Äldreomsorg

Helsingborg behöver ett äldreombud!

Helsingborg är en stad med aktiva äldre som vill vara med och påverka samhällslivet och de frågor som kanske extra mycket berör en när åldern stigit på. Ingrid Mattiasson Saarinen, vice gruppledare för Vänsterpartiet i Helsingborg har därför tillsammans med Jenny Björklund Hansson, gruppledare och ersättare i vård- och omsorgsnämnden  lämnat in en motion där de föreslår kommunfullmäktige att inrätta ett äldreombud. Helsingborg har tidigare haft ett äldreombud som sedan blev till en seniorrådgivare. Varför var då ett äldreombud bättre? Jo, Vänsterpartiet ser att ett äldreombud kan arbeta på ett mer övergripande plan med omvärldsbevakning, samverka med andra myndigheter, Kommunala pensionärsrådet, frivilligorganisationer med flera. Äldreombudet ska även sammanställa en rapport till kommunfullmäktige, vilket ytterligare skulle sätta fokus på äldres livsvillkor.

Motion om att Helsingborgs stad ska ha ett äldreombud

Vänsterpartiet vill att Helsingborg ska vara en bra stad att åldras i. Vi vill att äldres inflytande ska öka
inom stadens alla verksamheter. Vi vill också att ett äldreperspektiv ska finnas med i all
stadsplanering och nybyggnation, likaså att alla äldre ska ha god tillgång till aktiviteter och
mötesplatser.

Vi vill därför att Helsingborg inrättar en tjänst som äldreombud, som bevakar äldres intressen och
rättigheter inom stadens alla verksamhetsområden. Äldreombudet ska stärka de äldres röst och
spegla deras behov och intressen. Flera kommuner har redan ett äldreombud, en del sedan ganska
nyligen, en del sedan längre tid tillbaka.

Vi vill att äldreombudet tillsammans med stadens nämnder och bolag, kommunstyrelsens
pensionärsråd samt andra myndigheter och frivilligorganisationer arbetar för att äldre personers
intressen och rättigheter tas tillvara i Helsingborg.
Äldreombudet ska även möta äldre och anhöriga i offentliga miljöer, exempelvis på stadens
mötesplatser och lyssna in äldres och anhörigas behov och erfarenheter.

I äldreombudets uppdrag ska också ligga att omvärldsbevaka och lyfta frågor som är viktiga för äldre,
öka kunskapen om äldres situation och behov och verka för hälsofrämjande och förebyggande
insatser som ökar äldres trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

Vänsterpartiet yrkar därför

– att en funktion som äldreombud inrättas som på en stadsövergripande nivå bevakar äldres
intressen och rättigheter inom stadens alla verksamhetsområden, bidrar till att öka
kunskapen om äldres situation och behov och svarar för information, rådgivning och
omvärldsbevakning

– att äldreombudet vartannat år lämnar en rapport till kommunfullmäktige om sin verksamhet
och om de frågor om äldres levnadsvillkor som ombudet bedömer att kommunfullmäktige
behöver ha kännedom om

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Jenny Björklund Hansson

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk