Kommunal politik

Rapport från kommunfullmäktige 28 maj

Om Sundspärlan. Ingrid Mattiasson Saarinen (V) sa att Vänsterpartiet hela tiden har velat bevara både parken och Sundspärlan och det vill vi än idag! Sundspärlan är lika värd att stöttas som Arenan, och lyfte att hon anser att det visar på ett klassperspektiv när vissa verksamheter är lätta att stötta, medan folkparker startade av folkrörelser känns mindre prioriterade.

Nästa stora debatt handlade om att införa en modell för att kunna öka möjligheten till lagföring av IS-återvändare enligt Stockholmsmodellen. Eleonora Johansson (M) inledde med att tala om att (Mp) och (V) som ville bredda ärendet, bara fokuserade på det språkliga medan allians för Helsingborg vill gå till handling. Ingrid Mattiasson Saarinen (V) sa att folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser är lika avskyvärda oavsett i vems namn de begåtts och att ändringsyrkandet som lades skulle innebära att ordet IS stryks framför återvändare så att det i stället gäller alla misstänkta återvändare. Peter Ahlbom (V) instämde med Ingrid och sa att det är farligt att endast peka ut en grupp när krigsbrott kan begås av såväl högerextrema, religiösa fanatiker som vänsterextrema. Ett visst gehör fick ändå oppositionen för sina synpunkter då skrivningen från KS (kommunstyrelsen) till KF ändrats till ”IS-återvändare eller andra så kallade återvändare”.

Marcus Friberg (Mp) hade en motion om att ge ungdomsrådet förslagsrätt till kommunfullmäktige vilket Peter Ahlbom (V) yrkade bifall till. Vänsterpartiet ser positivt på ett utvecklat arbete med att engagera ungdomsrådet ytterligare i den demokratiska processen. Tyvärr fick motionen inte gehör.

Claudia Velasquez (V) talade om Vänsterpartiets ambition att permanenta projektet Jobb på sikt. Projektet har gett bra resultat för att hjälpa människor med psykisk ohälsa ut i arbete men är nu tyvärr nedlagt. Claudia läste också upp en berättelse från en av deltagarna som berättade om hur mycket projektet hjälpt henne. Richard Lundberg (M) svarade att IPS-metoden som projektet bygger på, kräver en samverkan och samfinansiering som arbetsmarknadsnämnden anser att de ensamma inte kan driva och genomföra. Claudia menade att de som drev projektet sagt att samarbetsparterna hade funnits kvar, om finansiering fanns. Marcus Friberg (Mp) sa att arbetet med gruppen stannar inte upp för att projektet slutade. Men den deltagare som Vänsterpartiet lyfte en berättelse ifrån säger att det är precis det som har hänt. Innan hade hon en praktik att gå till som på sikt hade lett till ett jobb. Sedan projektet avslutades har inget hänt, hon har ingen sysselsättning och upplever inget stöd. Ingrid Mattiasson Saarinen (V) lyfte att både Försäkringskassan, Regionen och Arbetsförmedlingen hade fortsatt samverkan, om finansiering från staden fanns, vilket vi föreslog i vår budget. Richard lyfte även arbetsförmedlingens förändring som en anledning till att samverkan inte skulle fungera idag, medan Ingrid dock ville fortsatt lyfta IPS- metoden som en viktig modell att ha med sig. Tyvärr var Vänsterpartiet det enda parti som röstade för motionen om att permanenta Jobb på sikt.

Ingrid lyfte även vår motion om en utredning om barnomsorg på obekväm arbetstid. Anna Ingers (S) yrkade bifall till motionen och menade att en utredning skulle ge klarhet i hur mycket föräldrar pusslar för att försöka behålla både jobb och barnomsorg. Maria Winberg Nordström (L) menade att föräldrarna kunde ställa sig i kö och själv höra av sig till förvaltningen och utifrån det så anser de att utbudet redan är matchat.

Marcus Friberg (Mp) hade ställt en interpellation angående folkomröstning av Öresundskraft. Peter Danielsson (M) förtydligade att om namnen lämnas in innan beslut ska fattas så kommer en räkning av namnen att inväntas. Men folkomröstningen kommer han endast att betrakta som ett underlag.

Ingrid Mattiasson Saarinen (V) lyfte Vänsterpartiets interpellation om som bl a berörde behovet av akutplatser för hemlösa utifrån årets hemlöshetskartläggning som visar att antalet akut hemlösa i Helsingborg ökar. Eleonora Johansson (M) ansåg att behovet i stort sett var tillgodosett.

Även Vänsterpartiets interpellation om att försöka begränsa spelbolagens möjlighet till reklam i det offentliga rummet, lyftes av Ingrid. Christian Orsing (M) menade att man inte har den möjligheten till reglering idag men att han gärna ser en sån lagstiftning på nationell nivå. Han såg också att utbytet med reklamföretaget ger nått positivt till staden i form av intäkter och underhåll och påtalade att avtalen är skrivna för en tid sedan. Ingrid lyfte frågan om att ett av avtalen t.ex. går ut 2031 och att det hade varit önskvärt att i takt med tiden kunna reglera mer stötande reklam än tobak m.m.

Idag slutade KF i en mer normal KF tid, nämligen vid kl 22. Kampen fortsätter kamrater!

Rapport av Jenny Björklund Hansson (V) från ersättarplats

Dela den här sidan:

Kopiera länk