sida

Vänsterpartiet i fullmäktige

Här finns motioner, interpellationer och kommentarer till debatter i kommunfullmäktige.

På bilden Vänsterpartiets fullmäktigegrupp, från vänster Tomas Gustafsson, Ingrid Mattiasson Saarinen, Claudia Velásquez, Jenny Björklund Hansson  och Peter Ahlbom.


2021-05-31

Inför kommunfullmäktige i maj lämnades en interpellation in angående den tillitsbaserade styrningen inom vård- och omsorg. Tyvärr hann mötet inte behandla interpellationen men den lyfts igen på budgetfullmäktige den 8-9/6.

Du hittar interpellationen här: http://helsingborg.vansterpartiet.se/2021/05/31/har-den-tillitsbaserade-styrningen-verkligen-fatt-genomslag/

Vi har även lämnat in en motion om rätt till arbetsskor och fullständiga arbetskläder. Du kan läsa motionen här: http://helsingborg.vansterpartiet.se/2021/05/31/ge-personalen-arbetsskor-och-fullstandiga-arbetsklader/

___

2021-04-20

En motion har lämnats in till kommunfullmäktige. Detta utifrån en artikel om demokrati och valdeltagande som publicerades i Helsingborgs Dagblad. 

https://helsingborg.vansterpartiet.se/2021/04/20/fler-maste-vara-en-del-av-demokratin/

https://www.hd.se/2021-03-31/inratta-valambassadorer-i-helsingborgs-bostadsomraden

2021-03-05

Två interpellationer som lämnats in inför nästa kommunfullmäktige den 16 mars.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2021/03/05/staden-staller-grupp-mot-grupp/

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2021/03/05/alla-har-ratt-till-ett-tak-over-huvudet/

2021-01-26

Fyra debattinlägg den senaste månaden i Helsingborgs Dagblad om skolan, hedersförtryck och äldreomsorgen.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2021/01/26/segregeringen-i-skolan-maste-brytas/

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2021/01/20/hedersfortryck-och-hederskultur-ska-bekampas/

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2021/01/13/naringslivets-metoder-passar-inte-inom-valfarden/

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/12/29/en-enkat-racker-inte-som-grund/

2020-12-18

Rapport från kommunfullmäktige den 15 december

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/12/18/rapport-fran-kf-15-december/

2020-12-16

Tursköpsskogen är en ädellövskog med en stor biologisk mångfald, som hotas av delvis avverkning. Vi vill att staden undersöker möjligheten att köpa in skogen och göra den till ett naturreservat.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/12/16/radda-turskopsskogen/

2020-12-12

Moderaterna har länge förhalat frågan om vad som ska hända med Mejeri-området.  Nu har V och Mp lämnat in en gemensam motion, eftersom vi vill få upp frågan på dagordningen.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/12/11/omtag-for-mejeriet/

Läs artikel i Helsingborgs Dagblad

https://www.hd.se/2020-12-15/oppositionen-kraver-utveckling-av-gronomrade-dags-att-riva

2020-12-07

Två frågor vi lämnat in inför kommunfullmäktige den 15 december, en om socialnämndens beslut att tillåta alkoholförsäljning i samband med hemkörning av mat och en om möjligheten att få ”frysa” sitt årskort till kalbadhusen.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/12/09/utan-vare-sig-beredning-eller-konsekvensanalyser/

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/12/09/omojligt-att-frysa-arskort-pa-kallbadhusen/

2020-11-17

Rapport från kommunfullmäktiges novembermöte

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/11/17/rapport-fran-kommunfullmaktiges-novembermote/

2020-11-17

Det har nu gått åtta månader sedan pandemin startade. Ingrid Mattiasson Saarinen kritiserar i en debattartikel i Helsingborgs Dagblad att Helsingborg som så gärna vill framstå som den innovativa staden, ännu inte fixat ett digitalt kommunfullmäktige.

Läs debattinlägget

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/11/17/varfor-har-helsingborg-annu-inte-fixat-ett-digitalt-kommunfullmaktige/

2020-11-17

På kommunfullmäktige 17 november finns frågan om taxor och avgifter i omsorgen på dagordningen. V föreslår då att förbehållsbeloppet ska höjas och hjälpmedelsavgiften slopas.

Läs mer i länken

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/11/12/v-vill-hoja-forbehallsbeloppet-och-slopa-hjalpmedelsavgiften/

2020-11-10

Här är tre motioner vi nyligen lämnat in.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/11/10/anpassa-skolans-fysiska-arbetsmiljo/

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/11/10/ett-citypresentkort-till-alla-anstallda/

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/11/10/ett-tryggt-boende/

2020-10-22

Rapport från kommunfullmäktige tisdag 20 oktober

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/10/22/rapport-fran-kommunfullmaktige-20-oktober/

2020-10-11

Många upplever i likhet med Vänsterpartiet att personer med psykisk ohälsa är en grupp helsingborgare som tyvärr prioriteras lågt av stadens styrande. Därför har V nu skrivit en interpellation till Arbetsmarknadsnämndens ordförande inför kommunfullmäktige den 20 oktober där vi ställer ett antal frågor om Hantverkshuset och stadens insatser för personer med psykisk ohälsa.

Läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/10/11/den-som-har-en-psykisk-ohalsa-prioriteras-inte-i-helsingborg/

2020-10-05

Inom Helsingborgs stad gäller numera en tillitsbaserad styrning. Vänsterpartiet anser att detta självklart måste gälla alla stadens verksamheter. Inom hemvården finns fortfarande en minutstyrning.

Många som arbetar inom hemvården upplever att det inte finns någon tillit till dem, de är både mycket styrda och deras scheman är väldigt pressade. Något som i sin tur också vårdtagarna känner av. Om det är i detalj bestämt vad en ska göra när en kommer till en vårdtagare, då är det inte bara personal som får ett minskat handlingsutrymme. Det gäller också vårdtagaren som får mindre möjligheter att påverka hur hjälpen ska utföras.

Vänsterpartiet vill ge mer makt över utförandet till professionen och vårdtagarna. Vi har därför skrivit en motion om att vi vill att minutstyrningen inom hemvården slopas.

Vi har därför nu skrivit en motion om att vi vill att minutstyrningen slopas

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/10/05/slopa-minutstyrningen-inom-hemvarden/

2020-09-29

Rapport från kommunfullmäktige den 22 september

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/09/29/rapport-fran-kommunfullmaktige-22-september/

2020-09-24

På kommunfullmäktige den 22 september ställde Vänsterpartiet två frågor, en om det tillfällig bostadstillägget till barnfamiljer med bostadsbidrag, en om uppdraget kommunfullmäktige gett kommunstyrelse i juni 2019 om att utreda textade webbsändningar och hur ersättningen för Helsingborgs taltidning skulle kunna utformas.

Läs mer i länkarna

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/09/28/att-se-till-barnets-basta/

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/09/27/fraga-om-textade-webbsandningar-respektive-en-taltidning-2-0/

2020-09-22

Debattartikel i Kvällsposten/Expressen om att Helsingborg till skillnad mot många andra kommuner ännu inte fått fram vare sig en teknisk lösning eller undersökt en större lokal, för att kunna samla hela kommunfullmäktige.  Är det brist på vilja eller kreativitet som saknas i staden som vill ligga i framkant?

https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/folkvalda-ska-inte-ha-munskydd-i-debatten/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&social=fb&fbclid=IwAR12AVNByO5W0mIM-HYnCRylFmuHmhCOyd9MD0jgF1FiTKY4BaVvjhzM07E

2020-08-31

En rapport från kommunfullmäktige den 25 augusti

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/08/31/rapport-fran-kommunfullmaktige-25-augusti/

2020-08-21

Städer är de största måltavlorna för kärnvapen. Därför ansluter sig allt fler städer världen över till ICAN Cities Appeal, ett internationellt stadsupprop där städer uppmanar sina regeringar att ansluta sig till konventionen om kärnvapenförbud. Över 100 städer runt om i världen är redan anslutna till uppropet, inklusive Paris, Manchester, Washington DC och Oslo. Enbart i Norge har 20 städer anslutit sig.

1990 beslutade Helsingborgs kommunfullmäktige att kommunen skulle vara en kärnvapenvapenfri zon och att endast fartyg som garanterade att de inte medförde kärnvapen skulle släppas in i stadens hamnar. Detta beslut överklagades och Regeringsrätten ansåg att beslutet överskred den kommunala kompetensen. Sedan dess har kommunernas befogenheter utvidgats i och med ny lag om vissa kommunala befogenheter, som ger kommunerna vissa möjligheter att bedriva internationell verksamhet som tidigare ansetts ligga utanför den kommunala kompetensen.

Kommuner har en central roll i samhällets krisberedskap med ansvar för att planera för hur de kan minska risken för att något drabbar deras verksamhet och deras invånare. 26 svenska städer, dock inte Helsingborg, är anslutna till nätverket Mayors for Peace, vars mål är att verka för en kärnvapenfri värld. I februari i år beslutade Göteborgs kommunstyrelse att tillstyrka en motion om att ansluta Göteborg till ICAN Cities Appeal till stöd för FN’s konvention om kärnvapenförbud. V Helsingborg har nu lämnat in en motion där vi önskar att Helsingborg ansluter sig till ICAN Cities Appeal.

Tillsammans med klimatkrisen utgör risken om kärnvapenkrig hot mot hela vår existens. Redan på 1950-talet uppmärksammades att kärnvapenrustningen inte bara skulle kunna utplåna hela mänskligheten, utan att det i varje system med så kraftfulla vapen finns en inbyggd risk i att krig startas av misstag. Insikten ledde till samtal och avtal för att kontrollera och rusta ned.

ICAN’s uppmaning är ett stadsupprop. Det saknas prejudicerande beslut som skulle göra det omöjligt för Helsingborg att ansluta till ICAN Cities Appeal. Ett ställningstagande för att ansluta staden till ICAN Cities Appeal utgör ingen kostnad eller risk för staden. Skulle ett beslut överklagas så får vi en prövning och eventuellt ett prejudikat för kommuners befogenheter.

Länk till motionen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/08/21/motion-om-att-helsingborg-ansluter-sig-till-ican-cities-appeal-till-stod-for-fns-konvention-om-karnvapenforbud/

2020-06-28

Gemensamt debattinlägg av gruppledarna för S, Mp & V i Kvällsposten/Expressen den 27 juni 2020.

Läs inlägget

https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/styret-i-helsingborg-ar-tyst-om-dodstalen-bland-aldre/?fbclid=IwAR2_OungDRAbygkD4EnMnIyZnMwLatS_AKEVf5QEuGfEzLL4WcUuV0CpetM

2020-06-11

På kommunfullmäktige den 10 juni behandlades bland annat budget 2021 för Helsingborgs stad.

Läs här om Vänsterpartiets syn på samlingsbudgeten och de ändringar och tillägg Vänsterpartiet föreslagit.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/om-budget-2021-for-helsingborgs-stad/

Läs här en rapport från hela mötet

http://helsingborg.vansterpartiet.se/rapport-fran-kf-10-juni-2020/

2020-06-04

Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för äldre, LSS-boenden, HVB-hem, missbruksvård med mera. Dessa kan sedan varje enskild kommun anlita utifrån ramavtalet. Vänsterpartiet vill hellre ha offentligt drivna boenden och behandlingar inom Kommunförbundets ram och därför har V i femton skånska kommuner nu lämnat in en likalydande motion om detta.

Läs motionen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/motion-om-offentligt-drivna-boenden-och-behandlar-inom-kommunforbundet-skanes-ram/

 

2020-05-23

Först för några dagar sedan fick allmänhet och politiker information om hur hög smittspridningen var inom specifikt ett av stadens vårdboenden, Valltorp. I en mycket svår tid då världen drabbats av en pandemi som så tydligt visar på bristerna i vår välfärd, finns det nu en stor oro inför den situation som råder på Valltorp. Den allvarliga situationen där utsätter inte bara de boende för fara, utan också personalen.

Det som hänt på Valltorp är djupt tragiskt, både för de äldre, deras anhöriga och personalen.  Vänsterpartiet vill därför dels att en grundlig utredning görs för att se vad som varit anledningen till den höga smittspridningen på just Valltorp, dels att förvaltningen skyndsamt ser över vilka åtgärder som behövs för att eliminera smittspridningen på Valltorp och förebygga risken att fler enheter drabbas på motsvarande sätt.

Vi har därför skrivit en motion om detta

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/05/23/v-vill-ha-en-utredning-om-den-hoga-smittspridningen-pa-valltorp/

2020-05-15

2013 togs ett beslut i kommunfullmäktige om att delade turer skulle försvinna inom vård och omsorg. Men fortfarande finns det förhatliga arbetsschemat kvar. Nu vill vi ha ett definitivt stopp för detta inte bara inom vården utan inom alla stadens verksamheter, vare de drivs kommunalt eller i upphandlad form.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/05/15/motion-om-att-delade-turer-definitivt-forsvinner-inom-alla-stadens-verksamheter/

2020-05-12

Två motioner vi lämnat in de senaste veckorna

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/05/05/motion-vi-vill-ge-de-fackliga-organisationerna-yttranderatt-i-de-politiska-moten/

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/05/12/motion-om-att-staden-vid-markanvisningsavtal-ska-tillforsakras-lagenheter-for-bostadssociala-insatser/

2020-04-21

Rapport från kvällens kf, där V representerades av Peter Ahlbom, Jenny Björklund Hansson & Claudia Velásquez och de längsta debatterna handlade om välfärdens, speciellt vård- och omsorgsnämndens, bristande finansiering och förslaget att hela Helsingborg skulle räknas som ett utsatt område och därför undantas EBO-lagen. Rapporten skrevs av Ingrid Mattiasson Saarinen,  som följde webbsändningen allt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för den som är i en riskgrupp. 

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/04/22/rapport-fran-kf-den-21-april/

 

2020-04-13

Om det orimliga i att hela kommunen ska förklaras som ett utsatt område

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/04/13/orimligt-att-en-hel-kommun-ska-undantas-fran-ebo-lagen/

2020-03-27

Om det politiska arbetet i Helsingborg under coronakrisen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/03/27/om-det-politiska-arbetet-i-helsingborg-under-corona-krisen/

2020-03-16

Oacceptabelt agerande av Öresundskrafts styrelse

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/03/16/oacceptabelt-av-oresundskrafts-styrelse/

2020-03-09

Motion om att vi måste bryta segregeringen och återfå en mer likvärdig skola. Den som inte klarar grundskolan, förlorar en stor del av sina livschanser. Kunskap är makt!

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/03/09/kunskap-ar-makt/

2020-03-04

Två Helsingborgsförslag av Bert Alfson har avvisats från att publiceras med hänvisning till att de bryter mot kriterierna. Vänsterpartiet tycker inte detta. Vi har därför skrivit en interpellation om detta till nästa kommunfullmäktige

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/03/04/interpellation-om-de-avvisade-helsingborgsforslagen/

2020-02-28

På kommunfullmäktige den 26 februari argumenterade vi bland annat förgäves för att ett Brukarstödscentrum behövs som stöd för personer med funktionsvariationer, likaså för en samlad och kontinuerlig verksamhet i stället för projekt för alla med psykisk ohälsa som behöver hjälp för att få en sysselsättning, studier och/eller ett jobb.

Plus att om det inte hade funnits företag som till varje pris vill pressa priserna på transporter utan att ta hänsyn till vilka villkor det innebär för chaufförerna, så hade det inte funnits några problem med långtidsparkerade lastbilar.

Dessutom att vi inte vill ha ett tiggeriförbud, utan i stället angripa grundproblemet.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/02/28/det-finns-ett-stort-behov-i-helsingborg-av-ett-brukarstodscentrum/

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/02/28/debatt-om-de-langtidsparkerade-lastbilarna/

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/02/28/battre-stod-till-personer-med-psykisk-ohalsa/

https://www.hd.se/2020-02-27/sd-forbjud-tiggeriet-kor-svarttaxi-istallet

2020-02-20

Debattinlägg om skolan, där likvärdigheten minskat oroväckande, som en följd av friskolereformen och boendesegregeringen.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/02/20/nar-blev-en-likvardig-skola-oviktig/

2020-02-13

Flera städer i Europa och runt om i världen har under de senaste åren anslutit sig till FN-initiativet The Shift. The Shift pekar på kopplingen mellan bostad och välfärd och projektet syftar till att bostaden ska ses som en mänsklig rättighet, inte en handelsvara. Samhälleliga strukturer anges som orsak till dagens bostadssituation runt om i världen samtidigt som man är väldigt tydlig med att det inte är marknaden som kommer att hitta lösningarna.

Konkret innebär det att städer som ansluter till The Shift lovar att genomföra insatser enligt FN-konventionen för att förverkliga att rätten till en bostad blir en mänsklig rättighet.  Man ser det helt enkelt som en förutsättning för att mål 11 av FN’s globala mål ska kunna uppnås.

I programförklaringen till stadsmässan H22 uttalar Helsingborg ambitionen att vara ledande i välfärdsutveckling och smart och hållbar stadsutveckling

Vänsterpartiet anser att om Helsingborg menar allvar med detta, så borde det vara en självklarhet att ansluta sig till FN-initiativet. Vi har därför nu lämnat in en motion där vi föreslår detta.

Sedan får det naturligtvis inte stanna vid en avtalsskrivning, det måste också mynna ut i konkreta ställningstaganden och åtgärder. Enbart vackra ord förändrar inte synen på bostaden och bygger inte heller några bostäder.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/02/13/bostader-ar-en-del-av-valfarden/

2020-02-11

Vänsterpartiet kämpade förgäves för att projektet Jobb på sikt skulle permanentas. I sitt remissvar på vår motion skrev Arbetsmarknadsnämnden bl a ”Det är dock viktigt att understryka att arbetet för att stötta personer med psykisk ohälsa, så att de kan rehabiliteras och komma i arbete, inte prioriteras ned på grund av detta.”

Vi har nu fått signaler från personer som varit med i Jobb på sikt att de upplevt att de inte fått något stöd sedan projektet upphörde, likaså har vi hört att företrädare för målgruppen efterlyst en kommunal verksamhet som med en evidensbaserad metodik i likhet med Jobb på sikt hjälper personer som vill komma ut i arbetslivet.

Därför har vi skrivit en interpellation inför kf 26 februari, där vi undrar vad som erbjudits denna målgrupp sedan Jobb på sikt lades ned.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/02/11/interpellation-om-vad-som-hant-sedan-projektet-jobb-pa-sikt-lades-ner/

2020-02-05

I många sammanhang talar stadens styrande om att helsingborgarna inte ska gå till affärer, frisörer etc som inte erbjuder kvitton och/eller har olaglig arbetskraft och därmed är en del av den svarta ekonomin. Vi anser att motsvarande borde sägas till de företag som anlitar de icke-seriösa åkerierna, som utnyttjar chaufförer med urusla villkor, bidrar till lönedumpning och till att slå ut de seriösa åkerierna. Vi har därför skrivit en interpellation där vi undrar när staden tänker sätta ned foten och stoppa de olagligt långtidsparkerade lastbilarna i Bruces skog och på Marknadsvägen.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/02/05/interpellation-om-de-langtidsparkerade-lastbilarna/

2020-02-04

V gillar inte förslaget från M, L & KD (med stöd av S) om att hela Helsingborg ska ses som ett utsatt område, så att undantag från EBO-lagen, rätten till eget valt boende, ska gälla i hela staden.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/02/04/battre-att-riva-murar-an-att-cementera-de-som-finns 


2020-01-24

V’s kamp för extra miljarder till välfärden ger Helsingborg 75  miljoner

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/01/24/forhandlingar-ger-75-miljoner-till-helsingborg/


2020-01-24

Rapport från kommunfullmäktige den 21 januari

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/01/24/test/

2019-12-18

Rapport från kommunfullmäktige den 17 december

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/12/18/rapport-fran-arets-sista-kommunfullmaktige-den-17-december/

___

2019-11-27

Rapport från kommunfullmäktige 26 november.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/11/27/rapport-fran-kommunfullmaktige-26-november/

2019-11-25

I Helsingborg utreds Arbetsmarknadsnämndens tolkhjälp, på uppdrag av nämndens ordförande Richard Lundberg (M).  Syftet med utredningen är att öka integrationen och få fler att lära sig svenska.

