Bibliotek

En helhetsanalys behövs innan bibliotek flyttas eller läggs ner

Den blågröna majoriteten och S tycks vara överens om att stänga det nuvarande biblioteket på Råå och öppna ett nytt bibliotek 500 meter österut, i det affärscentrum som bl a inrymmer ICA Maxi. Vänsterpartiet tycker inte att det är en optimal placering och efterlyser en helhetsutredning om områdesbiblioteken, deras antal och placering. Om detta har Ingrid Mattiasson Saarinen skrivit både en enkel fråga till Kristian Andersson, ordförande i kulturnämnden, som förhoppningsvis kommer upp på nästa kommunfullmäktige den 21 november, och en insändare som publicerades i HD den 14 november.

 

Enkel fråga till Kristian Andersson, ordförande i Kulturnämnden, om varför det brådskar så att flytta biblioteket på Råå

Vänsterpartiet har absolut inget emot förändringar, men vi efterlyser dels en helhetsutredning över antalet områdesbibliotek och placeringen av dem inklusive en kostnadsberäkning för olika alternativ, dels alternativa lösningar specifikt för ett bibliotek tänkt att nå invånarna på Miatorp, Planteringen, Högasten, Råå, Raus Vång, Raus Södra och Ättekulla.

I oktober 2016 kom rapporten om Framtidens bibliotek. Men i denna sades inget om varken antal eller placering. Detta trots att det var det som kommunfullmäktige hade bett om, när de gav kulturnämnden uppdraget. Frågan om antal områdesbibliotek och placeringen av dem hade flyttats till en annan utredning. Fortfarande har ingen helhetsplan presenterats.

I rapporten om Framtidens bibliotek sägs bland annat att ”Biblioteken ska finnas i flexibla lokaler som kan användas till flera funktioner. De bör placeras i närheten av, eller inrymmas i, skolor, fritidsgårdar, träffpunkter, familjecentraler eller service och vård. Biblioteken ska placeras i brytpunkter, där människor från olika bakgrund och stadsdelar kan mötas och samverka. Biblioteken ska vara attraktiva. Det gäller både lokalernas utseende och verksamhetens innehåll. Småskaligheten är viktig: det ska vara nära till bibliotekets service.”

Alternativ borde finnas när man diskuterar en förändring, för- och nackdelar vägas mot varandra. Nu diskuteras inga alternativ, utan endast att flytta Råå bibliotek 500 meter österut till Råå Center.

För 43 år sedan fick vi det senaste områdesbiblioteket, det i Rydebäck. Sedan dess har inga nya satsningar gjorts. Helsingborg har växt och staden fortsätter att växa.

Biblioteken är högt skattade av helsingborgarna. Det märks i besökssiffrorna, över en miljon besökare årligen. Vilken annan institution i Helsingborg har det?

Mot bakgrund av ovanstående vill Vänsterpartiet ha svar på följande frågor:

  • Varför brådskar det så med att flytta biblioteket på Råå?
  • Har några alternativa lösningar presenterats och förkastats när det gäller placeringen av ett eller flera bibliotek som är tänkt att nå invånarna på Miatorp, Planteringen, Högasten, Råå, Raus Vång, Raus Södra och Ättekulla?
  • Varför vill den blågröna majoriteten inte avvakta en helhetsplan över antalet områdesbibliotek och placeringen av dem innan ändringar görs i den befintliga biblioteksstrukturen?
  • Anser den blågröna majoriteten att det behövs en helhetsplan över antalet områdesbibliotek och placeringen av dem, inklusive en kostnadsberäkning för olika alternativ, både för de närmaste fem åren liksom på tio-femton års sikt? Om ja, när kommer denna att tas fram?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Insändare införd i Helsingborgs Dagblad 2017-11-14

En helhetsanalys behövs innan bibliotek flyttas eller läggs ner

Vänsterpartiet säger nej till förslaget att flytta biblioteket på Råå till ett affärscentrum. Vi har absolut inget emot förändringar, men vi efterlyser dels alternativa lösningar, dels en helhetsutredning över antalet områdesbibliotek och placeringen av dem.

Alternativ borde finnas när man diskuterar en förändring, för- och nackdelar vägas mot varandra. Nu diskuteras inga alternativ, utan endast att flytta Råå bibliotek 500 meter österut till Råå Center.

Kommunfullmäktige gav kulturnämnden i uppdrag 2015 att utreda områdesbibliotekens antal och placering. I augusti 2016 kom en första rapport om Framtidens bibliotek. I denna nämndes att antalet områdesbibliotek skulle behöva minska från nio till fem med nuvarande finansiering.

Men rapporten drogs tillbaka och i oktober 2016 kom så den slutliga rapporten. I denna sades inget om varken antal eller placering. En vända i den blågröna majoriteten hade lett till att frågan om antal områdesbibliotek och placeringen av dem hade flyttats till en annan utredning. Fortfarande har ingen helhetsöversikt presenterats.

I rapporten om Framtidens bibliotek sägs bland annat att områdesbiblioteken ska finnas i flexibla lokaler som kan användas till flera funktioner. De bör placeras i närheten av, eller inrymmas i, skolor, fritidsgårdar, träffpunkter, familjecentraler eller service och vård. Hur mycket av detta stämmer med Råå Center?

För 43 år sedan fick vi det senaste områdesbiblioteket, det i Rydebäck. Sedan dess har inga nya satsningar gjorts. Helsingborg har växt och staden fortsätter att växa. Men kultur och bibliotek tycks inte ha varit något prioriterat och tycks inte heller vara så med nuvarande styre.

I den nya Stadsplan 2017 talas mycket om platser för fysisk aktivitet, handel och teknisk infrastruktur, men inget om den kulturella infrastrukturen.  I motsats till antalet nya idrottshallar, sportarenor etc som behöver byggas när Helsingborg växer, nämns överhuvudtaget inte antalet nya bibliotek eller träffpunkter.

Biblioteken är högt skattade av helsingborgarna. Det märks i besökssiffrorna, över en miljon besökare årligen. Vilken annan institution i Helsingborg har det?

Nettobutiken på Ättekulla är tom, sa någon under torsdagskvällens debatt på Högastensskolan. Javisst, ett bibliotek/träffpunkt på Ättekulla borde ha planerats in där när området byggdes.

Inte hjälper det Ättekulla-borna nämnvärt om biblioteket flyttas till Råå Center, fortfarande är det långt från Ättekulla centrum. Och det finns många stadsdelar som saknar bibliotek, både nyare som Mariastaden och äldre som Miatorp och Planteringen.

Vänsterpartiet ser biblioteken som en nyckelinstitution i välfärden. Biblioteken ger fri tillgång till kultur och kunskap. De är offentliga vardagsrum där tröskeln är låg och alla känner sig välkomna.

Vi vill att en helhetsanalys görs innan några bibliotek flyttas eller läggs ner. Vi tycker att en stad som växer behöver fler bibliotek, inte färre.

Ingrid Mattiasson Saarinen

Ledamot i kommunfullmäktige (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk