För oss i Vänsterpartiet är detta ett djupt cyniskt förslag. Vi har helt annan människosyn och en helt annan syn på socialtjänstens uppdrag.

Ingen i Helsingborg ska behöva gå hemlös. Det är utmärkt att Helsingborg fortsätter med “Bostad först”-modellen, som visat sig vara mycket framgångsrik. Vi vill att ”Bostad först”-programmet kraftigt utökas. Men de bostäder, som finns i detta program, är inte alltid en lösning. En viss form av kollektivt akutboende kommer alltid att behövas som komplettering och i nuläget behöver detta utökas.

Vänsterpartiet vill att kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer får den hjälp och det stöd de behöver. En handlingsplan mot våld mot kvinnor ska användas, utvecklas och utvärderas. Kvinnor med missbruk och/eller psykisk ohälsa är en utsatt grupp, som också särskilt bör uppmärksammas. Vi vill ge socialnämnden 3 miljoner för att utöka antalet platser i skyddat boende för kvinnor med missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Vi vill också ge Socialnämnden 1 miljon för att förstärka stödet till föräldrar med placerade barn.

Vi vill att Helsingborgs stad stödjer Kvinnojourens verksamhet kraftfullare än idag, och då även när det gäller att trygga kvinnors situation efter jourboendet.

Kvinnojouren har slagit larm om att kvinnor, som levt gömda, har mycket svårt att hitta ett eget boende och starta om livet efter tiden på en kvinnojour. Vi vill därför att socialnämnden verkar för att dessa kvinnor, med eller utan barn, ges en social förtur i det bostadssociala programmet.

Vi vill att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck tas på största allvar och att tidigt stöd ges till unga som lever i en miljö med hedersproblematik. Detta kräver ett nära samarbete mellan skolan, elevhälsan och socialförvaltningen.

Sverige har länge varit ett land med lägre kriminalitet än andra länder. Det har en direkt koppling till att vi haft ett starkt välfärdssamhälle med relativt små klyftor. Idag förändras det i rasande tempo och klyftorna ökar och med dem också otryggheten och våldet. Att få fler människor att känna sig inkluderade i vårt gemensamma samhälle skapar en trygg stad.

Vänsterpartiet ser positivt på insatser till de som vill ha hjälp att lämna det kriminella livet. Vi ser också att en öppen stad där människor rör sig, är mycket effektivare än övervakning och kontroll. Socialt förebyggande arbete har länge fått stå tillbaka i budgetprioriteringar, vi vill lyfta fram det arbetet som avgörande för att skapa en trygg stad för alla.

Inlägg av Ingrid Mattiasson Saarinen i budgetdebatt 2019 om Arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden

Dela den här sidan:

Kopiera länk