Vänsterpartiet vill i stället börja med att höja kvalitén på undervisningen inom SFI, svenska för invandrare, och SVA, svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen, för att på så sätt ge alla nyanlända i Helsingborg bättre möjligheter att få goda kunskaper i svenska och därmed större chanser att integreras i samhället.

Kvalitetsbrister har uppmärksammats i  den undervisning som drivs av privata aktörer runt om i Sverige, Helsingborg är inget undantag.

Vi har därför skrivit en motion om att vi vill att staden tar tillbaka undervisningen inom SFI och SVA inom vuxenutbildning i kommunal regi i takt med att avtalen löper ut. Dessutom menar vi att resurser måste sättas till både för tillräckligt med pedagoger och ett tillräckligt antal timmar för att undervisningen ska bli optimal.

Läs motionen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/11/25/driv-vuxenutbildningen-i-svenska-for-invandrare-och-svenska-som-andra-sprak-i-kommunal-regi/

2019-10-23

Rapport från kommunfullmäktige den 22 oktober, där bland annat beslut togs om att en folkomröstning om en eventuell försäljning av Öresundskraft ska bli av. Tyvärr blev datumet för folkomröstningen den 12 januari, dvs direkt efter helgerna.

Läs rapporten

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/10/23/rapport-fran-kommunfullmaktige-22-oktober/

2019-10-16

Vi vill att skäl alltid ska anges om anställningsformen ”allmän visstid” ska kunna användas inom stadens verksamheter.

Vi har nu skrivit en motion om detta

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/10/14/skal-ska-alltid-ska-anges-nar-allman-visstid-anvands/

2019-10-16

Helsingborg har antagit ”Plan för lika möjligheter” som beskriver hur staden vill säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla helsingborgare.  HBTQ-frågorna ingår i planen tillsammans med andra rättighetsfrågor. Men för att förverkliga planen, krävs det både konkreta åtgärder och resurser.

V har därför skrivit en motion

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/10/16/helsingborg-maste-bli-en-mer-hbtq-inkluderande-stad/

2019-10-09

Vänsterpartiet är mycket kritiska till att stadens ledning valt att göra en intern utredning av MEX, Mark- och exploateringsenhet, och inte anlitat ett externt företag för granskningen. Samtidigt som vi vill betona att vi inte på något sätt är ute efter att kritisera de som gjort den interna granskningen, menar vi att en extern granskning kan bidra till att skapa en högre trovärdighet.

Dessutom vill vi också lyfta nödvändigheten av skapa trygghet för en eventuell visselblåsare.

Vi har därför i dag lämnat en interpellation om detta.

Läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/10/09/interpellation-om-granskning-av-mex-och-stod-for-visselblasare/

 

2019-09-18

Rapport från kommunfullmäktige den 17 september

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/09/18/rapport-fran-kommunfullmaktige-17-september/

Läs också artikel i Helsingborgs Dagblad

https://www.hd.se/2019-09-17/totalforbud-eller-bortforsling-elsparkcyklarna-het-fraga

2019-09-11

Planteringar utan gränser är ett lyckat och mycket omtyckt odlingsprojekt. Under 2019 har det funnits i fyra stadsdelar, Drottninghög, Planteringen, Husensjö och Fredriksdal.  I stället för att utvidga det lyckade projektet till fler stadsdelar, har nu staden aviserat att man tänker dra sig ur från och med 2020 och lämna över till föreningar att driva odlingarna.

Vänsterpartiet ser gärna att projektet både får fortsätta och utvidgas till än fler stadsdelar. Inför kommunfullmäktige den 17 september har därför Ingrid Mattiasson Saarinen ställt två frågor till stadsbyggnadsnämndens ordförande.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/09/11/fraga-till-stadsbyggnadsnamndens-ordforande-om-planteringar-utan-granser/

2019-09-06

Interpellation till stadsbyggnadsnämndens ordförande om planer på reglering av var elsparkcyklar kan parkera och varför elsparkcykelföretagen fått en särställning gentemot andra näringsidkare i staden

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/09/05/varfor-har-elsparkcyklarna-en-sarstallning/

2019-09-05

Debattartikel av Ingrid Mattiasson Saarinen och Jenny Björklund Hansson om smygprivatiseringen av äldreomsorgen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/09/05/en-hogst-medveten-smygprivatisering-av-aldreomsorgen/

2019-08-29

Rapport från kommunfullmäktige den 27 augusti

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/08/29/rapport-fran-kommunfullmaktige-27-augusti/

2019-08-17

Debattinlägg av Jenny Björklund Hansson och Ingrid Mattiasson Saarinen om Attendos bristande förmåga att leverera.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/08/18/hog-tid-att-satta-ned-foten-och-saga-upp-avtalet-med-attendo/

artikel i HD om samma ämne 2019-08-16

https://www.hd.se/2019-08-16/s-och-v-kraver-att-kommunen-river-avtalet-om-valltorp

2019-08-14

Många äldre med ett beslut om att få komma till ett vårdboende väntar på en plats. Under den förra mandatperioden då de blågröna styrde i Helsingborg tog man inte hänsyn till att behovet av platser ökar i takt med att antalet äldre ökar. Samtidigt har ett antal privata aktörer byggt vårdboenden i Helsingborg.

I ett debattinlägg i Helsingborgs Dagblad den 30 juli skriver allianspolitikerna Lars Thunberg, KD, och Jacqueline Engström, M, att det varken finns något avtal om att köpa in platser från de privata aktörer som valt att etablera sig i Helsingborg eller några planer på att införa ett LOV-system för vårdboenden.

V har därför skrivit en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson om planerna på att införa LOV, lag om valfrihet, för vårdboenden nu skrotats av alliansen. Likaså ställer vi en fråga om det inte heller finns några planer på att skriva avtal med de privata aktörerna.

Samtidigt återstår frågan, hur ska behovet av platser inom äldreomsorgen lösas? I fjol tog en majoritet i kommunfullmäktige bestående av V, S och SD ett beslut om att ett vårdboende skulle byggas i Rydebäck. Ett beslut som alliansen hittills inte sett till att följa upp. Äldre med ett beslut om vårdboende ska inte behöva vänta.

Vi förväntar oss att alliansen ser till att förverkliga fullmäktiges beslut om att bygga ett nytt vårdboende.

Och ett svar av Peter Danielsson på frågorna i interpellationen på nästa kommunfullmäktige den 27 augusti.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/08/13/smygprivatisering-eller-inte/

2019-06-25

På kommunfullmäktigemöten den 18 och 19 juni debatterades budgetförslagen för 2020, men också förslag till ägardirektiv för stadens bolag, motioner etc.

Här kan du läsa  Ingrid Mattiasson Saarinens inledningsanförande

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/06/25/skattesankningarna-urholkar-valfarden/

Läs Jenny Björklund Hanssons inledning till debatten om Vård- och omsorgsnämnden

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/06/28/hoj-grundbemanningen-och-starta-med-arbetstidsforkortning/

Läs våra förslag för barn och unga

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/07/02/utjamna-ojamlikheten/

Läs om vårt förslag för fler platser på akutboende

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/07/02/ratten-till-ett-tak-over-huvudet/

Läs också om vårt förslag till ägardirektiv för Helsingborgshem

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/06/25/en-annan-bostadspolitik-ar-mojlig/

Mer från kf-debatten kommer inom kort.

 

Här artiklar i Helsingborgs Dagblad om budgetdebatten

https://www.hd.se/2019-06-18/stopp-for-privata-bolag-att-driva-vardboenden-kommunen-tar

https://www.hd.se/2019-06-18/saken-ar-biff-det-blir-inte-bara-gront-pa-skolelevernas

https://www.hd.se/2019-06-18/nej-till-extra-hundralappar-till-ensamstaende-pa

https://www.hd.se/2019-06-19/sd-stodde-s-ja-till-nytt-gymnastikens-hus-i-helsingborg

https://www.hd.se/2019-06-17/roda-partierna-vill-satsa-miljoner-pa-skolan-far-kritik

2019-06-04

I vårt budgetförslag för Helsingborg 2020 satsar vi framförallt på barn och unga, på personalen inom skolan, vården och omsorgen, men också på biblioteken och på de mest utsatta.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/06/04/vs-forslag-till-budget-2020-for-helsingborg-2/

—–

2019-06-04

Rapport från kommunfullmäktige 28 maj

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/06/04/rapport-fran-kommunfullmaktige-28-maj

—–

2019-05-17

Mängden spelreklam ökar. Likaså ökar de allvarliga spelproblemen. Fler personer med spelproblem upplever att de påverkas negativt av spelreklam än andra. Reklamen kan ge impulser att spela som är svåra att stå emot, och leda till spelande för mer pengar än planerat. Reklamen kan också leda till återfall bland dem som har slutat att spela.

