Bostadspolitik

V om stadsplanering och miljö i debatt om budget 2019

Om Stadsbyggnadsnämnden

Denna sommar har vi alla upplevt effekterna av ett förändrat klimat. Vädret kommer att bli mer extremt genom mer frekventa värmeböljor delar av året och svårare översvämningar under andra. Klimatförändringarna är mänsklighetens ödesfråga.

De klimatförändringar som orsakas av oss människor är en stor utmaning. Om vi ska kunna lämna över ett samhälle i hållbar utveckling till nästa generation måste vi agera betydligt kraftfullare än idag.

Vi vet att utsläppen och bullret från trafiken behöver minska kraftigt. Resandet behöver ställas om från privatbilism till hållbara alternativ. Samhällsekonomiskt finns stora vinster om vi prioriterar kollektivtrafik och cykel framför bilträngsel.

Vänsterpartiet vill öka odlingsytor och växthus i staden för lokal matproduktion och öka andelen närodlad och vegetarisk mat i kommunens verksamheter. Vi vill främja biogas och laddningsmöjligheter för elfordon. Kollektivtrafiken ska köras på förnybart och bostadsbyggandet ska bli mer klimatsmart.

Parallellt med detta måste Helsingborg också rustas för att hantera effekterna av ett förändrat klimat. Helsingborgs läge vid havet ökar risken för svåra översvämningar i framtiden. Därför måste stadsplaneringen anpassas utifrån detta.

Planteringar och gröna ytor behövs för att svalka under heta sommardagar och för att suga upp vatten vid svåra skyfall, liksom vattendrag och våtmarker.

När staden växer och förtätas så är det Vänsterpartiets hållning att grönområden inte bara behöver bevaras utan samtidigt utvecklas. Vi vill att det ska finnas många olika typer av grönområden som parker, kolonier, odlingslotter och strövområden tillgängliga för alla invånare.

Bostäder uppstår inte ur intet, utan de planeras och genomförs utifrån politiska beslut. I alla bostadsområden vill vi se en mix av blandade boendeformer, både hyresrätter, bostadsrätter och villor. Vi måste planera bort bostadssegregeringen. Och vi vill inte minska andelen hyresrätter.

Vänsterpartiet vill förtäta, bygga på höjden och stationsnära för att bevara grönytor, kolonier, åkermark och strandskyddet. Det går att bygga många bostäder på redan hårdgjorda ytor. Vi kan bygga nya hus, parker, platser för aktivitet eller offentlig service i gluggar i städerna och i de mindre samhällena.

Helsingborg är också mer än centralorten, 25 % av befolkningen bor utanför stadsgränsen. Under många år har människor på landsbygden upplevt en urholkning av samhällsservicen. En levande landsbygd behöver service, inte enbart affärer utan även kollektivtrafik och digitalisering.

Vänsterpartiet vill att staden ska ta ansvar lika naturligt för landsbygden som för staden när det kommer till trygghet, offentlig service och utveckling. Bredbandsutbyggnaden och kollektivtrafiken är viktiga komponenter för att skapa ett hållbart samhälle och minska behovet av transporter.

Vi är positiva till alliansen förslag om fler boendedialoger för att öka tryggheten i bostadsområdena, likaså bifall till trygghetsskapande åtgärder i stadskärnan. Vi bifaller också Miljöpartiets förslag att ett trädbokslut ska göras vartannat år.

Men Vänsterpartiet yrkar avslag på alliansens förslag att öka andelen ägda boenden i förhållande till andelen hyresrätter. Vi vill att det ska finnas en mix av blandade boendeformer, både hyresrätter, bostadsrätter och villor i alla bostadsområden och vi vill verkligen inte heller att andelen hyresrätter ska minska över tid, tvärtom vi värna om hyresrätten som boendeform.

Vänsterpartiet vill se en stad där människor prioriteras före bilar. För att kunna skapa ett bilfriare centrum krävs att vi bygger ut kollektivtrafiken, intensifierar cykelplanen, lägger parkeringshus i stället för p-platser på strategiska ställen och på så sätt ser till att alla helsingborgare ges möjlighet att inte behöva ta bilen till centrum. Naturligtvis ser vi gärna ett bilfritt Stortorget, det går att fixa utan ett garage i Landborgen.

