ökad egenmakt

Motion om att utreda en återstart av Brukarstödscentrum

Mellan 2004 till 2009 fanns i Helsingborg ett Brukarstödscentrum, som drevs av DHS, dit människor med funktionsnedsättningar, fysiska såväl som psykiska, kunde vända sig för att få individuella råd och stöd.

Det kunde gälla t ex tips om aktiviteter och var man kunde söka bidrag till hjälpmedel för att kunna delta i dessa, vårdbidrag, handikappersättning eller att få hjälp med att överklaga ett beslut från försäkringskassan eller kommunen.

DHS, som bildades redan år 1967 på uppmaning av Helsingborgs kommun, står för Funktionshinderrörelsen i Helsingborg och är en partipolitisk och religiöst obunden paraplyorganisation för funktionshinderrörelsen i Helsingborg. 22 föreningar med ca 6.000 medlemmar är i dag anslutna till DHS.

Då Brukarstödscentrum fanns hörde årligen upp mot 300 personer av sig till dem. Ungefär en tredjedel av dessa, dvs ca 100 personer, kom för att få hjälp med att överklaga ett beslut fattat av kommunen eller någon annan myndighet. Något som många inte klarade utan hjälp. Det kunde exempelvis gälla bostadsanpassning eller LSS, lagen om särskilt stöd.

Staden har förvisso numera en rådgivare för funktionshinderfrågor, dit man kan vända sig för att framföra synpunkter och komma i kontakt med ansvarig för viss instans eller verksamhet. Men om man vill överklaga ett myndighetsbeslut, är det lätt att förstå att man hellre vill vända sig till en fristående instans med juridisk kompetens.

Brukarstödcentrum var en omtyckt och viktig kanal för människor med funktionsnedsättning. Femklöverns, dvs alliansens + SPI’s, beslut att lägga ner verksamheten år 2009 var en stor besvikelse för många brukare och deras anhöriga.

En utvärdering år 2007 av regeringens satsning på Brukarstödscentra, då finansierade av Allmänna Arvsfonden, visade bl a att en upplevd maktobalans mellan myndigheter och brukare och brister i bemötande hos myndigheter, gjorde att många – både brukarna själva och deras familjer men även personer som arbetade med dessa frågor – vände sig till dessa centra, som gav brukarna ökade möjligheter att utöva sina medborgerliga rättigheter, större kunskap och som följd därmed förbättrade livsvillkor och en ökad makt över den egna situationen.

Mot bakgrund av ovanstående vill Vänsterpartiet yrka på

att Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med DHS utreda en återstart av ett Brukarstödscentrum, hur det skulle kunna organiseras och den årliga kostnaden för detta.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Läs artikel i Lokaltidningen

https://helsingborg.lokaltidningen.se/nyheter/2019-02-11/-Vänstern-vill-dra-igång-Brukarstödscentrum-igen-4150855.html

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk