Arbetsrätt & arbetsvillkor

Motion om att Helsingborgs stad ska införa en visselblåsarfunktion

Visselblåsare har en väldigt viktig roll i kampen mot olika former av oegentligheter och trakasserier.   Att förebygga negativa tystnadskulturer är en del i att skapa miljöer där signaler om olika typer av oegentligheter kan fångas upp, men det är också av stor vikt att det finns trygga rapporteringskanaler.

Allt fler kommuner och företag i Sverige har infört en visselblåsarfunktion.  Vänsterpartiet vill att också Helsingborg gör detta.

I januari 2017 stärktes den arbetsrättsliga lagstiftningen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare, som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen förutsätter att man först larmar internt.  Men ofta kan det kanske inte kännas helt lätt att vända sig till någon i den egna organisationen.  Detta anser vi är en viktig anledning till att även Helsingborgs stad  snarast bör införa en visselblåsarfunktion, som handläggs av en extern organisation.

Vi vill att visselblåsarfunktionen ska vara till för både anställda och förtroendevalda i staden och i stadens bolag, för privatanställda i offentligt finansierade verksamheter, som till exempel friskolor och äldreboenden och i likhet med i flera städer, även för medborgare som kommer i kontakt med av staden finansierade verksamheter.

Ärenden som kommer in, bör handläggas av en utomstående organisation, som sedan återrapporterar till respektive organisation med rekommendationer för åtgärder.  I likhet med hur systemet fungerar i andra städer, anser vi att man ska kunna välja att vara anonym.

Anmälningar/tips kan till exempel avse uppgifter om allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor, ekonomisk brottslighet, att någon utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv eller närstående eller andra allvarliga oegentligheter, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Vänsterpartiet yrkar på

att en visselblåsarfunktion, handlagd av en extern organisation och avsedd för både anställda och förtroendevalda i staden och i stadens bolag, för privatanställda i av staden finansierade verksamheter och för medborgarna,  utreds och införs

att medel  för denna visselblåsarfunktion, för att den ska kunna komma i gång snarast, initialt tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för att senare bli en ordinarie del i stadsledningsförvaltningens budget

Dela den här sidan:

Kopiera länk