När bilismen minskar uppstår plötsligt nya stora ytor för människor. Miljön förbättras genom att buller och avgaser minskar. Stadsbilden förändras helt när bilvägar, som idag ofta är barriärer för gående, kan korsas. Längs vägarna uppstår utrymme för cykelvägar eller uteserveringar.

Tyvärr använder alltför många bilar Drottninggatan-Järnvägsgatan som genomfartsled eller som racerbana, även nu under ombyggnadsfasen. Vi vill därför att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda hur genomfartstrafiken för personbilar och lastbilar på Drottninggatan-Järnvägsgatan kan stoppas i höjd med Stortorget.

Vänsterpartiet vill värna den biologiska mångfalden, det ska finnas platser för rekreation och för att utveckla och bevara vårt natur- och kulturarv också i staden. Vi har hela tiden varit motståndare till att bygga bostäder på Mejeritomten, något som skulle hota både Fredriksdals friluftsmuseum och odlingslotterna strax intill. Vi vill därför att detaljplanearbetet avbryts och vi vill att odlingslotterna, som Mejerigatans koloniförening arrenderar, ska få finnas kvar.

Om Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden förser det bostadssociala programmet med bostäder. Vänsterpartiet vill att arbetet med det bostadssociala programmet stärks och då inte minst arbetet med att få fler privata hyresvärdar med i programmet. I detta sammanhang vill vi betona vikten av att se till att det finns en spridning av lägenheter i alla de olika stadsdelarna. Men vi är oerhört negativa till boenden i villavagnar på campingplatser, som på Stenbrogården.

Vänsterpartiet välkomnar uppdraget att nyttjandet av stadens lokaler optimeras genom att bokningar samlas i ett digitalt bokningssystem, så att det är enkelt för föreningarna att ta del av det. I en motion som vi skrev tillsammans med S föreslog vi redan 2015 att lokalbokningssystemet borde ses över och förenklas. Bättre sent än aldrig.

Vänsterpartiet har länge kämpat för ett mer inkluderande Helsingborg. Vi tycker att stadens arbete för att bli en mer inkluderande stad går alldeles för långsamt.  Normer ligger ofta till grund för kränkningar och diskriminering. Vi vill att ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra hela stadens arbete.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna och inkluderade i det offentliga rummet. Som ett led i detta vill vi att könsneutrala toaletter blir normen i stadens samtliga lokaler och verksamheter. På många platser är detta en självklarhet, staden New York till exempel röstade 2016 med stor majoritet för att alla toaletter i publika verksamheter, som caféer, restauranger, muséet etc, skulle vara könsneutrala.

Om Miljönämnden

Vänsterpartiet gillar Miljönämndens mål för 2019, att fortsatt vara ledande i miljö- och klimatfrågor. Vi vet att förvaltningen, om än liten, har många kompetenta medarbetare. Helsingborg har två gånger vunnit pris som bästa miljökommun. Men än finns det mycket att göra om Helsingborg ska bli en stad som vi stolt kan lämna över till kommande generationer.

Miljönämnden har den viktiga rollen att kontrollera att lagar som rör miljö och hälsa följs, att följa tillståndet i luft, mark och vatten och informera om miljötillståndet i staden. Med tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete arbetar man för att Helsingborg blir en hållbar stad.

I kretsloppssamhället är återanvändning av alla resurser viktig. Avfall ska i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas och i sista hand förbrännas.  Att återanvända, finna nya användningsformer i stället för att kassera, är ett utvecklingsområde som vi starkt prioriterar.

Vädret kommer att bli mer extremt framöver genom mer frekventa värmeböljor delar av året och svårare översvämningar under andra. Vi bifaller därför socialdemokraternas förslag att en strategisk plan för externa väderförhållanden ska tas fram.

De klimatförändringar som orsakas av oss människor är en stor utmaning. Om vi ska kunna lämna över ett samhälle i hållbar utveckling till nästa generation måste vi agera betydligt kraftfullare än idag.

Sagt av Ingrid Mattiasson Saarinen under budgetdebatt 2019

Dela den här sidan:

Kopiera länk