Vi har därför skrivit en interpellation till stadsbyggnadsnämndens ordförande om spelreklamen på våra affischpelare i Helsingborg.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/05/17/interpellation-om-den-okande-mangden-spelreklam/

—–

2019-05-16

Regeringsformen säger att alla ska ha rätt till bostad. Det är både ett grundläggande behov och en mänsklig rättighet. Såväl internationell som svensk forskning visar att de som lever i hemlöshet får svårare att klara vardagen. De som flyttar runt mellan vandrarhem drabbas ofta av både psykisk och fysisk ohälsa.

 Helsingborgs slogan är som bekant ”Staden för dig som vill något”. Inkluderar detta alla helsingborgare? Många av de 100 personer som finns i hemlöshetskartläggningen vill inget hellre än ha en bostad.

Vi har nu skrivit en interpellation till socialnämndens ordförande, Eleonora Johansson om vad staden tänker göra utifrån vad som framkommit av den senaste hemlöshetskartläggningen.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/05/16/interpellation-om-hemlosa-i-helsingborg/

—–

2019-04-26

Ingrid Mattiasson Saarinen skriver om den ojämlika bostadsmarknaden, dels utifrån inlägg om H22 i kf den 23 april, dels utifrån en interpellation samma kväll om blandade bostadsformer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/04/26/den-ojamlika-bostadsmarknaden/

—–

2019-04-24

Rapport från gårdagens kommunfullmäktige:

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/04/24/rapport-fran-kommunfullmaktige-april/

—–

2019-04-24

Samma vecka, dvs förra veckan, som vår partikamrat Malin Björk uppmärksammar att EU-parlamentet har klubbat igenom nya regler som ska stärka skyddet för visselblåsare lämnade vi en motion om samma ämne hos kommunfullmäktige i Helsingborg.

Läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/04/24/motion-om-att-helsingborgs-stad-ska-infora-en-visselblasarfunktion/

—–

2019-04-12

Det är dags att ta jämställdheten på allvar! Genuspedagogiken är en del av jämställdhetsarbetet och pedagogiken behövs, om vi någonsin ska få ett jämställt samhälle.

Därför vill V att genuspedagoger anställs som en resurs för både förskolan och skolan. I Helsingborg finns i dag inte en enda genuspedagog anställd som just genuspedagog.

Vi har därför lämnat in en motion om detta.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/04/12/motion-om-ett-resurscentrum-for-jamstallhetsarbetet-i-helsingborgs-stads-skolor/

—–

2019-04-08

Vi anser att det är en sak att beställa en värdering av Öresundskraft AB, men en helt annan sak att inleda en försäljningsprocess. I det senare fallet har vi antagit att det måste finnas ett klartecken av något slag från politiken. Nu skrevs avtal redan i augusti-september 2018 med två företag som skulle hjälpa till under försäljningsprocessen, alltså långt innan frågan var allmänt känd inom politiken och också långt innan ett politiskt beslut tagits. Vi har därför lämnat en fråga till stadsrevisionen om detta.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/04/08/fraga-till-stadsrevisionen-i-helsingborg/

—–

2019-04-04

Vänsterpartiet har skrivit en motion om att taltidningen ska få fortleva, att all information från staden på webben inklusive webbsändningar från kommunfullmäktige textas och att alla lokaler, som används för publika arrangemang och där staden är fastighetsägare/hyresgäst, ska vara utrustade med hörslinga/hörteknik. Detta är inte bara en rättvisefråga, utan det handlar också om att följa de lagar och regler som finns.

Läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/04/04/motion-om-folja-lagar-och-regler-som-ger-manniskor-med-funktionsnedsattning-ratt-att-ta-del-av-samhallsinformation-och-delta-i-samhallslivet/

 

—–

2019-03-21

Fullmäktige i mars var inställt, i stället bjöd S, Mp och V in till ett Folkets fullmäktige om den planerade försäljningen av Öresundskraft. En fråga som vi verkligen ville ha diskuterat på ett fullmäktigemöte i Rådhuset, nu blev det i stället i Hörsalen på stadsbiblioteket

Läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/03/20/folkets-fullmaktige-den-20-mars/

—–

2019-02-28

Rapport från kommunfullmäktige 27 februari

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/03/01/rapport-fran-kommunfullmaktige-27-februari/

På fullmäktigemötet valdes också en extern ledamot in i styrelsen för Helsingborgshem. Spelreglerna för det politiska systemet ändras och demokratin åsidosätts när externa ledamöter, dvs icke-politiker med rösträtt, väljs in i stadens bolag. Och trots att det då kan förändra maktbalansen i Helsingborgshems styrelse, var det bara V som på mötet protesterade mot att en extern ledamot valdes in.

—–

2019-01-22

Rapport från första kommunfullmäktige 2019

Marcus Friberg (Mp) hade ställt en Interpellation om hur budgetbeslut i riksdagen kan påverka en rad områden i Helsingborg, ett av dessa områden var bostadsbyggande. Peter Danielsson (M) menade att det behöver föras en seriös debatt om hur vi ska utveckla antalet bostadsrätter och andra former av ägda bostäder. Peter Ahlbom (V) bemötte Danielsson med att vi i Vänsterpartiet menar att bostad är en rättighet. Han frågade också Danielsson om inte problemet är att bostäderna är för dyra?

Efterfrågan på bostad är ju enorm ändå lyckas inte marknaden lösa problemet. Danielsson svarade att bostadsbristen inte är så stor i Helsingborg som på andra ställen i Sverige och att det till och med finns tomma lägenheter. Man kan ju fråga sig vad det beror på om inte just det Vänsterpartiets Peter Ahlbom lyfte angående dyra hyror. Inte otippat hänvisade Danielsson till flyttkedjor som som en lösning och till och med som det mest verkningsfulla. Danielsson sa också att det är p.g.a. bruksvärdet som marknaden inte löst frågan. Danielsson svar bli då att det behövs ”Ännu mer marknad”. Det är alltså oerhört tydligt för alla som vill fortsätta se en ökning av hyresrätter med rimliga hyror, att Vänsterpartiet är det enda alternativet.

Ingrid Mattiasson Saarinen (V) lyfte debatten om att vi vill att kommunen ska ta emot en fristadskonstnär. Något som Kd, S, Mp och V uttalat sig positivt kring tidigare. På riksplan har även L och M varit positiva. Trots detta är alliansens svar på frågan att det inte blir någon fristadskonstnär till Helsingborg. För Vänsterpartiet är fristadsprojektet så viktigt därför att det handlar om yttrandefrihet och demokrati. Att genom konst få uttrycka sina åsikter och kämpa för demokratisk utveckling.

Cecilia Engström (Kd) menade dock att man kan arbeta med dessa frågor på andra sätt och att man ville vara en del av ICORN-nätverket men inte prioritera att ta emot en fristadskonstnär p.g.a. minskad budget. Ingrid menade dock att det tidigare varit Kommunstyrelsen som tagit den stora kostnaden och att Vänsterpartiet ansåg att det borde vara så i framtiden med. Demokrati måste alltid prioriteras sa Lars Dalesjö (Mp) som instämde i vikten av att ta emot en fristadskonstnär.

I frågan om det samordnade ansvaret för för stadens samlade insatser mot prostitution hade (V)i ett tilläggsyrkande om att lägga till människohandel. Något som nämndes i texten men inte i själva att-satsen. Vänsterpartiets tilläggsyrkande vann gehör och det fanns en bred samstämmighet i kommunfullmäktige kring frågan.

Nästa stora debatt handlade om (V)år motion om beräkning av försörjningsstöd. I motionen ville vi i Vänsterpartiet att underhållsstöd inte skulle räknas in i normen för försörjningsstöd. Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden menade i sina svar bl.a. att en höjning av bidraget ”riskerar att inte komma barnen tillgodo”.

Peter Ahlbom (V) sa att detta är rent förakt och saknar grund. ”Jag har träffat föräldrar som själv har trasiga kläder för att kunna ge mat och kläder till sina barn”. Peter fortsatte med att säga att han hävdar att det är ett mycket större problem med familjer som skuldsätter sig för att skammen av att inte ha pengar är allt för stor.

Socialdemokraterna ansåg att det är en viktig fråga, men sa att de inte kan bifalla då de inte tagit med detta i sin budget. Däremot kände de att det var omöjligt utifrån alliansens svar att rösta för svaret och avstod. Miljöpartiets Marcus Friberg sa att de tyckte det var en bra och viktig reform som de ville ha med i diskussionerna inför nästa års budget. Rickard Lundberg (M) svarade kortfattat att arbetslinjen var svaret, inte ökade bidrag. Han sa att ”Inte ens om han haft Vänsterpartiets ökända sedelpress” hade han valt att prioritera detta.

Man kan raljera hur mycket man vill över Vänsterpartiets tydliga satsning på välfärden och de som har det allra sämst, men vill man inte ens om man har råd ge de som har minst mer, då undrar vi hur man ser på människan? (V)i skulle vilja hävda att det istället är genom tydliga framsteg för de som har de sämst som man kan stärka människor att bli självförsörjande.

Ingrid bemötte Rickards påstående om sedelpressar genom att säga att det är ett genant uttalande då detta är ett förslag vi avsatt pengar för i vårt budgetförslag. Det handlar helt enkelt om prioriteringar och då anser (V)i att detta är en extra utsatt grupp som förtjänar en bättre tillvaro.

Det var allt för idag!

På återseende kamrater,
Jenny Björklund Hansson
Ersättare i kommunfullmäktige (V)

 

Artikel i Helsingborgs Dagblad om kf-debatten om Helsingborg ska ta emot en fristadskonstnär eller inte

https://www.hd.se/2019-01-23/vi-kan-ta-emot-en-fristadskonstnar-utan-att-var-valfard

_____

2019-01-18

Klimatet kan inte vänta, det är hög tid att på allvar ställa om till förnybar energi.

