Kommunal politik

Rapport från kommunfullmäktiges novembermöte

Kommunfullmäktiges (KF) ordförande Mats Sander (M) inledde med att betona allvaret i läget kring pandemin och förklara att mötet hålls på Sundspärlan pga att de vill ha en större lokal och hålla avstånd. Vänsterpartiet har idag en insändare om just formen för KF där vi menar att mötet måste kunna bli digitalt! Demokrati måste upprätthållas även i en pandemi.
Men som det är nu när det sker fysiskt med begränsat antal ledamöter, så beslutade KF även att bordlägga (dvs skjuta upp) alla interpellationer (frågor ställda till KF) och motioner (ärenden för beslut).
Ingrid Mattiasson Saarinen (V) inledde under den första punkten om taxor och avgifter i omsorgen med att berätta om vårt förslag att höja förbehållsbeloppet med 420 kr samt slopa hjälpmedelsavgiften. Hon förklarade att de i behov av omsorg som lever på en knapp pension blir mycket påverkade av avgiftshöjningar och därför vill vi skydda dem. Ingrid sa även att hjälpmedel bör ses som en rättighet eftersom det handlar om lika tillgänglighet. Hon påtalade att en del kommuner redan backat från hjälpmedelsavgiften då detta överklagats och att Helsingborg borde göra detsamma.
Både Miljöpartiet genom Marcus Friberg och Socialdemokraterna genom Christel Håkansson sa att de i grunden var positiva till en höjning av förbehållsbeloppet men de ville titta mer på vad det skulle kosta samt finansiering innan de kunde ta slutlig ställning. Ingrid svarade dem att Vänsterpartiet ser fram emot att frågan diskuteras vidare inför kommande budgetprocesser. När vårt tilläggsyrkande om att slopa hjälpmedelsavgiften lyftes var det endast Vänsterpartiet som röstade för.
Nästa fråga handlade om marköverlåtelse till ett muslimskt samfund för bygget av en moské. Sverigedemokraterna ansåg i sin argumentation att alla muslimer är politiska islamister och därför ska inga moskéer byggas. Miljöpartiets Sofia Kamlund argumenterade kring hur SD i nästintill alla lägen arbetar mot kvinnors och HBTQI personers rättigheter men gärna använder sig av dessa grupper för att motverka muslimer.
Jan Björklund från Socialdemokraterna talade om att det inte finns en motsättning i att stödja de som vill driva på utvecklingen för jämställdhet inom alla trossamfund och samtidigt överlåta mark för moskébygge. Jan sa också att nu handlar det om ett speciellt trossamfund, inte om de värderingar som SD tillskriver alla muslimer. Han berättade att han har träffat de som är aktiva i samfundet och vid det tillfället bad män och kvinnor tillsammans. Kvinnor berättade att det i samfundet är valfritt att bära att hijab och alla medlemmar var medlemmar på lika villkor.
Ingrid Mattiasson Saarinen (v) påtalade även detta och sa ”Ni drar alla muslimer över en kam”. Hon pratade också om den utveckling hon själv sett den Svenska kyrkan göra genom åren och sa att samma utveckling är på gång inom  muslimska samfund. Idag finns det t ex kvinnliga imamer.
Eleonora Johansson (M) menade även hon att SD kidnappar frågan om jämställdhet för att agera mot en moské. Sofia Kamlund (Mp) sa i debatten om hijab (som SD dragit beslutet om moske till att handla om) att det är att nedvärdera kvinnor att säga att de inte kan fatta beslut om sin egna klädsel. Jan Björklund (S) sa att det vore märkligt att kräva en särskild ekonomisk redovisning att just detta trossamfund men inte av andra. KF biföll marköverlåtelsen.
Övriga ärenden avklarades utan debatt. Alla ärenden finns som vanligt att läsa på Helsingborgs stads webbplats.
Antecknat av Jenny Björklund Hansson, ersättare (V) i KF

Dela den här sidan:

Kopiera länk