Ett stort utrymme i Alliansens förslag till investeringsbudget 2019-2025 har frigjorts, i och med att den föreslagna investeringen i ett Landborgsgarage blev nedröstad. Vänsterpartiet vill att en del av detta investeringsutrymme används till en utbyggnad av kommunala solcellsanläggningar under åren 2020-2025. Vi har nu lämnat in en motion om detta. Läs mer i länken

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/01/18/motion-om-okad-satsning-pa-solcellsanlaggningar/

_____

2019-01-14

Efter att det två-åriga fristadsavtalet med den jemenitiske skådespelaren och filmaren Abduljabbar Alsuhili löpt ut, har inte Helsingborg tagit emot någon ny hotad konstnär.  Vänsterpartiet undrar hur KD, som innan valet var positiva till fristadsprojektet, nu tänker agera.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/01/14/interpellation-till-kulturnamndens-ordforande-cecilia-engstrom-om-fristadskonstnarer/

_____

2019-01-12

Vänsterpartiet har länge stridit för att behålla det område som Mejerigatans koloniförening arrenderar, som ett odlingsområde. Nu när det inte längre finns en majoritet för att bygga på området, har vi lämnat in en motion om att odlarna ska få bättre villkor och längre arrendetid, än de hittillsvarande ett-åriga avtalen.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2019/01/11/bevara-och-utveckla-gronytor-och-odlingsomraden/

_____

2018-11-22

Rapport från budgetfullmäktige 21 – 22 november 2018.  Några vunna kamper mot alliansen – inget Landborgsgarage, inga bostäder på Mejeritomten, Mejerigatans koloniförening får vara kvar, vi ska bygga ett äldreboende i Rydebäck, prioritera ett nytt Gymnastikens hus och ha avgiftsfri lägerverksamhet för barn och unga. Känns jättebra – även om jag naturligtvis hade önskat att än fler av Vänsterpartiets förslag hade röstats igenom för ett jämlikare, tolerantare och mer klimatsmart Helsingborg. /Ingrid Mattiasson Saarinen, gruppledare (V)

Läs mer i Jenny Björklund Hanssons rapport från budgetfullmäktige

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/11/25/rapport-fran-budgetfullmaktige/

 

Läs också Helsingborgs Dagblads rapportering från budgetdebatten

https://www.hd.se/2018-11-21/sa-blir-framtiden-i-helsingborg

https://www.hd.se/2018-11-22/i-dag-avgors-fragan-om-landborgsgaraget

_____

2018-11-22

Inledningsanförande av Ingrid Mattiasson Saarinen om Vänsterpartiets budgetförslag 2019

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/11/26/inledningsanforande-av-ingrid-mattiasson-saarinen-under-budgetdebatten/

Jenny Björklund Hanssons inlägg om Vård- och omsorgsnämnden

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/11/26/jenny-bjorklund-hansson-under-budgetdebatten-om-vard-och-omsorg/

Ingrid Mattiasson Saarinen om Barn- och utbildningsnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden och Kulturnämnden

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/11/26/v-om-skolan-kulturen-och-idrott-fritid-i-budgetdebatt-2019/

Peter Ahlbom om att politikerarvodena ska sänkas med 25%

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/11/26/peter-ahlbom-om-att-v-vill-sanka-politikernas-arvoden/

Ingrid Mattiasson Saarinen om Stadsbyggnadsnämnden, Miljönämnden och Fastighetsnämnden

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/11/26/v-om-stadsplanering-och-miljo-i-budgetdebatten/

Ingrid Mattiasson Saarinen om Arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/11/26/v-om-arbetsmarknadsnamnden-och-socialnamnden-i-debatt-om-budget-2019/

_____

 

2018-10-23

Rapport från kommunfullmäktige den 23 oktober

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/10/24/om-okat-valdeltagande-och-en-stark-opposition/

_____

2018-08-15

Hela hanteringen av fastigheten Filborna 28:3 m fl har kännetecknats av snabbehandling. I oktober 2016 köpte Magnolia Mejeritomten av Peab, som innan dess förgäves hade försökt få en detaljplan för bostäder. Området lyftes ur Stadsplan 2017 för att behandlas separat, sedan en politisk styrgrupp inom arbetet med Stadsplan 2017 i december 2016 tagit ett inriktningsbeslut om att börja utreda området. I januari 2017 presenterade de nya ägarna ett förslag för kommunen som inte bara omfattade området där det gamla mejeriet ligger, utan även odlingslotterna. I april 2017 sa stadsbyggnadsnämnden ja till att starta planarbetet direkt.

Eftersom detaljplanen ännu inte är klar, undrar både odlarna inom Mejerigatans Koloniförening liksom Vänsterpartiet varför det brådskade så med att säga upp avtalet. Likaså undrar vi varför man inte erbjuds lotter med liknande förutsättningar, som de som finns på Mejeriområdet.

Vi har därför ställt en interpellation till Stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing och vice ordförande Thomas Rödin om detta. Interpellationen kommer att debatteras på kommunfullmäktige den 21 augusti.

Läs interpellationen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/08/15/interpellation-om-uppsagningen-av-mejerigatans-koloniforening/

_____

2018-08-08

Tiden på förskolan och den sociala gemenskap det innebär för barnen är väldigt viktiga i barnens utveckling. Ska föräldrar som saknar jobb dessutom få en rimlig möjlighet att hinna med jobbsökande behöver också 15-timmarsgränsen utökas till 30 timmar.

Vänsterpartiet ser flera problem med den 15-timmarsgräns som finns i dag för barn till arbetslösa och för barn vars föräldrar är föräldralediga med annat barn. Vi har därför lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla barn i Helsingborg ska ha rätt till 30 timmars förskola.

Vi har också lämnat in en motion om att vi vill att en undersökning görs av behovet av förskoleverksamhet på kvällar, nätter och helger. Nästan 40 procent av alla löntagare i Sverige arbetar enligt SCB på kvällar, nätter eller helger – och det är en siffra som stadigt stiger.

Läs mer om motionerna

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/08/13/alla-barn-ska-ha-ratt-till-30-timmars-forskola/

_____

2018-08-08

Flera av stadens föreningar är trångbodda. Vänsterpartiet tycker att staden först måste se till att det finns lokaler för de många helsingborgare som redan är eller vill bli engagerade i olika idrotter, innan ett äventyrsbad byggs!

Vi har därför lämnat in en motion om att vi vill ha en utredning av kostnader och alternativa placeringar för ny gymnastikhall, ishall, simhall och friidrottshall.

Läs motionen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/08/08/ta-ett-helhetsgrepp-pa-behovet-av-hallar/

_____

2018-07-25

Det ska inte finnas ekonomiska hinder för att kunna njuta av kultur och fritidsaktiviteter. Det handlar om ekonomisk tillgänglighet och jämlikhet. Kallbadhusen är en skattefinansierad verksamhet som fler skulle kunna njuta av säger Peter Ahlbom om Vänsterpartiets motion om att entré till Kallis och Pålsjöbaden borde ingå i Kulturkortet.

Läs artikel i Helsingborgs Dagblad

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/07/25/kallbad-pa-kulturkortet-javisst/

Läs motionen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/06/12/motion-om-att-kallis-och-palsjobaden-ska-inkluderas-i-kulturkortet/ 

_____

2018-06-20

Vänsterpartiet tycker att stadens arbete för att bli en mer inkluderande stad går alldeles för långsamt. Normer ligger ofta till grund för kränkningar och diskriminering. Vi vill att ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra hela stadens arbete. Vi vill också att stadens samtliga verksamheter ska hbtq-certifieras under den kommande mandatperioden.

Som ett ett led i att förverkliga Plan för lika möjligheter vill vi att toaletter i stadens publika verksamheter blir transinkluderande och könsneutrala. Alla ska känna sig välkomna i det offentliga rummet.

Läs motionen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/06/20/motion-om-konsneutrala-toaletter-i-stadens-publika-verksamheter-och-lokaler/

_____

2018-06-13

Gatorna och parker är offentliga vardagsrum, som tillhör oss alla, liksom den station vi anländer till om vi reser med tåg eller buss.  Många gator i de mest centrala delarna av Helsingborg har under senare tid blivit mer och mer smutsiga och då handlar det inte om nedskräpning, utan helt enkelt om brist på spolning eller annan rengöring. Luften kring många gator i Helsingborg, liksom i flera svenska städer, är starkt förorenad av väg- och avgaspartiklar.

Ingrid Mattiasson Saarinen hade därför skrivit en interpellation om stadsmiljön till stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing med följande frågor:

  • Av vilken anledning har Helsingborg valt att inte regelbundet vattenspola gatorna i centrala staden? Görs detta någon gång under året?
  • Varför högtryckstvättas inte mer ofta de trottoarer och speciella stenläggningar som finns i centrala staden på stadens mark? Hur ofta görs det i dag?
  • Vilka påtryckningsmedel använder staden mot fastighetsägare, affärer, caféer och restauranger för att de ska hålla mer rent än vad som görs i dag? Finns i regelverket hur och hur ofta städning måste göras?
  • Hur ser staden på möjligheterna att bygga ut den dagliga manuella renhållningen av parker och trottoarer i de centrala delarna i staden? Hur ofta och var i staden görs manuell städning i dag?
  • Fortfarande finns alltför många öppna papperskorgar där fåglar kan plocka ut innehållet , i vissa delar av staden sätts de fortfarande ut. I vilken takt är målet att alla öppna papperskorgar ska ha bytts ut?
  • Har den blågröna majoriteten funderat på att införa ett dubbdäcksförbud i hela eller delar av staden?

Interpellationen togs upp på dagens kommunfullmäktige. I svaret skyllde Christian Orsing bl a på inkörningsproblem för den nye entreprenören. Ännu en anledning till att inte lägga ut skötseln av gata & park på entreprenad! Hade man låtit skötseln vara kvar i kommunal regi, så hade man sluppit detta.

Läs HD’s artikel

https://www.hd.se/2018-06-12/helsingborgs-gator-stadas-oftare

 

Gång på gång sägs att vi har brist på lämplig mark att bygga bostäder på. På kvällens kf-möte kritiserade Ingrid Mattiasson Saarinen att alltför många en- och tvåvåningshus har byggts på Maria-området och sa att det är en etisk kollaps att använda norra Europas bästa åkerjord till detta. Med lite bättre framförhållning, eftertanke och planering, så hade långt fler bostäder kunnat byggas på det området. Vänsterpartiet vill skona åkermark, grönytor, kolonier och odlingslotter.  Vi motsätter oss därför att bygga på åkermarken i Östra Ramlösa, liksom vi motsätter oss att bygga på Mejeriområdet. Det finns andra redan hårdgjorda ytor att bygga på.

_____

Vi har lämnat in en motion om att Jobb på sikt ska permanentas

Läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/06/12/v-vill-att-jobb-pa-sikt-permanentas/

_____

2018-05-22

Claudia Velásquez, Ingrid Mattiasson Saarinen och Peter Ahlbom debatterade förgäves för att projektet ”Jobb på sikt” skulle permanentas.

Jobb på sikt är en insats som fungerar, som sparar pengar åt samhället och som många köar till. Jobb på sikt, arbetar med en metod som är evidensbaserad och klart mer framgångsrik än traditionella metoder för arbetsrehabilitering.

Forskning visar att 70 % av alla med psykiska funktionsnedsättningar i Sverige är arbetslösa och upplever utanförskap i högre utsträckning än andra grupper med funktionsnedsättningar. 60 % av denna grupp har ingen strukturerad sysselsättning. I dag deltar 92 personer aktivt i projektet, 51 personer står på kö och tidigare har ytterligare knappt 100 personer deltagit sedan starten 2011.

Det har argumenterats att projektet inte kan fortsätta utan samarbetspartners, men projektet är så inarbetat att samarbetet kan fortsätta även om dessa myndigheter inte deltar formellt i projektet. Det handlar om 4,3 miljoner årligen till ett framgångsrikt projekt. Motsatsen är att de som i dag är med i projektet skulle kosta samhället stora summor pengar varje år, både i arbetsbortfall och skatteintäkter. För att inte tala om den betydligt sänkta livskvalitén för den enskilde som inte får fortsätta eller börja i projektet.

De blågröna var styvnackade. Vi undrade vad S tyckte, eftersom de suttit tysta under den nästan en timme långa debatten. Men de gick tyvärr på de blågrönas linje.

_____

2018-05-09

Vänsterpartiet ser med stor oro på att två förvaltningar väljer att avveckla en högt presterande evidensbaserad verksamhet för arbetsrehabilitering, som fungerar bättre än traditionell arbetshabilitering.

Vi har därför skrivit en interpellation, som kommer upp på nästa kommunfullmäktige den 22 maj

Läs interpellationen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/05/10/interpellation-om-jobb-pa-sikt/

_____

2018-04-24

Debatt på kvällens kommunfullmäktige om de höga sjuktalen inom vård- och omsorgsförvaltningen. Där Ingrid Mattiasson Saarinen bl a tar upp att Arbetsmiljöverket konstaterade vid den inspektion man gjorde i februari att arbetet inom äldrevården är tungt och att arbetstiderna ger bristande möjligheter till återhämtning. Under helgerna kan passen antingen vara från klockan åtta på morgonen till klockan kvart i nio på kvällen med 1,5 timmes rast eller från klockan sju på morgonen till klockan sju på kvällen med 1 timmes rast. I interpellationssvaret nämnde Johnny Cato Hansson en massa punkter som förvaltningen jobbar med för att få bukt med sjuktalen. Men bland det förvaltningen räknar upp, finns inget om en förändring av de långa passen; överhuvudtaget inget om att se över vare sig arbetstiderna eller arbetstyngden. Borde vara steg ett! 

Läs mer om debatten i HD

https://www.hd.se/2018-04-24/allt-fler-sjuka-inom-varden-i-helsingborg

_____

2018-03-12

Fritidsgårdarna har betytt mycket för många unga människor. En fritidsgård på Drottninghög borde vara högprioriterad, men så inte i de blågrönas Helsingborg.

Läs vår interpellation om detta

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/03/14/varfor-ingen-fritidsgard-pa-drottninghog/

_____

2018-03-01

På kommunfullmäktige den 28 februari togs vår interpellation upp om ett klart jäv när en projektledare anställdes på Idrotts- och fritidsförvaltningen. Kompakt tystnad från övriga partier, Bara V tyckte att det måste bli några  konsekvenser om man brutit mot regelverket.

Läs mer i HD’s artikel

https://www.hd.se/2018-03-01/vansterpartiet-vill-gora-om-anstallningsprocessen-pa-fritid-helsingborg

_____

2018-02-02

I handlingarna till kommunfullmäktigemöte den 23 januari fick vi ta del av stadsrevisionens granskning av rekrytering och inköp inom idrotts- och fritidsnämnden.

Stadsrevisionen framhåller att i offentlig verksamhet är det av synnerligen vikt för förtroendet hos medborgarna att förtroendevalda och anställda ser till att jäv inte uppkommer och att det inte ens ska kunna misstänkas att det kan föreligga jäv.

Revisionen bedömer att det har förelegat en jävssituation vid anställningen av en projektledare

Vi har därför skrivit en interpellation till ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden, Cecilia Engström, om detta som kommer upp på kommunfullmäktige den 28 februari

Läs interpellationen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/02/19/interpellation-till-ordforande-i-idrotts-och-fritidsnamnden-cecilia-engstrom-om-javssituation-vid-rekrytering/

_____

2018-01-23

Majoriteten lägger dimridåer och marknadsför Landborgsgaraget/kopplingen som ett sätt att förbättra för cyklister i staden och för att göra stadens centrala torg vackrare. Men båda dessa saker kan uppnås utan att ett garage byggs i Landborgen. Till skillnad mot på 1960-talet eller på 1980-talet vet vi idag långt mer om hur vi kan och måste minska det ekologiska fotavtrycket för att uppnå en ekologiskt mer hållbar utveckling. Vänsterpartiet deltog aktivt i namninsamlingen för en folkomröstning och mötte då många som var kritiska till garaget. Vi mötte naturligtvis också de som var positiva och då var skälet oftast att man ville rädda cityhandeln och/eller få det bilfritt på Stortorget. Men båda dessa saker kan uppnås med en strategisk stadsplanering utan ett garage behöver byggas i Landborgen, utpekat som ett riksintresse för naturvård. Kulturnämnden har ansvar för stadens kulturmiljö samt natur och kulturarv, men ingen hänsyn togs till stadsantikvariens utlåtande när en majoritet i Stadsbyggnadsnämnden godkände ansökan om rivningslov för Rosenträdgården. Vänsterpartiet har därför beslutat lämna in en motion om en folkomröstning om Landborgsgaraget/-kopplingen.

Läs motionen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/01/23/motion-om-en-folkomrostning-om-landborgsgaraget-kopplingen/

_____

2018-01-11

För många är veckorna före nyår en plåga. Den ofta vårdslösa hanteringen vid okynnessmällande utsätter både djur och människor för faror. Fyrverkeriernas negativa miljöpåverkan är också stor, eftersom de innehåller tungmetaller som sprids vid detonationen. I Helsingborg är det tillåtet med nyårsraketer mellan klockan fyra på nyårsaftons eftermiddag till klockan fyra på nyårsdagens morgon, men alltför många visar inte någon som helst respekt för dessa tider. Att det redan finns ett förbud mot smällare tycks inte heller hjälpa.

Läs interpellationen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/01/11/fyrverkerier-och-stadens-regelverk/

_____

2018-01-10

Landborgsgaraget är en kontraproduktiv åtgärd som signalerar att bilar prioriteras i städer, trots att den uttalade strategin är annorlunda.  Ingen miljökonsekvensbeskrivning för helheten har presenterats, inget bygglov finns ännu. Trots detta kör man på, det tycks som om det blivit en ren prestigefråga.

Läs interpellation(-er) om Landborgsgaraget:

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/01/10/interpellation-er-om-landborgsgaraget/

_____

2017-12-05

Experterna menar att det gäller att börja tidigt för att motverka traditionella könsroller. Förskolan ska enligt läroplanen arbeta för att motverka traditionella könsroller och könsmönster men senaste Skolinspektionen konstaterar, efter att ha tittat på 36 slumpmässigt utvalda förskolor runt om i landet, att arbetet går trögt.

Vänsterpartiet har ställt en enkel fråga till ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Christer Rasmusson, om hur nämnden tänker agera för att förskolorna i Helsingborg ska bli ännu bättre.

Läs mer:

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/12/05/om-forskolornas-jamstalldhetsarbete/

_____

2017-12-01

Många arbetsplatser och organisationer har trott sig ha en fungerande struktur för att fånga upp och eliminera sexuella trakasserier och övergrepp, men de många vittnesmålen som kommit under hösten har visat att det inte alls varit så. Dags att ta nästa steg.

Vänsterpartiet har därför ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande, Peter Danielsson, inför nästa möte i kommunfullmäktige, den 12 december.

Läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/12/01/metoo-och-stadens-arbete-mot-sexism-sexuella-trakasserier-och-overgrepp/

_____

2017-11-21

Vänsterpartiet tycker inte att det är rimligt att ett kommunalråd på heltid i Helsingborg i dag har ca 63.800 kr i månaden. Vi anser därför att de mycket höga kommunalråds- och gruppledararvodena borde sänkas från och med nästa mandatperiod och har därför skrivit en motion om detta.

Läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/11/22/motion-om-att-sanka-kommunalrads-gruppledar-och-ordforandearvoden/

_____

2017-11-21

Eftersom Helsingborg tillämpar den hårda linjen, har vi skrivit en motion om att staden ska behålla ansvaret för unga ensamkommande som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven till 18 år tills dess asylprocessen är klar, att de får bo kvar i Helsingborg och slutföra sin skolgång här samt att detta beslut också gäller retroaktivt för de som tvingats flytta från ett boende under 2017. Motionen lämnades in efter debatten som följde på vår interpellation i kommunfullmäktige den 21 november.

För Vänsterpartiet handlar det om ansvar och humanism. Vi står inte bakom den restriktiva flyktingpolitik som råder. Vi är inte ensamma om detta. I Helsingborg, precis som i resten av landet, står individer och organisationer upp för människovärdet och ger unga ensamkommande det stöd och den trygghet de behöver.

Läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/11/14/interpellation-om-ensamkommande-i-helsingborg/

_____

2017-11-20

Kommunfullmäktige har i en detaljplan om strandängarna i Hittarp, beslutat att lösa in dessa. Men enligt ett direktiv från Stadsbyggnadsnämndens ordförande är det inte aktuellt längre att följa detta kommunfullmäktigebeslut. Beslutet att inte lösa in strandängarna har inte varit uppe som ärende i Stadsbyggnadsnämnden, än mindre kommer det förändrade beslutet komma vidare till kommunfullmäktige för behandling. Trots att det är kommunfullmäktige som gett uppdraget att lösa in strandängarna. Vänsterpartiet har därför skrivit en interpellation till ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, Christian Orsing.

Läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/11/22/om-upphavande-av-beslut-gallande-strandangarna-i-hittarp/

_____

2017-11-14

Innan ett områdesbibliotek läggs ner eller flyttas, vill vi se en helhetsanalys av områdesbibliotekens antal och placering. En enkel fråga om detta till Kristian Andersson, ordförande i kulturnämnden, kommer på kommunfullmäktiges nästa möte den 21 november.

Läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/11/14/en-helhetsanalys-behovs-innan-bibliotek-flyttas-eller-laggs-ner/

_____

2017-11-10

Vänsterpartiet vill att staden ska behålla ansvaret för de unga ensamkommande som blivit åldersuppskrivna av Migrationsverket till dess att besluten vunnit laga kraft och att låta
de som fyller 18 år under asylprocessen få bo kvar i Helsingborg och slutföra sin skolgång
här. För Vänsterpartiet handlar det om ansvar och humanism. Vi står inte bakom den restriktiva flyktingpolitik som råder. Vi är inte ensamma om detta. I Helsingborg, precis som i resten av
landet, står individer och organisationer upp för människovärdet och ger unga ensamkommande
det stöd och den trygghet de behöver. På riksplan har Vänsterpartiet i förhandlingar med
regeringen varit med och drivit fram 585 miljoner kronor under 2017–18 för att ge kommunerna
ekonomisk möjlighet att låta de ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen bo kvar i
kommunen.

Vi har därför skrivit en interpellation om detta som kommer upp på fullmäktiges möte den 21 november,

läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/11/14/interpellation-om-ensamkommande-i-helsingborg/

_____

2017-08-06

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och ordförande i NSVA Magnus Jälminger om målsättning och åtgärder för att förbättra badvattnet vid Helsingborgs stränder

Helsingborg marknadsför sig som en stad där det finns en badplats för alla, allt från lugna naturstränder till centrala badplatser med hög puls. Som bekant har en hel del av dessa badplatser under senare år haft varierande kvalitet på sitt badvatten, inte minst badplatsen med hög puls, Fria Bad, där vattnet vid flera tillfällen varit starkt förorenat.

För Vänsterpartiet Helsingborg är detta en prioriterad fråga. Det gäller vår miljö och vår livskvalitet.

I juni 2016 presenterade Helsingborgs stad en omfattande rapport om varifrån bakterierna vid badplatserna kommer. För att förhindra föroreningarna krävs en mängd olika åtgärder. Hur snabbt detta arbete ska göras, det är naturligtvis en politisk fråga.

En inte oväsentlig åtgärd är att separera kombinerade ledningar. I NSVA’s senaste affärsplan är målsättningen att kombinerade ledningar ska vara bortbyggda till år 2050.

Mot bakgrund av detta vill Vänsterpartiet ställa följande frågor:

  • Har olika alternativ för ombyggnaden av kombinerade ledningar tagits fram och prissatts,

t ex med målsättningen 2025, 2030, 2035 etc? Om detta gjorts, vilka alternativ har diskuterats och varför har dessa förkastats

  • Vilka andra åtgärder har beslutats och tidsatts för att förbättra badvattenkvalitén, som förlängning av bräddningsrör, bassänger som kan ta emot tillfälliga överskott av regnvatten, ytterligare dagvattendammar och våtmarker etc?

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

_____

2017-04-06

Urusel arbetsmiljö, busschaufförer som tvingas till långa pass & undermåliga bussar. Kritiken mot Bergkvarabuss har förts fram från olika håll.  Trots detta har flera skånska kommuner, bl a Helsingborg, fortsatt avtal med bolaget.

Interpellation om Bergkvarabuss till stadsbyggnadsnämndens ordförande

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/04/06/interpellation-om-bergkvarabuss-till-stadsbyggnadsnamndens-ordforande/

_____

2017-03-28

Kvällens kommunfullmäktige med bl a debatt om barnomsorg på kvällar, nätter och helger och riskanalys vid privatiseringen av fyra LSS-boenden, ärende 2 respektive 3 på dagordningen

Klicka på länken, och sedan på det ärende du är intresserad av, för att lyssna på debatterna

http://helsingborg.webbtvkf.se/?20170328

_____

2017-03-28

Några kommuner i landet har redan infört gratis busskort som gäller även på icke-skoltid till alla unga. I Östersund, som gjort både en för- och en efterstudie, har det visat sig att fler barn åker buss till fritidsaktiviteter och träning, att hela familjen tar bussen till familjeaktiviteter på helgen, att problem försvinner för de som har ett växelvis boende hos separerade föräldrar och att miljöeffekterna är goda då fler familjer åkte buss i stället för bil. Det är bra för de unga och bra för miljön!

Vi har därför nu lämnat en motion om att gratis busskort ska ges till alla barn och ungdomar mellan 7 – 19 år i Helsingborg.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/04/05/motion-om-gratis-busskort-for-barn-och-ungdomar-7-19-ar-i-helsingborg/

_____

2017-03-08

Interpellation om barnomsorg på kvällar, nätter och helger till ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Christer Rasmusson

Nästan 40 procent av alla löntagare i Sverige arbetar på kvällar, nätter eller helger – och det är en siffra som stiger.

Vänsterpartiet anser att det är en självklarhet att Helsingborg ska kunna erbjuda barnomsorg även till de som jobbar på andra tider än kontorstider. Det är en viktig fråga både ur ett jämställdhets- och ett arbetsmarknadsperspektiv och inte minst ur barnets synvinkel.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/03/08/interpellation-om-barnomsorg-pa-kvallar-natter-och-helger-till-ordforande-i-barn-och-utbildningsnamnden/

_____

2017-03-08

Motion om rätt till heltid ska skrivas in i entreprenadavtalen!

I entreprenadavtalen står det inte något krav på sysselsättningsgrad. På kommunalt drivna vårdboenden har de anställda rätt till en heltidsanställning, helt enligt målen om jämställdhet för staden. Rätten till heltid saknas i avtalen med de privata vårdbolagen. Vänsterpartiet anser att rätten till heltid även skall gälla vid privat drift. De privata vårdgivarna skall också följa målet om jämställdhet i vår personalpolicy.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/03/08/motion-om-ratt-till-heltid-i-entreprenadavtal/

_____

2017-02-13

Det blågröna styret i staden beslutade att privatisera fyra vårdboenden, vilket vi är starka motståndare till. Vid två av dessa har klagomål inkommit från anhöriga, personal och vårdtagare. Det främsta klagomålet gäller att de vinstdrivande bolagen valt att minska bemanningen på vårdboendena, jämfört med bemanningen under kommunal drift. Vi har därför skrivit en motion om att minimibemanning ska skrivas in i avtalen, så görs i andra kommuner.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/02/17/motion-om-minimibemanning/

_____

2017-02-13

Uppföljning av vår interpellation om de ensamkommande unga i Helsingborg på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2016 – enkel fråga till Socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman med anledning av situationen för de asylsökande ungdomarna.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/02/17/om-de-ensamkommande-i-helsingborg-enkel-fraga-i-kf-21-februari/

_____

2017-02-09

Interpellation till Maria Nilsson, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden

Det blågröna styret beslutade att lägga ut fyra vårdboenden i privat drift. Vårdpersonal protesterade mot beslutet, de var oroliga att vården av våra äldre skulle försämras. Anhöriga och vårdtagare uttryckte också sin oro för privatiseringen av vårdboenden. Deras farhågor om privat drift har nu besannats. På två av de privatiserade vårdboendena, Valltorp och Pålsjö park, har det blivit försämringar direk

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/02/09/interpellation-till-vard-och-omsorgsnamndens-ordforande-maria-nilsson-c-2/

_____

2016-11-30

Interpellation till Ann-Christine Borgman, socialnämndens ordförande

Interpellationen berör de ensamkommande flyktingungdomar i Helsingborg som, efter att deras ålder uppgraderats till 18 år och/eller de fått avslag på sin asylansökan av Migrationsverket, omedelbart körs iväg från sitt HVB-hem även om ärendet överklagats och det slutliga beslutet därmed ej är klart.

Läs interpellationen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2016/11/30/varfor-tvingas-ensamkommande-flytta-innan-overklagan-behandlats/

_____

2016-11-10

lnterpellation till Kristian Andersson, kulturnämndens ordförande, om kulturnämndens utredning om stadens framtida biblioteksverksamhet

De blågröna vill inte i biblioteksutredningen svara på de frågor som kommunfullmäktige ställde, utan väljer att skjuta problemen framför sig genom att hänvisa till en annan rapport som ska presenteras först hösten 2017…

Läs interpellationen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2016/11/11/interpellation-om-biblioteksutredningen/

_____

2016-10-16

Motion om en översyn av vilken offentlig konst vi vill ska bidra till stadens identitet i stadskärnan

Vänsterpartiet vill med denna motion ha en politisk diskussion om vilka värderingar vi vill lyfta fram i den offentliga miljön och om placeringen av David på Stortorget är i linje med dessa. Dessutom har vi en önskan att lyfta en del av stadens historia till en mer central plats i staden. Vi är samtidigt medvetna om att vi rör oss i gränslandet mellan vad som är en politikers roll och vad som är en tjänstemans/specialists roll. Som politiker måste vi ju dock kunna ange vilka värderingar vi har och vill lyfta fram, våra visioner och våra mål för stadsmiljön och för stadens utveckling.

Läs motionen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2016/10/16/offentlig-konst-som-bidrar-till-stadens-identitet/

_____

2016-10-11

Vår interpellation i kommunfullmäktige i maj 2016 om supportervåldet, har nu resulterat i två motioner i riksdagen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2016/10/13/stopp-pa-fotbollshuliganerna/

______________________________________________________________________

2016-10-05

Många vill studera Svenska för invandrare, SFI, på Komvux Kärnan men p g a platsbrist där hänvisas en hel del av dessa i stället till privata utförare. Vi undrar varför man inte skapar fler platser inom den kommunala vuxenutbildningen på Komvux Kärnan och har därför skrivit en interpellation till Anna Jähnke, ordförande i Arbetsmarknadsnämnden, om SFI.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2016/10/06/interpellation-till-anna-jahnke-ordforande-i-arbetsmarknadsnamnden-om-sfi/
_____

2016-09-29

Vi efterlyser en enhetlig policy för de politiska partiernas medverkan på de områdesfester som Helsingborgshem arrangerar.

Interpellation till Helsingborgshems ordförande Lars Hansson (C) om policy för medverkan av politiska partier på de områdesfester Helsingborgshem arrangerar

____

2016-09-25

På kf-mötet den 20 september, där Vänsterpartiet representerades av Mounir Mansour, Ingrid Mattiasson Saarinen och Peter Ahlbom, debatterades bl a en interpellation om den aktuella situationen inom hemvården, en ny servicepolicy och en strategi för samarbetet mellan Helsingborg och Helsingör. Dessutom uppmärksammade vi att stadens revisorer hade anmärkningar på uppföljning och kontroll av entreprenader och föreningsbidrag.

Rapport från kommunfullmäktige 20 september

_____

2016-09-13

Gemensam motion med S om att återta stadens lokalvård i egen regi!

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2016/09/20/motion-om-stadens-lokalvard/

_____

2016-08-25

På kf-mötet, där Vänsterpartiet representerades av Claudia Velásquez, Ingrid Mattiasson Saarinen och Peter Ahlbom, debatterades bl a tre interpellationer och en enkel fråga från Vänsterpartiet. Dessutom gav vi vårt bifall till socialdemokraternas motion om att staden utreder möjligheten och intresset för att driva ett LSS-boende med utökat självstyre. Att ge boende och personal utökat självstyre i stället för att lägga ut verksamheterna på entreprenad, är verkligen ett steg i rätt riktning!

Rapport från kommunfullmäktige 23 augusti

_____

2016-08-17

Många nyanlända och personer som har försörjningsstöd är hänvisade till en svart andrahandsmarknad, som är mycket luckrativ för den som hyr ut, men mycket osäker och dyr för den som hyr. Allmännyttan har en viktig social roll!

Enkel fråga till ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i AB Helsingborgshem om etableringsersättning eller försörjningsstöd som godkänd inkomst vid uthyrning

_____

2016-08-10

Gång på gång har vi under de senaste åren pekat på att arbetsförhållandena på socialförvaltningen behöver förbättras. Nu har Arbetsmiljöverket lämnat en kritisk rapport.

Interpellation till socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman och ordförande
i HR-utskottet Maria Winberg Nordström angående Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsförhållandena på Helsingborgs socialförvaltning

 _____

2016-08-10

Varför slå sönder en väl fungerande verksamhet? Jo, därför att i de blågrönas Helsingborg ska allt styckas av och entreprenadutsättas för att tjäna kapitalets vinstintresse.

Interpellation till ordförande i Arbetsmarknadsnämnden om verksamheten inom SIA, Steget innan arbete

_____

2016-08-04

En väl fungerande verksamhet ska upphöra och vi vill veta varför!

Interpellation till ordförande i Vård- och omsorgsnämnden om anledningen till att inte förlänga avtal med Arbetsmarknadsnämnden avseende arbetsträning och daglig verksamhet enligt LSS (SIA)

_____

2016-07-25

Inga exklusiva villatomter, låt ängen vara en del av naturreservatet enligt de ursprungliga intentionerna!

Motion om att utvidga Pålsjö naturreservat till att omfatta även det öppna området söder om Pålsjö slott enligt den ursprungliga planen

_____

2016-07-29

Badsäkerheten måste prioriteras! Vänsterpartiet Helsingborg reagerar på de drunkningstillbud som skett vid stadens stränder. Kommunledningen och ansvariga politiker tar inte badsäkerheten på allvar i Helsingborg.

Motion om att förbättra säkerheten på stadens ständer

Läs mer, artikel i Helsingborgs Dagblad

http://www.hd.se/2016-07-24/v-kraver-livraddare-vid-badstranderna

_____

2016-06-16

Arbetsbelastningen är hög och sjuktalen ökar oroväckande inom omsorgen. Tidigare försök i Helsingborg med arbetstidsförkortning visade på en mängd positiva effekter. Liksom bl a det pågående projektet på Svartedalens äldreboende i Göteborg. Sedan senaste arbetstidsförkortningen kom på 70-talet, har sextimmarsdag/trettiotimmarsvecka diskuterats. Det är dags för ett nytt försök i Helsingborg!

Motion om att starta ett tvåårigt försöksprojekt inom Vård- och omsorgsnämnden med sextimmarsdag/trettiotimmarsvecka

_____

Förutom anslagen till nämnderna diskuterades denna dag bl a även investeringsbudgeten inklusive Landborgsgaraget och förändrad detaljplan för del av fastigheten Örby:1. I voteringen om garaget blev det 37 röster för och 28 röster mot. Förutom Vänsterpartiet var det Socialdemokraterna och Miljöpartiet som röstade nej till bygget. Men när det gällde förändrad detaljplan för att bygga en båthall direkt intill den norra delen av naturreservatet på Örby ängar, så var det endast Vänsterpartiet som ville slå vakt om de miljövärden som finns där och därför sa nej.

Läs mer  & lyssna  Budgetdebatt dag 2, den 15 juni 2016

_____

De blågröna attackerade oss bland annat för att vilja genomföra förändringar genom att minska på stadsledningsförvaltningens budget och föreslå en skattehöjning. Gång på gång fick vi tala om att en skattehöjning på 9 öre innebär 20 kr extra i månaden för den som har en bruttoinkomst på ca 20.000 kr. För det vi inte betalar i skatt, får vi ju i stället betala genom avgifter. Eller som i de blågrönas Helsingborg, genom privatiseringar Det finns många arbetsuppgifter som behöver utföras i staden. Politik är att prioritera. Vi ville skära i anslaget till stadsledningsförvaltningen, därför att i stället för enstaka jippon, konsulter och kommunikatörer vill vi bygga upp välfärden och ge många fler i Helsingborg möjlighet till ett gott liv.

Läs mer & lyssna Budgetdebatt dag 1, den 14 juni 2016

_____

På kommunfullmäktige den 24 maj debatterades bl a  våra motioner om utvärdering av entreprenadutsättning
av skötseln av gata, park, naturmark och fiskevård och om införande av insynsplatser i kommunstyrelsen plus
våra interpellationer om ändrad detaljplan för Örby:1 m fl och om stöket i City i samband med vissa fotbollsmatcher.

Läs mer & lyssna Rapport från kommunfullmäktige den 24 maj
_____

2016-05-15

Bin, fjärilar och humlor som idag är utrotningshotade gynnas av mindre intensiv skötsel som ängsmark, som får gå i blom innan den klipps ner!

Motion om att utreda förutsättningarna för att ängsmarker anläggs på flera platser i staden som ett alternativ till gräsmattor

_____

2016-05-09

En ändrad detaljplan för att möjliggöra bygget av en båthall med måtten ca 35 x 73 meter och en nockhöjd om drygt 9 meter har varit ute på remiss. Nybyggnationen innebär att nuvarande uppställningsplats för båtar ska flyttas söderut och landa närmare naturskyddsområdet och badplatsen vid Örby ängar. Vi vill ha en miljökonsekvensanalys. Dessutom att de ursprungliga intentionerna om naturreservatet Örby ängar följs, för att säkerställa både tillgängligheten för allmänheten och de biologiska värdena. På denna plats har nu, redan innan beslutet om en ändrad detaljplan tagits, en omfattande röjning utförts. Därför ställer  vi  några frågor om detta.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing om ändring av detaljplan för del av fastigheten Örby 18:1 m fl samt om åtgärder som vidtagits innan beslut fattats i kf om ändring av detaljplane

_____

2016-05-09

Det har blivit lugnare på Olympia. Men oroligheterna och problemen i City i samband med vissa fotbollsmatcher är återkommande. Därför en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M). Vi är naturligtvis medvetna om att detta är något som inte politiken ensamt kan bestämma om och lösa. Men politiken kan sätta ned foten och bjuda in till samtal!

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) om de återkommande problemen i City i samband med s k högriskmatcher

_____

2016-04-03

Antalet hemlösa ökar men socialnämnden vill

Dela den här sidan:

Kopiera länk